1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte 'Askerliğini Yapmış Olma' Şartının Aranamayacağını Belirten Karar

19 Şubat 2005 01:35
Yazdır
Bugün çok önemli bir karar yayımlayacağız. Bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurul Kararıdır. Karar oturumuna 30 hakim katılmış ve bunlardan sadece 4'ü karara katılmamıştır. Yani karar oyçokluğu ile alınmıştır. Karara göre, kamu personel ilanlarında (657 sayılı Kanun yönünden) askerliği tecilli adayları dışarıda bırakacak şekildeki ilanlar mevcut mevzuata aykırıdır. Kararın tam metni için başlığa tıklayın.

T.C.
DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
Esas No: 2002/1154
Karar No; 2004/1947

Temviz isteminde Bulunan Davacı: Özgür Karakaş
Vekili___________________________: Av.Ebubekir Dere
GMK Bulvarı Ş Daniş Tunahgil Sokak
2/29 - Maltepe/ANKARA

Karşı Taraf (Davalı): Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ANKARA

İstemin özeti: Danıştay Onikinci Dairesinin 18.4.2002 günlü, E;2000/2173, K:2ÛÛ2/1608 sayılı kararının ternyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi Tuncay Dündar'ın Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile Daire kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Yasar Uğurlu'nun Düşüncesi ___ : Temyize konu, esas kararda belirttiğimiz düşünce doğrultusunda davacının temyiz istornmin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesi kararının bozulmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca gereği görüşüldü:

Dava; "Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri Kadrolar ve Pozisyonlar ile Nitelikler" adlı duyurunun bazı görevlere atanabilmek için askerliğini yapmış olmak şartını getiren ilgili maddelerinin iptali istemiyle açılmıştır.

Danıştay Onikinci Dairesi 18.4.2002 günlü, E:2000/2173, K:2002/1608 sayılı kararıyla; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi ile ilk Defa Dovlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin Ek 1. maddesinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; davalı idarece kurumların taleplerinin değerlendirdiği ve kamu hizmetinin sürekliliği ve daimiliği ilkeleri dikkate alınarak belli bazı görevlere atanacakların askerliğini yapmış olması şartını taşımaları yolunda düzenleme yapılmasında hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar varmıştır.

Davacı, 657 sayılı Kanuna aykırı olarak getirilen düzenlemelerin iptali gerektiğini belirterek kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Davacı, dava dilekçesinde dava konusu Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri Kadro ve Pozisyonlar ile Nitelikler adlı duyurunun erkek adaylar için askerlik yapmış olma şartını getiren ilgili hükümlerin iptalini istemekle birlikte, dilekçesinin içeriğinden 657 sayılı Kanuna tabi kadrolara atanacaklar yönünden iddialar ileri sürdüğünden, Kurulumuzca dava konusu duyuru bu yönden incelendi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda aranılacak gene! ve özel koşullar tek tek belirtilmiş, A-6 bendinde; askerlik durumu itibariyle; a) askerlikle ilgisi bulunmamak, b) askerlik çağma gelmemiş bulunmak, c) askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak genel şartlar arasında gösterilmiş maddenin B-2 bendinde de; kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartlan taşımak özel koşul olarak öngörülmüştür.

Bu durumda, 657 sayılı Kanunun 48,maddesinde, askerlik durumu itibariyle A-6 bendinde yer alan üç halden birine durumu uyanların Devlet memurluğuna girebilmeleri olanaklı kılınmış olup; maddenin B-2 bendi gereğince aranılabilecek özel şartlar (A) bendinde sayılan genel şartlara aykırı olamayacağından, kurumların genel, objektif düzenleyici nitelikteki idari tasarruflarıyla bu yönde hükümler getirilemeyeceğinden, dava konusu duyuruda erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak şartının aranmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Danıştay Onikinci Dairesinin 18,4,2002 günlü, E:2000/2173 (K;2002/1608 sayılı kararın BOZULMASINA, dosyanın ilgili Daireye gönderilmesine, 2.12.2004 günü oyçokluğu ile karar verildi.

Başkanvekili: Tansel Çölaşan

8. Daire Üyesi: Güngör Demirkan

10. Daire Üyesi: Zafer Kantarcıoğlu

5. Daire Üyesi: Turan Falcıoğlu XX

2. Daire Üyesi: Nevin Gönenç

11. Daire Üyesi: Yurdagül Dinçsoy X

2. Daire Üyesi: Engin Kumrulu

2. Daire Üyesi: Kamuran Erbuğa

8. Daire Üyesi: Şevket Apalak

8. Daire Üyesi: Ayla Alkıvılcım

2. Daire Üyesi: Mustafa Yücel Özbilgin X

5. Daire Üyesi: Mehmet Rıza Ümlüçay

6. Daire Üyesi: Sinan Yörükoğlu

6. Daire Üyesi: Banu Dilçin

10. Daire Üyesi: Serap Aksoylu

11. Daire Üyesi: Ahmet Hamdi Ünlü

6. Daire Üyesi: Nazlı Koçer

11. Daire Üyesi: Ilgaz Nazlıoğlu

11. Daire Üyesi: Belma Kösebalaban

10. Daire Üyesi: Ali Öztürk

10. Daire Üyesi: Ahmet Başpınar

5. Daire Üyesi: Günay Erdan

10. Daire Üyesi: Orhun yet

5. Daire Üyesi: Esen ErolXX

8. Daire Üyesi: Dr. Tacettein Şimşek

5. Daire Üyesi: Mustafa Kılıçhan

11. Daire Üyesi: M. Nihat Turan

2. Daire Üyesi: Ayfer Özdemir

6. Daire Üyesi: Zehra Birden

8. Daire Üyesi: Alaattin Öğüş

10. Daire Üyesi: Kırdar Özsoylu

KARŞI OY
XX- 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunun idari davaların açılması başlıklı 3. maddesinde dilekçelerde davanın konusu, sebepleri ile dayandığı delillerin gösterilmesi gerektiği hükme yer almıştır.

Dava dilekçesinin incelenmesinden, davacının Devlet Memurluğu Sınavında Başarılı Olanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atanabilecekleri Kadro ve Pozisyonlar ile Nitelikler adlı duyurunun hangi maddelerinin iptalini istediği açıkça belirtilmediğinden, Dairece bu husus açıklığa kavuşturulmadan işin esası incelenerek karar verilmesi hukuk ve usule uygun bulunmamıştır.

Bu nedenle, temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

5. Daire Başkanı
Turan Falcıoğlu

5. Daire Üyesi
Esen Erol

KARŞI OY
X- Davacının temyiz isteminin reddi ile hukuk ve usule uygun bulunan Danıştay Onikinci Dairesinin 18/04/2002 günlü, E:2000/2173, K:2002/1608 sayılı kararının onanması oyu ile karara karşıyız.

11. Dairesi Üyesi
Yurdagül Dinçsoy

2. Daire Üyesi
Mustafa Yücel Özbilgin

Milli Gazete
Bu haber 73,935 defa okundu. 19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
UBER'in trafikten men edilecek olmasını doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam