1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlişikleri kesilmiş akademik personele ilişkin Tebliğ

12 Ağustos 2006 12:44
+Aa- Yazdır

12/08/2006 tarihli Resmi Gazete yayımlanmıştır

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından :

5535 SAYILI BAZI KAMU ALACAKLARININ TAHSİL VE TERKİNİNE İLİŞKİN KANUNUN 2 NCİ MADDESİYLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 53 ÜNCÜ MADDE ÇERÇEVESİNDE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YAPILACAK ATAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/2)

Bilindiği üzere, 08/07/2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 29/06/2006 tarihli ve 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi ile 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 53 üncü maddenin birinci fıkrasında; ?33 üncü maddeye göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden veya üniversitelerinde görev yapanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar;
a) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışında kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden veya ilişiği kesilmeyip devam edenler ile başka bir kamu kurumuna naklen atananlardan,
b) Eğitimin herhangi bir aşamasında, her ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye çağrılmış olanlardan,
c) Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt içindeki başka bir üniversitede kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden,
d) Eğitimlerinin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar ile görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlardan,
e) Herhangi bir üniversitede görev yaparken yeniden atanmamak suretiyle üniversite ile ilişiği kesilenlerden,
en az yüksek lisans (master) eğitimini başarıyla tamamlamış olanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla, Yükseköğretim Kurulunca atanmalarının uygun bulunması üzerine müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde, (öncelikle daha önce kadrolarının bulunduğu kurumlar olmak üzere) Kurulun belirleyeceği yükseköğretim kurumlarındaki durumlarına uygun öğretim elemanı kadrolarından birine atanabilirler. Bunlardan durumları yukarıdaki (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerine uyanlar için kullanılmak üzere yılda bir defa yapılmasına ilişkin sınırlamaya tâbi olmaksızın 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla ihtiyaca göre öğretim elemanları kadrolarında unvan ve derece değişiklikleri yapılabilir. Yükseköğretim Kurulunca atanması uygun görülmeyenler altmış gün içerisinde yargı yoluna başvurabilirler. Yükseköğretim Kuruluna başvurmayanlar ile Yükseköğretim Kurulunca ataması uygun görülmeyenlerden, yargı yoluna müracaat etmeyenler ve yargı kararı ile öğretim elemanı olarak atanmaları uygun görülmeyenler ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat ederler. Bunlar, personel ihtiyacı dikkate alınarak anılan Başkanlıkça belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tâbi tutulmaksızın altı ay içinde atanırlar.''

İkinci fıkrasında; ?Ancak bunlardan yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayamamış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat etmeleri halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları kaydıyla müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde, personel ihtiyacı dikkate alınarak anılan Başkanlıkça belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının boş memur kadrolarına sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tâbi tutulmaksızın atanırlar. Bunlardan halihazırda Devlet memuru statüsünde çalışanların ise çalıştıkları kurumlarda mecburi hizmetlerini yapmalarına müsaade edilir.''

Üçüncü fıkrasında; ?Bunlar, atandıkları kurumlarında, halihazırda kamu kurumlarında görev yapanlar ise bu kurumlarında yurt içinde veya yurt dışında görmüş oldukları öğrenim sürelerine ilişkin olarak genel hükümler çerçevesinde belirlenen mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirirler ve ilgililer adına öğrenimleri nedeniyle çıkarılmış olan borç tutarlarının takibinden vazgeçilerek tahsilat işlemine son verilir. Bunların daha önce ödemiş oldukları tutarların bulunması halinde, bu meblağa isabet eden süreler ilgililerin mecburi hizmet sürelerinden indirilir. Ancak, üniversiteye veya başka bir kamu kurumuna dönmek istemeyenlerden mecburi hizmet karşılığı olarak, hizmetleri karşılığında aldıkları yurt içi maaşlar talep edilemez. Bu maaşlar haricinde eğitimleri için yapılan diğer ödemeler talep edilir.''

Dördüncü fıkrasında ise; ?Birinci fıkranın (a), (b) veya (c) bentlerinde sayılan durumların gerçekleşmesine rağmen, Geçici 47 nci madde uyarınca öğrenim hakkı tanınanlardan ataması yapılmış olanlar ile kadrolarıyla ilişikleri kesilmeyenlerden haklarında borç takibi yapılanlar kadrolarında bırakılır; bunlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. Bunların yükseköğretim kurumlarında çalışmış oldukları süreler mecburi hizmetlerinden indirilir.? hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümler gereğince, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum veya kuruluşlarına yapılacak atama teklif işlemlerine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

I- Başvuru genel şartları

Kamu kurum veya kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanmak için Devlet Personel Başkanlığına müracaat edeceklerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

II- Başvuruda bulunacaklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilenler ile 35 inci maddesine göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilenlerden veya üniversitelerinde görev yapanlardan, 5535 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihine kadar;

1. Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışında kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları sebebiyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden,

2. Eğitimin herhangi bir aşamasında, her ne sebeple olursa olsun Türkiye'ye çağrılmış olanlardan,

3. Lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt içindeki başka bir üniversitede kalmaları gereken süre içerisinde öğrenimlerini tamamlayamamaları nedeniyle kadroları ile ilişikleri kesilenlerden,

4. Eğitimlerinin herhangi bir aşamasında istifa etmiş olmaları nedeniyle kadrolarıyla ilişikleri kesilenler, sürelerinin bitiminde mecburi hizmetlerini tamamlamak üzere görevlerine başlamayıp çekilmiş sayılanlar ile görevlerine başlayıp da yükümlü bulundukları mecburi hizmetini bitirmeden görevlerinden ayrılanlardan,

5. Herhangi bir üniversitede görev yaparken yeniden atanmamak suretiyle üniversite ile ilişiği kesilenlerden;

a) Yükseköğretim Kuruluna başvurmayanlar,
b)Yükseköğretim Kuruluna müracaat etmiş olup, ataması uygun görülmeyenlerden yargı yoluna gitmeyenler,
c) Yükseköğretim Kurulunca ataması uygun görülmeyenlerden yargı yoluna gitmekle birlikte, yargı kararı ile öğretim elemanı olarak atanmaları uygun görülmeyenler,

halihazırda öğretim elemanı veya Devlet memuru statüsünde çalışmamaları kaydıyla, bu Tebliğe ekli Başvuru Formu'nu (EK?1) doldurmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığına müracaat edebileceklerdir.

III- Başvuru süresi

Başvuruda bulunacaklardan;

1. En az yüksek lisans (master) eğitimini başarıyla tamamlamış olanların, 5535 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden itibaren 08/07/2007 tarihine kadar bir yıl içerisinde,

2. Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayamamış olanların ise, 5535 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08/07/2006 tarihinden itibaren 08/10/2006 tarihine kadar üç ay içerisinde,

Devlet Personel Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak son müracaat tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde, müteakip ilk iş günü mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunulabilecektir.

IV- Atama teklifi

Atama için gerekli şartları taşıyan başvuru sahiplerinin, süresi içerisinde Devlet Personel Başkanlığına müracaat etmeleri halinde,

1. En az yüksek lisans (master) eğitimini başarıyla tamamlamış olanların, müracaat tarihinden itibaren altı ay içerisinde,

2. Yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayamamış olanların ise, müracaat tarihinden itibaren üç ay içerisinde,

personel ihtiyacı dikkate alınarak, adı geçen Başkanlıkça belirlenecek, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan kamu kurum veya kuruluşlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi boş memur kadrolarından varsa öğrenimleri sonucu ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, yoksa da görevde yükselme mahiyetinde olmayan öğrenim durumlarına uygun diğer kadrolara, sınav şartı aranmaksızın ve açıktan atamaya ilişkin sınırlamalara tabi tutulmaksızın atama teklifleri yapılacaktır.

Atama teklifi, atama yapılacak kamu kurum veya kuruluşuyla birlikte ataması yapılacak ilgiliye de yazılı olarak bildirilecektir.

V- Atama

Devlet Personel Başkanlığı tarafından ataması teklif edilenlerin, 2547 sayılı Kanunun Geçici 53 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla:

1. Başvuru sahiplerinin, Devlet Personel Başkanlığının atama teklif yazısının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren, ekte yer alan EK?2 Başvuru Formu ve yine aynı Formda istenilen belgelerle birlikte, en geç on beş gün içerisinde atamasının teklif edildiği kamu kurum veya kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

2. Atama teklifinin yapıldığı kurum veya kuruluşlar, ilgililerin atamalarını; kendilerine başvurdukları tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ve gerektiğinde iller arası kadro aktarımı da yapmak suretiyle il tercihlerine göre durumlarına uygun derecelerden kadrolara yapacaklardır.

3. Kurum veya kuruluşlarca ataması yapılanların göreve başlatma işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri uygulanacaktır.

4. Başvuru sahiplerinin atanmaları için gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, atama teklifi yapılan kurum veya kuruluşlarca tespit edilecek, söz konusu şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.

5. Kurum veya kuruluşlarca ataması yapılanlar ile gerekli şartları taşımadıkları için ataması yapılamayanlara ilişkin bilgiler, ekte yer verilen EK?3 Formun doldurulması suretiyle en geç on beş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilecektir.

VI- İşbirliği

İlgili kamu kurum veya kuruluşları, söz konusu atama işlemlerine ilişkin olarak, gerekli bilgi ve belgelerin sağlanması ve diğer hususlarda Devlet Personel Başkanlığı ile işbirliği içinde bulunacak ve icap eden kolaylığı göstereceklerdir.

VII- Diğer Hususlar

1. En az yüksek lisans (master) eğitimini başarıyla tamamlamış olanlardan, kamu kurum veya kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına müracaat edeceklerin;

a) Müracaat öncesinde ya da sonrasında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 53 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince atanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna başvurmamış olmaları veya

b) Müracaat öncesinde, Yükseköğretim Kuruluna yapmış bulundukları başvurunun uygun görülmemesi üzerine yargı yoluna gitmemiş olmaları veya

c) Müracaat öncesinde, Yükseköğretim Kuruluna yapmış bulundukları başvurunun uygun görülmemesi üzerine yargı yoluna gidip, yargı kararı ile de atanmalarının uygun görülmemiş olması,

d) Her halükarda, halihazırda öğretim elemanı veya Devlet memuru statüsünde çalışmıyor olmaları ve müracaat süresini geçirmemeleri,

gerekmektedir.

2. Yüksek lisans (master) eğitimini başarıyla tamamlayamamış olanların ise, halihazırda öğretim elemanı veya Devlet memuru statüsünde çalışmıyor olmaları ve müracaat süresini geçirmemeleri gerekmektedir.

3. Atama teklifinin yapılmasında başvuru sahibinin beyanı esas alınır. Kamu kurum veya kuruluşlarınca yapılacak atama işlemi esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, atama tekliflerine ilişkin yapılan işlemler geçersiz sayılır.

4. Gerekli şartları taşımak suretiyle, kamu kurum veya kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına müracaat edenler hakkında kamu kurum veya kuruluşlarından süresi içerisinde, boş memur kadroları için atama talebi gelmesi halinde, ilgililerin daha önce atama teklifinin yapılmamış olması kaydıyla, atama teklifleri talepte bulunan kurum veya kuruluşlara yapılabilecektir

5. Ataması yapılanların, görevde yükselme mahiyetinde olmamak şartıyla sınavsız olarak, aynı yada öğrenim durumlarına uygun eşdeğer unvanlı diğer boş kadrolar ile öğrenimleri neticesinde ihraz etmiş bulundukları unvanlara ilişkin boş kadrolara kurum içi veya kurumlar arası nakil suretiyle atanma imkanı genel hükümler çerçevesinde her zaman bulunmaktadır.

6. İlgililerin sadece kamu kurum veya kuruluşlarının boş memur kadrolarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına başvurmaları gerekmekte olup, bunun haricindeki borç takibi, mecburi hizmetin tamamlanması gibi konuların ise, ilgili kamu kurum veya kuruluşları ile yükseköğretim kuruluşları nezdinde çözümlenmesi gerektiğinden, bu konulara ilişkin Devlet Personel Başkanlığına yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7. Bu Tebliğin yayım tarihinden önce, kamu kurum veya kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına yapılan başvuruların, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesince yenilenmesi gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

Ekleri İçin Tıklayınız

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı
06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar01:43 - CHP'li Cihangir İslam: HDP'nin Millet İttifakı'nın içinde olması lazım01:39 - Sivas ve Yozgat'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araçlarda hasar oluştu
01:34 - 90 bin Filistinli, Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesini idrak etti01:00 - Bursa Büyükşehir Belediyesinden 60 bin haneye fatura desteği00:03 - Kurumlararası geçici görevlendirilen memura ücret ödemesi yapılabilir mi?00:01 - 9 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Dışişleri açıkladı: İki ülkeyle seyahat kısıtlaması kaldırılıyor
23:31 - Devrilen briketlerin altında kalan küçük Ali'den acı haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam