1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memur veya dul ve yetimleri hangi halde birden fazla emekli aylığı alır?

Sosyal güvenlik konularında en çok sorulan sorulardan birisi alınan emekli aylığına ilave olarak ikinci bir aylık alınıp alınmayacağına yönelik sorulardır. Bu soru emekli olan memurun kendisine ilişkin olabileceği gibi memurun ölümü dolaysıyla dul ve yetimleri ile de ilgili olabilmektedir. Bugünkü dosyamızda, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununu esas alarak, 5 ana başlıkta bu soruna yer vereceğiz. Dosyanın ayrıntısı için başlığa tıklayınız.
13 Kasım 2009 12:51
Yazdır

DEVLET MEMURİYETİ HİZMETİ OLANLARIN KENDİLERİ, ÖLÜMLERİNDE DUL VE YETİMLERİ HANGİ HALLERDE 5434 SAYILI KANUNA GÖRE BİRDEN FAZLA AYLIK ALABİLMEKTEDİRLER.

1- Dul Eşler:

5434 sayılı Kanunun 68 inci maddesine göre;

Dul eşler kendi hizmetlerinden dolayı bağlanan emekli aylıkları ile birlikte, hizmet süresi 5 yıldan fazla iken vefat eden, yahut emekli aylığı almakta iken vefat eden devlet memurluğu hizmeti olan eşinden dolayı dul aylığı alabilmektedirler.

5434 sayılı Kanunun 68. Madde metni:

?(Değişik: 14/3/1985 - 3166/1 md.) Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı alan veya iştirakçi olan dul eşe % 50 oranında dul aylığı bağlanarak ödenir.?

2- Anne ve Babalar:

5434 sayılı Kanunun 72 inci maddesine göre;

Anne ve babalar, kendi emekli aylıkları, yetim aylıkları veya dul aylıkları olsa dahi, yani sosyal güvenlik kapsamında (SSK.lı, Bağ-Kur'lu, Devlet memurluğu gibi çalışmaları olması veya bu çalışmalarından dolayı emekli aylığı bağlanmış olsa dahi) bir aylık veya gelirleri olsa dahi; aşağıda açıklanan olaylar neticesinde vefat eden çocuklarından dolayı ayrıca vazife malullüğü yetim aylıklarını alabilmektedirler. Ancak, anne ve baba çocuklarından dolayı aldıkları aylıklar, çocuklarının eşine veya çocuklarına bağlanan aylıkları etkilememektedir. Vefat edenin eşine veya çocuklarına bağlanan aylıklarda bir azalma olmamaktadır.

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlar, (bu durumlar harp malullüğü aylığı bağlanması gerektiren durumlardır. 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesinde belirtilmekte iken, 5510 sayılı Kanunun 47. maddesine taşınmıştır.)

- 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren durumlar,

- 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren durumlar,

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren durumlar,

5434 sayılı Kanunun 72. Madde metni:

?(Değişik:1/4/1998 - 4354/2 Md.) 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında belirtilen durumlardan dolayı veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle hayatlarını kaybetmiş bulunan iştirakçilerle bunlardan aylık almakta iken ölenlerin, baba veya analarına, ölüm tarihini takip eden aybaşından geçerli olarak aylık bağlanır. Babaya bağlanan aylık, dul ve yetimlerin bulunması hali de dahil, ana ve babaya eşit olarak paylaştırılarak ödenir. Dul ve yetimlerle beraber baba veya anaya aylık bağlanması halinde, eş ve çocukların aylıkları baba veya ananın bulunmadığı durumlarda bağlanacak aylıktan az olamaz. 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun ile bu Kanuna ek 18/12/1981 tarihli ve 2566 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilen görevler nedeniyle bağlanan aylıklar Bakanlar Kurulu Kararıyla iki katına kadar çıkartılabilir. Ödenecek aylığın Bakanlar Kurulunca artırılması halinde, bağlanan aylıkta meydana gelecek farklar ile dul ve yetimlerle beraber aylık bağlanması halinde, baba veya anaya bağlanan aylıklar da sosyal güvenlik kurumlarınca Hazineden tahsil edilir.

(Ek fıkra: 17/4/2008-5754/75 md.) Yukarıdaki hükümler 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.?

3- Vazife Malulü Er ve Erbaşlar:

Er ve erbaş olarak askerlik görevlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı vazife malullüğü aylığı alanlar, daha sonra devlet memurluğu hizmetlerinden dolayı aylık alma durumuna girdiklerinde, erlikten dolayı vazife malullüğü aylıkları ile birlikte devlet memurluğundan dolayı emekli aylığını birlikte, yani iki aylığı birlikte alabilmektedirler.

5434 sayılı Kanunun 101. Madde metni:

?Vazife malullüğü aylığı alan erlerden, sonradan emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilenlerin, çeşitli sebeplerle ayrılışlarında veya ölümlerinde bu vazifelerinden dolayı haklarında bu kanunun ilgili hükümleri ayrıca uygulanır.?

4- Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanlar:

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanuna göre vatani hizmet tertibinden aylık alanlar, kendi emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıklarını veyahut devlet memuru olarak çalışmaları halinde de bu görev aylıklarını alabilmektedirler.

1005 sayılı Kanunun 1. Madde Metni:

?(Değişik birinci fıkra: 28/8/1991 - 3761/1 md.) Milli mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 5750 gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. (Ek cümle: 4/8/1999 - 4432/1 md.) Hak sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe ve %75 oranında bağlanır, ancak dul eşin tekrar evlenmesi halinde kesilir. (Ek cümle: 6/3/2007-5595/1 md.) Yukarıda belirtilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tâbi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgelemek suretiyle yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları ise yazılı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere ve bu durumları devam ettiği müddetçe 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgarî ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın % 75'i) esas alınarak ödenir.

(İkinci fıkra - Ek: 28/8/1991 - 3761/1 md; Mülga: 5/3/1992 - 3784/1 md.)

Bu Kanundan önce, özel bir kanunla kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.?

5- SSK.lı veya Bağ-Kur?lu evlenmemiş, evlenip boşanmış veya eşinin ölümü sonucu dul kalan kız çocuğu:

SSK. Veya Bağ-Kur'dan kendi yaşlılık aylıklarını, eşlerinden dolayı dul aylıklarını alan bir kız çocuk, aynı zamanda devlet memuru emeklisi olan veya hizmet süresi 5 yıldan fazla olan babasından veya annesinden de yetim aylığı alabilmektedir. Kız çocuk, devlet memuru babası veya annesinden dolayı yetim aylığı alabilmesi için kendisinin devlet memuru olmaması ve evlenmemesi şarttır.

5434 sayılı Kanunun 75. Madde metni:

?Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmıyan kız çocuklarına aylık bağlanır.

Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir.

Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takibeden ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu takdirde evvelce 68 inci madde gereğince ölüm tarihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış olan aylıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk da nazara alınmak suretiyle gerekirse düzeltme yapılır.?

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2009-70 sayılı Genelgesi için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haber 84,738 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam