Diyanet İlanının İptali İçin Örnek Dava Dilekçesi

Diyanet İşleri Başkanlığının, KPSS'ye girmeyen fahri Kur'an Kursu öğreticisi ve imam hatiplerin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesine yönelik ilanını dün yayımlamıştık. Daha önce de belirtildiği üzere bu şekilde bir ilan, kamu hizmetlerine girmede bir kısım personele ayrıcalık tanınması anlamına gelmektedir. Ziyaretçilerimizden gelen talep doğrultusunda Kur'an Kursu öğretici ilanının iptali için örnek bir dava dilekçesi yayımlıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Kasım 2008 14:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

ANKARA

YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : Adı soyadı?????

T.C. Kimlik No: ???

Adres

/ANKARA

DAVALI : Diyanet İşleri Başkanlığı

Eskişehir Yolu 9. km.

Çankaya/ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ : 13/11/2008

DAVA KONUSU : 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslara 28/1/2008 tarih ve 2008/14254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ek geçici 7 inci maddenin ve Bu Karar dayanılarak Diyanet İşleri Başkanlığının 13/11/2008 tarihli sözleşmeli personel Kur'an Kursu öğreticiliği ve imam hatip alım ilanının iptali ve yürütülmesinin durdurulmasına ilişkindir.

OLAY VE İDDİALARIM :

Anayasanın 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında ?Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.?hükmü yer almaktadır. Mezkur hüküm uyarınca, Devlet memurlarının hakları, yükümlülükleri ve diğer özlük hakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi, kamu kurumlarında memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçi statülerinde personel istihdam edilebileceğini öngörmüştür.

657 sayılı Kanunun 5620 sayılı Kanunun 4. maddesi ile değişik 4 üncü maddesinin (B) bendinde sözleşmeli personele ilişkin hüküm yer almaktadır.

Mezkûr Maddenin son fıkrası hükmü uyarınca hazırlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar?a 11/06/2007 tarihli ve 2007/12251 sayılı Kararı ile eklenen ek 2 inci madde ile sözleşmeli personel alımlarına belirli usuller getirilmiştir.

12 Kasım 2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 28/1/2008 tarih ve 2008/14254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname yürürlüğe konulan ?Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar?a eklenen ek geçici madde de ?Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında boş bulunan mevcut vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacak personelin seçiminde, 2008 yılında bir defaya mahsus olmak üzere, bu Esasların ek 2 nci maddesinde belirtilen mesleki uygulamalı sınav hükümleri uygulanabilir.?hükmü yer almaktadır.(ek-1)

Diyanet İşleri Başkanlığı 2008/14254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak 13/11/2008 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi alım ilanına çıkmıştır.(ek-2)

Anayasanın10 uncu maddesinde ?Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.?denilmektedir.

Kamuya personel alımında amaç kamu hizmetinin yürütülmesidir.

Oysa 13 Kasım 2007 tarihleri arasında ilana çıkılan sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi alımlarında, mevzuata aykırı olarak, belirli bir zümreye ayrıcalık tanıyan şartlar aranmaktadır.

Kamu idareleri personel ihtiyaçlarını Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik esaslarına uymak suretiyle karşılamak zorundadırlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı, sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi ihtiyacını objektif şekilde ÖSYM'ce yapılan KPSS sınavı ve Kurumun yaptığı yetki belgeli kişileri almak suretiyle yapmakta idi. Belirtilen bu sınavlara girip kazanıp iş bekleyen onbinlerce adaya büyük bir haksızlık ve adaletsizlik yapılmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2008/14254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanarak, 13/11/2008 tarihinde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, sözleşmeli Kur'an Kursu Öğreticisi alım ilanı yayımlamıştır. Bu ilanın (d) bendinde ?22.11.2005 tarihi itibariyle ders ücreti karşılığında fahri öğretici olarak fiilen görev yapmış olmak (müftülük kayıtlarına göre ders ücreti karşılığında fahri öğretici olarak görev yaptığına dair onaylı belge ibraz edilecektir.?denilmektedir.

Söz konusu düzenleme ile 18/3/2002 tarih ve:2002/3975 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan objektif KPSS sınav devre dışı bırakılmıştır. Ayrıca objektif kuralarla dayanmayan kriterlerle fahri olarak işe alınmış olan birilerine Kur'an kursu öğreticilerine ayrıcalık tanınmıştır.

Her Türk vatandaşı alımlara anayasa hükmü gereği serbestçe müracaat edebilmelidir. Fahri statüde çalışmak istemeyebilir fakat sözleşmeli statüde çalışmak ister. Fahri statüde çalışmakta olanlara ayrıcalık anlamına gelecek bu işlemle kişilerin Anayasal güvence altına alınmış bulunan kamu hizmetine girme ile eşitlik hakkı ihlal edilmiştir. Kişinin Anayasal hakkını idari bir işlem ile gasp etmenin imkânı bulunmamaktadır.

Danıştay Onikinci Daire Başkanlığı 26/02/2007 tarih ve EsasNo:2005/1655 ve Karar No:2007/4052 sayılı Kararında açıkça Kanun, Tüzük ve Yönetmelikle öngörülmeyen bir hükmün alt norm olan kılavuz ile getirilmesine ve kılavuz hükmünün esas alınmak suretiyle ilgili hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlılık görülmediğine hükmedilmiştir.

Anayasanın Çalışma ve sözleşme hürriyeti başlıklı 48 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ?Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.?hükmü yer almakta olup, fahri öğreticileri 4/B'e yapmaya dönük ilan, bu anlamda da Anayasa'ya aykırıdır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Karının ve ilanın uygulanması telafi imkansız sonuçlara sebep olması kaçınılmazdır.

Dava Delilleri : Anayasanın 10, 48 ve 128 inci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 10 uncu maddeleri ve hukukun temel ilkeleri ve Sayın Mahkemenizce takdir edilecek deliller.

Sonuç :Yukarıda zikredilenler ve Sayın Mahkemenizce göz önünde bulundurulacak nedenler uyarınca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara 28/1/2008 tarih ve 2008/14254 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ek geçici 7 inci maddenin ve bu Karar dayanılarak Diyanet İşleri Başkanlığının 13/11/2008 tarihli sözleşmeli Kur'an Kursu öğreticiliği ve imam hatip alım ilanının iptali ve yürütülmesinin durdurulmasını ve mahkeme masraflarının davalı idareye yükletilmesini arz ve talep ederim. ?/11/2008

İlanın tarihi sehven 13/12/2008 olarak girilmişken 13/11/2008 olarak değiştirilmiştir.

Bu Habere Tepkiniz