1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık meslek liselerindeki öğretmenlerin 'Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'

22 Şubat 2005 18:13
Yazdır

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı


SAYI: B.08.0.SDB.0.31.01.13.500
KONU: Protokol Uygulamaları

..............VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)

İLGİ: a)l 6.06.2004 tarihli protokol.
b)2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 05.12.2001 tarih ve 24604 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kurumların eleman yetiştirmek ürere açtıkları meslek okullarında görev alacak yönetici ve öğretmenlere uygulanacak ders ve ek ders saatlerine ilişkin esaslar.


Sağlık Meslek liselerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin bakanlığımıza geçişleri tamamlanıncaya kadar, bu okullarda görevli yönetici ve öğretmenlere ders ve ek ders saatlerine ilişkin konularda ilgi (b) esaslar uygulanacaktır.Söz konusu yönetici ve öğretmenlere atama kararnamelerinde yazılı olan atama unvanlarına göre değerlendirilecektir. Buna göre sağlık meslek liselerimizdeki genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri aylık karşılığı ders görevi 15 saat zorunlu ek ders görevi 6 saat, isteğe bağlı ek ders görevi 9 saat,ders dışı hazırlık ve planlama görevi 3 saat, derse girebilecek olup toplam l8 saate kadar ek ders ücreti alabileceklerdir.Okul müdürleri 6 saate kadar aylık karşılığı derse girecek ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı 3 saat ders niteliğinde koordinasyon görevi 14 saat olmak üzere toplam 17 saat ek ders ücreti alabıleceklerdir.Ancak genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni olup müdürlük görevini yürütenler emsali genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin aldığı ek ders ücreti kadar ek ders ücreti alabilmesi için aradaki fark kadar derse girmek şartı ile 18 saate kadar ek ders ücreti alabileceklerdir. Kararnamesinde atölye ve laboratuar öğretmeni olup, müdürlük görevini yürütenler ise 17 saatin üzerine 10 saat daha derse girmek şartı ile 27 saate kadar ek ders ücreti alabileceklerdir.Okul Müdür yardımcıları ise 6 saate kadar aylık karşılığı derse girecek, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı 3 saat,ders niteliğinde koordinasyon görevi 13 saat olmak üzere toplam 16 saat ek ders ücreti alabileceklerdir. Ancak genel bilgi ve meslek dersi öğretmem olup müdür yardımcılığı görevini yürütenler emsali genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin aldığı ek ders ücreti kadar ek ders ücreti alabilmesi için aradaki fark kadar derse girmek şartı ile 18 saate kadar ek ders ücreti alabileceklerdir. Kararnarnesinde atölye ve laboratuar öğretmeni olup müdür yardımcılığı görevini yürütenler ise 16 saatin üstüne 11 saat daha derse girmek şartı ile 27 saate kadar ek ders ücreti alabileceklerdir.

Op.Dr Cabbar ÇALIŞKAN
Daire Başkanı

Rumuz:Devran

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
Seğt.:Eğt. Pln. Dai. Bşk.

Sayı :B.100.Seğt.0720011 24.12.2001/7328 ANKARA
Konu:Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

................. VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE 2001/88

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlar ile diğer eğitim birimlerinde örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinde görevli öğretmen ve yöneticilerin aylık ve ücretle okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususlara ilişkin Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar 2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülerek 05 Aralık 2001 tarih ve 24604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Daha öce uygulanan Ücret Esaslarında görülen aksaklık ve eksiklikler, eğitim ve öğretim imkanı ve şartlardaki değişme ve yeni gelişmeler dikkate alınarak, günün şartlarına uygun hâle getirilmesi amacıyla yeniden düzenlen Esaslarla; kazanılmış hakların korunmasına özen gösterilmiş, öğretmen ve yöneticilere yeni haklar sağlanmış, eğitim ve öğretim hizmetlerinde çalışanlar arasında dengenin kurulmasına çalışılmıştır. Bu Esaslarda; ?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar?ı ile paralellik sağlanması bakımından bazı hükümler ortak düzenlenmiş, eğitim hizmetlerinde çalışanlar arasında denge gözetilerek, eğitimde etkinliğin sağlanması için çalışmalar yeni bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Yürürlüğe konulan yeni Esasların 8'inci maddesi kapsamında sayılan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile bundan böyle yapılacak değişiklikler aynen uygulanacaktır.

2001 Mali yılının sonuna çok yaklaşıldığı dikkate alınarak uygulamada doğabilecek muhtemel aksaklıkların giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- Esaslar 05 Aralık 2001 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, hak edilen ek ders ücretleri yeni düzenlemeye göre yapılacak ve ödenecektir. Ücret ödemelerinde ücretin hak edildiği tarihlerde uygulanan gösterge ve katsayı esas alınarak yapılacaktır. İzinli ve raporlu günler için Ek ders Ücreti ödenmeyecektir.

2- a) Esasların 5'inci maddesi ile Ders Niteliğinde Koordinasyon Görevi karşılığı olarak öğretim yılı süresince haftada; Müdüre 14 saat, Müdür Yardımcısına 13 saat ek ders ücreti ödenecektir.

b) Esasların 5'ınci maddesinin (c) bendi gereği Rehber öğretmenlere Ders Niteliğinde Koordinasyon Görevi karşılığı olarak ders yılı süresince haftada 12 saat ek ders ücreti ödenecektir. Rehber öğretmenler haftada 30 saat çalışacak, yönetim işlerinde, disiplin kurullarında, nöbet hizmetlerinde, teorik, laboratuvar ve alan uygulamalı dersler ile imtihanlarda görev verilmeyecektir.

3- Alan Uygulamalı Derslerin yaptırılmasında; Esasların 6'ıncı Maddesi hükümleri doğrultusunda ders yılı içinde, mesleki liselerde öğretim programına bağlı olarak okutulan/yaptırılan alan uygulamalı ders saatlerinde öğrenciler, ders ve uygulama alanının özelliklerine göre gruplara ayrılarak, her grup için bir öğretmen görevlendirilecektir.

Uygulama çalışmalarında görev verilen öğretmenlere bu görevlerine karşılık haftada;
a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
b) diğer il ve ilçelerde; 24 saati,
geçmemek üzere okutabilecekleri ek ders saatleri içinde kalmak şartı ile ek ders ücreti verilecektir.

Ancak Uygulama derslerinde, uygulamaların nerelerde, kaç öğrencilik gruplara ve hangi niteliklere sahip öğretmenler tarafından yapılacağı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü dahilinde Bakanlıkça hazırlanan uygulama yönergesiyle belirlenecektir. Buna ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Uygulama Yönergesinin hazırlanıp gönderilmesine müteakip yeni düzenlemeye uyum sağlanacaktır.

4- Esasların 7'ınci maddesinde kendisine ücretli ders görevi verileceklerin Bakanlık onayı ile tespit edileceği hükmü yer almaktadır. Okullarda görevli öğretmen ve yöneticilere Ek ders karşılıklarının zamanında ödenmesi, iş gücü ve zaman kaybının önlenmesi, eğitimde etkinliğin sağlanması göz önüne alınarak; ek ders görevinin verilmesi, ders dağılımı ile Ders Dağıtım Çizelgeleri İl Sağlık Müdürünce onaylanacaktır.

Görevin fiilen yapılmış olmasına ve ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından bu Esaslarda belirtilen koşulların oluşması şarttır. Ödemelerde tahakkuk ve ita amirleri müteselsilen sorumludur.

Ders Dağıtım Çizelgelerinin bir sureti Bakanlığa gönderilecektir.

5- Esasların 8'inci maddesi gereği (M.E.Bakanlığı Esasları madde 5), yöneticiler; sınıf ve şubelerdeki haftalık ders programı ve dersin bütünlüğü gözetilerek 6 saate kadar ders okutacaklardır. Ancak bu şartlar dahilinde haftalık 6 saatten daha az miktarda aylık karşılığı ders okutmaları da yeterli görülecektir. Yöneticilere İsteğe bağlı ek ders görevi verilebilmesi için; Aylık karşılığı ders görevini öncelikle branşlarında, branşlarında yeterli ders yoksa branşları dışındaki derslerden haftada 6 saat derse girmek sureti ile doldurması zorunludur.

Müdür ve müdür yardımcılarına haftada; ders niteliğinde koordinasyon görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saati toplamı ile branşındaki emsali öğretmenin okutabileceği azami Ek ders, Ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark kadar, Meslek dersi branşında olan Müdür azami 10 saat, Müdür yardımcısı 11 saat, Genel bilgi branşında olan Müdür 1 saat, Müdür yardımcısı 2 saat olarak branşlarında isteğe bağlı ek ders görevi verilebilecektir.

6- Esaslarda ?Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi? (M.E.Bakanlığı Esasları Madde 11) karşılığında ek ders ücreti ödenmesi öngörülmüştür.
Buna göre Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi karşılığı;
a) Okul müdür ve müdür yardımcılarına öğretim yılı süresince, haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir.
b) (M.E.Bakanlığı Esasları madde 11) Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi başlığı altında yer alan (e), ( f/1 ) bent' i gereği;
Fizik, kimya, ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, daktilografi, büro makineleri, büro makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerine her 7 saat için 1 saat, Genel bilgi(Kültür) ve meslek dersi öğretmenlerine, aylık ve ücretle okuttukları her 10 saat için 1 saat, daha haftada öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödenecektir.

Birden çok okulda aylık ve ek ders karşılığı ders okutan öğretmenlerin tüm okullardaki ders saatleri toplamı esas alınarak Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi karşılıkları belirlenecek, hak edilen ücret kadrosunun bulunduğu okuldan ödenecektir.

Bu madde uyarınca ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatlerinin hesabında küsurlar dikkate alınmaz ve durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede sadece miktarı fazla olan dikkate alınacaktır.

Okul dışından ek ders ücreti karşılığı görevlendirilenlere; Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmeyecektir.

7- Öğretmenlerin eğitimle ilgili asli görevlerinden biri olan Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri (Sınıf Öğretmenliği ve Eğitsel Kol faaliyetleri) karşılığı olarak ders yılı süresince, haftada 2 saat ek ders ücreti ödenecektir.

8- Önceki Esaslarda egzersiz olarak ifade edilen eğitim etkinlikleri, bu Esaslarda yeni bir anlayışla ?Ders Dışı Eğitim Çalışmaları? adı ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, ders dışında yapılan izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmalarının yanısıra öğrencilerin boş zamanlarının daha etkili bir şekilde değerlendirilmesi gereğinden hareketle halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda yapılan çalışma ve etkinlikleri için belirli sınırlılıkta ek ders ücreti ödenmesi öngörülmüştür.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler ile her bir etkinlik için aranacak en az sayıdaki öğrenci mevcudu ve benzeri hususlar Bakanlıkça hazırlanacak Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Yönergesi ile belirlenecektir. Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Yönergesi sonuçlanıncaya kadar önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde başlatılan faaliyetlere devam edilecek, yeni düzenlemenin yayımını müteakip gerekli uyum sağlanacaktır.

Esasların 8'inci Maddesi ?(M.E.Bakanlığı Esasları Madde 16)ne göre; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim(koordinasyon) ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %8'ini geçmeyecektir.

9- Eşit Dağıtım
Esasların 5 ve 8'inci maddelerine göre; (M.E.Bakanlığı Esaslar Madde 20) Ders niteliğinde koordinasyon, Ders dışı hazırlık ve planlama ile ilgili ek ders görevi saatleri haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacaktır. Eşit dağıtılamaması halinde fazla miktarlar Pazartesi ve Cuma günlerine eklenecektir. Ders Dışı Eğitim Çalışmaları karşılığı ek ders saatlerinin, çalışmanın hafta sonu yapılması halinde, tatil günlerinde de gösterilmesi sağlanacaktır.

Ek ders ücretlerinin ödenmesinde esas alınan puantaj çizelgelerinin ve benzeri diğer belgelerin düzenlenmesinde de belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

10- Ek Ders ve konferans ücretleri; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4359 sayılı Kanunla değişik 176'ncı maddesi hükümlerine göre ödenecektir. Kanunun uygulanması konusunda Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Buna göre;
a)Gündüz ve gece öğretimi için uygulanacak ek ders ücretlerinin %25 fazla ödenecek kısmından; Bakanlığımıza bağlı mesleki okullarda görevli yönetici ve öğretmenler ile kurs, seminer ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevli öğretmen ve memurlar yararlanacaklardır.

Master derecelerini almış olan öğretmenlere ayrıca %25 daha artırımlı ek ders ücreti ödenmeyecektir.

b) Doktora derecesini almış öğretmenlerin bu öğrenimlerini alanlarında yapmış olmaları gerekmektedir. Alan ibaresinden ise öğretmenliğe atamasına esas olan branşı anlaşılmalıdır. Doktora derecesini almış olanlar fazla ödemeden ayrı ayrı değil daha fazla ödemeyi gerektiren ve doktora öğrenimi için ön görülen %40 oranda artırımlı ek ders ücretinden yararlanacaktır.

11- Bakanlığımıza bağlı sağlık eğitim enstitülerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Esasların geçici 2'nci maddesine göre; Anadolu Meslek Liseleri gibi değerlendirilerek Ek-1 Tablo sınırlılıkları dahilinde bu Esasların hükümleri uygulanacaktır.

12- Belleticilik görevi (M.E.Bakanlığı Esaslar Madde 13) (Nöbetler)
Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin 83'inci maddesinin 2. fıkrasında yer alan Nöbetçilerin bu görevlerinden doğan ek ders ücretleri bundan böyle Belleticilik görevi olarak değerlendirilip ödeme yapılacaktır.

Buna göre;
Yatılı ve pansiyonlu sağlık meslek liselerinde öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenecektir.

Bunlardan aralıksız 24 saat süre ile nöbet tutanlara 2 saat daha ek ders ücreti ödenecektir.Ancak bir güne 3 den fazla öğretmen ve yönetici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemeyecektir.

Nöbet Ücretlerinin ödenmesinde; bu Esasların ekinde yer alan (Ek-1 Tablo) haftalık ders ve ek ders saatlerine ilişkin çizelgede belirtilen ?Ücret Karşılığı Toplam Ek Ders Saati? dikkate alınmayacaktır.

13- Yöneticiler hariç branşları dışında ders görevi verilenlere; bu Esaslarda belirtilen haftalık ek ders saati, ders dışı hazırlık ve planlama görevi sınırları toplamını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecektir.

14- Genel Bilgi ve Meslek dersleri öğretmenleri aylıkları karşılığı branşlarında haftada 15 saat ders okutmak zorundadır. Kadrosunun bulunduğu okulda haftalık, aylık karşılığını dolduramayan öğretmenler İl Belediyesi sınırları kapsamında bulunan, diğer sağlık meslek liselerinde, branşlarında ders okutmakla görevlendirilecektir.

Bilgilerinizi ve gereği için ilgililere emirlerinizi önemle rica ederim
Doç.Dr. Osman DURMUŞ
Bakan

Eki :
Ücret Esasları Kararnamesi

DAĞITIM
Gereği
1-SML Bulunan İl Valiliklerine
2-Sağlık Eğitim Enstitülerine
3-Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüklerine (İvediliğinden)


Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar

Amaç
Madde 1 - Bu Esasların amacı, kurumların eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda ders görevi verilen yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerin aylık ve ücretle okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Esaslar, kamu kurumlarının kuruluş kanunlarında belirtilen görev alanları itibariyle eleman yetiştirmek amacıyla açtıkları lise dengi mesleki eğitim veren okulları kapsar.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlar hakkında bu Esaslar uygulanmaz.

Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 - Bu Esaslarda geçen,
a) Bakanlık; eleman yetiştirmek üzere mesleki okul açan kurumu,
b) Esaslar; bu metinde yer alan hükümleri,
c) Mesleki Okul; kamu kurumlarının kuruluş kanunlarında belirtilen görev alanları itibariyle eleman yetiştirmek amacıyla açtıkları lise dengi mesleki eğitim veren okulları,
d) Yönetici; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda yönetim görevi alanları,
e) Öğretmen; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda eğitim ve öğretim görevini yürütenleri,
f) Aylık Karşılığı Ders Görevi; aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,
g) Ek Ders Görevi; aylık karşılığı ders görevi dışında ücretle okutulan dersleri,
h) Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerin ders dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetleri ile okul veya kurumun ders araç ve gerecinin, makine ve teçhizatının sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,
i) Ders Niteliğinde Koordinasyon Görevi; kamu kurumlarının eleman yetiştirmek üzere açtıkları mesleki okullarda görevli yönetici ve rehber öğretmenlerin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen süreleri,
j) Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri; lise dengi mesleki eğitim okullarındaki öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, sosyal ve eğitsel etkinlikleri ile psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını,
k) Gece Öğretimi; saat 17.00 den sonra başlayan öğretim ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan öğretimi,
l) Ders Yılı; derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
ifade eder.

Ders Niteliğinde Koordinasyon Görevi
Madde 5- Kapsama dahil okullarda görevli yönetici ve rehber öğretmenlerin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;
a) Müdürlerin haftada 14 saati,
b) Müdür yardımcılarının haftada 13 saati,
c) Rehber öğretmenlerin haftada 12 saati,
ders niteliğinde koordinasyon görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

Alan Uygulamalı Derslerde Uyulacak Hususlar ve Ek Ders Görevi
Madde 6-Ders yılı içinde, mesleki liselerde öğretim programına bağlı olarak okutulan/yaptırılan alan uygulamalı ders saatlerinde öğrenciler, ders ve uygulama alanının özelliklerine göre gruplara ayrılarak, her grup için bir öğretmen görevlendirilir. Uygulama derslerinde, uygulamaların nerelerde, kaç öğrencilik gruplara ve hangi niteliklere sahip öğretmenler tarafından yapılacağı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkça hazırlanan uygulama yönergesinde belirlenir.

Uygulama çalışmalarında görev verilen öğretmenlere bu görevlerine karşılık haftada;
a) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
b) Diğer il ve ilçelerde 24 saati,
geçmemek üzere okutabilecekleri ek ders saatleri içinde kalmak şartıyla ek ders ücreti verilir.

Diğer Hükümler
Madde 7- Bu Esaslarla belirlenen nitelikleri üzerinde taşıyan yönetici, öğretmen ve diğer personelden kendilerine ücretli ders görevi verilecekler, Bakanlık onayı ile tespit edilir.

Uygulama
Madde 8 - Bu Esaslarla belirlenen düzenlemeler ile rehber öğretmenler bakımından ?Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi ? hariç olmak üzere; yönetici ve öğretmenlerin ?Aylık Karşılığı Ders Görevi?, ?Ek Ders Görevi?, ?Yetiştirme, Okuma-Yazma ve Uyum Kursları?, ?Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirme?, ?Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi?, ?Sınav Görevi?, ?Belleticilik Görevi?, ?Ders Dışı Eğitim Çalışmaları?, ?Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi?, ?Eşit Dağıtım?, ?Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller?, ?Görevin Fiilen Yapılması?, ?Vekalet Görevi?, ?Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi? ile ?Ek Ders Görevini Yapmayanlar? bakımından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eşdeğer okullarda görevli yönetici ve öğretmenler için düzenlenen 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki ?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar? ile söz konusu Esaslarda yapılacak ek ve değişiklikler uygulanır.

Öğretmen ve yöneticilerin haftalık ders ve ek ders saatlerine ilişkin EK-1 Çizelge 31.12.2004 tarihine kadar uygulanır. EK-2 Çizelge 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

05 Aralık 2001/ 24604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan bu Esasların 8.Maddesi gereği; 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16/12/1998 tarih ve 23555 Sayılı Resmi Gazete Değişiklik yapan 98/12775 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 20/05/1999 tarih ve 23700 Sayılı Resmi Gazete ?Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar?ın aşağıdaki maddeleri okullarımızda uygulanacaktır.

1-Aylık Karşılığı Ders Görevi
?Madde 5- Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli:
a)ilköğretim, özel eğitim okulları, lise ve dengi okulların müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saate kadar,
b)Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada l8 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersi öğretmenleri haftada 15 saat,
d) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
branşlarında aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlüdürler.

(a), bendinde belirtilenlere, branşlarında ders bulunamaması halinde branşları dışında da ders görevi verilir.?

2-Ek Ders Görevi
?Madde 6-Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli;
(Değişik 15.4.1999-BKK-99/12775/1 md.) a)Müdür,müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu rehber öğretmenlerine haftada; ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı ile branşındaki emsali öğretmenin okutabileceği azami ek ders, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark,
b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
kadar branşlarında ek ders görevi verilebilir. Ancak, branşlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde istekleri üzerine branşları dışında da ek ders görevleri verilebilir. Yöneticiler dahil kadrolu branş öğretmeni sayısı 7 ve daha az olan ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, çıraklık eğitim merkezleri ile pratik kız sanat okullarında görevli yöneticilere aylık, ek ders, ders niteliğinde yönetim görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ders görevi dışında ayrıca haftada 6 saate kadar ek ders görevi verilebilir.?

3-Yetiştirme, Okuma-Yazma ve Uyum Kursları
?Madde 8- Bu Esaslarda belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
a)Ders yılı içinde;
1-İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılmadığı günler için düzenlenen eğitim faaliyetlerinde,
2-Tam gün, tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,
3-Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının,ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,
4-Okuma -yazma kurslarında,
5-İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
6-Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüzyüze eğitim uygulamalarında,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
b)Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
1-Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün eğitim kurumlarında,
2-(a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden branşı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,ek ders görevi verilebilir.?

4-Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirme
?Madde 9-Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;
a)Yükseköğrenimli olmak koşuluyla;
1-Bu esaslar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın sınıf öğretmenlerine ilköğretim okulu 6.7 ve 8 inci sınıflarında, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2-Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi,ilköğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, ortaöğretim kurumlarında 24 saate, kadar,
b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1-Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2-Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar, okul öncesi ,mesleki ve teknik , ortaöğretim ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarında, ek ders görevi verilebilir.?

5-Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi
?Madde 11-(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/2 md.) Kapsama dahil okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere,ders niteliğinde yönetim görevi ile ek ders görevi dışında "Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi" karşılığı olarak haftada;
a)Müdür ve müdür başyardımcılarına;
1- Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlarda 15 saat,
2- Yatılı ve pansiyonlu okullar, her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları ile özel eğitim okul ve kurumlarında 10 saat,
3-Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 5 saat,

b)Müdür yardımcılarına;
1-Her türdeki anadolu ve fen liselerinde 5 saat,
2-Okul öncesi eğitim kurumları hariç, diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 3 saat,

c)Her türdeki anadolu ve fen liselerinin;
1-Yabancı dil dersi ve yabancı dil dersi dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlerine aylık ve zorunlu ücret karşılığı okuttukları her 2 saat için 1saat,
2-Anadolu güzel sanatlar liselerinin fonetik (müzik), plastik sanatlar (resim-heykel), drama (sahne ve gösteri) öğretmenleri ile fen liselerinin fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi ve matematik öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 4 saat için 1 saat,
3-Diğer genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine aylık ve ücretle okuttukları her 7 saat için, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine ise aylık ve ücretle okuttukları her 10 saat için 1 saat,
4-Rehber öğretmenlerine 3 saat,
d)Yabancı dil ağırlıklı öğretim yapan liselerin, yabancı dil ağırlıklı öğretim yapılan sınıflarını okutan yabancı dil dersi öğretmenlerine, anadolu lisesi yabancı dil dersi öğretmenleri gibi,
e) (c) bendinde sayılanların dışında kalan okul ve kurumların fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi öğretmenleri ile bilgisayar, bilgisayar koordinatörü, daktilografi, büro makineleri, büro makineleri bakım ve onarımı öğretmenlerini her 7 saat için 1 saat,
f)Bunların dışında kalan;
1-Anaokullarında ve kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar hariç okul öncesi öğretmenlerine, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 10 saat için 1 saat,
2-Atölye ve laboratuvar öğretmenleri ile anaokullarında ve kız teknik öğretim okulları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli okul öncesi öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı okuttukları her 12 saat için 1 saat,
3-Rehberlik ve araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulları rehber öğretmenlerine 3 saat,
daha öğretim yılı süresince ek ders ücreti ödenir.

Bu madde uyarınca, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatlerinin hesabında küsurlar dikkate alınmaz ve durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödeme sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.?

6-Sınav Görevi
?Madde 12- (Değişik 15.4.1999-BKK-99/12775/3 md.)
a) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışardan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, mesleki formasyon, adaylık eğitimi ve beceri yarışması sınavlarından görevlendiren öğretmenlere her bir sınav komisyon üyeliği için 6, her bir sınav gözcülüğü için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

Sınav komisyonu üyeliğinde ve sınav gözcülüğünde görevli bulunanlardan;
1-Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği ve 15'den fazla sınav gözcülüğü görevleri,
2-Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği hem de sınav gözcülüğü,
3-Yöneticiler için
ücret ödenmez.

Ancak, mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulmaması durumunda, bu maddenin (a) fıkrasındaki "Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyonu üyeliği görevi için ücret ödenmez." hükmü uygulanmaz. b)Bakanlığa ve diğer Bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina ve salon sorumlusu olarak görevlendiren yönetici ve öğretmenlere her sınav günü için 6 saat, gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere 3 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.?

7-Belleticilik Görevi
?Madde 13- Yatılı ve pansiyonlu okullarda; öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim, öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir.

Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'den fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçmez.?

8- Ders Dışı Eğitim Çalışmaları
?Madde 16-Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran yönetici ve öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, gündüz ücreti üzerinden haftada azami 6 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati %8'ini geçemez.

Bu etkinliklerde görev alacak yönetici ve öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenir. Etkinlik programları, okul müdürlüklerince hazırlanır ve Milli Eğitim Müdürlüklerince onaylanır.?

9-Ders Kitabı ve Aracı Hazırlama Görevi
?Madde 18- (Değişik 15.4.1999-BKK.- 99/12775/5 md.)
Ders kitabı veya yardımcı ders kitabı, öğretim programı ve malzemelerini hazırlamak, geliştirmek, incelemek, araştırmak;eğitim ve öğretim kurumlarına grafik, fotoğraf, ders araç-gereci hazırlamak veya sağlamak; makine, teçhizat ve ders aracı üretmek; belirli bir projede uzmanlık kazandırmak amacıyla Bakanlıkça görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, görevlendirildikleri tarihte ücretli ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın haftada; kadrolarının bulunduğu okul veya kurumlarda branşlarındaki emsali yönetici ve öğretmenlere ödenen ek ders ücreti kadar ücret bir takvim yılında 6 ayı geçmemek üzere ödenir.

Ancak, hizmet gerekleri bakımından 6 aylık sürenin yeterli olmadığı durumlarda gerekçe ve personel sayısına da yer verilerek ek ders ödeme süresi Bakan onayı ile 12 aya kadar uzatılabilir.?

10-Eşit Dağıtım
?Madde 20- Ders niteliğinde yönetim, ders dışı hazırlık ve planlama ve 14 üncü maddeye göre verilen ek ders görevi saatleri ile okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin ek ders görevi saatleri haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılmaması halinde fazla miktarlar pazartesi ve cuma günlerine eklenir.?

11-Ders Görevinin Yapılmış Sayılacağı Haller
?Madde 21- Bu Esaslar kapsamına giren öğretmen ve yöneticiler:
a)Milli ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına öğrencilerle birlikte katıldıkları takdirde bu günlerde,
b) (Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/6 md.) İl düzeyinde bayram kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde yılda; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 90, diğer illerde 45 günü geçmemek üzere görevlendirildikleri (Ankara, İstanbul ve İzmir illeri ile Devlet Töreni yapılmasına karar verilen diğer illerde bu sürelerin yeterli olmaması halinde sürenin 30 güne kadar uzatılmasına valiler yetkilidir.),

c) (Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/6 md.) 18 inci maddede belirtilen haller dışında;
1-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler,
2-Her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler,
bir yılda 6 ayı geçmemek üzere bu görevleri süresince, aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve ders dışı hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.?

12-Görevin Fiilen Yapılması
?Madde 23- (Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/7 md.) Bu Esaslar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Esaslarla belirlenen koşulların oluşması şarttır.

Ödemelerde tahakkuk ve ita amirleri müteselsilen sorumludur. Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır ve kamu davası açılması yolunda işlem yapılır.?

13-Vekâlet Görevi
?Madde 24- Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve ders dışı hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücreti ödemesinde sınıf öğretmenlerinin tâbii olduğu hükümler uygulanır.

Bunun dışında diğer görevlere asaleten atama şartlarını taşıyanlardan boş kadrolara vekâleten atananlara yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders görevi ücreti ödenir.?

14-Diğer Okul ve Kurumlarda Ders Görevi
?Madde 25- a) Bu esasların 10 uncu maddesinde sayılan yönetici ve öğretmenlere, bu Esaslarla verilen "ders niteliğinde yönetim görevi", "ders dışı hazırlık ve planlama görevi", "ek ders" ile hizmetiçi eğitim kurs ve seminerleri hariç, gerek Bakanlığa bağlı ve gerekse diğer Bakanlık ve kuruluşlara bağlı okul ve kurumlarda hiçbir şekilde ek ders görevi verilemez.

b)Bu Esaslar kapsamına giren öğretmenlere, diğer bakanlık veya kurumlara bağlı okullarla, yükseköğretim kurumlarında ücretle ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek haftalık ücretli ek ders saati sayısı ile kendi okullarında veya dengi okullarda haftada ücretle okuttuğu ek ders saati sayısı toplamı bu Esaslar hükümlerine göre haftada alabileceği azami ücretli ek ders sayısı toplamını geçemez.

(Değişik 15.4.1999-BKK.-99/12775/8 md.) Ancak, yukarı-daki bentlerde belirtilen öğretmen ve yöneticilere, 7 ve 8 inci maddelere göre verilen ek ders görevleri istisnadır.?

15-Ek Ders Görevini Yapmayanlar
?Madde 26-Bu Esaslara göre ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler asli görevlerini yapmamış sayılır.?

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 9-Bu Esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte, aşağıda sayılan ve Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlüğe konulan Esasların, sadece mesleki okullar ile bu Esasların Geçici 1 inci maddesinde belirtilen eğitim merkezlerine ilişkin hükümleri ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış olup diğer hükümlerin yürürlüğü ise devam eder.

-10.12.1986 tarih ve 86/11288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Adalet Bakanlığına Bağlı Adalet Meslek Liselerinde Görevli Öğretmen ve Yöneticiler ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Görevlendirilenlerin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esaslar?,

-07.10.1994 tarih ve 94/6192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Sağlık Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar?,

-27.11.1978 tarih ve 7/16916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Maliye Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitimlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara İlişkin Esaslar?,

-07.10.1988 tarih ve 88/13160 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar?,

-16.07.1985 tarih ve 85/9697 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Ücretle Okutulacak Haftalık Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar?,

-18.03.1990 tarih ve 90/286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesinde ve Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar?,

-16.11.1981 tarih ve 8/3889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Meslek Liseleri ile Eğitim Merkezlerinde Açılacak Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar?

Geçici Hükümler
Geçici Madde 1-Belli bir öğretim programına dayalı olarak, aynı katılım grubuna yönelik en az iki yarıyıl süreli mesleki eğitim, meslek edindirme ve kurs faaliyeti yürütülen eğitim merkezlerinin yönetici ve öğretmenlerine, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu Esaslar çerçevesinde ders ve ek ders ücreti ödenir.

Geçici Madde 2- 555 sayılı ?Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu? uyarınca açılan Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Enstitülerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin esasları hakkında Bakanlar Kurulunca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Anadolu Meslek Lisesi gibi değerlendirilerek bu Esasların hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 10 - Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.


EK-2: ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN HAFTALIK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ÇİZELGE
(01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanır)

ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN GÖREV YAPTIĞI OKUL VE KURUMLAR
HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI
Aylık karşılığı ders görevi Zorunlu ek ders görevi İsteğe bağlı ek ders görevi Ders dışı hazırlık ve planlama görevi Ders niteliğinde koordinayon görevi Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri Ücret karşılığı toplam ek ders saati sayısı
KURUMLARIN ELEMAN YETİŞTİRMEK ÜZERE AÇTIKLARI ANADOLU MESLEK LİSELERİ
1. Müdür 6 saate kadar ... 2, 8, 11 3 14 .. 17, 19, 25, 28
2. Müdür yardımcısı 6 saate kadar ... 3, 9, 12 3 13 ... 16, 19, 25, 28
3- Genel Bilgi ve Meslek Dersi Öğretmeni 15 6 9 4 ... 2* 19
4- Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni 20 20 4 4 ... 2* 28
5- Yabancı dil, yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmen 15 6 9 10 ... 2* 25
6- Rehber öğretmen ... ... ... ... 12 .. 12
KURUMLARIN ELEMAN YETİŞTİRMEK ÜZERE AÇTIKLARI ANADOLU MESLEK LİSELERİ
1- Müdür 6 saate kadar ... 1, 10 3 14 ... 17, 18, 27
2- Müdür Yardımcısı 6 saate kadar ... 2, 11 3 13 ... 16, 18, 27
3- Genel Bilgi ve Meslek Dersi Öğretmeni 15 6 9 3 ... 2* 18
4- Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni 20 20 4 3 ... 2* 27
5- Rehber öğretmen .. ... ... ... 12 ... 12

A Ç I K L A M A L A R:
1- Bu çizelgede yer alan tüm bilgiler, Esasların ilgili hükümleri ile birlikte değerlendirilir. Farklılık bulunan veya çizelgede yer verilmeyen hususlarda, Esasların ilgili hükümleri dikkate alınır.

2- (*) Öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri karşılığı olarak haftada azami okutabilecekleri ek ders saatleri içinde ve ders yılı süresince ödenir.

3- Müdür ve müdür yardımcılarına haftada; ders niteliğinde koordinasyon görevi ile ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saati ile branşındaki emsali öğretmenin okutabileceği azami ek ders, ders dışı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders saatleri toplamı arasındaki fark kadar branşlarında isteğe bağlı ek ders görevi verilebilir.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 48,187 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam