Bir dereceden, kimler nasıl yararlanacak?

2016 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan bir derece düzenlemesinden kimler nasıl yararlanacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Eylül 2015 09:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Bir dereceden, kimler nasıl yararlanacak?

2016 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olan bir derece düzenlemesinden kimler nasıl yararlanacak.

Bilindiği üzere, 2016-2017 toplu sözleşmesinde, 15.01.2005'den sonra göreve başlayacaklara 1 derece verilmesi karara bağlanmıştır.

---

2016-2017 Toplu sözleşme hükmü şu şekildedir:

(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır."

Bu madde memurlar için özetle şunu demektedir. Bir derece veren 458 sayılı KHK hükümleri, 15/01/2005'ten sonra göreve başlayan ve 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlara verilecektir.

Atıfta bulunulan 458 sayılı KHK ise şu şekildedir:

Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

"Ek Geçici Madde - Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve aynı derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir.

Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yelim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.

Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır."

DEĞERLENDİRME

1-Bir derece hem çalışan memura hem de daha önce emekli olmuş memura verilecektir.

2- Bir dereceden yararlanabilmek için 15/1/2016 tarihinde memur, 3992a tabi sözleşmeli veya 926'ya tabi askeri personel olunmalıdır. Bu bağlamda örneğin 15/1/2016 tarihinde 4/B^li statüde sözleşmeli olup da, 16/1/2016 tarihinde memur kadrosuna geçecek olan kişi bu haktan yararlanamayacaktır. Tıklayınız.

3- Bir derece hem kazanılmış hak aylığını hem de emekliliğe esas derece ve kademesini artıracaktır.

4- Memur olup da, 15/1/2016 tarihinde askerde olanlar yararlanabilecektir. Ancak memur olmayıp da, 15/1/2016 tarihinde askerde olan ve askerlik sonrası memur olan kişi, 1 dereceden yararlanmayacaktır.

5- 15/1/2016 tarihinde vekil memur olan, 1 derece hakkından yararlanamayacaktır. Tıklayınız.

6- İntibakta emsali geçememek şeklindeki uygulama 1 derece ilavesinde uygulanmamaktadır. Tıklayınız.

7- 15/1/2016 tarihinde görevine son verildiği için memurluktan atılan ancak davayı kazanarak göreve dönene, dışarda geçirdiği süre hukuken memuriyette geçilmiş sayılacağından, bir derece uygulanır.

8- Bir derece verilen personel, eğer kurumda aynı unvanlı ve aynı derece/kademede çalışan personel var ise zam farkını alır. Tıklayınız.

9- 15 Ocak 2016 tarihinde işçi olan ancak daha sonra memur olan kişiye bir derece uygulaması yapılamamaktadır. Tıklayınız.

10- Bir derece kazanılmış hak aylık derecesini yükseltmektedir. Kadro derecesini değiştirmemektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber