1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2004 yılı Kaymakamlık sınav soru ve cevapları

28 Ekim 2004 00:43
+Aa- Yazdır

Aşağıdaki soru ve cevaplar üyemiz ?zig zauer? kullanıcı adlı arkadaşımız tarafından Forumda yayımlanmıştır. Yayımlanan bu sorular ana eksen olarak kullanılmış ama forumda yazışan diğer ziyaretçilerimizin de katkıları eklenmiştir. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.

Not: Cevaplar, ziyaretçilerimize ait olup, kesinlik taşımamaktadır.

ANAYASA HUKUKU

1-Hangisi totaliter rejimin özelliğidir?
(Resmi bir ideolojinin bulunması)

2-Hangisi oligarşinin tanımıdır?
(Küçük bir grubun baskıcı yönetimi)

3-Cumhurbaşkanının karşı-imza olmadan tek başına kullanacağı yetkiler hangileridir?

4-Hangisi pozitif haktır?
(Sosyal güvenlik hakkı)

5-Hangisi doğrudan Anayasa'da düzenlenmemiş olup, OHAL kanununda düzenlenmiştir?
(OHAL döneminde kamu görevlilerinin yetkileri)

6-Cumhurbaşkanı hangilerini seçmez?
(I-Yargıtay üyeleri II-Yargıtay başkanı III-Anayasa mahkemesi başkanı IV-Uyuşmazlık mahkemesi başkanı)

7-Hangisi anayasa mahkemesi ile ilgili doğru bir ifadedir?
(İptal davalarını salt çoğunluk olan 6 üye ile karara bağlar)

8-Türk milleti egemenliği hangi organlar eliyle kullanır?
(Egemenliği yasama ve yargı organları eliyle,bazı durumlarda da yürütme eliyle kullanır)

9-Hangisi 2001 yılındaki anayasa değişikliği ile yargı denetimi kapsamına alınmıştır?
(Milli güvenlik konseyi döneminde alınan kararlar ve çıkarılan kanunlar)

10-Danıştay üyeleri nasıl seçilir?
(Bir kısım üyeleri Cumhurbaşkanı'nca, bir kısım üyeleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca)

11-Milletvekili seçimden önce kısıtlanmış ya da hüküm giymişse milletvekilliği hakkında kim karar verir?
(Yüksek seçim kurulu seçim tutanağını iptal eder)

12-Hakkında meclis soruşturması açılan bir bakan, bakanlıktan ne zaman düşer?
(Yüce divana sevk edildiğinde)

13-Hangi durumlarda Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verir?

14-Hangisi kanunların şekil bakımından anayasa mahkemesince denetlenmesi ile ilgili doğru bir ifadedir?
(Denetimin son oylama çoğunluğuna uyulup uyulmadığı ile sınırlı olması)

15-Tüzük yayımlanmıyor. Akıbeti nedir?

16-Anayasanın 15. Maddesindeki temel hakların sınırlanmasındaki ölçütlerden olmayan hangisidir?

17-Hangisi anayasada 2001 yılındaki değişikliklerle kişilere güvence sağlamıştır?
(Devlet, işlemlerinde kişilerin hangi makam ve mercilere başvuracağını belirtir)

18-Yasamanın genelliği ne demektir?
(Yasamanın dilediği konuyu ayrıntılı düzenleyebilmesi)

19-İngiltere'deki parlamenter demokrasi ile ilgili olarak parti hükümeti sistemi uygulanmaktadır? Hangisi bunun nedeni değildir?
(Devlet başkanının sembolik yetkilere sahip olması veya yazılı anayasanın olmaması seçeneklerinden biri)

20-Hangisi olağanüstü dönem ve sıkıyönetim dönemi kanun hükmünde kararnamelerinin ortak özelliğidir?
(Bakanlar Kurulunun mutlaka Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanması)

21-İdarenin olağanüstü dönemlerde kanun hükmünde kararname çıkarabilme yetkisi hangi ilkenin istisnasını teşkil eder?
(İdarenin kanuna bağlı olması ilkesi)

22-Hangisi uluslararası antlaşmalarla ilgili doğru bir ifadedir?
(Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlükleri düzenleyen uluslararası antlaşmalarla kanun hükümlerinin çelişmesi durumunda uluslararası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı)

23-Türk kanunlarına değişiklik getiren uluslararası antlaşmalar nasıl yürürlüğe girer?
(TBMM uygun bulma kanunu+Bakanlar Kurulu Kararı+Cumhurbaşkanı onayı)

24-Hangisi cumhurbaşkanının yürütme yetkisi ile ilgili değildir?
(HSYK üyelerini seçmek)

25-Genelkurmay başkanı nasıl atanır?
(Bakanlar kurulunun teklifi ve cumhurbaşkanının onayıyla)

26-Hangisi ölüm cezaları ile ilgili doğru bir ifadedir?
(Ölüm cezası tamamen kaldırıldı)

27-Hangisi yasama kısıntısı kapsamında değildir?
(Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı dava açma hakkı)

28-Anayasa mahkemesi hangisini yüce divan sıfatıyla yargılamaz?
(TBMM başkanı ve başkan vekili)

29-Hangisi siyasi partilerle ilgili olarak yasak olup sonradan kaldırılan hükümlerden olmayıp yasaklılık durumu devam etmektedir?
(Siyasi partilerin uluslararası kuruluşlardan yardım alamamaları)

30-Hangisi 2001 anayasa değişikliği ile getirilmiştir?
(seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler,1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz)

31-Somut norm denetimi ile ilgili doğru ifadeler hangileridir?
(Açılmış bir davanın olması,denetim konusu kanunun davada uygulanıyor olması,bir şık daha vardı galiba...)

32-1982 anayasasına göre merkezi idare teşkilatı coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre nasıl bölümlenmiştir?
(İller ve diğer kademeli bölümler)


İDARE HUKUKU

33-Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklığın denetimini kim yapar?
(Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu)

34-Hangisi kanunla kaldırılamaz?
(TRT)

35-İçişleri Bakanı müşterek kararname ile atanan memuru görevden alıyor? İşlem ne bakımdan sakattır?
(Yetki ve şekil kurallarına aykırılık)

36-Başbakanlık örgütünün 2. Derecede amiri kimdir?
(Başbakanlık Müsteşarı)

37-İlçe kurulması ve kaldırılmasında görüş bildiren kimdir?
(İl idare kurulu)

38-Belediye kurulmasında, kurulacak belediyenin gelirlerinin yeterli olup olamayacağı ve belediye kurulmasının gerekli olup olmayacağı konusunda görüş belirten kimdir?
(İl genel meclisi)

39-İlde mahalle kurulmasına karar veren kimdir?
(İl idare kurulu)

40-belediye bütçesini kim onaylar?
(Mahallin en büyük mülki amiri)

41-Belediye meclisinin toplantı süresini uzatmaya yetkili kimdir?
(Vali)

42-Köy muhtarının köy yararına olmayan kararını bozan kimdir?
(Kaymakam)

43-Hangisi köy ihtiyar meclisinin görevi değildir?
(Köy ile muhtar arasındaki uyuşmazlıkta köy tüzel kişiliğini temsil etmek)

44-Hangisi kamu malları ile ilgili doğru bir ifadedir?

45- 5216 sayılı yeni Büyükşehir Belediye Kanununa göre hangisi yanlış bir ifadedir?
(Toplam nüfusu 750 binden fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, bakanlar kurulu kararıyla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir)

46-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile yeni gelen hangisidir?
(Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak)

47-Büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclisi arasındaki uyuşmazlık konusunda belediye meclisi ısrar ederse, başkan nereye başvurur?
(İdare mahkemesi)

48-İlde belediye başkanı meclisin kararına karşı itiraz ediyor. İtiraz kime yapılır? İtirazı kim karara bağlar?
(İçişleri Bakanlığına başvurulur. Kararı Danıştay verir)

49-Hangisi belediye başkanlığından düşme sebebi değildir?
(Herhangi bir suçtan dolayı 3 ay hapis cezası alma)

50-İlçede belediye başkanlığından düşen kişinin yerine yenisini seçtiren kimdir?
(Vali)

51-Hangisi il özel idaresinin görevi değildir?
(Kütüphane ve okuma salonları açmak)

52-Hangisi valinin başka bir kamu tüzel kişisinin temsilcisi olarak yaptığı bir iştir?
(İl daimi encümeninin toplantısına katılmak)

53-Hangisi yetki bakımından sakattır?
(Valinin kreş ve bakımevi açılması için ruhsat vermesi)

54-Belediye Botaş'a olan borcunu ödemiyor. Botaş da doğalgazı kesiyor. Bunun üzerine il'de grip salgını başlıyor. Vali bu durum üzerine Botaş'a doğalgazı dağıtmasını söylüyor. Botaş da doğalgazı vermeye başlıyor. İdare hangi yetkisine dayanarak bu kararı almıştır?
(Kamu düzenini korumak)

55-Hangisi il genel meclisinin fesih nedeni değildir?
(Meclisin kararında ısrar etmesi)

56-Hangisi idari sözleşmelerle ilgili doğru bir ifadedir?
(İki kamu idaresi idari sözleşme yapabilir)

57-Hangisi tahkimle ilgili yanlış bir ifadedir?
(Tüm tahkim yolu öngörülen sözleşmeler özel hukuk hükümlerine tabidir)

58-Hangisi idari vesayetle ilgili yanlış bir ifadedir?
(Sadece onama ya da onamama yetkisini içerir)

59-Hangisi iptal kararı ile aynı sonucu doğurur?
(Geri alma)

60-Belediye meclisi üyesi kaç kez üstüste toplantılara katılmazsa müstafi sayılır?
(3)

61-Hangisi dava zamanaşımını durdurur?
(Üst makama idari işlemin değiştirilmesi için yapılan başvuru)

62-Hangisi kesindir?
(Bölge idare mahkemesinin itiraz üzerine verdiği karar)

63-Hangisi temyiz edilebilir?
(Dilekçe red kararı üzerine 30 gün içinde eksikliklerin giderilmemesi üzerine verilen davanın reddi kararı)

64-Adli ve askeri yargı yerleri kendini görevsiz görüyor. Uyuşmazlık askeri mahkeme tarafından uyuşmazlık mahkemesine gönderiliyor. Uyuşmazlık mahkemesi ne yönde karar vermelidir?

65-TEDAŞ elektrik teli, adamın tarlasına düşüyor. Mahsul zarar görüyor. Adamın ikametgahı istanbul'da. Tarla izmir'de. Şahıs nereye dava açmalıdır?
(İzmir idare mahkemesi)

66-Jandarma eri seçim sandıklarını korurken yaralanıyor. Kişi kimi hasım göstererek nerede dava açmalıdır?
(İçişleri bakanlığı'na karşı idare mahkemesinde)

67-Hangisi askeri yüksek idare mahkemesinin görevine girer?

68-Askeriye atış yapıyor. Atış alanının karşısındaki tarlada yangın çıkıyor. Tarlanın sahibi izli mermi sonucunda tarlasının yandığını ileri sürerek dava açıyor. Yapılan araştırmalar sonucu yangına neyin sebep olduğu anlaşılamıyor. Mahkeme ne yönde karar vermelidir?
(İdari davranış ile zarar arasında illiyet bağı bulunmadığından kusur yoktur.)

69-TEDAŞ'ın elektrik telinin düşmesi sonucu adamın tarlasındaki mahsul zarar görüyor. İdarenin kusuru ne kusurudur?
(Hizmet kusuru)

70-Kişi 10.10.2002'de idari eylemi öğreniyor.10.09.2003'te idareye başvuruyor. Hangisi doğrudur?

71-İdarenin tazminata mahkum edilmesi ile ilgili hangisi gerekli değildir?
(Hukuka aykırı davranış)

72-Cevabı 12 eylül olan bir soru...

73-Yetki uyuşmazlığı ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
(İki idare mahkemesinin vermiş olduğu yetkisizlik kararına karşı uyuşmazlık mahkemesine gidilir)

74-Danıştay ilk derece mahkemesi olarak hangisine bakabilir?
(Rekabet kurulunun nihai kararlarına)

75-Belediye kişinin yaptığı ek kata ait ruhsatını iptal ediyor ve burayı yıkacağını 25 eylülde tebliğ ediyor. Kişi bir şey yapmıyor. Belediye 05 ekimde yıkımı gerçekleştiriyor. Kişinin dava açabileceği son tarih nedir?
(04 aralık-işlemin icrası tarihinden itibaren 60 gün)

76-Hangisi kişi topluluğudur?
(TC Emekli Sandığı)

77-Kamulaştırmada bakanlıkça onaylanmış imar planı varsa hangisi gerekmez?
(kamu yararı kararı)

78-Hangisi devlet planlama teşkilatının görevine girmez?
(Para-kredi politikalarını yürütmek)

79-Hangisi yanlıştır?
(Tahkim yolunda hakem kararına karşı tenfiz makamı Danıştay'dır)

80- Hangisi idari yargının görevi alanına girmez?
(Sözleşmeden doğan bedele ilişkin uyuşmazlık)

81-Hangisi idari yargının görevine girer?
(İdari sözleşmenin yapılmasından önceki aşamaya ilişkin uyuşmazlıklar)

82-Hangisi belediye encümeninin görevi değildir?
(Hamu imtiyazı vermek)

83-Mahalli seçimlerin savaş sebebiyle bir yıl ertelenmesi nasıl olur?
(Kanunla)

84-İlçede maliye bakanlığının temsilcisi kimdir?
(Mal müdürü)

85-İl idare şube başkanları kimin emri altındadır?
(Vali)

86-Hangisi şekil kuralları ile ilgili doğru bir ifadedir?
(Kollektif işlemlerde müzakere yapılmadan karar alınması işlemi şekil açısından sakatlar)

87-Merkezi idarenin mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkisi ile ilgili olmayan ifade hangisidir?

88-Hangisi adli kolluğun görevidir?
(Açılmış bir dava dolayısıyla suçlunun evinde arama yapılması)

89-Hangisi temyiz edilebilir?
(Askeri yüksek idare mahkemesinin görevli olduğu yönünde verilen red kararı)

90-Hangisi şart işlem değildir?
(Öğrenci hakkındaki not verme işlemi)

91-Yetki genişliği ilkesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
(İl'de vali tarafından merkezin direktifleri doğrultusunda kullanılır)

92-Hangisi devlet denetleme kurulunun görev alanı dışındadır?
(Adli ve askeri makamlar)

93-Devlet adına kamu imtiyazı vermeye kim yetkilidir?
(Bakanlar kurulu)

94-

95-

96-


EKONOMİ

97-Eş ürün eğrisine teğet olan doğrunun eğimi neye eşittir?
(Marjinal teknik ikame oranı)

98-Hangisi eş fayda eğrisinin özelliği değildir?
(Eğri boyunca eğim aynıdır)

99-Oligopol ile tekelci rekabet arasındaki temel fark hangisidir?
(Firmaların karar alırken rakiplerinin davranışlarını dikkate almaları)

100-Tam rekabet piyasasında marjinal hasılat neye eşittir?
(Ortalama hasılat)

101-Friedman'ın sürekli gelir hipotezinde hangisi belirleyici değildir?
(Döviz kuru)

102-Uzun dönem denge ile ilgili olarak hangisi doğrudur?
(Uzun dönem ortalama toplam maliyetin minimum olduğu noktalardan bahseden şıklar vardı)

103-Uzun dönem durağan denge durumunda talep şoku yaşanırsa ne olur?

104-Enflasyonda ortalama fiyatlar ve göreli fiyatlar nasıldır?

105-Keynesyen aralıkta ne olur?
(Fiyatlar ve ücretler değişmez)

106-Tam istihdam durumunda para arzı artarsa ne olur?
(Reel üretim ve reel fiyatlarda değişim olmaz)

107-Farksızlık eğrileri dikeyse, hangisi doğrudur?
(Farksızlık eğrileri x ekseni boyunca ilerler)

108-Hangisi ölçeğe göre azalan getirinin olduğu bir fonksiyondur?
( ~ q < ~ k , ~ l )

109-Devalüasyonun başarılı olabilmesi için Marshall Lerner koşulu hangisidir?
(em + ex > 1 )

110-Hangisi stok değişkendir?
(Aşınma)

111-Üretimde kar maksimizasyonunu düşünen firma hangi durumda dengeye gelir?
(Marjinal ürün hasılatı=marjinal faktör maliyeti)

112-Talep esnekliği 1'den büyükse hangisi gerçekleşir?
(Fiyat düştükçe hasılat artar)

113-Talep eğrisinin yatık olmasının sebebi nedir?

114-Y=co+0.75y+ı+g+(x-m)=530 çıkıyor. Gelirin 650 olabilmesi için kaç birimlik ek harcama yapılmalıdır?
(30)

115-Marjinal tasarruf eğilimi marjinal tüketim eğiliminin yarısı ise çarpan kaçtır?
(3)

116-Deflatör % 15 artmış. Nominal milli gelir 4.4 ise reel milli gelir kaçtır?
(3.8)

117-Fiyat farklılaştırmasının olduğu iki piyasaya ait ortalama hasılat fonksiyonları verilmiş. tc=20+15q ise 1. Ve 2. Piyasada fiyatlar kaç olmalıdır?

118-Firma tüketici artığını almak için ne yapmalıdır?
(Fiyat farklılaştırması)

119-Solow ile ilgili bir soru vardı.

120- c=0.75 , t=0.25 , m=0.10 ise 200 birimlik harcama üretimde kaç birimlik artışa neden olur?

121-Azalan verimler kanunu neyi ifade eder?
(Faktörlerden biri sabitken,diğer faktör arttırıldıkça 1.nin verimliliği artarken 2.sinin verimliliğinin azalacağı)

122-Q=800-2l ürün fiyatı=2 ücret=4 ise kaç saat işçi çalıştırılır?

123-Fındık ve çikolata tüketimi ile ilgili bir soru...

124-Y=c+ıo+ıı+g faizin sorulduğu bir soru...

125-A'nın marjinal faydası B'den fazlaysa ne olur?
(A daha fazla tüketilir)

126-

127-

128-


TÜRKİYE EKONOMİSİ

129-AB müktesebatından sonra ne olmaz?
(Cari açık azalır)

130-Enflasyonun azalışında hangisi etkili değil?
(Gıda malları fiyatları)

131-Konsolide bütçe giderlerinde en küçük rakam hangisidir?
(Yatırım harcamaları)

132-Hangisi büyüme ile ulaşılan sonuçlardan birisi değildir?
(Büyüme ile birlikte istihdam da artmaktadır)

133-Doğalgaz ile ilgili hangi ifade yanlıştır?
(Doğalgaz ülkenin her yerine dağıtılmıştır)

134- 2001-2004 dönemiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
(İşsizlik azalmıştır)

135-Hangisi bankacılık sektörü ile ilgili yanlış bir ifadedir?
(Tasarruf mevduatına olan güvence tamamen kalkmıştır)

136-


İNKILAP TARİHİ

137-Hangisi lozan'dan sonra gerçekleşmiştir?
(Boğazların boşaltılması)

138-Hangileri sakarya savaşının sonuçlarındandır?
(Türkiye'yi ilk kez batılı bir devletin tanıması ve güney cephesinin kapanması)

139-İngiltere'nin musul'u işgal etmesi hangisi ile terstir?
(Misak-ı milli)

140-Lozan'da 12 ada ve rodos kime verildi?
(İtalya)

141-Tüm yurttaki cemiyetlerin tek bir çatı altında birleştirilmesini savunan hangisidir?
(Mmilli kongre cemiyeti)

142-Hangisi kütahya-eskişehir savaşı'nın sonucu değildir?
(M.Kemal'e gazilik ünvanının verilmesi)

143-Hangisi milli harekete karşı bir cemiyettir?
(Hürriyet ve itilaf)

144-Kronolojik sıralama sorusu...
(Öğretimin birleştirilmesi-Maarif teşkilatının kurulması-Harf inkılabı)

145-Kronolojik sıralama sorusu...
(Milletler cemiyeti'ne üyelik-Balkan antantı-Sadabat paktı)

146-Türkiye'yi montrö antlaşması yapmaya iten sebepler hangileridir?
(Boğazları güvende hissteme isteği ve 2. Dünya savaşı'nın yaklaşması)

147-Devletçilik ilk kez nerede geçti?
(1931'deki CHP kurultayı)

148-Hangileri 1921 anayasasının özelliklerindendir?
(Milletvekillerinin kendilerini seçenleri değil tüm milleti temsil etmeleri ve hatırlayamadığım bir şık. cevabı II-III olan şık doğru olacak)

149-Kars antlaşması soruldu...

150-Halifeliğin kaldırılmasını kim teklif etti?
(Milletvekilleri)

151-Çerkes ethem'in rolü olduğu olaylar hangileridir?
(İşgallerin önlenmesi-ayaklanmaların bastırılması)

152-1929 bunalımı ile ilgili bir soru vardı galiba.ithalat vergisi konuluyor gibisinden bir şık vardı.


İNSAN HAKLARI

153-Vali toplantı ve gösteri yürüyüşünü en fazla kaç gün yasaklar?
(30 gün)

154-İlk uyum paketi hangi yıl çıkartıldı?
(2002)

155-AB programının kabulü.
(2001 Bakanlar Kurulu)

156-Hangisi hapis cezasını gerektirmektedir?
(Derneklerin yurtdışındaki derneklerle işbirliğine girmeleri konusunda izin almamaları)

157-Türkiye'nin henüz onaylamadığı antlaşma hangisidir?

158-Telif hakları ile ilgili bir soru vardı...

159-Hangisi anayasada 2001 değişikliklerine konu olmamıştır?
(Kişi dokunulmazlığı)(yalnız ben kişi hürriyeti diye hatırlıyorum. Eğer kişi hürriyeti denmişse sorunun cevabı olmaz. Çünkü konut, haberleşme, özel hayatın gizliliği ve yerleşme ve seyahat özgürlüğü ve kişi hürriyeti 2001'de düzenlendi.)

160-AİHM'nin kararı üzerine yargılamanın yenilenmesini talep hakkı ne kadar süre sonra düşer?
(1 yıl)

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü
00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam