Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi genelge ile askıya alınabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, belediyede imzalanan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin genelge ile askıya alınamayacağı yönündeki ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Mayıs 2024 00:10, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2024 09:06
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi genelge ile askıya alınabilir mi?

Tasarruf genelgesi ile SDS uygulaması durdurulmuş
Mamak Belediye Başkanlığının. tarih ve .sayılı "Bütçe Uygulaması Tedbirleri" konulu Genelgesi'nin ''Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mamak Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında akdedilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden kaynaklı Sosyal Denge Tazminatı ödemesinin sonlandırılması hususlarında'', şeklindeki 5. maddesinin iptali için dava açılmıştır.

İlk derece: Bu hukuka aykırıdır
Dava konusu Genelgede konu edilen sosyal denge tazminatı sözleşmesinin davalı . Sendikası arasında imzalanarak yürürlüğe girdiği, Anayasa ve kanuna dayanılarak imzalanan sözleşmeye istinaden yapılan ödemelerin "Genelge" ile sonlandırılmasının yetki ve usulde paralellik ilkesine aykırılık teşkil edeceği, kaldı ki 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesinde, sözleşmenin yapılamayacağı ve kendiliğinden hükümsüz kalacağı koşulların ayrıca ve açıkça düzenleme altına alındığı, dava konusu düzenlemede ise Covid-19 pandemisi nedeniyle "sağlık, sosyal hizmet ve yardım giderlerinin arttığı"ndan bahisle "giderleri azaltıcı, gelirleri artırıcı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu" belirtilerek sosyal denge tazminatı ödemelerinin sonlandırıldığı, davalı .Sendikası arasında imzalanarak yürürlüğe giren sosyal denge tazminatı sözleşmesinin uygulanmasında Genelge ile değişiklik yapılmasında ve bir düzenleme yapılıncaya kadar .Belediye Başkanlığı ile .Sendikası arasında akdedilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden kaynaklı Sosyal Denge Tazminatı ödemesinin sonlandırılmasına ilişkin dava konusu Genelge hükmünde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2023/334
Karar No: 2023/2654

İSTEMİN KONUSU: . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:
Dava konusu istem: Davalı Belediye bünyesinde zabıta memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Mamak Belediye Başkanlığının. tarih ve .sayılı "Bütçe Uygulaması Tedbirleri" konulu Genelgesi'nin ''Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mamak Belediye Başkanlığı ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında akdedilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden kaynaklı Sosyal Denge Tazminatı ödemesinin sonlandırılması hususlarında'', şeklindeki 5. maddesinin iptali ile söz konusu Genelge nedeniyle davacının mahrum kaldığı Sosyal Denge Tazminatının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:
. İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; dava konusu Genelgede konu edilen sosyal denge tazminatı sözleşmesinin davalı . Sendikası arasında imzalanarak yürürlüğe girdiği, Anayasa ve kanuna dayanılarak imzalanan sözleşmeye istinaden yapılan ödemelerin "Genelge" ile sonlandırılmasının yetki ve usulde paralellik ilkesine aykırılık teşkil edeceği, kaldı ki 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesinde, sözleşmenin yapılamayacağı ve kendiliğinden hükümsüz kalacağı koşulların ayrıca ve açıkça düzenleme altına alındığı, dava konusu düzenlemede ise Covid-19 pandemisi nedeniyle "sağlık, sosyal hizmet ve yardım giderlerinin arttığı"ndan bahisle "giderleri azaltıcı, gelirleri artırıcı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu" belirtilerek sosyal denge tazminatı ödemelerinin sonlandırıldığı, davalı .Sendikası arasında imzalanarak yürürlüğe giren sosyal denge tazminatı sözleşmesinin uygulanmasında Genelge ile değişiklik yapılmasında ve bir düzenleme yapılıncaya kadar .Belediye Başkanlığı ile .Sendikası arasında akdedilen Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden kaynaklı Sosyal Denge Tazminatı ödemesinin sonlandırılmasına ilişkin dava konusu Genelge hükmünde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle iptaline, davacıya ödenmeyen sosyal denge tazminatı tutarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:
. Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare ile davalı idare yanında müdahil Sendika tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurularının reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:
Usule ilişkin olarak; davanın süresinde açılmadığı, Genelgenin iptali istemiyle açılan davada, icrai, kesin ve yürütülebilir bir işlem bulunmaması sebebiyle incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği, dava dilekçesinin 2577 sayılı Kanun'un 3. ve 5. maddelerine uygun bulunmaması sebebiyle reddine karar verilmesi gerekirken esası hakkında verilen kararda bu yönüyle de hukuka uyarlılık bulunmadığı, esasa ilişkin olarak; Covid-19 salgınının yayılmasının, yavaşlatılması ve salgının kişi ve kuruluşlar üzerindeki etkilerini azaltmak için bazı tedbirlerin alınması gerektiği, bu nedenle, salgının bütçe giderlerinde önemli artışlara neden olduğu, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar idareleri ile . Sendikası (.) arasında imzalanan Sosyal Denge Sozleşmesınden kaynaklı Sosyal Denge Tazminatı ödemesinin sonlandırılması gerektiği, olağanüstü koşullar ve mücbir sebep gibi hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde, davaya konusu Genelgenin 5. maddesi uyarınca, Sosyal Denge Sözleşmesinden kaynaklı Sosyal Denge Tazminatı ödemesinin sonlandırılmasında hukuka aykırı bir yön bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:
Bölge İdare Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ : .
DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2.Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu düzenlemenin iptaline, ödenmeyen sosyal denge tazminatı tutarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurularının reddi yolundaki temyize konu .Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak 17/05/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber