Sözleşmeli Öğretmenliğe (4/B) İlişkin Genelge Yayımlandı

657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen kısmi zamanlı geçici öğreticilerin, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli öğretmen olarak atanma şartlarını düzenleyen MEB genelgesi yayımlandı. Genelgeye göre, sözleşmelerin, 4 Temmuz 2006- 3l Temmuz 2006 tarihleri arasında imzalanması gerekmektedir. Yine genelgeye göre sadece lisans mezunu olanlar, sözleşmeli öğretmen olabilecektir. 14 maddeli genelgenin tam metni için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Temmuz 2006 00:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

4/B Sözleşmeli Personel Usul ve Esaslarında değişiklik yapıldı 24.06.2006
657'nin 4/B madedsinde değişilik yapan 5473 sayılı Kanun 31.03.2006

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.01.4- 2174 /54132 04/07/2006
Konu : Sözleşmeli öğretmenler

GENELGE
2006/58

Bilindiği gibi, 31/3/2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5473 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendinde değişiklik yapılarak Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında norm kadro uygulaması sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli öğretmen istihdam edilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu kapsamda, 26/8/2005 tarih ve 2005/9345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 2005-2006 öğretim yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında görev yapmakta iken 30/06/2006 tarihinde sözleşmesi sona eren kısmi zamanlı geçici öğreticilerin örgün eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi (B) bendi kapsamında istihdamlarına ilişkin ekte gönderilen hizmet sözleşmesi, öğreticilerle il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri arasında karşılıklı olarak 4 Temmuz 2006- 3l Temmuz 2006 tarihi mesai bitimine kadar imzalanacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edileceklerde; öğrenim durumu ve diğer yönlerden Bakanlığımız kadrolarında halen görev yapan emsali kadrolu öğretmenlerde aranan aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar aranacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen genel şartlar yanında;
a) Lisans düzeyinde mezun olduğu yüksek öğretim programının Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin 12/7/2004 tarih ve 119 sayılı kararına göre atanacağı alana uygun olmak,

b) Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin ve Pedagojik Formasyon belgesinin yurt içindeki yüksek öğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

ç) Sağlık durumunun Türkiye'nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını tam teşekküllü hastanelerden son 6 aylık süre içinde alacağı Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek,

d) Kırk yaşından gün almamış olmak,

e) Görevlendirildiği tarihte Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alanı itibarıyla Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak,

f) Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak
özel şartları aranacaktır.

2005-2006 öğretim yıllında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğretici olarak görev yapanlardan;

1- Öğrenim durumu yönünden, Talim ve Terbiye Kurulu'nun öğretmenliğe atanacakların mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ilişkin 12/7/2004 tarih ve 119 sayılı Kararında belirtilen yüksek öğretim programlardan mezun olanlar ile sözleşme yapılacaktır. Öğrenimi Talim ve Terbiye Kurulu'nun yukarıda belirtilen kararında yer verilmeyenler ile sözleşme imzalanmayacak, durumlarında tereddüde düşülenler hakkında emsal oluşturmaması bakımından Bakanlığımızdan görüş sorulacaktır.

2- Öğrenim durumları itibarıyla Türkçe alanında görevlendirilen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları ile İngilizce alanında görevlendirilen yüksek öğretim kurumlarının Almanca ve Fransızca bölümlerinden mezun olup 40 kredilik İngilizce eğitimi aldığını belgelendirenler, görevlendirildikleri alanlarda görevlerine devam edeceklerinden bunlardan isteyenlerle yeniden sözleşme imzalanacaktır.

3- Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesine göre sözleşme yapmış oldukları öğretmenlik alanı dikkate alınarak emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevini yapmak zorundadırlar.
Örneğin; Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenleri ise haftada 20 saat alanlarında aylık karşılığı ders okutmakla yükümlüdürler.

Bunların eğitim ve öğretimin devam ettiği dönemde aralıksız iki aylık süre zarfında sözleşme ücreti karşılığı ders yükünün doldurulamaması durumunda sözleşmeleri (yarı yıl ve yaz tatilleri, yangın, yer sarsıntısı, salgın hastalık, su basması, kar yağışı vb. mücbir nedenlerle eğitim kurumunun kapalı olması durumları hariç) feshedilecektir.

Bu kapsamda görevlendirilecek olan öğretmenlerin herhangi bir mağduriyetlerine meydan verilmemesi bakımından;

a) Öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders saati bulunmak kaydıyla hiç öğretmeni bulunmayan,
b) Ders yükü fazla olan,
c) Aynı eğitim bölgesinde birden fazla
eğitim kurumlarında görevlendirilmeleri suretiyle aylık karşılığı ders görevlerini doldurmalarına imkan verecek şekilde görevlendirilmeleri yapılacaktır.

Diğer taraftan, öğretmen ihtiyacı kadrolu öğretmenlere ek ders ücreti karşılığı ders görevi verilerek karşılanan eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmeyecektir.

Konuyu örneklendirmek gerekirse;
Örnek 1- Çorum ili A lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı/Dil ve Anlatım/Türk edebiyatı ders yükü 58 saat ve 3 norm kadrosu olduğu ve 2 kadrolu öğretmenin görev yaptığı var sayıldığında kurumdaki 58 saat olan ders yükü kadrolu öğretmenlerce (bir öğretmen haftada 30 saate kadar derse girebildiğinden) karşılanabileceğinden bu eğitim kururumuzda sözleşmeli öğretmen istihdam edilmeyecektir.

Örnek 2- Muş ili Atatürk ilköğretim okulunda Türkçe öğretmenine ihtiyaç olduğu var sayıldığında bu okula sözleşmeli öğretmen pozisyonu verilerek sözleşmeli öğretmen çalıştırılabilmesi için Türkçe öğretmeninin aylık karşılığı haftada okutmak zorunda oldukları en az 15 saat ders yükünün olması gerekmektedir.

Örnek 3- Yozgat İli 2 inci eğitim bölgesinde A ilköğretim okulunda beden eğitimi dersinin 10 saat, B ilköğretim okulunda 6 saat ders olması halinde toplam eğitim bölgesinde 16 saat ders yükü olduğundan bu eğitim bölgesinde en fazla ders yükü olan A ilköğretim okulunda bir sözleşmeli öğretmen pozisyonu verilerek sözleşmeli öğretmen çalıştırılacak, bu öğretmenimiz aynı zamanda B ilköğretim okulunun beden eğitimi derslerine de girecektir. Görevlendirmeler yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak öncelikle daha önce görev yaptıkları eğitim kurumunda yapılacak, yeteri kadar ders saati bulunmaması veya görevli oldukları eğitim kurumuna il içinden veya il dışından kadrolu öğretmen atama yapılması durumunda, il içindeki eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı dikkate alınarak aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders bulunan bir başka eğitim kurumu olacak şekilde yapılacaktır. Ancak, bulundukları ilde alanında norm kadro açığı bulunmayanların görev yerlerinin belirlenebilmesi bakımından Bakanlığımıza bilgi verilecektir.

5- Bu kapsamda görev alan sözleşmeli öğretmenlerin çeşitli mazeretleri nedeniyle yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, sözleşme imzalayanlardan eş ve sağlık mazeretleri olanların bu mazeretleri nedeniyle bir başka il'de görev yapmak istemeleri halinde yarı yıl ve yaz tatili dönemleriyle sınırlı olmak üzere, bulundukları illerdeki sözleşmelerinin feshini talep edebileceklerdir.

Bu mazeretlerine dayalı olarak sözleşmesini kendi istekleriyle feshedenler, görev yapmak istedikleri ildeki eğitim kurumlarında alanlarında aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati kadar ders, norm kadro açığı ve boş sözleşmeli öğretmen pozisyonunun bulunması durumunda görev almak istedikleri il veya ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yeni bir sözleşme imzalayabileceklerdir. Alanlarında boş pozisyon bulunmaması durumunda mazeretlerine bağlı olarak ilgililer ile sözleşme yapılmayacaktır.

Konuyu örneklendirmek gerekirse;
Örnek 1- Kars ilinde görevli sözleşmeli bir öğretmenin eşinin Eskişehir ilinde memur olarak görevli olması nedeniyle, bu öğretmenimiz yarı yıl ve yaz tatili süresi içinde bu mazeretine dayalı olarak hizmet sözleşmesinin feshini isteyebilecektir. Kurumlarınca sözleşmesinin feshi uygun görülenler sözleşmesi feshedilmeden önce Bakanlığımıza bildirilecektir.

Bakanlığımızca iller arası koordinasyon sağlandıktan sonra Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü bu öğretmenimizin alanında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında boş sözleşmeli öğretmen pozisyonu bulunması durumunda ilgilinin Kars ilindeki sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedilerek Eskişehir ilinde ihtiyaç duyulan eğitim kurumundaki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonu için karşılıklı sözleşme imzalanacaktır.

Eşinin bulunduğu il dışındaki diğer iller için bu uygulamanın yapılması söz konusu olamayacağından eşinin bulunduğu il'e daha yakın yerlerdeki illerde görev yapmak isteyenlerin talepleri dikkate alınmayacaktır.

Örnek 2- Kayseri ilinde görevli bir sözleşmeli öğretmenimiz kendisinin veya eşi ve çocuklarının birinin hastalığı nedeniyle sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi halinde başka ilde çalışma isteğinde bulunabilecektir. Bu öğretmenimiz yarı yıl ve yaz tatili süresi içinde hizmet sözleşmesinin bu mazeretine dayalı olarak feshini isteyebilecektir. Kurumlarınca sözleşmesinin feshi uygun görülenler sözleşmesi feshedilmeden önce Bakanlığımıza bildirilecektir.

Yine bu mazeret grubunda da iller arası koordinasyon Bakanlığımızca sağlandıktan sonra öğretmenimizin görev almak istediği ilde alanında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarında boş sözleşmeli öğretmen pozisyonu bulunması durumunda ilgilinin görev yaptığı ildeki sözleşmesi kendi isteği üzerine feshedilerek görev almak istediği ilde ihtiyaç duyulan eğitim kurumundaki boş sözleşmeli öğretmen pozisyonu için karşılıklı sözleşme imzalanacaktır.

Eş durumu ve sağlık mazeretine bağlı olarak başka bir ilde görev yapmak isteyenlerde; Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerde aranacak şartlar, izlenecek yol ve belgeler istenilecektir.

Kabul edilebilecek mazeretler eş durumu ve sağlık durumu ile sınırlı kalacağından bunlar dışında öğrenim durumu ve benzeri herhangi bir mazeret dikkate alınmayacaktır.
Eş ve sağlık mazereti bulunan öğretmenlerden aynı ilde görev yapmak üzere boş sözleşmeli öğretmen pozisyonundan daha fazla sayıda başvuru olması durumunda; adaylardan daha önce öğretici olarak göreve başlayana öncelik verilecek, bunun da eşit olması durumunda KPSS'den daha yüksek puan alana öncelik verilecektir.

7- 26/8/2005 tarih ve 2005/9345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında 2005-2006 öğretim yılında görevlendirilenlerden, görevlendirildiği dönemde askerlik dahil herhangi bir nedenden dolayı göreve başlamayanlar ile göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı görevden ayrılmaları nedeniyle sözleşmesi feshedilenler, bu Genelge çerçevesinde sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlatılmayacaklardır.

8- Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlerden, sözleşmeli öğreticilik görevine başladığı tarihte aranılan genel ve özel şartları taşıyan ve belirtilen belgeleri daha önce vermiş olanlardan ayrıca belge istenmeyecek, belgeleri yeniden kontrol edilerek varsa eksik belgesi tamamlattırılacaktır.

9- Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme akdetme şartlarından veya belirlenen nitelikler ile Bakanlığın sözleşmeli öğretmenler için belirlemiş olduğu diğer şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması halinde sözleşmesi sona erdirilir ve ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.

10- Hizmet sözleşmesi yapılanlara ait bilgiler, İLSİS kayıtlarındaki Sözleşmeli Öğretmen ekranına işlenecektir.

11- Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir.

12- Sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere 2006 yılı içinde 1.075,00 YTL brüt aylık ücret ödenecektir. Bunların ücret ödemeleri her ayın 15' inde peşin olarak yapılacaktır.Bunlardan ayın 15'inden önce göreve başlayanlara, göreve başladıkları tarih ile ayın 15'i arasındaki ücretleri ilk alacakları sözleşme ücretleri ile birlikte kıst olarak ödenecektir.

Ücret ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için valilikler ve sözleşmeli öğretmenlerin görev yaptığı eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu Genel Müdürlüklerce gerekli tedbirler zamanında alınacaktır.

13- Hizmet sözleşmelerinin süresi Bütçe kanunu gereğince 31/12/2006 tarihinde sona erecektir. 2007 yılı için sözleşmeli öğretmenlerin gerekli şartları taşımaları halinde yeni sözleşme imzalanacaktır.

14- Sözleşmeli öğretmenlerin özlük ve diğer maddi hakları hizmet sözleşmelerinde belirtilmiştir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının ilk defa yapılıyor olması nedeniyle hizmet sözleşmesinde yer verilmeyen hususlarda veya herhangi bir konuda tereddüde düşülmesi durumunda gecikmeye meydan verilmeden Bakanlığımızdan görüş sorulacak, alınan görüş doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK
Millî Eğitim Bakanı
EKLER
EK 1- Hizmet sözleşmesi
EK 2- İlin ilçeler bazında pozisyon dağılımı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber