Hazırlık ödeneği geçmişe yönelik olarak istenebilir mi?

30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere geçmişe dönük ödenen eğitim öğretime hazırlık ödenekleri geri istenebilir mi, geri istenmesi halinde öğretmenler nasıl bir dilekçe vereceklerdir? Ayrıca, 2010 yılında, 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecek midir, ödenecekse nasıl ödenecektir? Bu sorulara yanıt teşkil eden özel dosyamız için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Kasım 2009 00:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Memurlar. Net'e gelen iletilerden Milli Eğitim Müdürlüklerinin; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Ağrı, Kırşehir, Şanlıurfa ve İzmir Valiliklerine yazmış oldukları görüş yazılarındaki, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Batman Valiliğine yazmış oldukları görüş yazılarındaki ve Sayıştay 7.Dairesinin 8466 no'lu, Sayıştay 5.Dairesinin 9812 no'lu, Sayıştay 3.Dairesinin 209 no'lu ve Sayıştay Temyiz Kurulunun 26431 Kararlarındaki; ?Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.? hükümlerine istinaden geçmişe dönük ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneklerini; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 16.09.2009 tarih ve 5093 sayılı yazıları ekinde bulunan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2009 tarihli ve 8302 sayılı görüş yazılarına dayanarak geri istedikleri anlaşılmaktadır.

30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere geçmişe dönük ödenen eğitim öğretime hazırlık ödenekleri geri istenebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 16.09.2009 tarih ve 5093 sayılı yazıları ekinde bulunan yazıda; yazının yayınlandığı tarihten daha önce 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere ödenen eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneklerinin geri alınması gerektiği yönünde herhangi bir görüş belirtilmemiştir.

Ayrıca; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar konulu tebliğinin;

?I- KİŞİLERDEN ALACAKLARIN TAKİBİ, TAHSİLİ VE TERKİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

Kişilerden alacakların sürüncemede bırakılmadan ve zaman aşımına uğratılmadan takip edilerek, kanuni faizi ile birlikte tahsil edilmesi esastır.

Kişilerden alacaklar konusunu oluşturan yersiz, fazla ve haksız ödemelerin geri alınmasına ilişkin olarak tesis edilen işlemlerin borçlular tarafından dava konusu edilmemesi veya idare aleyhine sonuç doğuracak işlem tesis edilmemesi bakımından, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun, 14/06/1974 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 22/12/1973 tarihli ve E. No. 1968/8, K.No.1973?14 sayılı kararının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Anılan kararda;

? İdarenin, hatalı terfi veya intibak işlemine dayanarak ödediği meblağın geri istenmesine bir mahkeme kararına lüzum olmadan işlem tesis edebileceği ve bu işleme karşı açılacak davaların çözümünün Danıştay'ın görevi içinde olduğu,

? İdarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceği,

? Yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin geri alınmasının, hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 gün içinde mümkün olduğu, 60 günlük süre geçtikten sonra geri istenmesinin mümkün olamayacağı,

belirtilmiştir.

İçtihatlar, hukukun yazılı kaynakları arasında sayılmakta ve içtihadı birleştirme kararları, benzer olaylarda mahkemeleri bağlayıcı bir nitelik kazanmış bulunmaktadır. Bu nedenle, idarelerin yapacakları işlemlerde, bu kararlarda belirtilen hususlara uymaları gerekmektedir.

Buna göre;

1- a) Kanuna aykırı şekilde yapılan terfi veya intibak işlemine ya da başka usulde yapılan yersiz veya fazla ödemeye o memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi ya da idareyi aldatıcı belge ibraz etmesi sebep olmuşsa,

b) İdarece yapılan işlem, yapıldığı tarih itibarıyla, idare hukuku yönünden yoklukla malûl (sakat) ise ve özel hukuk yönünden de mutlak butlan ile sakat olmuşsa,

c) Yapılan terfi ve intibakta memurun kolayca anlayabileceği kadar açık bir hata mevcut olduğu halde idareyi haberdar etmemişse,

yapılan fazla ödemelerin dayanağı olan hukuka aykırı işlemlerin, 60 günlük süreye bağlı kalınmaksızın her zaman geri alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu hukuka aykırı işlem sebebiyle yapılan fazla, yersiz ve haksız ödemelerin geri alınmasında genel hükümlere göre zaman aşımı süresinin dikkate alınması gerekmektedir.

2- Yukarıda belirtilen istisnai haller dışında kalan ve idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin ise (Örneğin; bir memura, memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat... Ödenmesi gibi), ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi mümkündür. Bu durumda kamu görevlilerinin herhangi bir tazmin kararıyla karşı karşıya kalmamaları için, fazla ödenen paraların genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde tahsili gerekmektedir." hükümlerine göre eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin geri istenmesine imkân bulunmamaktadır.

Bu mevzuat hükümleri ışığında; 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere geçmişe dönük ödenen eğitim öğretime hazırlık ödenekleri geri istenemez.

2010 yılında, 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecek mi?

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Ve Ekli Cetvellerin K ? Cetveli bölümündeki VI. Diğer Ödemeler (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) kısmı 6. maddesinde yer alan ?6. 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın 540 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır.? hükümlere göre 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecektir.

2010 yılında, 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği nasıl ödenecek?

Yukarıda belirttiğimiz, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısına göre;

30 Eylül tarihine kadar fiilen görevinin başında bulunan kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere 540 TL,

30 Eylül tarihinden sonra, birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, (405 TL),

Birinci dönem ders yılının sonundan sonra, İkinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara %50'si (270 TL) ödenecektir.

Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinde 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere göre bir düzenleme yapılacağından bundan sonra artık sorun yaşanmayacaktır.

30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere geçmişe dönük ödenen eğitim öğretime hazırlık ödenekleri geri istenirse öğretmenler nasıl dilekçe verecekler?

GÖREVİ :

ÜNVANI :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Geri ödeme işleminin iptal Edilmesi Talebi

????????? MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulunuzda ?????? öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin eylül ayından sonra göreve başlayanlara ödenmemesine ilişkin; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 16.09.2009 tarih ve 5093 sayılı yazıları ekinde bulunan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2009 tarihli ve 8302 sayılı görüş yazılarına istinaden ??????Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ????? tarih ve ?? sayılı yazısında daha önce tarafıma ödenen ????????.. yılına ait öğretim yılına hazırlık ödeneklerinin toplam tutarı olan ????.. TL nin Malmüdürlüğü'ne yatırılması gerektiği belirtilmektedir.

(YUKARIDAKİ CÜMLENİN SONUNU KİŞİ KENDİ DURuMUNA GÖRE DÜZENLEYECEKTİR.)

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 16.09.2009 tarih ve 5093 sayılı yazıları ekinde bulunan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2009 tarihli ve 8302 sayılı görüş yazılarında geriye dönük bir işlem yapılacağı hükmedilmemektedir.

Ayrıca 20.02.2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Seri Nolu ?Kişilerden Alacaklar? başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliğinde ; ?2- Yukarıda belirtilen istisnai haller dışında kalan ve idarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere dayanılarak yapılan fazla ve yersiz ödemelerin ise (Örneğin; bir memura, memurun bilgisi dışında idarece fazla ve yersiz maaş, ücret, tazminat... Ödenmesi gibi), ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenmesi mümkündür. Bu durumda kamu görevlilerinin herhangi bir tazmin kararıyla karşı karşıya kalmamaları için, fazla ödenen paraların genel hükümlere göre zaman aşımı süresi içinde tahsili gerekmektedir.? denilerek memurun hatası olmaksızın yapılan ödemelerin 60 günlük dava açma süresi içerisinde geri alınabileceği, 60 gün geçirildikten sonra geri alınamayacağı belirtilmiştir.

Kal diki tarafıma yapılan bu ödemeler; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Ağrı, Kırşehir, Şanlıurfa ve İzmir Valiliklerine yazmış oldukları görüş yazılarındaki, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Batman Valiliğine yazmış oldukları görüş yazılarındaki ve Sayıştay 7.Dairesinin 8466 no'lu, Sayıştay 5.Dairesinin 9812 no'lu, Sayıştay 3.Dairesinin 209 no'lu ve Sayıştay Temyiz Kurulunun 26431 Kararlarındaki; ?Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri görevin gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek şahsi ders araç ve gereç ihtiyaçlarının teminine katkıda bulunmak, böylece etkin ve verimli çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla ödendiğinden, 30 Eylül tarihinden sonra göreve başlayan öğretmenlere söz konusu ödeneğin verilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.? hükümlerine istinaden yapılmış olup yapılan ödemede herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Dolayısıyla ilgili mevzuatta yer alan açık hükümler ve 20.02.2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Seri Nolu ?Kişilerden Alacaklar? başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği nedeniyle ????.Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ???. tarih ve ????? sayılı yazısıyla geri ödemem istenen ??.. TL lik geri ödeme işleminin iptal edilmesi hususunda gereğini arz ederim.

(YUKARIDAKİ CÜMLENİN SONUNU KİŞİ KENDİ DURUMUNA GÖRE DÜZENLEYECEKTİR.)

Adres:

İlköğretim Okulu ?...11.2009

???/???? ?????????

Eki;

1-20.02.2004 tarih ve 25379 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 16 Seri Nolu ?Kişilerden Alacaklar? başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği.

2-Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Ağrı, Kırşehir, Şanlıurfa ve İzmir Valiliklerine yazmış oldukları görüş yazıları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Batman Valiliğine yazmış oldukları görüş yazıları. (5 adet yazı)

3-Sayıştay 7.Dairesinin 8466 no'lu, Sayıştay 5.Dairesinin 9812 no'lu, Sayıştay 3.Dairesinin 209 no'lu ve Sayıştay Temyiz Kurulunun 26431 Kararları

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber