Öğretmenlikte kimler 40 yaş şartına takılmayacak?

Öğretmenlik alımlarında 40 yaş şartı nasıl aranacaktır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Eylül 2014 12:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Öğretmenlikte kimler 40 yaş şartına takılmayacak?

Öğretmenlikte 40 yaş şartı, öğretmen atama yönetmeliğinin 11. maddesi (g) fırkasında şu şekilde düzenlenmiştir:

"g) Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda halen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz."

Ancak, öğretmenlikte yaş şartında sadece bu maddeye bakılmamalıdır. Zira, 2013 yılında, yükseköğretimden disiplin cezası alarak atılanlara getirilen affa dair kanununda özel bir hüküm yer almıştır. 5525 sayılı Kanuna eklenen fıkra şu şekildedir:

"4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa atıf yapan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre aldıkları disiplin cezaları nedeniyle yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilip, anılan Kanunun geçici 40 ıncı, geçici 43 üncü, geçici 45 inci, geçici 46 ncı, geçici 48 inci, geçici 50 nci, geçici 56 ncı ve geçici 58 inci madde hükümlerinden yararlanmak suretiyle önlisans veya lisans öğrenimini söz konusu maddelerde öngörülen şartlar dahilinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bitirmiş olanlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartı aranmaz."

Dikkat edileceği üzere, kanun, afla geri dönenler için 2 yıl süreyle kamuya girişte yaş şartı aranmayacağını belirtmiştir.

Bu madde hükümlerine göre;

1- Aldığı disiplin cezası nedeniyle atılan ancak afla dönüp, 02/08/2013 tarihinden önce mezun olanlar, Kanun 02/08/2013 yürürlüğe girdiğinden, 02/08/2015 tarihine kadar öğretmenlikte aranılan 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmayacaktır. Bu husus kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartları içinde geçerlidir.

2- Aldığı disiplin cezası nedeniyle atılan ancak afla dönüp, 31/12/2015 tarihine kadar bitirecek olanlar için ise öğrenimlerini bitirdikleri tarihten itibaren iki yıl süreyle, öğretmenlikte aranılan 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmayacaktır. Bu husus kamu görevlerine giriş için ilgili mevzuatında öngörülen yaş şartları içinde geçerlidir.

3- Halen sözleşmeli öğretmen pozisyonunda görev yapanların kadrolu öğretmenliğe atanmalarında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmayacaktır.

4- En az bir yıl sözleşmeli öğretmen pozisyonunda fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe atanmalarında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmayacaktır.

Ayrıca Bakanlıkta ustaöğretici olarak çalışan bir öğretmen, kadrolu öğretmen olarak başvurduğunda, yine 40 yaş şartı aranmış. Aday, bu işlemi dava etmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi, 40 yaş şartının kişinin usta öğretici olarak göreve başladığı tarih itibariyle aranması gerektiğine karar vermiştir.

Öğretmenlikte 40 yaş şartı için olumlu karar

Milli Eğitim bakanlığının öğretmenlik alım başvurularında kullandığı elektronik başvuru sisteminde bu durumu dikkate alması gerekmektedir.

Ayrıca öğretmen atanmalarında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle atanmayan öğretmenlerin yaşları artık sınırı geçmiştir. Bu yaş sınırının kaldırılması veya en azından 45 yaş bandına çekilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz