KEY'de isimleri olmayanlar ne yapacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2010 09:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Resmî Gazetede ilan edilen listelerde ismi olmayanlar veya eksik ödeme alan hak sahipleri ne yapacak? Ayrıntılar için tıklayınız.

21 Mart 2010 tarih ve 27528 sayılı Resmi Gazetede (mükerrer) 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 7.1.2010 Tarihli ve 27455 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre tespit rdilen hak sahipleri 21 Mart 2010 tarihli Resmi Gazetede liste halinde yayımlanmıştır.

T.C. Kimlik No ve yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almayan, kimlik no ve yabancı kimlik numarası ya da vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da KEY hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin adlarına ödeme yapan kurumlara müracaat etmeleri gerekecek.

T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Şubeleri'nden T.C. Kimlik No veya Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacaklar.

Resmî Gazetede ilan edilen listelerde ismi olmayanlar veya eksik ödeme alan hak sahipleri ne yapacak?

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No. 5664 Kabul Tarihi: 22/5/2007

?İlan ve hak sahipliğinin sona ermesi?

?MADDE 5 ? (1) Hak sahiplerine ilişkin olarak 4 üncü madde uyarınca Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmî Gazetede ilan edilir.

(2) Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 8 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.

(4) İkinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili kurum ve kuruluşlarca Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, Banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilir. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31/12/2010 tarihinde sona erer. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde Bankaya gönderir. Bu düzeltme sırasında, 30/6/2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka, ikinci fıkrada belirlenen sürenin sonuna kadar yapılacak bildirimlerden hatasız olanlara göre hazırlanacak listeleri 31/3/2010 tarihine kadar, kurum ve kuruluşlarca düzeltme işlemleri yapılarak gönderilen listeleri ise üçer aylık dönemler halinde EGYO'ya gönderir. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31/3/2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilir. Bankaca EGYO'ya bildirilen listeler hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere EGYO tarafından Resmî Gazete'de ilan edilir.

(5) Dördüncü fıkraya göre Resmî Gazete'de ilan edilen ilk listede yer alan hak sahipleri için 4 üncü maddeye göre yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için % 10 artış uygulanır. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki % 10 artışa ilave olarak basit usulde % 1,25 artış uygulanır.

(6) Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle konut edindirme yardımı hak sahiplerinin bildirimlerini bu Kanuna ekli (1) sayılı cetvele uygun şekilde yapamayan kurum ve kuruluşların, bu bilgilerin yukarıda belirtilen sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını ekleyerek hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri 30/6/2010 tarihine kadar bu Kanuna ekli (2) sayılı cetveldeki formatta ve elektronik ortamda Bankaya bildirmeleri halinde, hak sahiplerinin bu kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları tarihlere isabet eden kanuni yardım dilimleri dikkate alınmak suretiyle beşinci fıkra çerçevesinde nema hesaplaması yapılır.

(7) Birinci fıkra uyarınca Resmî Gazete'de ilan edilen listelerde yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle yardım tutarını alamayanların bilgileri de dördüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işleme alınarak Resmî Gazete'de iptal ve düzeltme listesi olarak ilan edilir. Bu listelerdeki hak sahiplerinin alacakları da beşinci fıkra çerçevesinde nemalandırılır.

8) Birinci fıkra uyarınca Resmî Gazete'de ilan edilen listelerde yer aldığı halde, yardım tutarını eksik alan hak sahiplerinin alacakları ile Resmî Gazete'de ilan edilen listelerde yer almayıp hak sahibi oldukları ilgili kurum ve kuruluşlarca bildirilen kişilerin alacakları ile ilgili olarak; düzeltme, nemalandırma ve ilan işlemleri dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen esaslar uyarınca yapılır.

(9) Belediyeler, bu Kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilir.

(10) Bu madde uyarınca yapılan ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

(11) Bu maddede yapılan düzenlemeler uyarınca ilan edilen listelerde yer alan;

a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde ve bu maddenin ikinci ve altıncı fıkralarında tanımlanan gruptaki hak sahiplerine 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ve 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 18 inci maddesi uyarınca,

b) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan gruptaki hak sahiplerine 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca,

ödenmek üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından EGYO'ya kaynak aktarılır.?

Yukarıdaki kanunun 5.maddesi 2.fıkrası hükümlerine göre;

Nasıl bir yol izlemelisiniz?

www.keyodemeleri.com adresinden kimlik numaranıza göre yapacağınız kontrol da adınıza bir ödeme çıkmamış veya eksik çıkmışsa adınıza tahakkuk ettirilen para miktarını kontrol ederken askerlik görevinizi, lojmanda kalıp kalmadığınızı da dikkate alınız. Çünkü bu sürelerde kesinti yapılmamıştır.

Öncelikle 3 ay içerisinde 1 Ocak 1987 tarihi ile 31 Aralık 1995'e kadar görev yaptığınız kurum ve kuruluşlarla irtibata geçiniz. Buralara yazacağınız dilekçelerle sizden yapılan kesintilerin belgelerini temin ediniz. Ayrıca dilekçenizde sizden yapılan ama zamanında bildirilmeyen kesintilerin kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 8 aylık süre içinde kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilmesini isteyin. Bu işlemi yukarıdaki tarihler arasında görev yaptığınız her kurum için ayrı ayrı tekrarlamanız gerekmektedir.

Hak sahibi kimdir?

Hak sahibi: c) Hak sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dâhil) veya bunların kanunî mirasçılarını, (MADDE 2 ? 1)

Hak sahibin ismi bildirememişse sorumlu kim olacak?

(2) Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir. (MADDE 3 )

(3) Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür. (MADDE 3 )

Zamanında talep edilmeyen alacaklar ne olacak?

(10) Bu madde uyarınca yapılan ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir. (MADDE 5 )

Konut Edindirme Yardımı hangi yıllar arasında kesilmişti?

1 Ocak 1987 tarihinde yürürlüğe giren 3320 sayılı kanun uyarınca, işverenler 31 Aralık 1995'e kadar istihdam ettikleri kişiler için KEY hesabına para yatırmıştı. İşveren kesintileri 1 Ocak 1996'dan itibaren sıfırlanmıştı.

Ayrıca ziyaretçilerimizin ?KEY'de bilgi alamayanlar için önemli karar? haberimizi mutlaka okumalarını tavsiye ederiz.

(ÖRNEK DİLEKÇE)

GÖREVİ :

ÜNVANI :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Konut Edindirme Yardımı

???????...KURUMUNA

Kurumunuzda ??/??/?? tarihinden ??/??/?? tarihine kadar çalışmaktaydım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adıma konut edindirme yardımı yatırılmasına rağmen 5664 sayılı kanun gereğince 21 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismim yer almamaktadır./yer almaktadır ancak tarafıma ödenmesi gereken miktar eksik hesaplanmıştır.

5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında ? Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.? Hükmüne ve 3. fıkrasında ?Kurumlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen listelerdeki tutarlarla bu tutarların ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekontların mutabakatını yapmak ve dekontları gerektiğinde ibraz etmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.? Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir.

5. maddesi 2. fıkrasında ise; ?Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine iletilen listelerde isimleri yer almadığı halde, konut edindirme yardımına müstahak olduğunu ileri sürenlerin, ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde mülga 3320 sayılı Kanuna göre konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve ilgili bankaya devretmekle yükümlü olan kurum ve kuruluşlara başvurmaları halinde, adlarına daha önce konut edindirme yardımı yapıldığı hususunun her zaman düzenlenmesi mümkün olmayan nitelikteki belgelerle kanıtlanması veya bu durumun ilgili kurumların kayıtları ile anlaşılması kaydıyla, konut edindirme yardımı tutarları ilgili kurum veya kuruluşlarca hesaplanarak ilgililerin başvurusunu izleyen 8 aylık süre içinde 3 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen formatta ve şekilde Bankaya bildirilir. Bu fıkrada belirtilen başvuru süresi geçirildikten sonra yapılan talepler ilgili kurum ve kuruluşlarca dikkate alınmaz.? Hükümleri gereğince konut edindirme yardımı hesabını tahakkuk ettirerek ilgili bankaya bildirmekle yükümlü kurumunuzun; KEY ödemelerine esas olmak üzere yukarıda tarih aralığı verilen çalışma dönemimle ile ilgili bilgi ve belgeler, ilgili kuruma eksiksiz bildirildi ise bildirimle ilgili belgelerin bir nüshasının adresime gönderilmesini, bildirilmedi ise ivedilikle yeni bir bildirimle eksikliğin giderilerek yine bildirimle ilgili belgelerin bir nüshasının -4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu- uyarınca adresime gönderilmesi hususunda gereğini arz ederim. ?./?../??

İmza
Adı-Soyadı

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz