1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

104 Nolu Danıştay Dergisi Karar Özetleri

15 Nisan 2003 00:00
Yazdır
DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

Bilindiği üzere, Danıştay Kararları düzenli olarak Danıştay Dergilerinde yayınlanmaktadır. En son yayınlanan Danıştay Başkanlığı Kararlarının kamu görevlilerini ilgilendiren kararları, sitemizin değerli üyeleri ve ziyaretçilerine aşağıda sunulmuştur.


1-Disiplin cezaları sonucunda kurumla ilişiği kesilenlerden bu cezaları 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun kapsamına girenlerin göreve dönme istemlerinin idarece kabul zorunluluğu bulunmadığı, bu yoldaki başvuruların açıktan atanma talebi olarak değerlendirilmesi gerekeceği hakkında. (Danıştay Birinci Dairesi, Esas No:2000/33, Karar No:2000/42, T:28.03.2000, DD:S.104, s.26)


2-657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca 1. dereceli APK Uzmanlığı kadrosuna atanan, daha sonra ihtiyaç dolaysıyla müktesebine uygun 3. dereceli bir kadroya yapılan atama işleminde hukuka aykırılık bulunmadı ve verilen kadronun kazanılmış hak sayılamayacağı hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Esas No:2000/444, Karar No:2000/1000, T:13.10.2002, DD:S.104, s.65)


3-4483 sayılı Yasa yürürlüğe girmeden önce işlendiği öne sürülen bir suçtan dolayı KİT yöneticileri hakkında 399 sayılı KHK'nın 4483 sayılı Kanunda değiştirilmeden önceki 11/d maddesine göre soruşturma yapılacağından soruşturma izni verilmemesi yolundaki karara karşı yapılacak itirazın usulden reddi gerekeceği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, Y.E.No:2000-1, Y.K.No:2000-1, T:1.02.2000, DD:S.104, s.45)


4-4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın yakınıcıya ve ilgili cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay İkinci Daire, E.No:2000/1317, K.No:2000/2326, T:24.07.2000, DD:S.104, s.49)


5-İptal davalarında uyuşmazlığın dava konusu işlemin tesis edildiği tarihteki maddi ve hukuki durum esas alınarak çözümlenmesi gerekip, davacı tarafından dava konusu işlemin tesisinden sonra verildiği için idarece değerlendirilmesi ve mahkemece uyuşmazlığın çözümünde dikkate alınması mümkün bulunmayan emeklilik dilekçesi ile sağlık özrüne ilişkin belgeler davalı idare değerlendirilmeden işlem tesis edildiği gerekçesi ile verilen iptal kakarında hukuki isabet bulunmadığı; ancak, davacının dava konusu işlemin tesisinden sonra idareye verdiği emeklilik dilekçesi ile sağlık özürü ile ilgili belgelerin idarece ayrıca değerlendirileceği ve bu hususta bir uyuşmazlığın çıkması halinde Mahkemece söz konusu talep ve belgeler incelenerek bir karar verileceği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/3735, K.No:2000/605, T:22.02.2000, DD:S.104, s.258)


6-TODAİE'nin Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlık Programına katılan davacının, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37 nci maddesi uyarınca memuriyet mahalli dışına gönderilen memur durumunda olduğu, kendisine geçici görev gündeliği ve yolluk ödenmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/1377, K.No:2000/339, T:31.01.2000, DD:S.104, s.261)


7-Devlet Memurları Kanununun 48 maddesinin askerlikle ilgili A-6 bendinde yer alan 3 halden birine durumu uyanların devlet memurluğuna girebilecekleri, dolaysıyla Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğinde yer alan ?eylemli askerliği yapmış olmak? koşulunun, 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinin A-6 bendinde yer alan askerlik durumu ile ilgili genel koşula aykırı olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E:No:1997/1229, K.No:2000-167, T:24.01.2000, DD:S.104, s.263)


8-Yürütmenin durdurulması kararı üzerine eski görevine iade edilen davacının karar gerekçesinde yer alan ve durumuna uygun bir göreve, kararname hazırlanması için gerekli aşamalar geçirilerek makul bir sürede atandığının anlaşıldığı, bu durumda yargı kararının uygulanmasından kaçınılmasının söz konusu olmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1998/4753, K.No:2000/433, T:9.2.2002, DD:S.104, s.265)


9-Memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisinin tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı mercilerince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğu; davacının hizmet gereği olarak eşdeğer bir göreve atandığı, idarenin takdir yetkisi içinde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/2257, K.No:2000/363, T:02.02.2000, DD:S.104, s.269)


10-Devlet Memurları Kanunun 36/C maddesinde yer alan ?özel okul? ibaresinin geniş anlamda yorumlanması gerektiği ve davacının özel öğretim kurumu niteliğinde olan özel dershanedeki hizmetinin, 657 sayılı Kanunun 36/C maddesi uyarınca intibakında değerlendirilmesi gerektiği hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/4809, K.No:2000/541, T:16.02.2002, DD:S.104, s.272)


11-Daha önce atandığı görevden yargı kararının uygulanması amacıyla alınan davacı yönünden, yargı yerince aksine bir karar verildiğinde yada anılan kadro boşaldığında, bu kadroya yeniden atanması için kazanılmış hak oluşmayacağı; idarelerin kamu görevlilerinin atanacakları kadroları belirleme konusunda yönetim hukukunun genel ilkeleri ile sınırlı olarak sahip bulunduğu takdir yetkisinin ne şekilde kullanılacağı konusunda yargı yerlerince zorlanamayacağı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1997/2609, K.No:2000/437, T:09.02.2000, DD:S.104, s.274)


12-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan ilgilinin birinci ve ikinci sicil amirlerinin değerlendirmeleri arasında fark varsa da, davacının yakın amiri konumunda olan birinci sicil amirinin, olumsuz sicil notunun gerekçesini yazılı olarak ve detaylı şekilde sicil raporuna eklediği, objektif değerlendirmeler içeren bu gerekçeye dayalı sicil notu ile ikinci sicil amirinin sicil notu ortalaması sonucunda ortalama sicil notunun D düzeyinde olmasından dolayı davacının başka bir sicil amirinin yanında altı ay daha denenmek üzere naklen atanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Dairesi, E.No:1997/3691, K.No:2000/62, T:18.01.2000, DD:S.104,s.279)


13-Eksik ödenen yurt dışı aylıklarının ödenmesi istemiyle açılan davada; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen icra tarihinin, son aylık ödemesinin yapıldığı tarih olduğu hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E.No:1999/6160, K.No:2000/295, T:27.01.2000, DD:S.104, s.281)


14-Yargı kararının gerekçesinde yer alan ve durumuna uygun bir göreve makul bir sürede atanan davacının, manevi tazminata konu olabilecek şekilde ızdırap ve elem duymasına yol açan bir hususun bulunmadığı hakkında. (Danıştay Beşinci Daire, E:1997/1268, K.No:2000/434, T:09.02.2000, DD:S.104, s.285)


15-...Tıp Fakültesinde santral memuru olarak görev yapan davacının, kılık kıyafet kurallarına uymayarak göreve başörtülü gelmesi nedeniyle kamu görevinden çıkarma disiplin cezası ile cezalandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Dairesi, E.No:1998/5912, K.No:2000/4951, T:27.06.2000, DD:S.104, s.415)


16-Doktor olan davacıya kamu görevinde kusurlu davrandığı gerekçesiyle Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulunca verilen 4 ay meslek uygulamasından men cezasının, 4455 sayılı Disiplin Affı Kanunu kapsamında olmadığı, kaldı ki kamu görevi ifasında mevzuata aykırı davranışından ötürü davacı hakkında soruşturma açmaya ve disiplin cezası vermeye ancak disiplin amirlerinin yetkili olduğu hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:2000/2537, K.No:2000/5508, T:25.09.2002, DD:S.104, s.413)


17-2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca doktora eğitimi yapmak üzere yurt dışına gönderilen davacının, yurt dışında kaldığı sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacağı tartışmasız ise de; gerek aynı Kanunun 39 uncu maddesi gerekse, eşinin yurt dışında bulunması nedeniyle 657 sayılı Kanunun ilgi maddesi gereğince maaşsız izinli sayılarak yurt dışında bulunduğu sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü tutulamayacağı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:2000/1384, K.No:2000/5427, T:21.09.2000, DD:S.104, s.421)


18-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında ?Bilimsel Araştırma? yapmak amacıyla yurt dışında görevlendirilen öğretim üyesinin, bu görevlendirme dolayısıyla mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığı hakkında. (Danıştay Sekizinci Daire, E.No:1999/2506, K.No:2000/4503, T:08.06.2000, DD:S.104, s.426)


19-Çalışanlara ve hizmete yönelik somut belirlemeler yapılmadan, çalışanların maddi ve manevi baskı altında re'sen emekliye sevki suretiyle toplu emeklilik uygulamasına geçilmesi yolundaki işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onuncu Daire, E.No:1997/1080, K.No:2000/1514, T:13.04.2000, DD:S.104, s.514)


20-Zabıt Katibi olarak görev yapan davacının göreve başlamadan önce işlediği hırsızlık suçu nedeniyle aldığı cezanın doğurduğu ehliyetsizliğinin, göreve başlamadan önce kamu haklarının iadesi kararı ile bertaraf edildiğinin kabulü gerekirken; daha önce verilmiş mahkumiyet kararından bahisle 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/b maddeleri gereğince görevine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1997/3356, K.No:2000/704, T:10.02.2002, DD:S.104, s.573)


21-Davalı idarenin hatalı hesaplamasından doğması ve bu nedenle davacının emeklilik statüsüne girmesine neden olması sebebiyle noksan kalan hizmet süresini tamamlamak amacıyla davacının göreve başlatılması isteminde; atama olgusundan daha çok emekliliğe esas özlük durumunun yanlışlığından kaynaklanan emeklilik isteminin geri alınması söz konusu olduğu, bu nedenle açıktan atamada idarenin takdir yetkisinin varlığından söz edilerek isteminin ret edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1997/1481, K.No:2000/1401, T:27.03.2000, DD:S.104, s.575)


22-657 sayılı Kanunun 43/b maddesinde öngörülen ek göstergeden yararlanabilmek için iktisat müfettişlerinin zorunlu olan en az 8 yıllık mesleki görev sürelerinin tamamının yüksek öğrenim mezunu olarak geçirilmiş olması gerekmediği hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1998/2224, K.No:2000/1078, T:28.02.2000, DD:S:104, s.577)


23-1996 yılında Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan ve idareye başvurarak görev almak isteyen fakat yeterli kadro olmadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan davacının, ilk başvurusundan itibaren 3 ay içinde göreve başlatılmadığı için mecburi hizmet yükümlüğü ortadan kalktığından; 1998 yılında yapmış oluğu yeni başvurusunun da reddedilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:2000/1600, K.No:2000/3279, T:09.10.2000, DD:S.104, s.578)


24-2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yapılan atıf nedeniyle, yardımcı doçent olan davacı hakkında 657 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin uygulanabileceği hakkında. (Danıştay 12. Daire, E.No:1999/6054, K.No:2000/2875, T:22.06.2000, DD:S.104, s.580)


25-Polis amiri olmadan önce yapılan askerlik hizmetinin rütbe terfiinde değerlendirilemeyeceği hakkında. (Danıştay Onikinci Daire, E.No:1998/1408, K.No:2000/671, T:10.02.2000, DD:S.104, s.582)
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 3
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
00:02 - Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu00:01 - 5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik23:48 - Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem23:35 - Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor23:34 - Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu
23:25 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nakillerde hizmet puanı uygulamasına geçti23:19 - Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı23:18 - İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı23:15 - Online alışverişte haklarınız nedir?23:08 - 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor23:02 - Yurt dışından gelen yolculara 3 saatte Kovid-19 testi
22:59 - İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu22:47 - Üniversite öğrencilerine fuhuş yaptıran üniversiteli22:40 - Malatya'da trafik kazasında 2 uzman onbaşı yaralandı22:40 - Belediye görevde yükselme yönetmeliğinde yapılan değişiklikler22:28 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2020 Uzman Erbaş tayin sonuçları açıklandı
22:17 - Türkiye yolları 'elektriklenmeye' devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam