1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlköğretim, Ortaöğretim Ders Çizelgeleri ve Açıklamaları

2010?2011 yılından itibaren uygulanacak olan İlköğretim Okulları Ders Çizelgeleri, seçmeli dersler ile açıklamaları 20/07/2010 tarihli ve 75 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı belirlenmiştir. Ortaöğretim kurumları Ders Çizelgeleri, seçmeli dersler ile açıklamaları ise 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı belirlenmiştir. Ayrıntılar İçin tıklayınız.
02 Ağustos 2010 12:04
Yazdır

İlköğretim Okulları Ders Çizelgeleri ve Açıklamaları

2010?2011 yılından itibaren uygulanacak olan İlköğretim Okulları Ders Çizelgeleri, seçmeli dersler ile açıklamaları 20/07/2010 tarihli ve 75 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı belirlenmiştir.

İlköğretim Okulları Ders Çizelgeleri İle İlgili Açıklamalar

1-Okutulacak seçmeli dersler; ikinci dönemin başından itibaren yeni ders yılının ilk ayının sonuna kadar olan süre içinde, okulun ve çevrenin şartları, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları ile velilerin görüşleri de dikkate alınarak ?Seçmeli Dersler? bölümünden öğretmenler kurulunca belirlenir.

2-Herhangi bir seçmeli dersin seçilebilmesi için o dersin bir önceki yılda seçilmiş olması şartı aranmaz.

3-Okullar, öğrencilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmeli ders çeşidini artırabilir. Bu durumda, hazırlanan program ilgili genel müdürlüğün görüşü ve Talim ve Terbiye Kurulunun kararı ile uygulamaya konulur.

4-İlgili mevzuatında belirtilmeyen seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve serbest etkinlikler notla değerlendirilmez. Öğrencinin aldığı seçmeli dersler ve katıldığı etkinlikler belgelerde belirtilir.

5-Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi, ilgili mevzuatına ve programına göre işlenir. Rehberlik/sosyal etkinlikler dersi için ayrılan ders saati, dönüşümlü şekilde bir hafta rehberlik, bir hafta sosyal etkinlikler için kullanılır. Sosyal etkinlik çalışmaları kapsamında, ?Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği?nde belirtilen esaslar dikkate alınarak tamamlanması zorunlu, belirli sayıdaki etkinlikler yapılır. Bu çalışmalar proje faaliyetleri şeklinde de planlanıp uygulanabilir.

6-Ders saatleri azalan Türkçe, hayat bilgisi (1?3. sınıflar); fen ve teknoloji (4 ve 5. sınıflar); T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük (8. sınıf); seçmeli yabancı dil, sanat ve spor etkinlikleri (6-8. sınıflar) derslerinde, yeni öğretim programı uygulamaya konuluncaya kadar mevcut öğretim programları temel alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan programlar uygulanacaktır.

7-Düşünme eğitimi ve halk kültürü dersleri 6, 7 ve 8. sınıfların herhangi birinde veya tamamında okutulabilir. Bu derslerin 7 veya 8. sınıfta seçilmesi durumunda öğretmenin uygun göreceği önceki sınıflara ait temel kazanımlar da verilir. Ancak seçmeli medya okuryazarlığı dersi 6, 7 ve 8. sınıfların herhangi birinde sadece bir kez okutulur.

8-Sanat etkinlikleri dersinde; sanat eğitiminin temel bilgileri verildikten sonra öğrencilerin tercih ve kabiliyetleri ile okulun fiziki durumu ve insan kaynakları dikkate alınarak drama, tiyatro, halk oyunları, enstrüman, resim, fotoğrafçılık, heykel vb. sanat alanlarından bir veya birkaçı üzerinde yoğunlaştırılmış etkinlikler yapılabilir.

9-Spor etkinlikleri dersinde; spor eğitiminin temel bilgileri verildikten sonra öğrencilerin tercih ve kabiliyetleri ile okulun fiziki durumu ve insan kaynakları dikkate alınarak güreş, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi vb. spor alanlarından bir veya birkaçı üzerinde yoğunlaştırılmış etkinlikler yapılabilir.

10-Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

a) Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

b) Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.

c)1?3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.

d) Bu dersin saatleri ayrı ayrı veya blok olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de uygulanabilecektir.

e) Serbest etkinlikler saati, zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan aylık faaliyet planına göre uygulanır. Yapılan faaliyetler sınıf defterine yazılır.

11. 2010?2011 Öğretim Yılında seçmeli bilişim teknolojileri dersini 1?5. sınıflarda seçmiş olan okullar, serbest etkinliklerin ders saatleri içerisinde bu dersi işleyeceklerdir. Basım ve dağıtımı yapılan ders kitapları kullanılacaktır.

(*) Trafik güvenliği dersi 4 ve 5. sınıf öğretim programları birleştirilerek 2012?2013 Öğretim Yılından itibaren sadece 5. sınıfta haftada 1 ders saatinde uygulanacaktır. 4. sınıfın trafik güvenliği ders saati serbest etkinlikler ders saatine eklenecektir. Trafik güvenliği dersi işlenirken ?ders içi faaliyet? kapsamında, gerektiğinde tıp doktoru ve trafik polislerinden yararlanılabilecektir.

(**) Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi haftada 1 ders saati olmak üzere 2010?2011 Öğretim Yılında 8. sınıfta seçmeli, 2011?2012 Öğretim Yılından itibaren de aynı sınıfta zorunlu ders olarak okutulacaktır.

(***) 2011?2012 Öğretim Yılından itibaren 8. sınıfta seçilebilecek seçmeli ders saati sayısı 1 olacaktır.

İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi

Ortaöğretim Kurumları Ders Çizelgeleri ve Açıklamaları

2010?2011 yılından itibaren uygulanacak olan Ortaöğretim Kurumları Ders Çizelgeleri, seçmeli dersler ile açıklamaları 20/07/2010 tarihli ve 76 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı belirlenmiştir.

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde Yer Alan Derslerin Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar

1-Haftalık ders çizelgeleri, 2010?2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

2?2010?2011 Öğretim Yılında, 11 ve 12. sınıflarda okumakta olan öğrencilere 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlara yeni haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır.

3-Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, alan/dal dersleri (mesleki ve teknik ortaöğretim okulları) ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler, ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

4-Seçmeli dersler, ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak seçebilecekleri derslerdir. Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir. Seçmeli dersler ?B-Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler? başlığı altında; 1, 2 ve 3. grup seçmeli dersler olarak belirlenmiştir.

1. grup seçmeli derslere genel liseler, Anadolu liseleri, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen liselerinin haftalık ders çizelgelerinde de yer verilmiştir. Bu nedenle söz konusu liselerin öğrencileri 1. gruptan ayrıca ders seçemeyeceklerdir.

Genel liseler, Anadolu liseleri, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen liselerinin haftalık ders çizelgelerinde seçmeli dersler arasında ?diğer seçmeli dersler?e de yer verilmiştir. Bu okulların öğrencileri ?diğer seçmeli dersler?e ayrılan ders saati kadar 2. grup seçmeli dersler arasından ders seçeceklerdir.

Seçmeli dersler arasında programı tek olanlar, öğretim süresi boyunca bir kez seçilebilecektir.

Sosyal bilimler liselerinin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, bulundukları sınıfa ait haftalık ders çizelgelerinde bulunan dersleri seçmeli ders olarak seçemezler.

3. grup seçmeli dersler, 1. ve 2. grup seçmeli dersler arasında yer almayan güzel sanatlar ve spor liselerine ait dersler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dal derslerinden oluşur.

Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde seçmeli dersler haftalık ders çizelgeleri ekinde verilmiştir.

5-Seçmeli derslerin haftalık ders saati sayısı toplamı o sınıfın ?seçmeli ders saati toplamı?nı geçemeyecektir. Bu derslerde gruplar oluşturulurken okulun imkânları ve öğrenci isteği göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

6-Ortak dersler arasında yer alan dil ve anlatım, Türk edebiyatı, yabancı dil, tarih ve coğrafya derslerinin seçmeli olarak da alınması ve her iki dersin ders saatleri toplamı öğretim programında belirtilen ders saatinden farklı olması hâlinde ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlara göre belirtilen ders saati kadar zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır. Değerlendirmeleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin hükümlerine göre yapılır. Söz konusu derslerin aynı öğretmen tarafından okutulması esastır.

7-Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır. Ancak okulun imkânları ile öğrencilerin istekleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak sorumluluk velilerine ait olmak üzere bulunduğu sınıf seviyesindeki öğretim programı uygulanabilir.

8-Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinde öğrenciler, ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda ?beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik? derslerinden sadece birini, diğer ortaöğretim kurumlarında ise görsel sanatlar ya da müzik derslerinden birini seçerler. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

9-Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması halinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

10-Meslek liseleri ile Anadolu meslek liselerinde; okul türlerine, alanın/dalın özelliğine göre 11 ve 12. sınıflarda parantez içindeki veya dışındaki ders saatlerinden biri seçilerek farklı uygulamalar yapılabilecektir.

11-Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mevcut alan/dal derslerinin okutulması esastır. Ancak toplam ders saati sayısındaki değişikler nedeniyle alan/dal derslerinde meydana gelen değişiklikler, ilgili birimlerce hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edildikten sonra okullara duyurulacaktır.

12-Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders ?dil ve anlatım? dersidir.

Bu dersin yanında;

-Güzel sanatlar ve spor liseleri müzik alanında ?müziksel işitme, okuma ve yazma?,

-Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar alanında ?desen çalışmaları?,

-Güzel sanatlar ve spor liseleri spor alanında 9. sınıfta ?temel spor eğitimi?; 10, 11 ve 12. sınıflarda ?spor?,

-İmam hatip liselerinde ?Kur'an-ı Kerim?,

-Meslek, Anadolu meslek, teknik, Anadolu teknik, Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde haftalık ders çizelgelerindeki (*)'lı dersler

de yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

13-Yabancı dil dersinde; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur.

14-Sosyal bilimler liselerinde Uluslararası Bakalorya Programı'na tabi olanlar ?Bakalorya Seçmeli Dersleri?nden birini seçerler.

15-Güzel sanatlar ve spor liselerinde; haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla grup derslerinde haftada 10 saat, bireysel derslerde ise (en az 2 veya 3 öğrenci ) grup dersi gibi haftada 10 saate kadar ilave ders yapılabilir. Ancak bu süreler devamlılık arz etmez, okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.

16-Müzik alanında; ?piyano, çalgı ve bireysel ses eğitimi? dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. ?Türk ve batı müziği çalgıları? dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, gitar, bağlama, ut, kanun ve flüt) eğitimi yapılacaktır.

17-İmam hatip liseleri müzik dersinde Dinî Musiki Öğretim Programı; görsel sanatlar dersinde ise Hüsn-ü Hat Öğretim Programı uygulanacaktır.

18-İmam Hatip Lisesi (Yurt Dışından Gelen Öğrenciler İçin) Haftalık Ders Çizelgesinde;

?Yönetmelik değişikliği yapılıncaya kadar 9. sınıfın 2. yarıyılında alınan puanlar yılsonu puanı olarak değerlendirilecektir.

?Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurularak Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerinin 10, 11 ve 12. sınıflardaki ders saatleri, belirtilen ders saatleri dikkate alınarak zümre öğretmenlerince belirlenir.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANACAK SEÇMELİ DERSLER;

1-Grup Seçmeli Dersler;

DERSİN ADI 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf
Dil ve Anlatım (2) (2)(3) (2)(3)
Türk Edebiyatı (1) (1) (1)
Matematik (2)(4) (2)(4) (2)(4)
Geometri (1)(2) (2)(3) (1)(2)
Fizik (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Kimya (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Biyoloji (2)(3) (2)(4) (2)(3)
Tarih (2) (2)(4) -
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi - - (2)(4)
Coğrafya (2) (2)(4) (2)(4)
Psikoloji (2) - -
Sosyoloji - (2) -
Mantık - - (2)
Yabancı Dil (4)(6) (4)(6) (4)(6)
İkinci Yabancı Dil (2)(4) (2)(4) (2)(4)

2-Grup Seçmeli Dersler;

?Bilgi Kuramı (1?2)

?Demokrasi ve İnsan Hakları (1)

?Sosyal Etkinlik (1)

?Proje Hazırlama (1)

?Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1?2)

?İşletme (2)

?Ekonomi (2)

?Girişimcilik (1)

?Astronomi ve Uzay Bilimleri (1?2)

?Uluslararası İlişkiler (2)

?Yönetim Bilimi (2)

?Diksiyon ve Hitabet (1)

?Sanat Tarihi (2)

?Alman Edebiyatı (1?2)

?İngiliz Edebiyatı (1?2)

3-Grup Seçmeli Dersler;

1. ve 2. grup seçmeli dersler arasında yer almayan güzel sanatlar ve spor liselerine ait dersler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dal derslerinden oluşur.

Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İlköğretim Öğretim Programları Tarih ve Sayılarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ortaöğretim Kurumları Öğretim Programları Tarih ve Sayılarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 245,720 defa okundu. 243 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam