2009 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme kılavuzu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Nisan 2009 14:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2009 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu yayımlandı


KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ


1. İLGİLİ MEVZUAT

Bu kılavuz; il içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuru ve atama işlemlerini kapsamaktadır.

İl içi yer değiştirmelerde aşağıdaki mevzuat esas alınır:

a) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR= &Sorgu=Evet&dilim=2

b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına

İlişkin Yönetmelik,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR= &Sorgu=Evet&dilim=3

c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği,

http://personel.meb.gov.tr/daireler/mevzuat/mevzuat_sorgu.asp?SIRA=MEV_BASLIK&TUR=3&ANAHTAR= &Sorgu=Evet&dilim=2

d) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki

Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik,

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26325_0.html

e) Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Kararı.

http://ttkb.meb.gov.tr Mevzuat-Kimler Öğretmen Olabilir?

2. İLKELER

İsteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde;

a) Eğitim kurumlarının atama yapılacak alanlarda, norm kadro açığının bulunması,

b) Öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması,

c) Hizmet puanı ile hizmet süresinin hesaplanmasında 31 Temmuz tarihi

esas alınır.

3. GENEL AÇIKLAMALAR

3.1. Bulundukları eğitim kurumunda 31 Temmuz tarihi itibarıyla en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.2. Birinci Hizmet Bölgesindeki illerde görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bu yükümlülüğü özür durumundan dolayı ertelenmiş olanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

3.3. Birinci Hizmet Bölgesindeki eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, aynı ilin D ve E sınıfı ilçelerindeki eğitim kurumları ile zorunlu hizmet bölgesi kapsamındaki il ve ilçelerin eğitim kurumlarını, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme döneminde tercih edebileceklerinden, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

3.4. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuran öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda da bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, il içi sıraları iptal edilecektir.

3.5. Yer değiştirme suretiyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerin atamaları, alanlarındaki norm kadro açığı, hizmet puanı üstünlüğü ve tercihlerine göre yapılacak sıralamaya bağlı olarak yapılır.

3.6. İsteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvurular ve atamalar EK-1 takvimde gösterildiği şekilde değerlendirilecektir.

3.7. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilen öğretmenler, askerlik dâhil aylıksız izinli olanlar ile valilik/kaymakamlılıklarca ihtiyaca binaen eğitim kurumlarında görevlendirilmiş olanlar (formatör öğretmen olarak görevlendirilenler dâhil) diğer şartları taşımaları kaydıyla il içi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Yurt dışında görevli bulunan öğretmenler, en geç 31 Ağustos tarihine kadar yurt içi görevine döneceğine ilişkin belgeyi kadrosunun bulunduğu il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmeleri durumunda il içi isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru yapabileceklerdir.

3.8. Bu kılavuzda belirtilen hükümler dışında olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelikaçıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilebilecektir.

3.9. Yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmen ve ilgili yöneticiler sorumlu tutulacak ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

3.10. 2005/73 No'lu Genelge kapsamında Anadolu Liseleri türü eğitim kurumlarına atanıp yargı kararı gereği 13/03/2008 tarihli kararnameler ile kapsam dışına çıkarılan öğretmenlerden (özür ve isteğe bağlı olarak il içinde ve ya iller arasında yer değiştirenler hariç) bulundukları eğitim kurumunda 2 (iki) yıl çalışma şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere bu başvuru döneminde il içinde atanma isteğinde bulunabileceklerdir.

A. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

1. Başvuru

 31 Temmuz tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle görev yapan,

 Bulundukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olan,

 Kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan

öğretmenler başvuruda bulunacaklardır.

2. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

Aylıksız izinli olarak ve askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunun kapanması veya norm kadro uygulaması nedeniyle istekleri dışında, idarî tasarrufla görev yerleri değiştirilen öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken iki yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri müştereken değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Bulundukları eğitim kurumunda isteği doğrultusunda alan değişikliği yapılan öğretmenler ile isteği dışında farklı eğitim kurumuna alan değişikliği yapılmış olanların, alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Öğretmenlerin hizmet süresi ve hizmet puanı hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınacaktır.

3. Yer Değiştirme İşlemleri

İsteğe bağlı başvurular EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde alınacaktır.

Alınan başvurular değerlendirilerek, tercih edilen eğitim kurumları ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak sıralar belirlenecektir

Bu sıralar millî eğitim müdürlüklerince EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde belirlenerek sisteme yansıtılacaktır.

Eğitim kurumları bazında oluşturulan sıraların belirlenerek yansıtılmasından sonra, hiçbir atama

döneminde ve atama biçiminden bu kurumlara atama yapılamayacak ve yeniden sıra da oluşturulmayacaktır.

5

İsteğe bağlı yer değiştirme, sırada bulunan öğretmenlerin il içinde dengeli dağılımları da gözetilerek ve eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı ile illerin bu alandaki öğretmen durumu dikkate alınarak, aynı eğitim kurumunu tercih edenlerden hizmet puanı üstünlüğü esasına göre EK-1 takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir.

Atama yetkisi Bakanlığımızda olup Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Diğer Anadolu Liseleri öğretmenlerinden bu kılavuzda belirtilen yer değiştirme istekleri değerlendirilen ve atanacağı eğitim kurumu belirlenenlerin kararnameleri Bakanlıkça düzenleneceğinden, il millî eğitim müdürlüklerince atama sürecinde Bakanlığımızdan mutlaka kararname düzenlenmesi istenecektir.

B. ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğrenimine uygun alanı dışında başka bir alana atanan öğretmenler, öğrenimleri birden fazla alana atamaya kaynak olan öğretmenler ile başka bir alanda öğrenim gören öğretmenler, mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanlara, alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler.

Bu durumda bulunan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin istekleri; adaylıklarının kaldırılmış

olması ve öğrenimlerinin Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları

yükseköğretim programlarına ilişkin kararında, atanacağı alana uygun olması hâlinde değerlendirmeye alınır.

Alan değişikliği işlemlerinde, öğretmenlerin görevli oldukları ildeki hâlen yürüttükleri alanlardaki öğretmen ihtiyacı ile öğrenimlerine göre geçecekleri alanlardaki eğitim kurumlarının ihtiyaç durumu dikkate alınır.

Alanlarında öğretmen ihtiyacı duyulan eğitim kurumlarına alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenlerin alan değişikliği işlemleri, hizmet puanı üstünlüğü esasına dayalı olarak, tercihlerine göre gerçekleştirilecek, hizmet puanlarının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecektir.

Alan değişikliği isteğinde bulunan öğretmenler, Bakanlıkça açık ilan edilen eğitim kurumları arasından en fazla on eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir (Öğretmenleri ilgili mevzuatı gereği atanan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Diğer Anadolu Liseleri hariç).

İller arasında herhangi bir nedenle görev yeri değişikliği yapılan öğretmenler, bu yer değiştirme sürecinde alan değişikliği isteğinde bulunamayacaklardır.

İl içinde sıraya alınan öğretmenlerin, alan değişikliği yapılması hâlinde il içi sıraları iptal

edilecektir.

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksatılmaması ve alan değişikliği sonucunda boşalacak eğitim kurumlarına atama yapılacağı için isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen alan değişikliği işlemleri iptal edilmeyecektir.

Bu kapsamda yapılacak alan değişikliği işlemleri Bakanlıkça Haziran ayı içinde çıkarılacak genelge hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

C. HİZMETİN GEREĞİ OLARAK YAPILACAK YER DEĞİŞTİRMELER

1. Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,

2. Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların

görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilebilir.

Görev yerleri değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe il içinde daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna veya bu kurumun bulunduğu yerleşim yerine (Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediye sınırları dâhil), yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

6

D. YENİ AÇILAN KURUMLARA ATAMA

İl içi başvurular alındıktan sonra eğitim ve öğretime yeni açılan eğitim kurumlarının öğretmen

ihtiyacı, il içi atama tarihinden sonra, il genelinde yapılacak duyuru üzerine alınacak başvurulara dayalı

olarak yapılacak atamalarla karşılanacaktır. Konuya ilişkin başvuru, değerlendirme, atama, ilişik kesme ve

göreve başlama işlemleri Eylül ayının ilk haftası içinde tamamlanacaktır. Öğretmenlerin hizmet süresi ve

puanı hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınacaktır. Sıradan ataması yapılanlar, yeni açılan eğitim

kurumlarına başvuru yapamayacaklardır.

Söz konusu dönemde yeni açılan eğitim kurumlarına, bulunduğu eğitim kurumunda iki yıllık

çalışma süresini dolduranlar, Yönetmeliğin 35'inci maddesi kapsamındakiler, norm kadro fazlası

konumundaki ve il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarına verilmiş öğretmenler başvuruda bulunabileceklerdir.

Duyuruya rağmen ihtiyaç karşılanmadığı takdirde, il ya da ilçe millî eğitim müdürlükleri kadrolarında olup yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar ile norm kadro fazlası konumundaki öğretmenlerden karşılanacaktır.

Bu eğitim kurumlarına normu kadar yapılacak atamanın dışında sıra oluşturulmayacaktır.

Yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak atamalarla ihtiyacı hâlâ karşılanamayan eğitim kurumları

ile 31 Ağustos tarihinden sonra eğitim ve öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, 5442 sayılı

Kanun çerçevesinde yapılacak görevlendirmelerin yanında, zamana bağlı kalmaksızın olağanüstü hâller ile

sağlık durumu özrüne bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin atamalarıyla karşılanacaktır.

E. BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ

Öğretmenler, yer değiştirme takviminde belirtilen süre içinde elektronik başvuru formuna http://ilsis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşmak ve doldurmak suretiyle görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır.

Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli olanlar ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

F. BAŞVURU FORMU

1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi

Elektronik başvuru formuna; kimlik bilgileri, hizmet puanı, alanı vb. bilgiler otomatik olarak yansıtılacaktır. Bu bilgilerin öğretmenlerce kontrol edilmesi, varsa yanlışlıkların belgeye dayalı olarak düzeltilmesi için eğitim kurumu müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

2. Tercihler

İl içinde isteğe bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler, başvuru süresi içinde atanmak istediği eğitim kurumunda norm kadro açığı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın en fazla beş eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri aşağıda gösterilen mezuniyet durumlarına göre;

a) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunları ilköğretim okullarını,

b) Matematik-Bilgisayar bölümü, İstatistik-Bilgisayar bölümü, Bilgisayar Teknolojisi/Bilgisayar

Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği mezunları;

-İlköğretim okullarını,

-Mesleki ve teknik liseler hariç diğer liseleri tercih edeceklerdir.

7

Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor ile Anadolu Türü Liselerde Kadrolu Olarak Görev Yapan Öğretmenlerden;

1. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde görevli olanlar seçme sınavı sonucu atandıklarından,

a) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler, bu tür eğitim kurumları

arasında,

b) Yukarıda belirtilen eğitim kurumlarında görevli olan öğretmenler; Güzel Sanatlar ve Spor

Liselerini (Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi alanları hariç), yazılı sınav sonucu

atama yapılan Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarını,

2. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar ve Beden Eğitimi

alanlarında görevli olanlar, bu tür eğitim kurumlarını,

3. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik, Resim İş/Resim/Görsel Sanatlar alanları ve Beden

Eğitimi alanlarında görevli olanlar yazılı ve seçme sınavı ile öğretmen ataması yapılan eğitim

kurumlarını,

4. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı sınav sonucu atanan öğretmenler, bu tür eğitim

kurumlarını (Mülakat/uygulama sınavı sonucu alınan Anadolu türü eğitim kurumlarını tercih

edemezler),

5. Anadolu Lisesi türü eğitim kurumlarına yazılı ve seçme sınavı sonucu atanan öğretmenler,

istemeleri hâlinde Anadolu türü dışındaki diğer eğitim kurumlarını

tercih edebileceklerdir.

3. Onay Süreci ve Takibi

Elektronik başvuru formunu dolduran öğretmenler, varsa belgeleriyle birlikte görevli oldukları

eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaklardır. Eğitim kurumu müdürlüğü, başvuru formundaki bilgi ve

belgeleri kontrol ettikten sonra uygun olması hâlinde onaylayacaktır. Onay işlemleri, yer değiştirme

takviminde belirtilen başvuruların son günü çalışma saati bitimine kadar gerçekleştirilecektir.

Başvuruda bulunan öğretmenler, başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanıp onaylanmadığını, http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir. Başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.

Başvurusundan vazgeçenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirecektir.

4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

4.1. Bakanlık atama alanı dışında başka bir alanda,

4.2. Gerekli şartları taşımadan,

4.3. Bakanlığımızın http://ilsis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan il içi ?Elektronik Başvuru

Formu? dışında bir belgeyle,

4.4. Asılsız, gerçeğe aykırı, yanlış bilgi ve belgeyle,

4.5. Posta yoluyla,

4.6. İstenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden,

4.7. ?Elektronik Başvuru Formu? çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan,

4.8. Vekâlet olmadan başkasının adına

yapılan başvurular işleme alınmayacak, geçersiz sayılacak ve yer değiştirmeleri yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.

8

5. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atamaların Yapılması

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere ilişkin başvuru, değerlendirme, değerlendirme sonucunda oluşan sıraların ilan ve atama işlemleri il millî eğitim müdürlüklerince EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilir.

G. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

1. Sonuçların Duyurulması

İl içinde yapılan yer değiştirmeler il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitelerinde duyurulacaktır.

2. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri

Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri EK-1 takvimde belirtilen süreler içinde tebliğ edilerek ilişiklerinin kesilmesi sağlanacaktır.

3. Yer Değiştirme İşleminin İptali

İsteğe bağlı yer değiştirme işlemleri eşzamanlı yapıldığından, iptal talepleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, görev yeri değiştirilen öğretmenlerin Yönetmelikte belirtilen belgeye dayalı atama tarihinden sonra oluşan özrü bulunması hâlinde durumları değerlendirilebilecektir.

H. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:

1.1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği hususunda ilçe millî eğitim müdürlüklerine duyuru yapacaklardır.

1.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülü'nden Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde il, ilçe veya eğitim kurumları müdürlüklerince güncellenecektir.

1.3. İl millî eğitim müdürlüklerinde; ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

1.4. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki ?Bakanlık Atama Alanı? kontrol edilecektir. Bu bilgide hata görülmesi hâlinde düzeltilmek üzere Bakanlık Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Dairesi Başkanlığının illere göre gruplandırılmış ilgili iletişim adresine (EK-2) e-posta yoluyla bildirilerek, düzeltme yapıldıktan sonra başvuru formu onaylanacaktır.

1.5. Merkez ilçeye bağlı müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak ve mağdur olmaları önlenecektir.

1.6. Yer değiştirme sonuçları duyurulduktan sonra atamasının iptalini isteyenlerden, atamalarından sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumları oluşan öğretmenlerin; görev yerlerinden ayrılmamış ve yerlerine atama yapılmamış olması şartıyla iptal edileceğinden, bu istekleri en kısa süre içinde sonuçlandırılacaktır.

1.7. İl içi yer değiştirmeleri yapılan öğretmenlerin ayrılma ve başlama işlemleri İLSİS Atama Modülü'nden yapılacaktır.

9

1.8. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüklerince, Personel Forumu aracılığıyla sorunlar iletilerek, İnsan Kaynakları Şubesi ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde Bakanlığa yönlendirilmeyecektir.

1.9. İlçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanan elektronik başvuru formlarının başvuru süresi içinde uygun olanların onaylanmasına yönelik gerekli tedbirler alınacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlere ait elektronik başvuru formu ve yer değiştirmeye esas olan belgeleri özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.

1.10. Atama yetkisi Bakanlığımızda olan Sosyal Bilimler, Fen ve Anadolu liseleri

öğretmenlerinden veya müdürlerinden bu kılavuzda belirtilen yer değiştirme istekleri değerlendirilen ve

atanacağı eğitim kurumu belirlenenlere ilişkin kararnamelerin düzenlenmesi Bakanlığımızdan mutlaka

istenecektir.

1.11. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların

incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:

2.1. İl içinde isteğe bağlı yer değiştirme sürecinin başladığı, başvuru ve atama işlemlerinin Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzu'nda yapılan açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirileceği eğitim kurumu müdürlüklerine duyurulacaktır.

2.2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin; kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı,

hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgileri, İLSİS Özlük Modülünden Elektronik Başvuru Formu'na

yansıtılacağından başvuru yapmadan önce öğretmenlerin bilgileri kontrol edilerek, verilen yetki çerçevesinde

güncellenecektir.

2.3. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde; ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün sorumluluğunda atama alanında yetkin, yeterli sayıda personel görevlendirilerek, Elektronik Başvuru Formlarının ve eklerinin kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

2.4. Elektronik başvuru formu ile varsa ekleri kontrol edilerek bilgi ve belgelerinde eksiklik görülenlerin eksik belgelerinin başvuru süresi içinde tamamlanması sağlanacaktır.

2.5. Gerekli şartları taşıyanların başvuru listeleri internet ortamında düzenlenip, başvuruların çıktısı onaylanacak, onaylanan bu başvurulara ait listeler ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim edilecektir.

2.6. Gerekli şartları taşımadığı veya bilgi ve belgelerinde eksiklik görülmesi nedeniyle onaylanmayan başvurular, gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmenlere duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüklerine iade edilecektir.

2.7. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararnamesinde belirtilen alanda başvuruda bulunmaları sağlanacaktır.

2.8. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumları dışında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan öğretmenlerin İLSİS Atama Modülü'ndeki Görevlendirme Kaydı güncellenecektir.

2.9. Müstakil müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında görevli öğretmenler ile eğitim kurumu müdürlerinden öğretmen olarak yer değiştirme isteğinde bulunanların başvurularını, süresi içinde yapmalarına yardımcı olunacak, mağdur olmaları önlenecektir.

2.10. Eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen başvuru formları, başvuru süresi içinde onaylanarak, ekindeki yer değiştirmeye esas olan belgeler, aslı ile birlikte başvuru süresi içinde il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

10

2.11. Yer değiştirme işlemlerindeki tereddütlerin giderilmesinde il millî eğitim müdürlüğünün ilgili birimleriyle e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile iletişim kurulacaktır. Hiçbir şekilde öğretmenler sorunlarının giderilmesi yönünde il millî eğitim müdürlüğüne/Bakanlığa yönlendirilmeyecek, tereddütlerin giderilmesi konusunda ilçe millî eğitim müdürlükleri yetkililerince e-posta, gerektiğinde telefon ve faks ile gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

2.12. Gerekli şartları taşımadığı hâlde başvuruda bulunan öğretmenler ile bu başvuruların

incelenmesi, değerlendirilmesi ve onaylanmasından sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler:

3.1. Norm Kadro Modülündeki kurumuna ait bilgi başlıkları kontrol edilerek, alanlar itibarıyla haftalık ders saati, şube, öğretmen, öğrenci sayısı ve benzeri veriler ile alanlar bakımından kadrolu öğretmen mevcudu, norm kadro durumu, ihtiyaç ve fazlalıkların sayısının atamaya esas olmak üzere ilgili mevzuatı ve takvimi çerçevesinde güncellenmesi sağlanacaktır.

3.2. Öğretmenlerin İLSİS Özlük Modülü'ndeki bilgileri, yer değiştirme başvurularından önce öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek, varsa yanlışlıkların başvuru süresinin başlamasından önce veya başvuru süresi içinde gecikmeye meydan verilmeden güncel tutulması sağlanacaktır.

3.3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmen tarafından doldurulan, elektronik başvuru formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulup doldurulmadığından öğretmen ve eğitim kurumu müdürleri birinci derecede sorumlu olacaktır.

3.4. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvurularını, süresi içinde yapmalarına

yardımcı olunacak ve başvuru süresi içinde onay işlemi tamamlanarak öğretmenlerin mağdur olmaları

önlenecektir.

3.5. Başvuru formları ile varsa ekleri (tüm belgelerin güncel olması) eğitim kurumu

müdürlüklerince de imzalanıp onaylanarak, bekletilmeden ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

3.6. İlçe millî eğitim müdürlüklerince başvuruları kabul edilen veya edilmeyenlerin listesi alınarak, ilgili öğretmenlere imza karşılığında duyurulacaktır.

3.7. Yer değiştirme işlemi yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma ve başlama işlemleri, yer

değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde sonuçlandırılacaktır. Bunlardan atamasının iptalini

isteyenlerin başvuruları, ilişikleri kesilmeyerek en kısa sürede ilçe millî eğitim müdürlüklerine

gönderilecektir.

3.8. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmalarından sonra atamaya esas belgeleri ile kurumda tutulan özlük dosyası, en geç bir ay içinde atandıkları eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilecektir.

Bu Habere Tepkiniz