1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Disiplin cezası almayanlara kademe ilerlemesi nasıl uygulanacak?

6111 sayılı Kanun 24/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun ile sicil uygulaması kaldırıldı. 657 sayılı Kanunda, sicil baz alınarak kademe ve derece ilerlemesi uygulanmakta olan iki düzenlemenin nasıl uygulanacağı konusunda, 6111 sayılı Kanunda iki geçiş hükmü yer almıştır. Bu iki düzenlemeyle ilgili olarak ayrıntılı bir dosya yayımlıyoruz.
15 Şubat 2012 16:00
Yazdır
Disiplin cezası almayanlara kademe ilerlemesi nasıl uygulanacak?

KADEME (64) VE DERECE (37) UYGULAMASI (ESKİ UYGULAMA)

657 sayılı Kanunda sicile göre verilen iki mali ödeme kalemi bulunmaktadır.

1- Kademe ilerlemesi: Bilindiği üzere daha önce yıl sonunda sicil doldurulmaktaydı. 657 sayılı Kanunun 64. maddesinde ise eskiden şu hüküm yer alıyordu: "Devlet memurlarından 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanların aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."

Bu hüküm, sicil yıl sonu doldurulduğu için, 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olanlara bir kademe, yıl başından itibaren verilmekteydi.

2- Derece uygulaması: Sicile bağlı derece uygulaması ise öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derecenin 4. kademesinden aylık almaya hak kazananlara verilmektedir: 657'nin 37. maddesinin değişiklikten önceki hali şu şekildeydi: "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."

Bu hüküm şu şekilde uygulanmaktadır. Örneğin lise mezunları 3. dereceye kadar yükselebilmektedir. Ancak 3. derecenin 4. kademesine gelmiş, son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha üzeri olanlardan son sicil notu da olumlu olanların kazanılmış hak aylığı bir üst dereceye yükseltilmektedir. Bunun uygulaması ise memurun terfi tarihine göre belirlenmektedir. Örneğin memur terfi tarihi 26 Haziran ise, bu ek derece ancak bu tarihe gelindiğinde verilmektedir.

6111 İLE GELEN YENİ UYGULAMA

25/02/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması kaldırılmıştır. Bu kaldırma sırasında, 657'nin 64 ve 37. maddesinde yer alan "sicil" yerine "disiplin cezası almama" şartı getirilmiştir. İlgili yeni maddeler şu şekildedir:

64. maddenin yeni hali: "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır."

37. maddenin yeni hali: "Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir."

37. MADDEYE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKMÜ

Yeni düzenleme yapılırken hali hazırda memur olanlar için geçici maddeyle geçiş hükmü konulmuştur.

37. maddeye ilişkin olarak konulan geçici hüküm şu şekildedir:

"B) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla değiştirilen 37 nci maddede yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır."

Soru: 01.01.2011 tarihinde son 6 yıllık sicil ortalaması 90 olması sebebiyle 1 kademe alarak 3.ncü derecenin 3.kademmesine lise mezunu olarak yükseldim. 04.07.2011 terfi tarihimde 37.maddeye göre 2/1 terfi ederek +1100 ek gösterge alabilirmiyim teşekkürler

Cevap: Burada tartışmalı olan bir konu vardır. Madde metni 25/2/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak 37. madde, terfi tarihi sırasında uygulanabilmektedir. Örneğin son 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan bir memuru, 64. maddeye ilişkin uygulama gereğince bir kademesini 1 Ocak'ta almıştır. Ancak 37. maddeye ilişkin uygulama onun terfi tarihinde olacaktır. Terfi tarihi örneğin 4 Temmuz ise ne olacaktır? Bu memura 4 Temmuz 2011'de (öğrenim durumuna göre yükselebileceği derecenin 4. kademesinden aylık alacak) bir derece verilecek mi? Bir görüşe göre, madde metni 25.2.2011 tarihinde yürürlüğe girdiği için, maddenin yürürlüğe girdiği tarihte son 6 yıllık sicil notu 90 ve üzeri olanlardan terfi tarihi, 25.02.2011'den sonraya kalanlara bir derece uygulanamayacaktır. Bir görüşe göre ise a, b, c, d, e bentlerinde yer alanlar bir kademeden yararlanacak iken, 6 yılllık sicilini doldurmuş olanlara bir derece uygulanamması haksızlıktır. Devletin resmi görüşü verilmemesi yönünde olmuştur. Ancak bu uygulamanın mahkemeden döneceğini düşünmekteyiz.

64. MADDEYE İLİŞKİN GEÇİŞ HÜKMÜ

64. maddeye ilişkin geçiş hüküm şu şekildedir:

"C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
olarak uygulanır."

Bu madde, 2010 yılı içinde kendisine sicil düzenlenmiş tüm memurları kapsamaktadır. Bunların kademe ilerlemesi madde madde şu şekilde olacaktır.

25/02/2011 tarihi itibarıyla ;

1- Son altı yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008, 2007, 2006 ve 2005) doksan ve daha yukarı olanlar bir kademe ilerlemesi alacaktır.

Bu personelin 6111 sayılı Kanunun 100 üncü maddesiyle değişik 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki; "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmünden faydalanması, 2011 yılından başlayarak ileriye doğru sekiz yılın bitiminde hiç disiplin cezası almaması halinde (sicil notu dikkate alınmayacaktır.) gerçekleşecektir.

2-Son beş yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008, 2007 ve 2006) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012 ve 2013) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

3-Son dört yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009, 2008 ve 2007) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013 ve 2014) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

4- Son üç yıllık sicil notu ortalaması (2010, 2009 ve 2008) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

5- Son iki yıllık sicil notu ortalaması (2010 ve 2009) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

6- Son sicil notu (2010) doksan ve daha yukarı olanlardan (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017) yıllarında hiç disiplin cezası almamışsa bir kademe ilerlemesi alacaktır.

SİCİLE DAİR BAZI NOTLAR

a) Değerlendirmeye esas alınacak son 6 yılın tümünde veya 6'ncı yılda olumlu sicil almış olma şartı söz konusu değildir. Bu süre içinde düzenlenen sicil raporlarına göre sicil notu ortalamasının en az 90 puan olması yeterlidir.

b) Sicil raporlarının her yılın Aralık ayı içinde düzenleneceği ve 31 Aralık tarihi itibariyle saklamaktan sorumlu birimlere teslim edileceği dikkate alınarak 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlar için uygulanacak bir kademe ilerlemesi 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

c) Bu şekilde uygulanan kademe ilerlemesi yukarı derecelere yükselme bakımından da dikkate alınacaktır.

6 yıllık sicil notu ortalamasının tespitinde, aylıksız izin, muvazzaf askerlik, görevden çekilme (istifa), görevden çekilmiş sayılma (müstafi) gibi sicil raporu düzenlenemeyecek dönemler dikkate alınmayacak, sicil raporu düzenlenerek geçirilen sürelerin 6 yılı doldurması yeterli görülecektir.

d) Değerlendirmeye alınan 6 yıllık sicil raporlarındaki sicil notları ortalamasının 89 ile 90 rakamı arasında kesirli bir sayı olması halinde bu sayı 90 a tamamlanacaktır.

e) Yıl içinde herhangi bir tarihte terfi edecek olanlardan, yapılan terfi sonucu kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıkları azami olarak yükselebilecekleri derecenin 4 üncü kademesine ilerletilenler, 37 nci maddede belirtilen şartları taşımaları halinde anılan madde hükmünden terfi tarihi itibariyle yararlanacaklardır.

f) Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması nedeniyle hakkında 64 üncü madde hükmü uygulanan personelin, bundan sonraki altı yıllık sicil notu ortalamasının da 90 ve daha yukarı olması halinde anılan madde hükmü yine uygulanabilecektir.

Uygulamada karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, 16/08/1995 tarih ve 22376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 139 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Yılların hesaplanmasında o yılın sicil notunun alınmasının yeterli olduğu kanaatindeyiz. Örneğin kişi bir takvim yılında askerde ise ve o yıla ait sicil notu olmadığından bu yılı hesaba katılmayacaktır. Fakat kişi aynı takvim yılında askerden dönüp göreve başlasa ve sicil notu alsa (6 aydan fazla çalışması halinde sicil notu alacaktır) bu yılın 8 yılın hesabında kullanılması gerekmektedir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 2 0
Bu haber 245,174 defa okundu. 25 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam