Promosyon Dosyası

Son bir kaç yıldır gündeme gelen ve geçen yıl yayımlanan Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesi ile bir usul ve esas getirilen banka promosyonları konusunda nasıl bir şartname ve Protokol (sözleşme) hazırlanacağı, hangi standart form ve belgelerin kullanılacağı, iş akışının nasıl yapılacağı konusunda bilgiler net değildir. Öğretmenler bölüm sorumlumuz Ahmet Kandemir'in 3 aya yakın yoğun bir çalışma ile hazırladığı 100 sayfaya yakın bu araştırma dosyasında Banka Promosyonu İhale Komisyonunun hazırlayacağı ve dolduracağı tüm standart formlar, örnek şartname ve protokoller bulunmaktadır. Ayrıntılar için tıklayınız

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Haziran 2008 00:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Promosyon Dosyası

* Banka Promosyonlarına İlişkin Komisyon Nelere Dikkat Etmeli?
* Banka Promosyonları ile Makam Aracı Alınamaz
* Promosyonlarla İlgili Önemli Bir Karar
* Askerden dönen memur, daha önce verilen promosyon paralarının dağıtımından yararlanır mı?
* Banka promosyonları 6 taksitte ödenmek zorunda mıdır?
* İlçede bir banka varsa ve promosyon vermiyorsa, memurlar ne yapmalıdır?

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesinde yer alan 20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği'nin ?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 164 üncü maddesiyle aylıkların bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.? hükümlerine göre; Aylıkların Bankacılık sistemi aracılığı ile ödenmesinde yetkili Maliye Bakanlığıdır. Bu nedenle Promosyon şartnamesinin, protokolünün (sözleşmesinin) ve ilgili bankanın nasıl tespit edileceğine dair bir tebliğ yayınlanması ve tebliğde promosyon iş ve işlemlerinde kullanılacak belge ve formları belirlemesi yerinde bir uygulama olacaktır.

25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği ile mutemetlere yapılan maaş ödemeleri nedeniyle saymanlıklarda meydana gelen izdihama son verilmesi ayrıca, mutemetlere karşı yapılan soygun ve gasp olaylarının önlenmesi amaçlanmıştır. Kamu düzenini sağlamaya yönelik olan bu düzenleme, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayandığından gerek tahakkuk daireleri gerekse bankalar açısından bağlayıcı niteliktedir.

Bu sebeple valilik ve kaymakamlıklar, bu Tebliğ esaslarının aynen yerine getirilmesi hususunda tahakkuk daireleri ve bankalar nezdinde gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu nedenle konuyla ilgili herkesin (bankalar dahil) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliğini incelemesi faydalı olacaktır.

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği Ve Başbakanlığın 2007/21 Sayılı Genelgesinde Belirtilen Bilgiler Işığında Promosyonlar Konusunda Kurumlar Aşağıdaki Şekilde Hareket Etmelidirler.

Maaş Ve Diğer Ödemelerin Bankalar Vasıtasıyla Ödetilmesi İçin Hangi Önlemler Alınacaktır?

1-İl ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulundukları yerlerde ATM makinesi kurulması, banka şube ya da bürosu açılması gibi imkânları araştıracaklar, bunlar sağlanamadığı takdirde aylıkları maaş mutemetleri vasıtasıyla ödetebileceklerdir.

2- Jandarma Genel Komutanlığına bağlı iç güvenlik birlikleri ile jandarma sınır birlikleri, MİT Müsteşarlığı ile şehir merkezlerinden ve yerleşim birimlerinden uzakta konuşlandırılmış olup, bulundukları yerlerde banka şubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel aylıklarını mutemetler vasıtasıyla ödetebileceklerdir.

3- Bankacılık sektörünün yaygınlaşmadığı yerlerde ulaşım sıkıntısı olmayan komşu il ve ilçe merkezlerindeki bankalardan faydalanmak mümkündür.

Bu nedenle bu yerlerdeki bankalarla da promosyon anlaşması yapılabilmektedir. Bir tek bankanın bulundu yerlerde de ulaşım sıkıntısı olmayan il ve ilçe merkezlerindeki bankalardan faydalanmak mümkündür.

4-Gerek tahakkuk dairelerinin gerekse saymanlıkların işlemlerini kolaylaştırmak ve doğabilecek karışıklıkları önlemek için bir daire personelinin tamamının aylıkları tek bir banka şubesinden ödenecektir.

5- İdareler, ilgili mevzuatında öngörülmediği veya Maliye Bakanlığınca özel bir düzenleme yapılmadığı sürece, personel aylık ve ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak düzenlenen bordrolarda personelin tabldot ücreti, kömür paraları, yardımlaşma sandığı kesenekleri, vakıf aidatı, kira (lojman kirası hariç) gibi özel borç ve kesintilerine kesinlikle yer vermeyeceklerdir. Ancak, bu kesintilerin personelin talebi halinde, banka hesaplarına aktarılan tutardan bankaca yapılabilmesi, tahakkuk dairesi ve banka şubesi tarafından, protokol yapılması sırasında kararlaştırılabilecektir.

6- Aylıklara ilişkin Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emirlerinin, saymanlıklarca gerekli inceleme ve ödemeye ilişkin hazırlıkların tamamlanması için ödeme yapılması gereken tarihten altı iş günü önce saymanlıklara ulaştırılmasına ve gecikmeye meydan verilmemesine özen gösterilecek ve ita amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır.

7-Aylıkları banka vasıtasıyla ödenecek personel için, banka şubesinin ve düzenleyen dairenin adı, aylığın ait olduğu ay, alacaklıların ad ve soyadı ile banka hesap numarası ve ele geçecek net aylık tutarlarını gösteren beş nüsha liste düzenlenecek ve tahakkuk memuru tarafından onaylanacaktır. Listelerin dört nüshası verile emri ekinde saymanlığa gönderilecek, bir nüshası da bordrolarla birlikte tahakkuk dairelerinde saklanacaktır. Listelerin saymanlıkça da tasdik edilecek bir nüshası ise tahakkuk dairelerince saymanlıklardan alınarak, personelin cari hesaplarına aybaşı itibarıyla kayıt yapılmak üzere, ilgili banka şubesine aybaşından en az 4 (dört) iş günü önce teslim edilecektir. Listelere ödemenin yapılacağı tarih ayrıca not edilecektir.

8- Aylıkları banka aracılığı ile ödenecek personelle ilgili verile emirlerine öncelik verilmek suretiyle gerekli incelemeler tamamlanacak ve verile emri eki bordrolarla listeler karşılaştırılarak mutabakatı onaylandıktan sonra, iki nüshası aybaşından 4 (dört) iş günü önce düzenlenecek ?Gönderme Emri? ile birlikte ?Gönderme Emri Teslim Tutanağı? ekinde saymanlığın cari hesabının bulunduğu banka şubesine teslim edilecek, bir nüshası verile emrinin Sayıştay'a gönderilecek nüshası ekinde kalacaktır. Listenin bir nüshası ise, personelin hesaplarının bulunduğu banka şubelerine verilmek üzere, tahakkuk dairesinin bir görevlisi tarafından aybaşından 4 (dört) iş günü önce saymanlıktan teslim alınacaktır.

9- Saymanlıklar, personel aylıklarının zamanında ödenmesini sağlamak üzere Gönderme Emirlerine, aylıkların personelin hesabının bulunduğu banka şubesine aybaşından 2 (iki) iş günü önce aktarılması hususunda şerh koyacaklardır.

10- Muhasebe kayıtlarının tesisi, gönderme emirlerinin düzenlendiği ve saymanlık cari hesabından nakdin aktarıldığı tarihler itibarıyla yapılacaktır.

11- Bankacılık sektöründeki yeni teknolojik imkânlardan yararlanmak, uygulamanın bankacılık sektörüne ve ülke ekonomisine getireceği olumlu katkılara hız kazandırmak amacıyla Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminden yararlanılacaktır. Ancak, EFT sisteminin aylık ödemelerinde kullanılabilmesi için, tahakkuk daireleri ve saymanlıkların ilgili banka şubelerine aylıklarla ilgili belge ve bilgileri bu Tebliğde belirtilen sürelerde verme zorunluluğu bulunmakta olup, birimlerin bu sürelere titizlikle uymaları gerekmektedir.

12- Yapılan bu düzenlemeyle maaş mutemetliği kamu görevi olmaktan çıkarılmıştır. İstisna kapsamında olmayan tahakkuk daireleri, her ne sebeple olursa olsun personel aylıklarını mutemetler vasıtası ile ödettikleri takdirde, bu şekilde vasıta kılınan mutemetler genel hükümlere göre personelin şahsi mutemedi sayılacak, dolayısıyla, doğabilecek soygun ve gasp olayları neticesinde çalınan aylıkların ikinci kez ödenmesine ilişkin talepler maliye Bakanlığınca kabul edilmeyecektir.

13- Aylık ve ücret ödemelerinin Kanunun öngördüğü tarihte yapılması zorunludur. Aylık ve ücretlerin Kanunun öngördüğü tarihte personelin hesaplarına aktarılmaması veya geç aktarılması kanuni sorumluluk gerektirir. Bu nedenle; Aylık ve ücretlerin bankalar aracılığıyla ödenmesi sürecinde görev alan tüm birimlerin bu Tebliğle belirlenen sürelere uymaları gerekir.

Bu süreler, yalnızca banka vasıtasıyla ödenecek aylık ve ücretler ile bunlarla birlikte ödenecek özlük hakları bakımından geçerlidir. Diğer ödemelerde ise bu süreler uygulanmayacaktır.

Banka İle Yapılacak Promosyon Anlaşmalarına Hangi Personel Dâhil Edilecektir?

1-Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personel

2-Bakanlar Kurulu kararı veya toplu sözleşme hükümlerine göre memurlar ve sözleşmeli personel ile işçiler.

3-Kapsama dahil edilmeyen kamu kurum ve kuruluşları, kendi mevzuatları çerçevesinde, personel aylıklarının bankalar aracılığı ile ödenmesi ve promosyon anlaşması yönünde uygulama yapabileceklerdir.

Banka Promosyonu İhale Komisyonu Nasıl Oluşturulur?

3 kişilik bir komisyon oluşturulmalıdır.

Bu komisyon;

1-İlgili Biriminin Harcama Yetkilisi,

(Bu üye 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 31.maddesine göre belirlenen yetkilidir.)

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden biri komisyon başkanı olacaktır.

2-Yetkili Sendikadan Bir Üye,

Yetkili sendikadan üye seçilebilmesi için; söz konusu birimdeki tüm sendikalara üye personel, söz konusu birimdeki çalışan sayısının en az % 10'u kadar olmalıdır.

Yani; Bir kurumda 30 personel var ise bu personelin en az üç tanesi her hangi bir sendikaya üye olması halinde, yetkili sendikadan bir üye komisyona seçilir. Eğer bu kurumda yetkili sendikaya üye olan personel yok ise, bu üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Sendikalı personel sayısının çalışan sayısının % 10'undan az ise yetkili sendikadan üye seçilmez. Bu durumda, üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir.

İlgili okul, kurum veya birimde Banka Promosyonu İhale Komisyonu'nun yetkili sendikadan seçilecek üyesi için o yerleşim yerindeki yetkili sendikanın başkanlığından bu üyelik için isim istenmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkili sendika olarak belirlenen sendikanın üye sayısının ilgili birimdeki diğer sendikalara üye personelden çok olması gerekmez. Yani ülke genelinde Eğitim işkolunda yetkili olan Türk Eğitim-Sen sendikasının A okulundaki üye sayısının aynı okulda diğer sendikalara üye personelden az olması halinde de yine Banka Promosyonu İhale Komisyonu'na üye Türk Eğitim-Sen sendikasından alınacaktır.)

3-Kamu Çalışanı Bir Üye,

Merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır.

Bankaların hukuk bölümlerinin uzman kişilerden oluşması, bu kişilerin bankanın menfaatlerini korumakla mükellef olması nedeniyle Banka Promosyonu İhale Komisyonu üyelerinin protokol (sözleşme) hukuku ve bankacılıkla ilgili uzman kişilerden bilgi alması bu bilgiler ışığında çalışması faydalı olacaktır.

Banka Promosyon Protokollerinde (Sözleşmelerde) Kimlerin İmzası Bulunur?

Protokol, Banka Promosyonu İhale Komisyonu tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Banka Promosyonu İhale Komisyonu'nun diğer üyelerinin imzası bulunmayacaktır.

Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi 2.madde 1.fıkrası:

2- Aylık ve ücretlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceği, oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili biriminin harcama yetkilisinin başkanlığında söz konusu birimde görev yapan toplam personelin en az % 10'unun sendikalı olması halinde yetkili sendikadan bir üye ile merkez teşkilatında üst yönetici; taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından ilgili birimde görev yapanlar arasından seçilecek bir üyeden oluşacaktır. Yetkili sendikadan üye bulunmadığı durumlarda üçüncü üye ilgili birimde görev yapan personel arasından harcama yetkilisi tarafından seçilecektir. Protokol, komisyon tarafından belirlenen banka ile harcama yetkilisi tarafından imzalanacaktır.

İl ve İlçe Merkezlerinde İl ve İlçe Müdürlükleri Toplu Olarak Promosyon Anlaşmaları Yapabilirler Mi?

Genellikle il ve ilçe müdürlükleri pazarlık güçlerini artırmak ve daha fazla promosyon alabilmek amacıyla müdürlüklerine bağlı birimleri bir grupta toplayarak hepsi adına promosyon anlaşması yapma yoluna gitmektedirler. Bu uygulama yerinde bir uygulama olup tüm anlaşma tarihlerini de eşitlediğinden tüm çalışanların aynı promosyonu almalarını sağlamaktadır.

Bunun için; Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Uygulama ilk defa yapıldığından promosyon anlaşma tarihleri genellikle aynı anda başlamamaktadırlar. Bu nedenle ilgili müdürlük birimlerine bir yazı çıkararak promosyon başlangıç ve bitiş tarihlerini isteyip bu tarihlerin hepsini kapsayan bir tarih aralığı belirleyerek promosyon ihalesini Banka Promosyonu İhale Komisyonu aracılığıyla gerçekleştirmelidir. Bu sayede ilgili kurumlardaki tüm promosyon anlaşma tarihleri eşitlenecektir.

Bu uygulama için merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir.

Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır. Yetkili sendikadan seçilecek üyesi için o yerleşim yerindeki yetkili sendikanın başkanlığından bu üyelik için isim istenmelidir. Yetkili sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ülke genelinde belirlediği sendikadır. Yetkili sendika ülke genelinde yetkili olmasına rağmen o yerleşim yerindeki üye sayısı diğer sendikadan az olabilir ama yinede Banka Promosyonu İhale Komisyonu'na üye verecek sendikadır.

Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi 2.madde 2.fıkrası:

Birden fazla birimin aylık ve ücretlerinin birlikte ödenmesi talebinde bulunmaları halinde merkezde üst yönetici, taşrada ise söz konusu birimlerin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından görevlendirilecek ilgili harcama yetkililerinden birinin başkanlığında oluşturulacak üç kişilik bir komisyon tarafından aylık ve ücretlerin ödeneceği banka yukarıdaki esaslara göre tespit edilecektir. Bu şekilde oluşturulacak komisyona ilgili birimlerdeki yetkili sendikalardan bu birimlerin tamamı itibarıyla en fazla üyeye sahip olan sendikadan üye alınacaktır.

Harcama Yetilisi Kimdir?

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun 31. maddesinde tanımı yapılan harcama yetkilisi konusunda İstanbul Defterdarlığının hazırlamış olduğu sunuyu görmek için tıklayınız.

?5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu;

Harcama yetkisi ve yetkilisi Madde 31- (Değişik: 22/12/2005?5436/1 md.)

Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.

Ancak, teşkilât yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahallî idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.

Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.?

Yetkili Sendika Ne Demektir, Sendika Nasıl Ve Nerede Yetkili Olur?

Sendikaların örgütlendiği hizmet kolunda en fazla üye kaydetmiş sendika yetkili sendika olur. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 30. maddesi uyarınca; Her yıl 15 Mayıs tarihi itibariyle sendikaların üye sayıları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sayılır ve en fazla üyesi bulunan sendika yetkili sendika olarak temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlanır.

Yetkili sendika sendikalı çalışanlar adına hükümetle toplu görüşme yapmaya yetkili olur. Ayrıca; çalışanların çalışma şartları, amir memur ilişkilerinin düzenlenmesi, çalışanlar hakkındaki mevzuatın uygulama şekli, tayin, yer değiştirme, meslekte yükselme, sosyal hakların kullanımı v.b. konularda İşveren tarafıyla kurum idari kurullarındaki toplantılara temsilciler verir ve bu konularda anlaşma ve protokol yapar.

İl ve ilçelerdeki disiplin, danışma v.b. kurul ve komisyonlara, yetkili sendika temsilci vererek çalışanların hakkının korunması konusunda müdahil olma hakkına sahiptir. Yetkili sendika ildeki, ilçedeki, okul/kurumdaki en çok üyeye sahip sendika değildir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi gazetede ilan ettiği sendikadır ve bu sendika tüm Türkiye'de yetkilidir.

Örneğin Eğitim iş kolunda yetkili olan Türk Eğitim-Sen sendikasıdır. 2008 yılının temmuz ayında ilan edilecek olan yetkili sendikanın belirlenmesine kadar oluşturulacak olan tüm Banka Promosyonu İhale Komisyonu'na bu sendikadan üye alınacaktır.

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu;

?Yetki Madde 30. ? (Değişik:06.07.2004?25514 S.Resmi Gazete, 5198/5. md.) Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar toplu görüşme yapmaya yetkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon temsilcisi toplu görüşme heyetinin başkanıdır.
Yetkili sendika ve konfederasyonların belirlenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Kurumlarca yapılacak tespit;
Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 Mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır.
Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 Mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir.
Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurumlardan ve sendikalardan gelen müşterek imzalı listeler üzerinden yapılacak tespit;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kurumlarda çalışan toplam kamu görevlisi sayısı ile sendikalar itibarıyla üyelik kesintisi yapılan üye sayılarını dikkate alarak her yıl 15 Mayıs tarihi itibarıyla hizmet kollarındaki bütün kamu görevlileri sayısı ile hizmet kolundaki sendikaların üye sayılarını tespit eder. Buna göre her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonların toplam üye sayısını belirler ve sonuçları her yıl temmuz ayının ilk haftasında Resmî Gazetede yayımlar.?

Banka Promosyonlarının Dağıtımı Nasıl Olacaktır?

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesinin 4.maddesi hükümlerine göre; promosyon miktarının dağıtımından Banka Promosyonu İhale Komisyonu yetkilidir.

Genelgenin 4.maddesindeki ?promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte? hükmünden hareketle promosyon miktarının tamamının personele dağıtılmasının genel ilke olduğu benimsenmiştir. Öncelikle Banka Promosyonu İhale Komisyonu; banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personel dağıtılması ilkesini benimsemelidir.

Genelgenin 4.maddesindeki ?toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir.? Hükümlerinden hareketle Banka Promosyonu İhale Komisyonu, promosyon miktarından yüzde otuz gibi bir oranda kesinti yaparak bu kesintileri kurum ihtiyaçları için kullanmak istemektedirler.

Genelgedeki bu hüküm kesintinin kurum ihtiyaçları için kullanılacağı şeklinde yorumlanmasına olanak bulunmamaktadır.

4. maddede yer alan açıklama, birim personelinin ihtiyacı için ayrılan payın kötüye kullanılacağını öngördüğü için detaylı bir düzenlemeye gitmiştir. Buna göre, eğer banka promosyonun tamamı personele verilmeyecekse, ayrılan üçte birlik payın birim personeli ihtiyaçları için kullanılması gerekmektedir.

Genelgenin 4.maddesindeki hükümlere göre; Promosyon miktarının en fazla 1/3'ü birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilir. Fakat bu miktar ayrılırken

4. maddedeki ?birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere? hükümlerine göre; kesinti yapılacak miktar ve yapılacak kesintinin personelin hangi ihtiyacı için kullanılacağı komisyon tarafından belirlenmeli, belirleme işlemi yapılırken birim personelinin istek ve düşüncelerine başvurulmalıdır.

Genelgenin 4.maddesindeki, ?Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunludur.? hükümlerine göre hareket edilmelidir.

Birim İhtiyaçları İçin Ayrılan Miktar Nelere Harcanabilecektir?

Yapılacak harcamaların;

1-birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi,

2-Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi,

3-İşyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti,

4-Sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi,

zorunludur.

Genelge hükümlerine göre üçte birlik payın, makam aracı gibi birim personelinin ihtiyacı olmayan giderlere harcanmaması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amirdedir. Bu yetkililerin gerekli denetimi yapması gerekmektedir. Aksi halde, ileride çıkacak bir sorunda sorumlu olabileceklerdir.

Promosyon işinin en sorunsuz çözümü promosyon miktarının personele tamamının eşti miktarda dağıtılması olacaktır.

Birim İhtiyaçları İçin Ayrılan Miktar Nasıl Kullanılacaktır?

Birim ihtiyaçları için ayrılan miktar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır.

Birim İhtiyaçları İçin Ayrılan Miktarın Denetimi Nasıl Yapılacaktır?

Birim ihtiyaçları için Promosyondan ayrılan miktardan yapılan harcamaların merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenen amaçlara uygun olarak kullanılması bakımından yıl içinde denetlettirilecektir.

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesi;

?4- Yapılan protokoller uyarınca, banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamının personele dağıtılması genel ilke olarak benimsenmekle birlikte, toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır. Yapılacak harcamaların birimin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli ve zaruri harcamaları ihtiva etmesi; çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, işyerlerinde verim ve çalışanların memnuniyeti ile sunulan hizmetin kalitesini artırıcı amaçlarla ortak kullanım alanları için sarf edilmesi zorunludur. Bu tutarların belirlenen amaçlar dışında kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek ve yıl içinde yapılan harcamalar merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından denetlettirilecektir.?

Banka Promosyonları Personele Nasıl Dağıtılacaktır?

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesinin 5.maddesi hükümlerine göre; Promosyon, çalışanların hesaplarına eşit miktarda yatırılmalıdır. Personel arasında mevki, makam ve benzeri durumlarda ayrım yapılarak farklı ödemeler yapılamayacaktır.

Banka Promosyonları Personele Nasıl Ödenecektir?

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesinin 5.maddesi hükümlerine göre; Promosyon miktarı 6 aylık periyotlar halinde dağıtılmalıdır. Fakat burada banka peşin ödemeyi kabul ediyorsa bunun daha yerinde bir uygulama olacağı kaçınılmazdır.

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesi;

5- Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir.

Promosyonların personele dağıtılmasında yaşan en büyük sorun, yer değiştiren ve emekli olan personele ödenen veya ödenecek olan promosyon miktarları oluşturmaktadır.

Promosyonun peşin ödenmesi halinde promosyon aldıktan sonra yer değiştiren veya emekli olan personel promosyon parası alarak yer değiştirmiş veya emekli olmuş olacaktır.

Promosyon paraları dağıtıldıktan sonra promosyon dağıtılan kuruma atanan personele promosyon ödemesi yapılmamaktadır.

Bu tür sorunların tek bir çözümü bulunmaktadır. Başbakanlık; milat olacak bir promosyon anlaşma tarihi belirlemeli bu tarihte bütün kurumlar anlaşma yapmalıdırlar.

Belirlenen miladi tarihten sonra bütün promosyon anlaşmaları aynı tarihte yapılacağından yer değiştirmelerde bir sorun yaşanmayacak, promosyon alan personel yer değiştirse bile yeni yerinde de promosyon anlaşması devam ettiğinden ne banka ne de personel bir hak kaybına uğramayacaktır.

Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 Tarih Ve 2007/21 Sayılı Genelgesinden Önceki Promosyon Anlaşmaları Ne Olacaktır?

Genelgenin yayımı tarihinden önce kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinin ödenmesine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili bankalarla yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokoller sürelerinin bitimine kadar geçerli olacaktır.

Promosyon Anlaşması Sürecinin Personele Duyurulması Nasıl Olacaktır?

Promosyon çerçevesinde yapılacak uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi edinebileceği şekilde ilan panoları ve Internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet ilkesine titizlikle riayet edilecektir.

Banka Promosyonu İhale Komisyonu Kurulduktan Sonra Ne Yapmalıdır?

Yukarıda belirtilen hususlara göre kurulan Banka Promosyonu İhale Komisyonu çalışanların istek ve önerilerini de dikkate alarak öncelikle bir şartname hazırlamalıdır. Çalışanların istek ve önerilerini almak amacıyla anket çalışması yapılmalıdır.

Kurum Personelinin Banka Promosyon İşlemleri İle İlgili İstek Ve Düşüncelerini Öğrenmek Amacıyla Yapılan Anket Çalışmaları.

Kurum personelinin Banka Promosyon İhalesi işlemleri ile ilgili istek ve önerilerini almak açsından yapılan anketler bulunmalı bu anket sonuçlarına göre komisyon çalışmalıdır.

Örnek anket çalışması ek belgelerde vardır

Banka Promosyonu İhale Komisyonu'nun Hazırlayacağı Şartname Nasıl Olmalıdır?

Bu şartname'nin nasıl hazırlanacağı konusunda bir mevzuat bulunmamakla birlikte konu ihale işi ile ilgili olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12. maddesinde bir şartnamenin nasıl olması gerektiği konusunda açıklamalar bulunmaktadır.

?4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Şartnameler Madde 12- İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.?

Bu açıklamalar, Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği ile Aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödenmesi konusunda aşağıda belirtildiği şekilde uygulama yapılması, Banka ile kurum personelinin maaş ve diğer ödemesi işlerinin her türlü özelliğini belirten şartnamelerin Banka Promosyonu İhale Komisyonu tarafından hazırlanması esastır.

Bankaların hukuk bölümlerinin uzman kişilerden oluşması, bu kişilerin bankanın menfaatlerini korumakla mükellef olması nedeniyle Banka Promosyonu İhale Komisyonu üyelerinin şartname hukuku ve bankacılıkla ilgili uzman kişilerden bilgi alması ve bu bilgiler ışığında çalışması faydalı olacaktır.

Hazırlanan şartname imza atılmadan önce inceletilip görüş alınmalı, gerekiyorsa şartname metni değiştirilmelidir.

Bu Hükümlere Göre Hazırlanacak Şartnamede Aşağıdaki Hususlar Yer Almalıdır?

1-Şartnamede belirlenecek kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

2-Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir banka adres gösterilemez.

3-Personele ATM kartı vermiş olan banka şubeleri, tatil günleri de dahil olmak üzere aylıkların ATM kartları ile alınabilmesini sağlayacaklardır.

4-Saymanlıkların cari hesaplarının bulunduğu banka şubeleri, kendilerine intikal ettirilen gönderme emri tutarlarını, eki listelerde belirtilen personelin hesabının bulunduğu banka şubelerine aybaşından 2 (iki) iş günü önce, kendi şubelerindeki cari hesaplara ise en geç aybaşında ödenecek şekilde aktaracaklardır.

5-Personelin cari hesaplarının bulunduğu banka şubeleri, kendilerine teslim edilen listelere göre personele aybaşında ödeme yapılmasını sağlayacak şekilde işlemlerini tamamlayacaklardır.

6-Saymanlığın hesabının bulunduğu banka ile personelin hesabının bulunduğu banka, aylık ve ücretlerin zamanında ödenebilmesi için gerekli tedbirleri önceden alacaklar ve bu amaçla işbirliği içinde çalışacaklardır.

7-İcra kararları doğrultusunda memur ve diğer ücretlilerin aylık ve ücretleri üzerine konulan haciz uygulamalarında, tahakkuk dairelerince bordrolarda kanuni oranlarda gösterilen kesintiler saymanlıklarca yapılarak ilgili icra dairelerine ödendiğinden; icra dairelerince, aynı kişilerin bankalardaki mevduat hesapları için istenecek haciz veya tedbir uygulamasına ilişkin taleplerin karşılanmasında, bu hesaplara aktarılacak aylık veya ücret dışındaki mevduatın dikkate alınması gerekmektedir.

8-Bankalar ile yapılacak protokollerin(sözleşmelerin) süresi iki yıldan az beş yıldan çok olmayacaktır. Promosyon anlaşmasının Süresinin ne kadar olacağı şartnamede belirtilecektir.

9-Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için eşit tutarlarda aktarılmak suretiyle altı aylık periyotlarla ödenecektir. Burada bankanın bu ödemeyi peşinde yapabileceği ayrıntısı unutulmamalıdır. Bankanın promosyonları peşin ödemeyi kabul etmesi kamu yararı bakımından yerinde bir uygulama olacaktır. Bu peşin ödemede kamu yararı olacağından bu durum genelgeye bir aykırılık oluşturmayacaktır. Bu durum şartnamede belirtilecektir.

Örnek şartname ek belgelerde bulunmaktadır

Maaş Ve Diğer Ödemeleri Yapacak Olan Banka Nasıl Tespit Edilecektir?

Banka Promosyonu İhale Komisyonu tarafından istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle tespit edilecektir. Tespit etme yönteminde kapalı zarf ve açık artırma ihale usul yöntemi tercih edilmelidir.

Hangi Bankalara Teklif Mektubu Dağıtılacaktır?

Banka şubesinin kurum ya da kuruluşa yakınlığı, lokal genişliği, personel, makine ve ekipman imkanları, işlem hacmi, otomasyon uygulamasına geçip geçmediği, ülkede yaygın halde bulunup bulunmadığı, otomatik para çekme makineleri (ATM) vasıtasıyla para çekme imkanını sağlaması gibi hususları dikkate alarak aylıkların hangi banka ve şubeden ödeneceğini belirlemek ve promosyon anlaşması yapmak amacıyla bankalara teklif mektubu dağıtacaktır.

Banka İle Yapılacak Protokolde (Sözleşmede)Hangi Hükümler Yer Almalıdır?

Bu protokolün (sözleşme) nasıl hazırlanacağı konusunda bir mevzuat bulunmamakla birlikte konu ihale işi ile ilgili olduğundan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 7. maddesinde bir protokolün nasıl olması gerektiği konusunda açıklamalar bulunmaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu;

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar

Madde 7- Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı ve adresi.

c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

n) Gecikme halinde alınacak cezalar.

o) (Değişik: 30.7.2003?4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

y) Anlaşmazlıkların çözümü.

Bu açıklamalar, Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği ile Aylıklarının bankalar vasıtasıyla ödenmesi konusunda aşağıda belirtildiği şekilde uygulama yapılması, Banka ile kurum personelinin maaş ve diğer ödemesi işlerinin her türlü özelliğini belirten protokolün (sözleşme) Banka Promosyonu İhale Komisyonu ve promosyon ödemesi yapacak olan bankaca hazırlanması esastır.

Bankaların hukuk bölümlerinin uzman kişilerden oluşması, bu kişilerin bankanın menfaatlerini korumakla mükellef olması nedeniyle Banka Promosyonu İhale Komisyonu üyelerinin protokol (sözleşme) hukuku ve bankacılıkla ilgili uzman kişilerden bilgi alması ve bu bilgiler ışığında çalışması faydalı olacaktır.

Hazırlanan protokol (sözleşme) imza atılmadan önce inceletilip görüş alınmalı, gerekiyorsa protokol (sözleşme) metni değiştirilmelidir.

Bu Hükümlere Göre Hazırlanacak Protokolde (Sözleşme) Aşağıdaki Maddeler Yer Almalıdır?

1-İşin adı.
2-İş tanımı.
3-İşin niteliği.
4-Kurumun adı ve adresi.
5-Kurumun Telefon ve faks numarası, e-maili.
6-Bankanın adı veya ticaret unvanı.
7-Bankanın tebligata esas adresi.
8-Bankanın Telefon ve faks numarası, e-maili.
9-Protokolün (Sözleşmenin) bedeli, personel başına ödenecek miktar.
10-Protokol (sözleşme) kapsamı dışında sonradan sisteme dâhil olan personel ile ilgili karşılıklı yükümlülükler.
11-Protokolün (Sözleşmenin) süresi. (Başlangıç ve Bitiş tarihleri)
12-Ödemeye başlama zamanı (Kurum sayısının fazla olması halinde hangi kurumun hangi tarihte sisteme dâhil olacağı)
13-Sisteme yeni kurum eklenmesi halinde bankanın yükümlülükleri.
14-Personele Ödemenin nasıl yapılacağı,
15-a)-Maaş hesaplarından yapılan havale ve eft'lerden ücret alınmaması,
b)-Maaş hesaplarından hesap işletim ücreti alınmaması,
c)-Maaş hesaplarından hesapları ekstralarından bildirim ücreti alınmaması,
d)-Kredi kartı tahsisinde kart ücreti alınmaması,
e)-Kredi kartı ekstralarından bildirim ücreti alınmaması,
f)-yüksek güvenlik şifresinden SMS'lere ücret alınmaması.
durumlarına ait hükümler.
16-Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,
17-Bankanın vereceği diğer hizmetlerine ait şartlar.
18-Banka hizmetlerinin aksaması halinde ve Gecikme halinde alınacak cezalar.
19-Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları,
20-Bankanın hizmetlerinin denetimi ve personel memnuniyetine ilişkin şartlar.
21-Protokolde (sözleşme) değişiklik yapılma şartları.
22-Protokolün (sözleşme) feshine ilişkin şartlar.
23-Personele açılacak hesabın türü (maaş hesabı olmalı bankalar genlikle farklı hesaplar açmaktadır.
24-Kurum tarafından sözleşme feshedildiği takdirde yapılması gerekenler.
25-Banka tarafından sözleşme feshedildiği takdirde yapılması gerekenler.
26-Banka çalışanlarının kurum personeline ilişkin sorumlulukları.
27-Promosyon ihalesi dosyasında yer alan bütün belgelerin Protokolün (sözleşme) eki olduğu. (bu belgeler sözleşmeye eklenmelidir.)
28-Aylıkların ve diğer ücretlerin personel hesabına aktarılmasının yapılacağı tarih ve saat. (Örneğin maaşların ayın 15'i gecesi saat 00.01'den sonra ek ödemelerde ödemenin bankaya yattığı anda gibi)
29-Protokollerde personelin özel borç ve kesintilerine personelin talebi halinde, banka hesaplarına maaş ve diğer ödemeler adı altında kurum tarafından aktarılan tutardan bankaca kesinti yapılamayacağının belirtilmesi
30-Protokol (sözleşme) ile şartnamenin uyuşmaması halinde şartnamenin geçerli olacağı şartı.
31-Promosyon ödenmesinde kurumdan ayrılan personelin ve kuruma promosyon anlaşmasından sonra gelen personelin durumunun ne olacağı ile ilgili madde.
32-Anlaşmazlıkların çözümü Hakkında kurumun bulunduğu yerel mahkemenin yetkili olduğuna dair madde.
33-Kurumun anlaşmazlık halinde dava haklarının saklı olduğuna dair madde
Kurum Banka kayıtlarının düzgün tutulduğuna dair yemin teklif etme hakkını saklı tutmalıdır.
34-Promosyon ücretlerinin ödeneceği tarihler ayrıntısıyla Protokollerde (sözleşmelerde) belirtilmelidir.
35-Personelin internet yoluyla dolandırılması halinde, personel zararının 3 gün içinde karşılanacağı hükmü.
36- Personelin maaşının kredilendirilip kredilendirilmeyeceği.
37-Verilecek kredilerden masrafların alınmaması verilecek kredi faizinden indirim yapılması
38-Ortak nokta ATM'lerinden herhangi bir masraf, komisyon vb. talep edilmemesi hükmü.
39-Harcama yetkilisi ile banka yetkilisinin imzaları.

Protokollerde (Sözleşmelerde) Hangi Konulara Dikkat Edilmelidir?

Aylıkların zamanında ödenmesini sağlayan ve bunun için gerekli şartlar ve alınacak tedbirler ile Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliğinde belirtilen esasları içerecek şekilde bir protokol yapılacaktır. Bu tebliğler kurumlar ve bankalar açısından bağlayıcı olmasına rağmen bazı bankalar bu tebliğlere uymamaktadır. Bu konular sözleşmede belirtilmelidir.

Bankaların hukuk bölümlerinin uzman kişilerden oluşması, bu kişilerin bankanın menfaatlerini korumakla mükellef olması nedeniyle Banka Promosyonu İhale Komisyonu üyelerinin protokol (sözleşme) hukuku ve bankacılıkla ilgili uzman kişilerden bilgi alması ve bu bilgiler ışığında çalışması faydalı olacaktır.

Hazırlanan protokole (sözleşme) imza atılmadan önce inceletilip görüş alınmalı, gerekiyorsa protokol (sözleşme) metni değiştirilmelidir.

Protokollerde personelin özel borç ve kesintilerine personelin talebi halinde, banka hesaplarına aktarılan tutardan bankaca kesinti yapılabilmesi kararlaştırılabilecektir.

Hazırlanılan şartname ile imzalanacak protokolün uyuşup uyuşmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca protokole sözleşme ile şartnamenin uyuşmaması halinde şartnamenin geçerli olacağı maddesinin eklenmesi faydalı olacaktır.

Şartnamelerde Kurumun haklarını koruyucu maddeler mutlaka eklenmeli, Kurumu maddi sorumluluk altına itecek maddeler sözleşmelerden mutlaka çıkarılmalıdır. Şartnamenin her sayfası anlaşma yapılan bankaya mutlaka imzalatılmalı, sözleşmelerde bankacılık ve hukukla ilgili terimlere özellikle dikkat edilmeli ve bir uzman görüşü alınmalıdır.

Promosyon ödenmesinde kurumdan ayrılan personelin ve kuruma promosyon anlaşmasından sonra gelen personelin durumunun ne olacağı kararlaştırılmalıdır.

Kurumun hakları (hakkında kanun ya da tebliğ bulunsa bile) mutlak surette sözleşmelerde yer almalıdır.

Hiçbir haktan feragat edilmemeli, gayri kabili rücu ifadesinin görüldüğü yer çok dikkatle incelenmelidir.

Dava hakkından feragat edilmemelidir. Banka kayıtlarının düzgün tutulduğuna dair yemin teklif etme hakkından feragat edilmemelidir.

Bir sorun olması halinde yetkili mahkeme ya da icra dairesi kurumun bulunduğu yer olmalıdır. Bankanın isteği kesinlikle dikkate alınmamalıdır. Tüm bankaların bölge avukatları mevcuttur.

Promosyon ücretlerinin ödeneceği tarihler ayrıntısıyla Protokollerde (sözleşmelerde) belirtilmelidir.

Personele açılacak hesabın maaş hesabı olmasına dikkat edilmelidir.

Banka Promosyon İhalesi Dosyasında Bulunması Gereken Belge Ve Evraklar

Banka Promosyonu İhale Komisyonu iş ve işlemlerine başlamadan önce bir dosya hazırlamalı ve dosya içerisinde aşağıdaki evrak ve belgeler bulunmalıdır.

1?Başbakanlığın 20 Temmuz 2007 tarih ve 2007/21 sayılı Genelgesi

2?25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliği

3? Banka Promosyonu İhale Komisyonu Çalışmalarında Kullanılacak İşlem Basamakları

4?Yetkili sendikadan Banka Promosyonu İhale Komisyonu'na üye isteme evrakı ve yetkili sendikanın cevabı.

5? Banka Promosyonu İhale Komisyonu oluru

6?Kurumda çalışan personel listesi ve personel sayısı (bu belgeler ilgili müdürlükçe kurum amirlerinden resmi yazıyla istenmelidir)

7?Kurumun nakit akışını içeren belgeler.(ilgili muhasebe müdürlüklerinden alınan belgeler)

8?Kurum personelinin banka promosyonu ile ilgili yapılan anket çalışmaları.

9? Banka Promosyon İhalesi işlemlerinde kullanılan standart formlar.

Banka Promosyon İhalesi İşlemlerinde Kullanılabilecek Standart Form Ve Evraklar

Banka Promosyon İhalesi işlemlerinde gerekli olan fakat bir standardı bulunmayan evraklar kullanılmak durumunda kalınmaktadır. Komisyon işe nereden başlayacağını hangi evraklara ihtiyaç duyacağını promosyon işlemlerini yaparken fark etmekte ve gelişigüzel tutanaklarla işlemleri yürütmektedir.

Banka Promosyon İhalesi işlemlerine bir standart getirmek amacıyla, İhale kanunlarından faydalanarak geliştirdiğimiz evrakları kullanabilirsiniz.

Formun Adı Kodu
Banka Promosyonu İhale Komisyonu Ön Toplantı Tutanağı Ahka?1
Banka Promosyonu İhale Anketi Ahka?2
Banka Promosyonu İhale Kararı Ahka?3
Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Ahka?4
Banka Promosyonu İhale İlanı Ahka?5
Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu Ahka?6
Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu Alındı Belgesi Ahka?7
Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme Kararı Ahka?8
Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme İlanı Ahka?9
Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme Kararı Mektubu Ahka?10
Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme Kararı Mektubu Alındı Belgesi Ahka?11
Banka Promosyon İhalesi Banka Tespit Tutanağı Ahka?12
Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Ahka?13
Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Alındı Belgesi Ahka?14
Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Ahka?15
Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Alındı Belgesi Ahka?16
Banka Promosyon İhalesi Teklif Tutanağı Ahka?17
Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Tutanağı Ahka?18
Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Mektubu Ahka?19
Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Mektubu Alındı Belgesi Ahka?20
Banka Promosyon İhalesi İptal kararı Ahka?21
Banka Promosyon İhalesi İptal İlanı Ahka?22
Banka Promosyon İhalesi İptal Kararı Mektubu Ahka?23
Banka Promosyon İhalesi İptal Kararı Mektubu Alındı Belgesi Ahka?24
Banka Promosyon İhalesi Açık Artırma Tutanağı Ahka?25
Banka Promosyon İhalesi Sonuç Kararı Ahka?26
Banka Promosyon İhalesi Sonuç İlanı Ahka?27
Banka Promosyon Protokolü Davet Mektubu Ahka?28
Banka Promosyon Protokolü Davet Mektubu Alındı Belgesi Ahka?29
Banka Promosyonu Protokol İlanı Ahka?30
Banka Promosyonu Protokol Kararı Ahka?31
Banka Promosyon Protokolü Ahka?32

Banka Promosyonu İhale Komisyonu Çalışmalarında Kullanılacak İşlem Basamakları

Banka Promosyon İhalesi Dosyası Oluşturulması Ve Ön Hazırlık

Kurumun amiri, Banka Promosyon İhalesi için bir dosya oluşturulmalı dosyada bulunması gereken evraklar temin edilmelidir. İlgili mevzuat okunmalıdır. (genelge, tebliğ vs)

Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi
Harcama yetkilisi kurumun harcamalarına imza atan yetkilidir. Dosyamızda bu konuda bir sunum bulunmaktadır.

Kamu Çalışanı Bir Personel Belirlenmesi

Banka Promosyon İhalesi; Sadece bir kurumda yapılıyorsa o kurumdaki Banka Promosyonu İhale Komisyonu için toplantı yapılarak Kamu Çalışanı bir personel belirlenmelidir. (Bu kamu çalışanının kurumda yetkili veya amir pozisyonunda personel olmamasına dikkat edilmelidir)

Banka Promosyon İhalesi birçok kurumun bağlı olduğu müdürlükçe yapılıyorsa müdürlüğe bağlı kurum içerisinden bir kamu çalışanı belirlenmelidir. (Bu kamu çalışanının kurumlarda yetkili veya amir pozisyonunda personel olmamasına dikkat edilmelidir)

Sendika Temsilcisinin Belirlenmesi

Banka Promosyon İhalesi; Sadece bir kurumda yapılıyorsa; O kurumdaki yetkili sendikanın temsilcisi bilinmiyorsa (yetkili sendika o kurumda üye sayısı çok olan sendikanın temsilcisi değildir, ülke genelinde yetkili olan sendikanın iş yeri temsilcisidir) sendika şubesinden resmi yazıyla temsilci istenmelidir. (Genellikle sendikalar kurumlara yazı yazarak temsilcilerini bildirmektedirler)
Promosyon anlaşmasının müdürlükçe yapılması halinde yetkili sendika şubesinden resmi yazıyla temsilci istenmelidir. (Bu genellikle sendika başkanı olmaktadır)

Banka Promosyonu İhale Komisyonu İçin Olur Alınması

Kurumun veya müdürlüğünün harcama yetkilisi, kamu çalışanı bir personel ve sendika temsilcisinden oluşan; Banka Promosyonu İhale Komisyonu'nun oluşturulması için olur alınmalıdır.

Banka Promosyonu İhale Komisyonu'nun Toplantıya Çağrılması

Kurum veya kurumun bağlı olduğu müdürlük komisyon üyeleri belirlenen yer ve tarihte resmi yazıyla toplantıya çağırır ve toplantıya hazırlık gelmeleri için İlgili mevzuatın okunması istenmelidir. (genelge, tebliğ vs)

Banka Promosyonu İhale Komisyonu Ön Toplantı Tutanağı
Bu tutanak tutularak gerekli hazırlık yapılır

Banka Promosyon İhalesine Esas Verilerin Belirlenmesi

Banka Promosyon İhalesi; Sadece bir kurumda yapılıyorsa kurum personel sayısı, listesi ve nakit akışını temin etmelidir.

Banka Promosyon İhalesi birçok kurumun bağlı olduğu müdürlükçe yapılıyorsa, müdürlükçe bütün kurumlara yazı gönderilerek daha önceki promosyon anlaşması bitiş tarihleri, personel sayısı ve personel listesi ile kurum personelin nakit akışları istenmelidir.

Promosyon anlaşmasının müdürlükçe yapılması halinde, bir sonraki promosyon anlaşmasında bütün kurumların anlaşma tarihleri eşitlenmekte ve komisyonun pazarlık gücü artmaktadır.

Banka Promosyonu İhale Anketi

Kurum personelinin Banka Promosyon İhalesi işlemleri ile ilgili istek ve önerilerini almak açısından anketler yapılmalıdır. bu anketlere göre Banka Promosyonu İhale Komisyonu çalışma tarzını belirlemelidir.

Banka Promosyonu İhale Kararı

Banka Promosyon İhalesi Kararı alınır. Kararda ihalenin hangi usulde yapılacağı, şartnamenin nasıl olacağı, tekliflerin hangi tarihe kadar verilebileceği konularında kararlar alır.

Banka Promosyon İhalesi Yönteminin Belirlenmesi

Banka Promosyonu İhale Komisyonu toplantısını yaparak anket sonuçlarını değerlendirip ihale usulü olarak ta bir yöntem belirlemelidir. Bu işlemleri tutanak altına almalıdır.

Banka Promosyon İhalesinin Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü ile yapılması halinde en iyi sonucun alınacağı kanaatindeyiz.

Banka Promosyon İhalesine Davet Edilecek Bankaların Belirlenmesi

Banka şubesinin kurum ya da kuruluşa yakınlığı, lokal genişliği, personel, makine ve ekipman imkanları, işlem hacmi, otomasyon uygulamasına geçip geçmediği, otomatik para çekme makineleri (ATM) vasıtasıyla para çekme imkanını sağlaması gibi hususları dikkate alarak bu imkanı sağlayabilecek bankaları Banka Promosyon İhalesine Davet edecektir.

Bu hususlar dışında komisyon; Personelin yarıyıl ve yaz tatillerinde işlem yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın servis ağı bulunan, bankalara teklif vermeyi genel ilke olarak benimsemelidir. Yerleşim yerinde banka bulunmamsı halinde en yakın yerleşim yerindeki bankalara teklif verilebilir.

Banka Promosyon İhalesi Tarihinin Belirlenmesi

Banka Promosyon İhalesi tarihi için bankaların gerekli hazırlıkları yapabilecekleri uygun bir süre sonrasına tarih verilmelidir.

Banka Promosyon İhalesinin Yapılacağı Yerin Belirlenmesi

Toplantıya katılanların sığabileceği nezih bir yer seçilmelidir genellikle kurumun bağlı olduğu müdürlükte yapılmaktadır.

Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

Banka Promosyon İhale Şartnamesi için komisyon kendisine personel anket çalışmasından gelen bilgileri kullanır, hukuki yardım alır.

Banka Promosyonu İhale İlanı

Banka Promosyon İhalesi İlanı doldurularak kurumun internet adresinde ilan edilmelidir. İnternetteki ilanda;
1-Banka Promosyon İhale Şartnamesi,
2-Banka Promosyon İhalesine Katılacak Banka Yetkilisi Bildirme Mektubu,
3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu,

bulunmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu

Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu ilgili bankalara komisyonca dağıtılmalıdır. Davet mektubun ekinde,
1-Banka Promosyon İhale Şartnamesi,
2- Banka Promosyon İhalesine Katılacak Banka Yetkilisi Bildirme Mektubu,
3- Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu bulunmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu Alındı Belgesi
Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu Alındı Belgesi doldurularak Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilen bankanın yetkilisine imzalatılmalıdır.

Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme Kararı
Banka Promosyon İhalesi Şartnamesi Düzeltme Kararı alınır. Kararda düzeltmenin neden yapıldığı belirtilir ve düzenlenen yeni maddeleriyle şartname karara eklenir.

Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme İlanı
Banka Promosyon İhalesi Şartnamesi Düzeltme İlanı için ihale sürecinin hemen başında şartnamede bir değişiklik yapılması hâsıl olursa vakit geçirilmeden hemen kurumun internet sitesinde değişiklik ilan edilmelidir.

Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme Kararı Mektubu
Banka Promosyon İhalesi Şartnamesi Düzeltme Kararı Mektubu vakit geçirilmeden davet mektubu verilen bankalara iletilmelidir.

Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme Kararı Mektubu Alındı Belgesi
Banka Promosyon İhalesi Şartnamesi Düzeltme Kararı Mektubu Alındı Belgesi Banka Promosyonu İhale Şartnamesi Düzeltme Kararı Bildirme Mektubu verilen bankanın yetkilisine imzalatılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Banka Tespit Tutanağı
Banka Promosyon İhalesi Banka Tespit Tutanağı doldurulur.

Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu
Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu ilgili bankalara komisyonca dağıtılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Alındı Belgesi
Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu Alındı Belgesi doldurularak Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu verilen bankanın yetkilisine imzalatılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu
Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu ilgili bankalara komisyonca dağıtılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Alındı Belgesi
Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu Alındı Belgesi doldurularak Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu verilen bankanın yetkilisine imzalatılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Teklif Tutanağı
Banka Promosyon İhalesi Teklif Tutanağı doldurulur.

Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Tutanağı
Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Tutanağı doldurulur.

Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Mektubu
Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Mektubu ilgili bankalara komisyonca dağıtılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Mektubu Alındı Belgesi
Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Mektubu Alındı Belgesi doldurularak Banka Promosyon İhalesi Geçersiz Teklif Mektubu verilen bankanın yetkilisine imzalatılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi İptal kararı
Banka Promosyon İhalesi İptal kararı alınır. Kararda iptalin neden yapıldığı belirtilir.

Banka Promosyon İhalesi İptal İlanı
Banka Promosyon İhalesi İptal İlanı doldurularak kurumun internet adresinde ilan edilmelidir.

Banka Promosyon İhalesi İptal Kararı Mektubu
Banka Promosyon İhalesi İptal Kararı Mektubu ilgili bankalara komisyonca dağıtılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi İptal Kararı Mektubu Alındı Belgesi
Banka Promosyon İhalesi İptal Kararı Mektubu Alındı Belgesi doldurularak Banka Promosyon İhalesi İptal Kararı Mektubu verilen bankanın yetkilisine imzalatılmalıdır.

Banka Promosyon İhalesi Açık Artırma Tutanağı
Banka Promosyon İhalesi Açık Artırma Tutanağı doldurulur.

Banka Promosyon İhalesi Sonuç Kararı
Banka Promosyon İhalesi Sonuç Kararı alınır.

Banka Promosyon İhalesi Sonuç İlanı
Banka Promosyon İhalesi Sonuç İlanı doldurularak kurumun internet adresinde ilan edilmelidir.

Banka Promosyon Protokolü Davet Mektubu
Banka Promosyon Protokolü Davet Mektubu ilgili bankalara komisyonca dağıtılmalıdır.

Banka Promosyon Protokolü Davet Mektubu Alındı Belgesi
Banka Promosyon Protokolü Davet Mektubu Alındı Belgesi doldurularak Banka Promosyon Protokolü Davet Mektubu verilen bankanın yetkilisine imzalatılmalıdır.

Banka Promosyonu Protokol İlanı
Banka Promosyonu Protokol İlanı doldurularak kurumun internet adresinde ilan edilmelidir.

Banka Promosyonu Protokol Kararı
Banka Promosyonu Protokol Kararı alınır.

Banka Promosyon Protokolü
Banka Promosyon Protokolü (sözleşmesi)'nde sadece harcama yetkilisi ile banka yetkilisinin imzaları bulunmalıdır.

TÜM EKLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu Habere Tepkiniz