1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öğretmenlikte Kariyer Yönetmeliği'ne Dava açıldı

Bilindiği üzere, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği 13/08/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu yönetmeliğin sadece lisans mezunlarına kariyer basamaklarında yükselme imkanı tanıyan yönü sitemizde eleştirilmişti. Bu eleştiriyi ile beraber toplam 6 madde hakkında iptal ve yürürlüğün durdurulmasını isteyen dava Türk Eğitim Sen tarafından bu hafta içinde açılmıştır. Dava metnini görmek için başlığa tıklayın.
24 Ağustos 2005 08:23
Yazdır

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA

Yürütmeyi durdurma taleplidir

Davacı : TÜRK EĞİTİM SEN (Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

Vekili : Av. Nihat Kılıç/ Necatibey Cad. 27/12 Kızılay/Ankara 231 35 20/21

Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı

Konu : 13/08/2005 tarih, 25905 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ?Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği?nin 7, 8, 11, 16, 20 ve 28. Maddelerinin iptali ile bu maddeler hakkında derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebidir.

Tebliğ tarihi : 13/08/2005

OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Milli Eğitim Bakanlığı 13/08/2005 tarihinde ?Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği? adı altında yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Yönetmeliğin 7, 8, 11, 16, 20 ve 28. Maddeleri hukuka aykırı düzenlemeler içermekte olup bu düzenlemelerin iptali gerekmektedir.

2- Yönetmeliğin 7. Maddesinde uzman ve baş öğretmen oranlarının yüzdelik dağılımında branşlara ait ayrım net değildir. Her alana en az bir olması şeklindeki düzenleme eşitsizlik doğurur. Bu düzenlemenin iptali gerekmektedir.

3- Yönetmeliğin 8. Maddesiyle sınava girmek için lisans (4 yıllık fakülte) mezunu olmak şartı getirilmiştir. Bu durumda 2 ve 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunu olan her biri en az 20-25 yıldır mesleklerini icra eden onbinlerce öğretmen sınava giremeyecek, dolayısıyla hak kaybına uğrayacak, müktesep hakları ihlal edilmiş olacaktır. Bu düzenleme, öğretmenlerimizin ülkenin her yerinde bir çok sıkıntıya göğüs gererek 20-25 yıldır yapmış oldukları hizmet ve elde ettikleri tecrübeleri yok saymaktadır. Bu madde Anayasanın eşitlik adalet ve genellik ilkelerine aykırı olduğu gibi hakkaniyet ilkesine de aykırıdır.

4- Yönetmeliğin 11. Maddesinde düzenlenen İl Değerlendirme Komisyonlarında Sendika temsilcilerinin bulunmaması da hukuka aykırıdır. Çünkü bu komisyonlarda sendika temsilcilerinin bulunması yasa gereğidir.

5- Yönetmeliğin 16. Maddesi sınav konularını ve ağırlık katsayılarını kapsamaktadır. Burada görülen odur ki, sınavda öğretmenlerin branş bilgileri ölçülmeyecektir. Oysa öğretmenlik mesleğinde asıl olan bir öğretmenin kendi branşına ne derece hakim olduğunun ölçülebilmesidir. Öğretmenin kendi branşında bir değerlendirme olmayacak ise, öğretmen neyin uzman öğretmeni, ya da neyin başöğretmeni olacaktır. Bu hususlar net değildir. Dolayısıyla iptal edilmesi gerekmektedir.

6- Yönetmeliğin 20. Maddesinde belirtilen değerlendirmeye ilişkin puan farklılığı branşlar arasında ayrıcalık meydana getirecektir. Bu husus ise beraberinde eşitsizliği getirecektir.

7- Yönetmeliğin 28. Maddesinde Hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesinde belirli bir hizmet süresi yoktur. 7 yıllık bir öğretmen ile 25 yıllık bir öğretmenin kursa katılma sayısı ve şansı aynı değildir. Söz konusu maddelerin iptali hakkaniyet adalet ve kamu yararı gereğidir.

İptali istenen madde metinleri şu şekildedir;

Madde 7 ? Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı % 20, başöğretmen oranı % 10'dur. Bu oranlar, Bakanlar Kurulunca artırılması durumunda, artırıldığı oranda uzman öğretmen ve başöğretmenlik sayılarına yansıtılır. Bu sayılardan;

a) Alanlara göre mevcut öğretmen sayısının, Bakanlık eğitim-öğretim hizmetleri sınıfındaki toplam serbest öğretmen kadro sayısı içindeki oranı esas alınarak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayılarının her alan için en az bir olmak şartıyla alanlar arasındaki dağılımı,

b) Alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları içinde sınavdan muaf olan veya olmayanlar için kullanılacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları

Bakan onayı ile belirlenir.

Madde 8 ? Kariyer basamaklarında yükselme sınavına başvurularda eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında bulunan lisans mezunu öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvuru süresinin son günü itibarıyla;

a) Uzman öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl,

b) Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 6 yıl

kıdemi bulunmak şartı aranır.

Madde 11? Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmek üzere başvuruda bulunan öğretmenlerin değerlendirilmesi amacı ile her ilde İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu kurulur.

İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonu; her sınav döneminde il millî eğitim müdürünce belirlenecek bir millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında, özlük işlerinden ve hizmet içi eğitimden sorumlu şube müdürleri, ilköğretim müfettişleri başkanınca belirlenecek bir ilköğretim müfettişi ile il millî eğitim müdürünce belirlenen farklı tür ve düzeyden üç eğitim okul/kurumu müdüründen olmak üzere bir başkan ve 6 üyeden oluşur. Aynı unvanlı görevliler olmak üzere 6 da yedek üye belirlenir. Asil üyenin katılamadığı toplantılara aynı nitelikteki yedek üye katılır. Bu Komisyonca;

a) Öğretmenlik kariyer basamaklarında sınav şartına bağlı ve sınav şartından muaf olarak yükselecekler hakkında ayrı ayrı düzenlenen Öğretmen/Uzman Öğretmen Değerlendirme Çizelgesi (EK-1) ile eklerinin incelenip değerlendirilmesi,

b) Değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak alanlara göre uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik bakımından sınavdan muaf olanlar ve olmayanlar için ayrı ayrı olmak üzere puan üstünlüğüne göre İl Başarı Sıralaması Çizelgesi (EK-3) düzenlenerek onaylanmasının sağlanması,

c) İl Başarı Sıralaması Çizelgelerinin bir örneğinin, elektronik ortamda olmak üzere Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmek için Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesinin sağlanması

görevleri yerine getirilir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında da üçüncü fıkrada yer alan görevler, ayrı ayrı olmak üzere komisyonca yapılır.

Madde 16 ? Uzman öğretmenlik/Başöğretmenlik sınav konuları ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Türkçe (0,3),

b) Genel kültür (0,2),

c) Pedagojik formasyon (0,4),

d) Millî eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler (0,1).

Sorular, Sınav Konuları Çizelgesinde (EK-2) yer alan alt konu başlıkları arasından uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır.

Kurul, Sınav Konuları Çizelgesinde yer alan alt konu başlıklarında yeni gelişmeleri esas alarak değişiklik yapmaya yetkilidir. Yapılan değişiklikler, sınav tarihinden en az beş ay önce ilan edilir.

Madde 20 ? İl Öğretmen Değerlendirme Komisyonunca uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için değerlendirme, adayların görevli oldukları Bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel öğretim kurumları temelinde, alanlara göre sınavdan muaf olan ve olmayanlar bakımından ayrı ayrı olmak üzere Öğretmen/Uzman Öğretmen Değerlendirme Çizelgesi esas alınarak yapılır.

Değerlendirme ölçüt ve puan değerleri şunlardır:

a) Lisans mezunu öğretmenler ile alanı ve eğitim bilimleri alanı dışında yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, eğitim, etkinlikler, sicil ve sınav ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim (hizmet içi, lisansüstü), % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur.

b) Alanında veya eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimini tamamlayan öğretmenler için değerlendirme; kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler ve sicil ölçütlerine göre 100 puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 20'sini kıdem, % 40'ını hizmet içi eğitim, % 20'sini etkinlikler ve % 20'sini de sicil puanı oluşturur.

Başöğretmenliğe yükselmede, uzman öğretmenliğe yükselmede değerlendirmeye alınan uzman öğretmenlik sertifikasının düzenlendiği tarihten önceki belgeler, değerlendirmeye alınmaz.

Madde 28 ? Öğretmenlere yönelik düzenlenecek hizmet içi eğitim etkinlikleri ile süreleri, öğretmenlerin kişisel ve meslekî gelişimleri için ihtiyaç duydukları eğitim konuları dikkate alınarak belirlenir. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitim etkinliklerinin çerçeve programı, ilgili birimler ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğinde hazırlanır ve Kurulca karara bağlanır.

Hizmet içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlik kariyer basamaklarında değerlendirilme esasları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim etkinliklerinin her 6 saati bir kredi puanı karşılığında değerlendirilerek bu etkinliklerin toplam kredi puanı bulunur.

b) Değişik tarihlerde ve farklı sürelerde hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin kredi puanları her bir etkinlik için ayrı ayrı hesaplanır.

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerince düzenlenen ve Bakanlık tarafından uygun bulunan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılan öğretmenlerin bu hizmet içi eğitim etkinliklerinin kredi puanlarının hesaplanmasında her 6 saatlik eğitim süresi için bir kredi puanı verilir.

d) Öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon almamış olan öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimi, aday öğretmenlerin temel, hazırlayıcı ve uygulamalı eğitimleri ile alan değişikliğine esas olmak üzere yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine kredi puanı verilmez.

Sonuç : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen ve sayın mahkemenizce resen görülecek nedenlerle 13/08/2005 tarih, 25905 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ?Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği?nin 7, 8, 11, 16, 20 ve 28. Maddelerinin iptaline karar verilmesini, bu maddeler hakkında derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesini, yargılama vekalet ve sair tüm giderlerin davalı üzerinde bırakılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı vekili

Av. Nihat Kılıç

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
38 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
2002'den bu yana, en çok beğendiğiniz Milli Eğitim Bakanı kimdir?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam