1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı.

20 Ocak 2004 08:57
+Aa- Yazdır

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü personelinin yer değiştirme suretiyle atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapılmasını sağlayarak, hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 ? Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde görev yapan gençlik ve spor il müdürü, şube müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü ve ilçe müdürleri hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarih ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Taşra Teşkilatı: Gençlik ve Spor İl ve İlçe başkanlıklarını,

Hizmet bölgeleri: Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

Hizmet Alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı yeri,

Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu çalışılması gereken süreyi,

Üst Bölge: Bulunulan hizmet bölgesinin üstündeki bölgeleri,

Alt Bölge: Bulunulan hizmet bölgelerinin altındaki bölgeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esaslar

Temel İlkeler

Madde 5 ? Yer değiştirme suretiyle atamalarda;

a) Kadro imkanları göz önünde bulundurulur.

b) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgeleri arasında atamalar yapılır.

c) Yapılacak atamalarda aile birliğinin bozulmamasına özen gösterilir.

d) Hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği esas alınarak adil ve dengeli dağılım sağlanır.

Hizmet Bölgeleri

Madde 6 ? Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik gösteren illerin gruplandırılması suretiyle oluşturulan hizmet bölgelerine giren il merkezleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Zorunlu Çalışma Süreleri

Madde 7 ? Zorunlu çalışma süreleri, hizmet bölgeleri itibariyle aşağıda gösterilmiştir:

 

Hizmet Bölgesi

Zorunlu Çalışma Süresi (Yıl)

 

6

2

 

5

3

 

4

4

 

3

5

 

2

6

 

1

7

Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirlenen özel durumlar haricinde her bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Zorunlu çalışma süreleri aynı hizmet bölgesindeki hizmet alanları arasında bölünebilir. Bu bölünme sonucu, aynı hizmet alanındaki çalışma süresi iki yıldan az olamaz, ancak 5 ve 6 ncı bölgelerde görev yapanlardan zorunlu hizmet süresinin yarısını tamamlayanların istekleri halinde aynı bölge içinde diğer hizmet alanlarına nakilleri yapılabilir.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini doldurdukları halde, başka bölgelerden tekrar bu bölgelere atanmak veya bu bölgelerde kalmak için talepte bulunanların talepleri öncelikle incelenir.

Atamalar en alt hizmet bölgesinden başlamak suretiyle sırayla diğer hizmet bölgelerine yapılır.

Atanma Dönemleri

Madde 8 ? Bu Yönetmeliğin 11 ve 13 üncü maddeleri dışındaki yer değiştirme suretiyle atamalar her yılın Haziran- Eylül döneminde yapılır.

Yer Değiştirme Halleri

Madde 9 ? Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulan personelin görev yerleri;

a) Memurun isteği,

b) Hizmet gereği,

c) Unvan değişikliği,

d) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması,

e) Savaş, sıkıyönetim, doğal afetler gibi olağanüstü durumların gerçekleşmesi halinde,

değiştirilebilir.

Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler

Madde 10 ? Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelenmesi halinde zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:

A Mazeret grubu: Sağlık durumu,

B Mazeret grubu: Eş durumu.

Bu mazeret gruplarında yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Sağlık durumu nedeniyle başka hizmet alanına atanan veya yerinde bırakılan memurlar, mazeretlerinin devam ettiğini, her yılın Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek zorundadırlar. Mazeretlerinin ortadan kalkması halinde İdare, memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışmasını tamamlattırır.

Mazeretlerin Belgelendirilmesi

Madde 11 ? Memurların mazeret durumlarından dolayı yapılabilecek yer değiştirmelerde;

a) (A) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi esastır.

b) (B) mazeret grubuna dayanarak yer değiştirme talebinde bulunulabilmesi için; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelemesi gerekir. Ayrıca eşlerden birinin nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Aynı kurumda çalışıp da her ikisinin de yer değiştirmeye tabi olması halinde eşlerden ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

Aynı veya farklı kurumlarda çalışıp da eşlerden birinin yer değiştirmeye veya bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirmeye tabi olmaması hallerinde, yer değiştirmeye tabi olmayan veya özel yönetmeliklerine göre yer değiştirmeye tabi olan eşin görev ve unvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır. Bu Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi memurun, memur olan eşinin yer değiştirme talebi öncelikle yerine getirilir.

Eşi 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur kadrosunda çalışanların eşlerinin atama ve nakilleri ilgili kurumla koordine edilerek yürütülür.

Hizmet Gereği Yer Değiştirmeler

Madde 12 ? Haklarında adli, idari soruşturma yapılmış ve bu soruşturma neticesinde o yerde kalmalarında sakınca görülmüş olması veya sicil raporları sonuçlarına göre görevini ifada yetersizlikleri, başarısızlıkları ve olumsuzluğu tespit edilenler, zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan alt bölgelere atanırlar.

Unvan Değişikliği Halinde Yer Değiştirme

Madde 13 ? İl müdürü, şube müdürü, spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü ve ilçe müdürü olarak ilk defa atanacak olan personelin ilk görev yerleri 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir. Bu bölgelerdeki zorunlu hizmet süresini tamamlamadan 10 uncu maddede yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Diğer hizmet bölgelerindeki kadrolara atanabilmek için ilgililerin aynı görevde 2 yıl çalışmış olmaları gerekir. Ancak farklı unvanlarla bu hizmet bölgelerinde 4 yıl görev yapmış olanlar için bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde boş kadro bulunmadığı takdirde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere de atama yapılabilir.

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin atamaları, memurluktan ayrılmadan önceki çalıştığı hizmet bölgesine yapılır.

Kurum Değişikliği Halinde Atanma

Madde 14 ? Başka kurumdan naklen atanmak isteyen memurların eski kurumlarındaki çalıştıkları hizmet bölgeleri değerlendirilerek, kadrolarına uygun atamaları yapılır.

Olağanüstü Hallerde Yer Değiştirme

Madde 15 ? Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılabilir.

Bölge Hizmetlerinden Sayılacak Süreler

Madde 16 ? Bölge hizmetlerinden sayılacak süreler şunlardır:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen ve yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgisi olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekaleten yürütülmesi veya aynı Kanunun ek-9 uncu maddesine göre görevin geçici olarak yürütülmesi halinde, bu sürelerin tamamı,

f) Hizmetin gereği olarak Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde başarılı geçen sürelerin tamamı.

Çalışma sürelerinin hesabında göreve başlayış tarihi ile ilişiğin kesildiği tarih esas alınır. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer bentlerde belirtilen süreler ise bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler

Madde 17 ? Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler şunlardır:

657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

Bütün Bölge Hizmetlerinin Tamamlanması

Madde 18 ? Bütün hizmet bölgelerindeki sürelerini tamamlayanların yer değişiklik istekleri, hizmet gereği dikkate alınarak öncelikle yerine getirilebilir.

Emeklilik Hakkını Kazanma Durumu

Madde 19 ? Bulunduğu bölgede çalışma süresini tamamlamış olması nedeniyle atamaya tabi olacaklardan emeklilik hakkını kazanmış olanlar veya emeklilik hakkını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına ilişkin en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Emekli olma talebinden sarfı nazar etmeleri halinde ise yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar ve ikinci kez bu madde hükmünden yararlanamazlar.

Yer Değiştirme Suretiyle Atama Yapılamayacak Yerler

Madde 20 ? Bu Yönetmeliğe tabi personel;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçeye, bu ile bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu ile bağlı diğer ilçelere,

atanamazlar.

Ancak son genel nüfus sayımına göre;

a) Ek-1 sayılı cetvelde 4, 5 ve 6 ncı bölgeler kapsamında belirlenen il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000'i aşan yerlere,

b) Diğer il ve ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000'i aşan yerlere,

yapılacak atamalarda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Atama İşlemi

Madde 21 ? Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresini dolduran ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulması gereken personel ile bu Yönetmeliğin çeşitli hükümlerinden yararlanmak talebinde bulunan personelin durumunu;

a) Hizmet gereği,

b) Kadro ve ihtiyaç durumu,

c) Memurun başarı kriteri,

d) Memurun daha önce görev yaptığı hizmet bölge ve alanları,

e) İstek formları ile mazeret grubu belgelerini,

bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda dikkate alarak değerlendirir ve hazırladığı teklifleri atamaya yetkili amirin onayına sunar.

Başvuru Şekilleri

Madde 22 ? Hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar Mart ayı sonuna kadar başvuruda bulunurlar. Bu başvurular sicil amirleri kanalı ile Nisan ayı sonuna kadar her unvandaki personel için ayrı ayrı olmak şartı ile görüşleri ile birlikte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Hizmet bölgelerindeki süreleri tamamlamadıkları halde bu Yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarını belgeleyenler süre kaydına bağlı olmaksızın başvuruda bulunabilirler.

Bu talepler atama istek formu doldurmak ve atanmak veya görevde kalmak istenilen hizmet bölge ve alanlarını belirtmek suretiyle yapılır. Talepte bulunulmaması atamaya engel teşkil etmez.

İstek Üzerine Alt Hizmet Bölgesine Atanma

Madde 23 ? Memurlar istekleri ve İdarenin uygun görmesi üzerine bulundukları hizmet bölgesinden daha alt hizmet bölgesine atanabilirler. Bu takdirde alt hizmet bölgesinde geçen hizmet süreleri ayrıldıkları bölge hizmetinden sayılır.

Gerçek Dışı Beyan

Madde 24 ? Mazeret gruplarına dayanarak ataması yapılanların, mazeret durumlarına ilişkin belgelerinin gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde atamaları iptal edilerek yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölge ve alanlarına atamaları yapılır. Ayrıca haklarında adli ve idari soruşturma başlatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 25 ? Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 19/4/l983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içerisinde mevcut personelin durumunu değerlendirmek üzere kurul oluşturulur.

Kurul tarafından 1 yıl içinde, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak, memurların istekleri doğrultusunda alt hizmet bölgelerine veya başarı kriterlerine göre diğer bölgelere atamaları konusunda rapor hazırlanarak atamaya yetkili makama sunulur.

Atamaya yetkili makamca gerekli değerlendirmeler yapılarak atama işlemleri tamamlanır.

Yürürlük

Madde 26 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 2
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
07:05 - Yerli aşıya gönüllü aranıyor06:57 - İstihdama destek paketi genişliyor: Her istihdama kredi06:45 - Meteorolojiden bölge bölge sağanak uyarısı06:38 - Bakan Kasapoğlu'ndan M. City ve Chelsea'ye mesaj06:30 - Yalova'nın duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı koronadan vefat etti06:20 - '7 devlete gidebilirim' diyen sürücü şok yaşadı: Aracı trafikten men edildi
04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü
00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı
00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam