2014 yılı 4/C kararnamesi Resmi Gazete'de

Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2014 02:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2014 yılı 4/C kararnamesi Resmi Gazete'de

1 Ocak 2014 ÇARŞAMBAResmi GazeteSayı : 28869

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/5762

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)'nın 25/12/2013 tarihli ve 25986 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası ile 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"a göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GEÇİCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR

Amaç, kapsam ve dayanak

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere ekli listede kurumu, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (47.000) kişinin; 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar" çerçevesinde, bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 2014 yılında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Başvuru ve aranacak şartlar

MADDE 2-(1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin;

a) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kumlu Kararının eki Esasların 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan (60) günlük süre içerisinde anılan maddede belirtilen ilgili kurumlara başvurması,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşıması,

gerekir.

Atama teklifleri

MADDE 3- (1) Devlet Personel Başkanlığınca yapılan atama teklifleri doğrultusunda, kurumlarca 30 gün içerisinde geçici personelin atama işlemleri tamamlanarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye tebliğ edilir.

Görev yeri

MADDE 4- (1) Geçici personel, ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalıştırılabilir. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda görevlendirilen geçici personelin ücretleri görevlendirildikleri kuruluşlar tarafından ödenir.

(2) Bu Karara göre üniversitelere tahsis edilen toplam pozisyonlarda çalıştırılacak geçici personelin sayıları üniversiteler itibariyla Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

(3) Geçici personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir.

(4) Geçici personel, talebi üzerine istihdam edildiği ilin dışında başka. bir İlde, kurumun hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ve yeni hizmet sözleşmesi yapılması kaydıyla istihdam edilebilir.

İşe başlama

MADDE 5- (lj Geçici personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

(2) Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, yukarıda belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar.

(3) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı'sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atamaları iptal edilir.

(4) Bu madde kapsamında istihdam edilenlerden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanlar (askerlik hizmeti dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç) ile istihdam işlemleri tamamlanmasına rağmen göreve başlamayanlar ikinci kez bu haktan faydalanamazlar.

(5) Askerlik görevini yapmakta olanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri terhislerini takip eden ayın başından itibaren başlar.

Devlet Personel Başkanlığına bildirim

MADDE 6- (1) Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan personel 30 gün. içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bakanlıklarca bağlı veya ilgili kuruluşlarda görevlendirilen personel de bağlı ve ilgili kuruluşlar itibarıyla ayrı ayrı manyetik ortamda adı geçen Başkanlığa bildirilir.

(2) Kurumlarca, ataması yapılan personelden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanların son durumları, T.C. kimlik numaralarıyla birlikte geçici personelin bilgilerini içerecek şekilde, yılın 5 inci ve 11 inci aylarında Devlet Personel Başkanlığına manyetik ortamda bildirilir.

Ücretler

MADDE 7- (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.

a) Yükseköğrenim mezunlarına 25.808 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

b) Lise ve dengi okul mezunlarına 23.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dahil) mezunlarına 21.833 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

(2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli olduktan memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

(3) Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin asli personeli gibi iaşe edilir.

(4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümlerinden aynı usul ve esaslar dahilinde faydalandırılır.

(5) Geçici personele, 657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fikrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için 2.533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.

(6) Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

(7) Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

(8) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

Ödeme günü

MADDE 8- (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15*inde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona, erdirilmesi halinde kist olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenir.

İş sonu tazminatı

MADDE 9- (1) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre yapılan çalışmaların toplam süresi üzerinden hesaplanarak bu maddedeki esaslara göre iş. sonu tazminatı ödenir.

(2) Ücretli izin süreleri dahil en az 12 ay fiilen çalışan geçici personelden;

a) Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine yaşlılık veya malullük aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) İlgilinin ölümü,

c) ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi veya yenilememesi,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, çalışılan her bir yıl için, ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı brüt aylık ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. 12 aydan artan süreler için 12 ay için hesaplanan miktardan artan süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

(3) Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatında dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, birinci fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

(4) Bü statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme hükümleri dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde iş sonu tazminatı ödenmez.

(5) İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Çalışma saatleri

MADDE 10- (1) Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri uygulanır.

İzinler

MADDE 11- (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 2 gün ücretli izin verilebilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir.

(2) Geçici personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.

(3) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin, ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir. Ayrıca, birim amiri tarafından uygun görülmek şartıyla bir sözleşme döneminde toplamda 10 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.

(4) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren S hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin otıayı ile geçici personel, isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi iznin kullanılamayan bölümü doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği geçici personelin ücretinden düşülür. Geçici personele, çocuklarını emzirmeleri için, doğum sonrası izin süresinin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Başka iş yapma yasağı

MADDE 12- (1) Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Suç sayılan fiil ve hareketler

MADDE 13- (1) Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.

Sosyal sigortaya tabi olma

MADDE 14- (1) Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 15- (1) Bu Karar kapsamında istihdam edilecek geçici personelin hizmet sözleşmeleri, 5510 sayılı Kamın kapsamında yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer ve söz konusu tarih kurumlarmca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'ndan talep edilir.

Vize zorunluluğu

MADDE 16- (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personel için, 2013 yılındaki vizeli mevcut tip sözleşme örnekleri yeni bir vize yapılmasına gerek kalmaksızın kullanılmaya devam olunur. Talep eden kamu idarelerinin tip sözleşme örnekleri yeniden vize edilebilir. Ancak, bu Karar uyarınca ilk defa geçici personel istihdam edecek olan kamu idarelerinin, geçici personele ilişkin tip sözleşme örneklerini Maliye Bakanlığına vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

İstihdam yasağı

MADDE 17- (1) Bu Karar kapsamında, özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bilahare işsiz kalacak olan işçiler dışında personel istihdam edilemez.

Yetki

MADDE 18- (1) Bu Kararın uygulanmasında, mali konular dışında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Değiştirilen hükümler

MADDE 19- (1) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personet Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esasların;

a) 1 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına "ayrılanlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile bir kamu iktisadi kuruluşunda yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler" ibaresi eklenmiştir.

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki "(21.250)", "(19.275)" ve "(17.275)" ibareleri sırasıyla "(25.808)", "(23.833)" ve "(21.833)" olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kadın geçici personele, tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli geçici personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez."

Yürürlük

MADDE 20- (1) Bu Karar, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

LİSTE

Kurum Adı Adedi Sözleşme Süresi
Avrupa Birliği Bakanlığı 50 2014 Yılı
Adalet Bakanlığı 4.000 2014 Yılı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 750 2014 Yılı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 2014 Yılı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200 2014 Yılı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 800 2014 Yılı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 100 2014 Yılı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 50 2014 Yılı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 3.500 2014 Yılı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 300 2014 Yılı
İçişleri Bakanlığı 4.500 2014 Yılı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.000 2014 Yılı
Maliye Bakanlığı 1.500 2014 Yılı
Milli Eğitim Bakanlığı 14.000 2014 Yılı
Milli Savunma Bakanlığı 50 2014 Yılı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.000 2014 Yılı
Sağlık Bakanlığı 1.000 2014 Yılı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 500 2014 Yılı
Danıştay Başkanlığı 100 2014 Yılı
Yargıtay Birinci Başkanlığı 150 2014 Yılı
Devlet Personel Başkanlığı 50 2014 Yılı
Gelir İdaresi Başkanlığı 800 2014 Yılı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 1.500 2014 Yılı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı 2.500 2014 Yılı
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 100 2014 Yılı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1.500 2014 Yılı
Karayolları Genel Müdürlüğü 250 2014 Yılı
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 2014 Yılı
Spor Genel Müdürlüğü 300 2014 Yılı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.250 2014 Yılı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 100 2014 Yılı
Üniversiteler 3.500 2014 Yılı
Toplanı 47.000

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber