MEB'de Chat Yasağı Getiren Genelge

Hafta sonunda yazılı basında Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlere chat yasağı getirdiğine dair haberler yer aldı. Bu haberlerin dayanağı, Bakan Çelik tarafından yayımlanan 2006/37 sayılı genelgedir. Genelgenin 3. bölümünde iş veriminin düşmesine ve diğer bazı olumsuzluklara yol açtığı kanaati edinildiği gerekçesiyle, mesajlaşma programlarının, mesai saatleri içinde hiçbir yönetici, öğretmen, personel tarafından resmi işler dışında kullanılmamaması istenilmiştir. Genelgeyi görmek için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2006 10:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.ETG.0.21.05.03.100.1. /6606 02 /05/2006
Konu : Bilişim Teknolojileri Hizmetleri

Genelge No
2006/ 37

İlgi : a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
c) 25/04/2005 tarihli ve B.08.0.ETG.0.21.01.02.00-402/4978 sayılı, 2005/28 no'lu genelge

1. Bilindiği üzere, Bilişim Teknolojilerinin (BT) başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerinin tamamında etkin ve yaygın olarak kullanılması Bakanlığımızın öncelikleri arasında önemli bir yer tutmakta, e-Dönüşüm Türkiye Projesi, Hükümet Programları, ilgili diğer talimat ve düzenlemelere uygun olarak Bakanlığımızca BT'den daha etkin yararlanmaya yönelik proje ve çalışmalar sürdürülmektedir.

2. İlgi (c) genelgede bir bölümüne işaret edilen bu alanla ilgili çalışmaların büyük bir kısmı tamamlanmış, İLSİS, PERSİS gibi modülleri içeren Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) içinde yer alan yazılımların Bakanlığımızın tüm birimleri ve okullarımızca kullanılabilecek web tabanlı hale getirilmesi ve ihtiyaç duyulan yeni yazılım ve modüllerin sisteme eklenilmesi çalışmalarında büyük mesafeler kaydedilmiştir. MEBBİS'in içerdiği yazılımların tanınıp daha aktif kullanımı için tanıtım ve yeni kullanıcıların tanımlanması gibi çalışmalar yürütülmekte, birçok iş ve işlemin sadece elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik mevzuat değişikliklerini de içeren çalışmalar yapılmaktadır.

Yürütülmekte olan projelerden Eğitim Portali Projesi'nin ilk uygulamaları olarak;

2.1. ?skoool? isimli yabancı bir portalin eğitim içeriklerinin yaklaşık % 25'lik bölümü Türkçe'ye çevrilip Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanmak suretiyle eğitim sistemimize kazandırılmış olup, geri kalan içeriklerin de 2006 - 2007 eğitim ve öğretim yılına kadar eğitim
sistemimize kazandırılması hedeflenmiştir.

2.2. ?Globalgateway?isimli yabancı eğitim portalinin eğitim içeriklerinin 2006 - 2007 eğitim ve öğretim yılına kadar eğitim sistemimize kazandırılması yönünde çalışılmaktadır.

2.3. Diğer bazı yabancı eğitim portallerinin içeriklerinin de eğitim sistemimize kazandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.

2.4. Yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan ?Öğretmenler Portali? ile Microsoft Firması ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan ?Bilgiye Erişim Portali (BEP)? açılmış ve sağlanan içeriklerin yayımına geçilmiştir.

Yine Microsoft Firması ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Karar Destek Sistemi (KDS) kurulmuştur.

Hedeflenen ve eğitim paydaşlarının buluşma, bilgi, tecrübe paylaşma yeri niteliği taşıyacak, öğrencilerin devam takip, ölçme değerlendirme gibi verilerin de aktif olarak yer alacağı eğitim portali ve 120 okula yönelik uygulama niteliğindeki Bilgiye Erişim Portali (BEP) için gerekli olduğu kadar (işlevsel verilerin bilgiye dönüştürülmesi, bilgilerin karar vericiler tarafından stratejik kararların verilmesi aşamasında kullanılması amaçlarına yönelik) Karar Destek Sistemi için de kaçınılmaz ihtiyaç durumundaki okul ve öğrenci verilerinin sağlanmasında sorunlar yaşanmaktadır.

Bu sorunların temelinde; ilgili mevzuata göre okullarımızda kağıt ortamında gerçekleştirilen iş ve işlemler ile defterlerde oluşan bilgilerin MEBBİS'e girilmesinin ilave külfet görüntüsü taşıması ve işlevsel nitelik taşımayan, istatistiki bilgi niteliği taşıyan bilgilerin güncel ve sağlıklı olarak girilmemesi ve benzeri hususlar görülmektedir.

3. Okullarda yaşanan sorunlar ve yeni gelişmeler, aşağıda belirtilen hususların açıklanmasını zorunlu kılmıştır.

Okul Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımlarıyla İlgili Hususlar

3.1. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS), Bakanlığımızın merkez ve taşra birimlerinin ve okul/kurumların tümünün yönetim bilgi sistemini ifade etmektedir. Bu itibarla da, okul ve kurumlarımızın edindiği veya edineceği yönetim bilgi sistemi yazılımlarının ilgili yönetmeliklerle belirlenen defter ve belgelerin içerik özelliklerini taşıması, MEBBİS ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu ifadelerden olmak üzere;

3.1.1. Evvelce okul yönetim bilgi sistemi yazılımı edinmiş okullarımız, kullanımlarında bulunan yazılımlarda bu özelliklerin var olup olmadığını değerlendirecek, varsa eksikliklerin telafi edilmesini sağlayacaktır.

3.1.2. Okul yönetim bilgi sistemi yazılımı edinmemiş okullarımız ise, belirtilen ana özelliklere sahip yazılım veya modülleri, yerel kaynak kullanımı suretiyle edinebileceklerdir.

3.1.3. Ancak, edinilen veya yeni edinilecek yazılımlara göre oluşan dataların okula ait olduğu ve hiçbir şekilde şifrelenemeyeceği gerçeği yazılım firmalarınca kabul edilip, okula ait dataların, yazılımın yüklü bulunduğu bilgisayarların sabit diskinin yanı sıra mutlaka iki adet mobil diske (CD ve benzeri) yedeklenmesi sağlanacak ve bu diskler okul müdürleri tarafından saklanılacaktır.

Bilişim Teknolojilerine İlişkin Diğer Hususlar

3.2. Bilişim teknolojileriyle ilgili projelerden umulan faydaların sağlanmasının, kullanıcıların ilgi ve kullanımıyla yakından ilişkili olduğu açıktır. Bu itibarla, Bakanlığımız merkez ve taşra birimleriyle okul ve kurumlarımız;

3.2.1. Bakanlığımızın web sayfasından erişilen BEP, Öğretmenler Portali ve ?skoool? isimli eğitim portali içeriği ile yakın zaman içinde yayımlanması hedeflenen eğitim içeriklerinin, eğitim ve öğretimde kullanılmasına gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.

3.2.2. Yönetim ve diğer alanlarda da üstlenilen görevler bağlamında bilişim teknolojilerinden yararlanılmasının önemi göz önüne alınıp, Resmî Gazete ve Tebliğler Dergilerinin INTERNET'ten incelenmesine ve mevzuat takibinin de yine INTERNET'ten yapılıp, yeni yürürlüğe konulan - yönerge, genelge gibi - mevzuatın bilhassa Bakanlığımız merkez birimlerince Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Plânlama Koordinasyon ve Mevzuat Şubesi Müdürlüğüne e-posta yoluyla ulaştırılmasına özen göstereceklerdir.

3.2.3. Bilişim teknolojilerinden merkez ve taşra birimlerimizle okul ve kurumlarımızda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetleri için yararlanılması önemli görülmekte ve önemsenmekle birlikte, bu teknolojilerden farklı ve yanlış amaçlarla kullanımın önlenmesi lüzumlu değerlendirilmektedir. Bu cümleden olmak üzere, personelin gereksiz zaman kullanımına, iş veriminin düşmesine ve diğer bazı olumsuzluklara yol açtığı kanaati edinilen mesajlaşma programları mesai saatleri içinde hiçbir yönetici, öğretmen, personel tarafından resmî işler dışında kullanılmayacak, bilişim teknolojileri ve INTERNET'ten resmî görevlere uygun olmayan yararlanmalar önlenecektir.

3.2.4. Tüm il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz ile mümkün olduğunca okul ve kurumlarımızın web sayfasının olması arzulanmakta, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullarımıza web hizmetinin Bakanlığımızca verilmesi, web sayfası standartlarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Bu konuda, Bakanlığımızın genelge ve yazılarına göre işlem yapacaklardır.

3.2.5. Yine Bakanlığımız bilişim sisteminde yapılan gelişimle öncelikle okul ve kurum müdürlüklerimize, daha sonra da bütün yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlarımıza ?meb.gov.tr? uzantılı e-posta adresi verilmesi hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, yönetici, öğretmen ve diğer çalışanlarımızın bilişim teknolojilerini kullanmasının önemi, bu alanda yürütülmekte olan projelerin başarısına katkı sağlanması gibi amaçlarla edinilen/edinilecek olan farklı uzantılı da olsa e-posta adresleri Bakanlığımızın çeşitli duyuru ve bilgilendirme hizmetleri bakımından yönetici, öğretmen ve çalışanlarımız tarafından Bakanlığımızın web sayfasında açılan ekrana en geç 2006 Haziran ay'ı sonuna kadar girilecektir.

Bilgi edinilmesini, belirtilen ve benzeri hususların dikkatlice değerlendirilmesini ve bilişim teknolojilerinden amacına uygun etkin yararlanılması hususunda gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
DAĞITIM
A ve B Plânı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber