1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

20 Kasım 2004 11:50
+Aa- Yazdır

Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 2/12/1998 Sayı: 98/12120
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 16/12/1998 Sayı: 23555

Değişiklik Yapan;
Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 15/4/1999 Sayı: 99/12775
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 20/5/1999 Sayı: 23700

Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 20/5/2002 Sayı: 2002/4269
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 28/6/2002 Sayı: 24799

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1
- Bu Esasların amacı, Bakanlığın öğretmen, yönetici, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ücretle okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

Dayanak
Madde 2-
Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 3-
Bu Esaslar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarını, yetiştirme kurslarını, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerini kapsar.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Esaslarda geçen;
a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,
b) Esaslar; bu metinde yer alan hükümleri,
c) Örgün Eğitim Kurumu; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını,
d) Yaygın Eğitim Kurumu; örgün eğitim yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını,
e) Öğretmen; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,
f) Yönetici; Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında yönetim görevi alanları,
g) Aylık Karşılığı Ders Görevi; aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,
h) Ek Ders Görevi; aylık karşılığı ders görevi dışında ücretle okutulan dersleri,
i) Ders Niteliğinde Yönetim Görevi; Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her
derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, plânlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen süreleri,
j) Ders Dışı Hazırlık ve Plânlama Görevi; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu yönetici ve öğretmenlerinin ders dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetleri ile okul veya kurumun ders araç ve gerecinin, makine ve techizatının sağlanması, bakım, onarım ve öğretime hazır halde bulundurulması gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,
k) Müdür Yetkili Öğretmen; bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,
l) Gece Öğretimi; Saat 17.00'den sonra başlayan öğretim ile Cumartesi, Pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimi; tam gün tam yıl eğitim yapılan kurumlarda gündüz öğretiminin saat 19.00'dan sonra devam eden kısmını,
m) Ders Yılı; derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
n) Tam Gün Tam Yıl Eğitim; mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler

Aylık Karşılığı Ders Görevi
Madde 5
- Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;
a) İlköğretim, özel eğitim okulları, lise ve dengi okulların müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saate kadar,
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri haftada 15 saat,
d) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
branşlarında aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlüdürler. (a) bendinde belirtilenlere, branşlarında ders bulunamaması halinde branşları dışında da ders görevi verilir.

Ek Ders Görevi
Madde 6
- Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;
(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/1 md.) a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu rehber öğretmenlerine haftada; ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı ile branşındaki emsali öğretmenin okutabileceği azami ek ders, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark,

b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate, kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir. Ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevi verilebilir.

Yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı 7 ve daha az olan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezleri ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ders görevi dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/1 md.) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma yazma kursu öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında okuttukları her ders saati ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada; okul öncesiöğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24, diğer ana sınıflarında görevli olanlar ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

İlköğretim okullarında görevli öğretmenler, öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde ek ders görevini yapmış sayılır.

(Ek:15.4.1999-BKK.-99/12775/1 md.) (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Planlama, Bakım ve Onarım Görevi? adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

(Ek: 15.4.1999-BKK.-99/12775/1 md.) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında sınıf veya şube sorumluluğu verilen öğretmenlerin bu sınıf veya şubedeki öğrencilerin sağlık, sosyal ve kişilik hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerine yönelik görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevinden sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde ?Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri? adıyla gösterilir ve haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri
Madde 7-
Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla, haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Bu kurs ve seminerlerde yönetici ve yönetici yardımcısı olarak görevlendirilenlerin, fiilen yerine getirdikleri ders görevleri hariç, bu görevleri ek ders görevinden sayılmaz.

Yetiştirme, Okuma-Yazma ve Uyum Kursları
Madde 8-
Bu Esaslarla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
a) Ders yılı içinde;
1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılmadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde,
2) Tam gün, tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4) Okuma-yazma kurslarında,
5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
6) Açıköğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüzyüze eğitim uygulamalarında,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında,
2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,
ek ders görevi verilebilir.

Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme
Madde 9
- Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;
a)Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6,7 ve 8 inci sınıflarında, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okulöncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate,
kadar,

b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar, okulöncesi, mesleki ve teknik, ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında,
ek ders görevi verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ek Ders Görevinden Sayılan Haller

Ders Niteliğinde Yönetim Görevi
Madde 10-
İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;
a) Bakanlık merkez teşkilatında görevli; müsteşar, müsteşar yardımcısı, talim ve terbiye kurulu başkanı ve üyeleri, teftiş kurulu başkanı, araştırma planlama ve koordinasyon kurulu başkanı, genel müdür, 1. Hukuk müşaviri, genel müdür yardımcısı, bakanlık müşaviri, hukuk müşaviri, savunma sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, daire başkanı, müdür, şube müdürü, talim ve terbiye kurulu uzmanı, araştırma planlama ve koordinasyon kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma ve sivil savunma uzmanı, şef ve raportörlerin haftada 15 saati,

b) Bakanlık taşra teşkilatında görevli; millî eğitim müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilköğretim müfettişi, ilköğretim müfettiş yardımcısı, şef, rehber öğretmen, gezici özel eğitimöğretmeni, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının haftada 15 saati, müdür yetkili öğretmenlerin haftada 3 saati,
ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi
Madde 11-
(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/2 md.) Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere, ders niteliğinde yönetim görevi ile ek ders görevi dışında ?Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi? karşılığı olarak haftada;

a) Müdür ve müdür başyardımcılarına;
1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlarda 15 saat,
2) Yatılı ve pansiyonlu okullar, her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları ile özel eğitim okul ve kurumlarında 10 saat,
3) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 5 saat,

b) Müdür yardımcılarına;
1) Her türdeki anadolu ve fen liselerinde 5 saat,
2) Okul öncesi eğitim kurumları hariç, diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 3 saat,

c) Her türdeki anadolu ve fen liselerinin;
1) Yabancı dil dersi ve yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlerine aylık ve zorunlu ücret karşılığı okuttukları her 2 saat için 1 saat,
2) Anadolu güzel sanatlar liselerinin fonetik (müzik), plastik sanatlar (resim-heykel), drama (sahne ve gösteri) öğretmenleri ile fen liselerinin fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi ve matematik öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 4 saat için 1 saat,
3) Diğer genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 7 saat için, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ise aylık ve ücretle okuttukları her 11 saat için 1 saat, 4) Rehber öğretmenlerine 3 saat,

d) Yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan liselerin, yabancı dil ağırlıklı öğretim yapılan sınıflarını okutan yabancı dil dersi öğretmenlerine, anadolu lisesi yabancı dil dersi öğretmenleri gibi,

e) (c) bendinde sayılanların dışında kalan okul ve kurumların fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, bilgisayar koordinatörü, daktilografi, büro makineleri, büro
makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerine her 7 saat için 1 saat,

f) Bunların dışında kalan;
1) Anaokullarında ve kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar hariç okul öncesi öğretmenlerine, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat,
2) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri ile anaokullarında ve kız teknik öğretim okulları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli okul öncesi öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 12 saat için 1 saat,
3) Rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları rehber öğretmenlerine 3 saat,
daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödenir.

Bu madde uyarınca, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatlerininhesabında küsurlar dikkate alınmaz ve durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı
nitelikteki ödemede sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.

Sınav Görevi
Madde 12-
(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/3 md.) a) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışardan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi ve beceri yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

Sınav komisyonu üyeliğinde ve sınav gözcülüğünde görevli bulunanlardan;
1) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve 15'den fazla sınav gözcülüğü görevleri,
2) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği hem de sınav gözcülüğü,
3) Yöneticiler
için ücret ödenmez.

Ancak, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin (a) fıkrasındaki ?Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği görevi için ücret ödenmez.? hükmü uygulanmaz.

b) Bakanlığa ve diğer Bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açıköğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina vesalon sorumlusu olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav günü için 6 saat, gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 3 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.

Belleticilik Görevi
Madde 13-
Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

Akşam Sanat, Spor ve İzcilik Okulları İle Açıköğretim Kurumları Yönetici ve Öğretmenleri
Madde 14-
Yaygın Eğitim Enstitüsü, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu, spor ve izcilik okulları, il eğitim araçları ve donatım merkezleri (akşam sanat okulu) müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araçve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları ile açıköğretim kurumları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine 18 saat ek ders ücreti ödenir.

İşletmelerde Meslek Eğitimi
Madde 15-
(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/4 md.) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların iş yerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, mesleki rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

Ders dağıtım çizelgelerinde ?İşletmelerde Meslek Eğitimi? adıyla gösterilecek bu dersler; işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve milli eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;
a) Çıraklık eğitim merkezlerinde;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,
b) Diğer okul ve kurumlarda;
1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,
geçmemek üzere okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

Ders Dışı Eğitim Çalışmaları
Madde 16-
Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının % 8'ini geçemez.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Millî Eğitim Bakanlığı'nca belirlenir. Etkinlik programları, okul müdürlüklerince hazırlanır ve milli eğitim müdürlüklerince onaylanır.

Okulda Bulunma Zorunluluğu
Madde 17-
İlköğretim okullarında yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları halinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır.

Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi
Madde 18-
(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/5 md.) Ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlamak, geliştirmek, incelemek, araştırmak; eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak; makine, teçhizat ve ders aracı üretmek; belirli bir projede uzmanlık kazandırmak amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar ücret bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ödenir. Ancak, hizmet gerekleri bakımından 6 aylık sürenin yeterli olmadığı durumlarda gerekçe ve personel sayısına da yer verilerek ek ders ödeme süresi Bakan onayı ile 12 aya kadar uzatılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirme
Madde 19-
Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere branş derslerini dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile branştan yeterli sayıda öğretmen bulunmayan dersleri en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Millî eğitim müdürleri; aylık ve ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, o okul veya kuruma en son atanan öğretmenden başlamak suretiyle aynı veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydı ile branşlarında öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve izlemek zorundadır.

Aynı belediye sınırları içinde, branşında aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler diğer branşlardaki öğretmenler ile 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

İlköğretim okullarında; resim, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlâk bilgisi, laboratuvar derslerini münhasıran okutan sınıf öğretmenlerinden, aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini kendi okullarında dolduramayanlar hakkında da ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Eşit Dağıtım
Madde 20-
Ders niteliğinde yönetim, ders dışı hazırlık ve planlama ve 14 üncü maddeye göre verilen ek ders görevi saatleri ile okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin ek ders görevi saatleri haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması halinde fazla miktarlar pazartesi ve cuma günlerine eklenir.

Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller
Madde 21-
Bu Esaslar kapsamına giren öğretmen ve yöneticiler;
a) Millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına öğrencilerle birlikte katıldıkları taktirde bu günlerde,
b) (Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/6 md.) İl düzeyinde bayram kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde yılda; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 90, diğer illerde 45 günü geçmemek üzere görevlendirildikleri günlerde (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile Devlet Töreni yapılmasına karar verilen diğer illerde bu sürelerin yeterli olmaması halinde sürenin 30 güne kadar uzatılmasına valiler yetkilidir.),
c) (Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/6 md.) 18 inci maddede belirtilen haller dışında;
1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler,
2) Her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler,
bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Branşların Tespiti
Madde 22-
Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve kurumlarda hangi dersleri branşları içinde okutabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulu'nca belirlenir.

Görevin Fiilen Yapılması
Madde 23-
(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/7 md.) Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ödemelerde tahakkuk ve ita amirleri müteselsilen sorumludur.

Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır ve kamu davası açılması yolunda işlem yapılır.

Vekâlet Görevi
Madde 24-
Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücreti ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.

Bunun dışında diğer görevlere asaleten atama şartlarını taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders görevi ücreti ödenir.

Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi
Madde 25-
a) Bu Esasların 10 uncu maddesinde sayılan yönetici ve öğretmenlere, bu Esaslarla verilen ?ders niteliğinde yönetim görevi?, ?ders dışı hazırlık ve planlama görevi?, ?ek ders? ile hizmetiçi eğitim kurs ve seminerleri hariç, gerek Bakanlığa bağlı ve gerekse diğer Bakanlık ve kuruluşlara bağlı okul ve kurumlarda hiçbir şekilde ek ders görevi verilemez.

b) Bu Esaslar kapsamına giren öğretmenlere, diğer bakanlık veya kurumlara bağlı okullarla, yükseköğretim kurumlarında ücretle ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek haftalık ücretli ek ders saati sayısı ile kendi okullarında veya dengi okullarda haftada ücretle okuttuğu ek ders saati sayısı toplamı bu Esaslar hükümlerine göre haftada alabileceği azami ücretli ek ders sayısı toplamını geçemez.

(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/8md.) (Değişik 20/5/2002-BKK-2002/4269/1md.) Ancak, yukarıdaki fıkralarda belirtilen öğretmen ve yöneticilere 7 ve 8 inci maddeler ile ek 2 nci maddeye göre verilen ek ders görevleri istisnadır.

Ek Ders Görevini Yapmayanlar
Madde 26-
Bu Esaslara göre ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özürü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılır.

Ek Madde 1- (Ek: 15.4.1999-BKK.-99/12775/9 md.) Öğretmen ve yöneticilerin haftalık ders ve ek ders saatleri ekli çizelgede gösterilmiştir.

Ek Madde 2- (Ek: 20/5/2002-BKK.2002/4269/2.md) a) Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Milli EğitimBakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere ?öğretmenlik uygulaması görevi? verilebilir.

b) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
1) Milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
2) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
3) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.

c) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir milli eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.

Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir.

Geçici Madde 1- Bu Esaslarla ilköğretim müfettişleri ve ilköğretim müfettiş yardımcıları için öngörülen ?ders niteliğinde yönetim görevi? karşılığı ek ders ücretleri, 4359 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi hükmü gereğince 4/4/1998 tarihinden geçerli olmak üzere ödenir.

Geçici Madde 2- 439 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde 3/4/1998 tarihli ve 4359 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle ilköğretim okullarında görevli branş öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmaları gereken haftalık 18 saat ders görevinin 15 saate indirilmesi nedeniyle bu öğretmenlerin 4/4/1998 tarihinden sonra, varsa 15 saatin üzerinde okuttukları ders görevleri ek ders görevinden sayılır. Bunların fiilen okuttukları ek derslere ilişkin ücretleri aynı tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 27-
Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25/1/1986 tarihli ve 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen veYöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar? ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 28-
21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesine göre Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar 1/12/1998 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 29-
Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

NOT: 15/4/1999 tarih ve 99/12775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esaslar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
24 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
00:26 - Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü00:10 - Antalya tatili için tarih dolu bir alternatif... Side00:06 - Çocuk kreşten çıkıp parka giderse kreş sorumlu mudur?00:06 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:05 - 27 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:03 - Dijitalleşen YÖK aldığı icracı kararları erişime açmalı!
23:55 - Prof. Dr. Usta: Aşılanan sayısı arttıkça koronavirüs azalacak23:48 - Karantinayı ihlal eden vatandaş pazarda yakalandı23:47 - Ankara Valiliği'nden fırtına uyarısı23:42 - Almanya'da 94,8 milyonluk ikramiye Türk'e isabet etti23:40 - Üniversite öğrencisinin feci ölümü! Gözyaşları sel oldu23:29 - 'Ergenekon Davası'nda beraat eden sanığa 18 bin TL tazminat
23:03 - Ocakta unutulan düdüklü tencere patladı; 1 ölü, 1 yaralı22:48 - Kılıçdaroğlu, CHP'li Çelebi, Aksoy ve Özel ile görüştü22:46 - Öldürülen Azerbaycanlı çalışanın naaşı Türkiye'ye getiriliyor22:35 - Youtuber Fariz B. hakkında gözaltı kararı22:34 - Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
22:20 - CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam