1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı

12 Mayıs 2009 17:40
Yazdır

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ

TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Tanımlar ve Kuruluş

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kurulması ile teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Kurul: Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunu,

ç) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

d) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

ifade eder.

Kuruluş

MADDE 3- (1) Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmuştur.

Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu

MADDE 4- (1) Güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.

(2) Kurul, İçişleri Bakanının başkanlığında, Genelkurmay İkinci Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanından oluşur. Gerektiğinde gündemle ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de toplantıya davet edilebilir. Kurul İçişleri Bakanının daveti üzerine toplanır. Toplantı gündemi, Kurul üyelerinin görüşleri alınarak İçişleri Bakanı tarafından belirlenir. Kurulun sekreterya görevi Müsteşarlık tarafından yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Görevler

Teşkilat

MADDE 5- (1) Müsteşarlık; Müsteşar, müsteşar yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabilir.

(3) Müsteşarlık teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Müsteşarlığın görevleri

MADDE 6- (1) Terörle mücadele alanında;

a) Politika ve stratejiler belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek ve bu politika ve stratejilerin uygulamasını izlemek,

b) Güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimlerinden gelen stratejik istihbaratı değerlendirmek ve ilgili birimlerle paylaşmak,

c) Gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

ç) Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği sağlamak ve bunlar arasında koordinasyonu temin etmek,

d) Kamuoyunu bilgilendirmek ve halkla iletişimi sağlamak,

e) Uluslararası gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve değerlendirmek,

f) İnceleme ve denetleme yapmak ya da yaptırmak.

(2) Müsteşarlığın güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi yoktur.

Müsteşar ve müsteşar yardımcıları

MADDE 7- (1) Müsteşar, Müsteşarlığın en üst amiri olup, Müsteşarlığın görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

(2) Bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında Müsteşara yardımcı olmak üzere iki müsteşar yardımcısı görevlendirilir.

İstihbarat Değerlendirme Merkezi

MADDE 8- (1) Terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulur. Bu çerçevede güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilir.

(2) Terörle mücadeleye yönelik strateji belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan istihbari bilgiler; Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Müsteşarlığa verilir. Bu bilgiler doğrultusunda yapılacak analiz ve değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılır.

Ana hizmet birimleri

MADDE 9- (1) Müsteşarlığın ana hizmet birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı: Terörle mücadele politika ve stratejileri kapsamında;

1) Belirlenen politikaların uygulanmasına yönelik eylem planları hazırlamak ve uygulamayı izlemek,

2) Güvenlik kuruluşları arasında bilgi paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak,

3) Valilikler arasında koordinasyonu sağlamak,

4) Belirlenen politikalar ile sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,

5) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

b) Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı: Terörle mücadele alanında;

1) Veri, bilgi ve belgeleri toplamak, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak,

2) Araştırma yapmak, yaptırmak ve bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek,

3) Toplantı, sempozyum, seminer, eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

4) Terörle Mücadele Raporu hazırlamak,

5) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

c) İletişim Daire Başkanlığı: Terörle mücadele politikaları kapsamında;

1) Kamuoyunu bilgilendirmek,

2) Toplum desteğinin sağlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,

3) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini sağlamak,

4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

ç) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı: Terörle mücadeleye ilişkin;

1) Yabancı devletlerdeki faaliyet ve gelişmeleri Dışişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde izlemek ve tedbirler geliştirmek,

2) Uluslararası gelişmeleri ve deneyimleri takip etmek ve uygulamaya kazandırmak,

3) İlgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma birimleri

MADDE 10- (1) Müsteşarlığın danışma birimleri ve görevleri şunlardır:

a) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı:

1) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık program çerçevesinde Müsteşarlığın orta ve uzun vadeli kurumsal strateji ve politikalarını belirlemek üzere gerekli çalışmaları yapmak.

2) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, izlemek, değerlendirmek, sürekli gelişim için önerilerde bulunmak.

3) Müsteşarlık bütçesini stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak ve Müsteşarlık faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

4) Müsteşarlığın iç denetime yönelik işlevinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

5) Müsteşarlığın yıllık idari faaliyet raporunu hazırlamak.

6) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

b) Hukuk Müşavirliği:

1) Terörle mücadele mevzuatını ve uygulamasını değerlendirmek, günün şartlarına göre geliştirmek.

2) Güvenlik ve terörle mücadele ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları ile diğer hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

3) Terörle mücadeleye ilişkin uluslararası mevzuatı takip etmek.

4) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

c) Müsteşarlık Müşavirleri: Terörle mücadele alanında özel bilgi ve ihtisasından yararlanılmak üzere en çok on Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir. Müşavir olarak görevlendirilme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil, herhangi bir hak teşkil etmez. Müsteşarlık müşavirleri Bakan onayı ile istihdam edilir.

Yardımcı hizmet birimleri

MADDE 11- (1) Müsteşarlığın yardımcı hizmet birimi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olup görevleri şunlardır:

a) Personelin görev ve çalışma esaslarını belirlemek.

b) Müsteşarlık personelinin atama, nakil, disiplin, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

c) Müsteşarlık çalışanlarının kariyer ve eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Personelin uyacağı etik kuralları belirlemek, gerekli eğitimi vermek ve uygulamak.

d) Müsteşarlığın ihtiyacı olan her türlü satın alma, kiralama, bakım, onarım, yapım, arşiv, sağlık ve benzeri hizmetleri yürütmek.

e) Taşınır ve taşınmazların kayıtlarını tutmak.

f) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Rejimi

Atama ve görevlendirme

MADDE 12- (1) Daire başkanları ve I. Hukuk Müşaviri Bakan tarafından; 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan diğer personel Müsteşar tarafından atanır.

(2) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarından ödenmek kaydıyla, Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile geçici olarak Müsteşarlıkta görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilen personelin Müsteşarlıkta geçen hizmet süreleri mesleki kıdemlerinden sayılır.

(3) Sözleşmeli çalışanlar hariç, Müsteşarlıkta geçici olarak görev yapanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dâhil % 200'ünü geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre tazminat ödenir. Bu tazminat, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz.

Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırılması

Madde 13- (1) Müsteşarlıkta; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Uzman, Çözümleyici, Programcı, Mütercim, İstatistikçi, Mühendis, Sosyolog, Psikolog, Antropolog ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları karşılık gösterilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

(2) Ayrıca özel uzmanlık isteyen konularda kadro karşılığı olmaksızın tam gün veya kısmi gün veya belli bir konu veya proje bazında, konu veya projenin süresi ile sınırlı olmak koşuluyla sözleşmeli personel ve yabancı uzman çalıştırılabilir. Bunlara ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

(3) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ve uzmanlara bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Sözleşmeli personel ve uzman çalıştırmaya ilişkin esaslar ve ödenecek ücret Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir. Sözleşmeler Müsteşar tarafından imzalanır.

(4) Başbakanlık merkez teşkilâtında sözleşmeli olarak çalıştırılan emsali personelin yararlandığı ücret artışlarından Müsteşarlıkta çalışan sözleşmeli personel de aynı usûl ve esaslara göre aynen yararlandırılır. Söz konusu personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak (hastalık ve yıllık izinleri dâhil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile söz konusu personele yapılacak diğer ödemeler Müsteşarın teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.

Çalışma düzeni

MADDE 14- (1) Müsteşarlığın çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemleri Müsteşarlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir.

(2) Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilen personelin disiplin ve sicil işlemleri, kendi kurumlarında tabi oldukları disiplin ve sicil hükümleri dikkate alınarak yönetmelikte düzenlenir.

İşbirliği

MADDE 15- (1) Müsteşarlık, bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışır. Bu kapsamda Müsteşarlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebi, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bütçe

MADDE 16- (1) Müsteşarlık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel bütçeli bir idaredir. Bu Kanun kapsamında yürütülen ve gizlilik ihtiva eden işler için 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi esaslarına göre Müsteşarlık bütçesine ödenek konulur.

İhdas edilen kadrolar

MADDE 17- (1) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı olarak eklenmiştir.

(2) Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 18- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelin ?VIII. Mülki İdare Hizmetleri Sınıfı? bölümünün (a) bendine ?Müsteşar,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı,?

b) (II) sayılı cetvelin ?4. Başbakanlık ve Bakanlıklarda? bölümüne ?Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü,?

ibareleri eklenmiştir.

(2) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ?ve terörle mücadele? ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendinde yer alan ?, dış güvenlik ve terörle mücadeleyi? ibaresi ?ve dış güvenliği? şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun;

a) 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

?Güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmuştur. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile büro kurulabilir. Valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakılmaksızın ihtiyaç durumuna göre uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu birimlerde görevlendirmeye yetkilidir.?

b) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

?d) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı.?

(4) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvele 33 üncü sırasından sonra gelmek üzere ?34) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı? ibaresi eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(5) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına, ?Savunma Sanayii Müsteşarlığı,? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı,? ibaresi eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Müsteşarlığın 2009 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacı, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre karşılanır.

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunla çıkarılması öngörülen yönetmelikler Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(1) SAYILI CETVEL KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLATI
Müsteşar Müsteşar Yardımcıları Ana Hizmet Birimleri Danışma Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  Müsteşar Yardımcısı Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği  
    İletişim Daire Başkanlığı Müsteşarlık Müşavirleri  
    Dış İlişkiler Daire Başkanlığı    

(2) SAYILI CETVEL

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK ÜCRET SINIRLARI (BRÜT TL)

GÖREV UNVANI Taban Ücreti Tavan Ücreti
Müsteşar 3.500 3.700
Müsteşar Yardımcısı 3.150 3.350
I. Hukuk Müşaviri 1.800 2.100
Daire Başkanı 1.800 2.100
Müsteşarlık Müşaviri 1.800 2.100
Hukuk Müşaviri 1.700 2.000
Mühendis, Mütercim    
Kadro Derecesi 3 1.500 1.850
Kadro Derecesi 6 1.400 1.760
Sosyolog, Psikolog, Antropolog    
Kadro Derecesi 3 1.500 1.850
Kadro Derecesi 5 1.400 1.760
Uzman    
Kadro Derecesi 1 1.450 1.800
Kadro Derecesi 3 1.360 1.700
Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi    
Kadro Derecesi 3 1.200 1.400
Kadro Derecesi 6 1.150 1.350
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni    
Kadro Derecesi 4 1.150 1.350
Kadro Derecesi 6 1.100 1.300
Kadro Derecesi 8 1.050 1.250
(1) SAYILI LİSTE KURUMU : KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
MİAHH Müsteşar (Vali) 1 1 1
MİA Müsteşar Yardımcısı 1 1 1
GİH Müsteşar Yardımcısı 1 1 1
GİH Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanı 1 1 1
GİH Araştırma-Geliştirme Daire Başkanı 1 1 1
GİH İletişim Daire Başkanı 1 1 1
GİH Dış İlişkiler Daire Başkanı 1 1 1
GİH Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1 1 1
GİH İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı 1 1 1
GİH I. Hukuk Müşaviri 1 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 1 3 3
GİH Hukuk Müşaviri 3 3 3
GİH Uzman 1 10 10
GİH Uzman 3 10 10
GİH Çözümleyici 3 2 2
GİH Çözümleyici 6 2 2
GİH Programcı 3 2 2
GİH Programcı 6 2 2
GİH Mütercim 3 1 1
GİH Mütercim 6 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 4 10 10
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 10 10
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 10 10
TH Mühendis 3 2 2
TH Mühendis 6 2 2
TH İstatistikçi 3 2 2
TH İstatistikçi 6 2 2
GİH Sosyolog 3 1 1
GİH Sosyolog 5 2 2
SH Psikolog 3 1 1
SH Psikolog 5 2 2
SH Antropolog 3 1 1
SH Antrapolog 5 2 2
TOPLAM 94 94

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLAT: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

Sınıfı Unvanı Derecesi Serbest Kadro Adedi Toplam
GİH Sosyal Etüt ve Proje Müdürü 1 81 81
  TOPLAM   81 81

GENEL GEREKÇE

Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de terör olayları toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmış, terörle mücadelenin çok yönlü ve uluslararası işbirliği ve dayanışma içerisinde yürütülmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. İç güvenlik hizmetlerinin bir parçası olan terörle mücadele esas itibarıyla İçişleri Bakanlığının görev ve sorumluluğu içerisinde olup, Bakanlık bu görevini bağlı kuruluşları olan Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Terörle mücadele alanında İçişleri Bakanlığı dışında diğer bazı kurum ve kuruluşlar da çeşitli görevler ifa etmekte, zaman zaman bu alanda koordinasyon sorunları yaşanmaktadır. Bu sorunlar terörle mücadele çerçevesinde alınan kararların uygulanması noktasında zafiyete sebebiyet vermekte; etkin, verimli ve sonuç alıcı çalışmalara engel olmaktadır. Öte yandan terör olaylarının ülke sınırlarını aşan, bütün dünyayı ilgilendiren bir sorun haline gelmesi sebebiyle de bu alanda uluslararası işbirliğini zorunlu kılan bir noktaya gelinmiştir.

Bu bağlamda ülkemizi tehdit eden terör odaklarının, yurt dışı bağlantılarını yakından izlemek ve etkisiz hale getirmek için diğer ülkelerle ortak tedbirler geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. Terörle hem ülke içinde hem de ülke dışında mücadele konusunda stratejiler geliştirmek, planlamalar yapmak ve projeler gerçekleştirmek, bu alanda görevli ve sorumlu kurum ve kuruluşların önde gelen fonksiyonlarındandır. Ancak, yeni stratejiler, yeni planlama ve tedbirler geliştirerek karar vericilere sunmak üzere tatmin edici ölçüde hizmet veren bir kuruma ihtiyaç duyulduğu da bir vakıadır.

Bu amaçlarla;

Terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmaktadır. Müsteşarlık, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel bütçeli bir idare olacaktır.

Aynı zamanda, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla da İçişleri Bakanının başkanlığında Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulmaktadır.

İç güvenlik hizmetleri kapsamında güvenlik birimlerince yürütülen operasyonel faaliyetler Müsteşarlığın görev alanına girmemektedir. Bu nedenle Müsteşarlığın herhangi bir operasyonel görevi olmayacaktır.

Özellikle toplum desteğinin sağlanması konusunda, gerekli planlamaları yapmak, tedbirleri almak da yeni birimin görevleri arasına alınmıştır.

Müsteşarlık bünyesinde ayrıca, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulmaktadır. Bu çerçevede güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilecek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Yeni kurulacak birimde, uzman kişilerden yeterli ölçüde yararlanmak amacıyla, esnek bir personel istihdamı sistemi benimsenmiş, sözleşmeli olarak veya görevlendirme yöntemiyle personel çalıştırılması imkanı sağlanmıştır.

Müsteşarlıkta dört ana hizmet birimi, üç danışma birimi ve bir yardımcı hizmet birimi kurulmaktadır.

Ana hizmet birimleri; Planlama, Koordinasyon ve Sosyal Destek Daire Başkanlığı, Araştırma-Geliştirme Daire Başkanlığı, İletişim Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığıdır.

Danışma birimleri; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Müsteşarlık Müşavirleridir.

Yardımcı hizmet birimi ise İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıdır.

Müsteşarlığın bu Kanunla belirlenen görevlerin ifasında; bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışması, bu kapsamda Müsteşarlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebinin, ilgili bakanlık kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirilmesi öngörülmüştür.

Müsteşarlığın çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerinin Müsteşarlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Bunun yanında, güvenlik politikaları ve sosyo-ekonomik politikaların uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, illerde İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü kurulmakta ve aynı amaçla ihtiyaç duyulan ilçelerde valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile bürolar kurulabilmesi öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile, Kanunun amacı belirlenmektedir.

MADDE 2- Madde ile, Kanunda yer alan bazı önemli kavramlar tanımlanmaktadır.

MADDE 3- Madde ile, terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmaktadır.

MADDE 4- Madde ile, güvenlik kuruluşları ve ilgili kurumlar arasında terörle mücadele alanında gerekli koordinasyonu sağlamak, bu alandaki politika ve uygulamaları değerlendirmek amacıyla, İçişleri Bakanının başkanlığında Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulu kurulmaktadır.

MADDE 5- Madde ile, Müsteşarlığın teşkilat yapısı açıklanmaktadır. Teşkilat bünyesinde gerekli görüldüğünde görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakanın onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurulabileceği belirtilmektedir.

MADDE 6- Madde ile, Müsteşarlığın terörle mücadele alanındaki görevleri sayılmakta, ancak güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacağı belirtilmektedir.

MADDE 7- Madde ile, kurulan teşkilat içinde, Müsteşar ile müsteşar yardımcılarının statüsü açıklanmaktadır.

MADDE 8- Madde ile, terörle mücadele alanında oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan Müsteşara bağlı İstihbarat Değerlendirme Merkezi oluşturulmaktadır. Bu çerçevede güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile Dışişleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilecek, yapılacak analiz ve değerlendirmeler ilgili birimlerle paylaşılacaktır.

MADDE 9- Madde ile, Müsteşarlığın ana hizmet birimleri ve görevleri sayılmaktadır.

MADDE 10- Madde ile, Müsteşarlığın danışma birimleri ve görevleri sayılmaktadır.

MADDE 11- Madde ile Müsteşarlığın yardımcı hizmet birimi ve görevleri sayılmaktadır.

MADDE 12- Madde ile, Müsteşarlık bünyesinde çalışacak olanların atanma usulü açıklanmaktadır. Bunun yanında; Müsteşarlığın görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personelinin, aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kendi kurumlarından ödenmek kaydıyla Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile geçici olarak Müsteşarlıkta görevlendirilebileceği, bu şekilde görevlendirilen personelin Müsteşarlıkta geçen hizmet sürelerinin mesleki kıdemlerinden sayılacağı; Müsteşarlıkta geçici olarak görev yapanlara, sözleşmeli çalışanlar hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dâhil %200'ünü geçmemek üzere, personelin kadro ve görev unvanı, görevinin önem ve güçlüğü gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre tazminat ödeneceği hususları düzenlenmektedir.

MADDE 13- Madde ile, Müsteşarlık bünyesinde sözleşmeli personel ve yabancı uzman dahil olmak üzere uzman çalıştırılmasına ve bunların özlük haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

MADDE 14- Madde ile, Müsteşarlığın çalışma usul ve esasları ile personelin disiplin ve sicil işlemlerinin yönetmelikle düzenleneceği; Müsteşarlıkta geçici olarak görevlendirilenlerin disiplin ve sicil işlemlerinin ise kendi kurumlarında tabi oldukları disiplin ve sicil hükümleri de dikkate alınarak yönetmelikte düzenleneceği açıklanmaktadır.

MADDE 15- Madde ile, Müsteşarlığın bu Kanunla belirlenen görevlerini ifa ederken, bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışacağı, bu kapsamda Müsteşarlık tarafından istenen her türlü bilgi ve belge talebinin, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından gecikmeksizin yerine getirileceği hususları düzenlenmektedir.

MADDE 16- Madde ile, Müsteşarlığın 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi genel bütçeli bir idare olduğu, bu Kanun kapsamında yürütülen ve gizlilik ihtiva eden işler için 5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi esaslarına göre Müsteşarlık bütçesine ödenek konulacağı hususları düzenlenmektedir.

MADDE 17- Madde ile, bu Kanunla kurulan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı ile illerde kurulan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlükleri için ihdas edilen kadroların ilgili cetvellere ekleneceği belirtilmektedir.

MADDE 18- Madde ile çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmaktadır. Bu kapsamda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili cetvellerine bu Kanunla ihdas edilen unvanlar eklenmiş ve 5018 sayılı Kanunun eki (1) sayılı genel bütçeli idarelerin düzenlendiği cetvele Müsteşarlık ilave edilmiştir.

Diğer taraftan; 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yeni kurulan Müsteşarlığa ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- Madde ile, Müsteşarlığın 2009 mali yılı harcamaları için gereken ödenek ihtiyacının karşılanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2- Madde ile, bu Kanunla düzenlenmesi öngörülen yönetmeliklerin Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak yürürlüğe konulacağı ifade edilmektedir.

MADDE 19- Yürürlük maddesidir.

MADDE 20- Yürütme maddesidir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 71,327 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Kot markası olarak en beğendiğiniz marka hangisi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam