1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB, il içi özür durumu ataması yapacak

Öğretmenlere iller arası naklen tayin imkanı tanınması sonrasında gündeme getirilen il içi tayin konusunda, MEB beklenen adımı attı.
11 Şubat 2013 18:20
+Aa- Yazdır
MEB, il içi özür durumu ataması yapacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğretmenlerin il içi özür durumuna bağlı yer değişikliklerine ilişkin bilgi verildi.

Bakanlığın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 31 Ocak 2013'te başlayan iller arasında eş, sağlık durumu, genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı Bakanlık tarafından yürütülen yer değiştirme işlemlerinin 8 Şubat'ta tamamlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, ''Öğretmenlerin aynı özür gerekleriyle il içi yer değişikliği işlemleri, 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri ve diğer mevzuat çerçevesinde, okullardaki norma göre öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre 11-28 Şubat 2013 tarihleri arasında valiliklerce bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir'' ifadelerine yer verildi.


* İl içi eş durumu mağdurlarının hikayeleri


2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı yer değişiklikleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

1. Öğretmenler, eş ve sağlık durumu özrü ile özel hayatını olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak 11-28 Şubat 2013 tarihleri arasında sonuçlandırılmak üzere her il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. İl millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvimlerde sonradan her hangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.

2. 2013 Şubat ayında özür durumundan iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenler aynı özürden il içinde yer değişikliği talebinde bulunamayacaktır.

3. Eğitim bölgelerinde norm kadro fazlası oluşturulmayacak şekilde ve halk eğitim merkezleri ile olgunlaşma enstitüleri hariç olmak üzere il genelinde alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan bütün okullar il millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecektir.

4. Başvuruda bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranacaktır.

5. Öğretmenliğe 2012 yılı içerisinde atananlardan şubat ayının son günü itibarıyla bulunduğu ilde veya okulda en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlararası yeniden atananlardan sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı başvuracaklarda bulunduğu ilde/okulda 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle http://mebbis.meb.gov.tr adresinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapacaklardır. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

8. Yer değiştirme iş ve işlemlerinden okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.

9. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,

b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez." ibaresi bulunanlar ise anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu

ilçedeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin ayrıca belirtilmesi gerekir.

Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan yukarıda açıklanan muhtevada sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve

görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim

alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.

Sağlık kurulu raporunun eş, anne - baba, çocuk ve kardeşine ait olması veya vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği, onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden eşi;

a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar

eşlerinin görev yaptığı ile/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

e) 2012 veya 2013 Şubat atamalarında eşinin emekliliğinden dolayı yer değiştirmemiş olmaları kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşi emekli olan öğre tmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Eşi yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve birinci aşama son başvuru tarihi itibarıyla başka bir ile atamasının yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul edilecektir),

b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

4. Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.).

5. Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

6. Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.

7. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin

sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre

içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

8. Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,

b) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten

itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu belgelendirenler,

özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;

a) Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülkî amirinin onayı,

b) Eşinin öldüğünü gösterir belge,

c) Eşinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

istenecektir.

BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular il millî eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği tarihler arasında kabul edilecektir.

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki okullar arasından en fazla 25 tercihte bulunabileceklerdir.

Yer değişikliği işlemlerinde, ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilecektir.

Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) okullar arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki okulları tercih edeceklerdir.

Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan okulları tercih edebileceklerdir.

İstanbul il içi başvuruları

a) İstanbul'un Anadolu yakasında Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar,

Avrupa yakasında Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçeler ile bu yakalara dahil yukarıda sayılan ilçelerden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar

bu ilçelerde bulunan okulları tercih edeceklerdir.

b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki okulları tercih edeceklerdir.

c) Yukarıda sayılan Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinde çalışanlardan aynı yakaya dahil ilçelere atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar, il içi özür grubu başvurularında eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki okulları tercih edeceklerdir.

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana il içi başvuruları

Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki

okulları tercih edebileceklerdir.

Yukarıda sayılan:

- Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dâhil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar merkez ilçelerdeki,

- Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgâhının bulunduğu ilçedeki,

-Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelere (belde ve köyler dâhil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edebileceklerdir.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liseleri öğretmenlerinin başvuruları

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm okulları,

Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm okulları,

Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan ve hâlen görev yapan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer okulları,

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler fen liseleri, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer okulları

tercih edebileceklerdir.

YER DEĞİŞTİRMELER

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki okullara tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, il millî eğitim müdürlüklerinin internet adreslerinde yayımlanacaktır.

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Şubat ayı sonu itibarıyla tamamlanacaktır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
106 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
17:44 - Bunalıma giren polis memuru intihar etti17:41 - Torba yasada önerge verildi: Ücretsiz izin desteği verilen sektörler arttı17:32 - 62 ilde 42 bin 873 öğrenciye daha tablet gönderildi17:29 - Adana'daki FETÖ davasında 5 sanıktan 2'sine hapis cezası17:19 - Bakan Soylu: En geç 19.00'da evde olalım17:16 - Prof. Dr. Melih Aktan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
17:10 - AYM, HDP iddianamesinin iade gerekçesini açıkladı17:05 - Döküm fabrikasında kazan patladı 8 işçi yaralandı16:59 - Elektrik akımına kapılan AK Parti ilçe başkanı hayatını kaybetti16:56 - İstinaf, yerel mahkemenin Kadir Şeker itirazlarını reddetti16:43 - KKTC'de şaşırtan karar, Kur'an kursları kapatılıyor16:32 - TRT Genel Müdür Yardımcılığına gazeteci Fatih Er atandı
16:22 - 'Yasa dışı bahis oynayan' müdür görevden alındı16:14 - Ekonomistler, MB'nin faiz kararına ne dedi?16:11 - ABD, 10 Rus diplomatı sınır dışı edecek16:07 - En çok vaka görülen üçüncü ilde yeni tedbir kararı16:05 - 'Siz parktan, hanım evden kovuyor, uzayda mı oturacağız'
15:59 - Milli Piyade Tüfeği MPT-76 artık daha hafif
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam