1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yetiştirme kurslarında da hazırlık ve planlama ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlerin ek dersleri için 11/01/2016 tarih ve 300356 sayılı yazısı bir açıklama yaptı.
05 Mayıs 2016 12:06
+Aa- Yazdır
Yetiştirme kurslarında da hazırlık ve planlama ödenecek

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlerin ek dersleri için 11/01/2016 tarih ve 300356 sayılı yazısı bir açıklama yaptı.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARINDA ÖĞRETMENE HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ ÖDENECEK

Bu yazının 2. maddesindeki; "2- Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere, rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." açıklamalarına göre hazırlık ve planlama görevi destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ödenecektir.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARINDA ÖĞRETMENE HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ SINIRIN DIŞINDA AYRIYETEN ÖDENMELİDİR

Öğretmenlerin yetiştirme ve destekleme kursu görevleri karşılığında azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere ek dersleri ödenmektedir. Bu nedenle 3 saatle sınırlı olmak üzere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenen her 10 saat ders için 1 saat ek ders ücretinin de yetiştirme ve destekleme kursu görevleri karşılığında azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında ödenmesi gerekmekte iken MEB'in yazısı yetiştirme ve destekleme kursunu ayrı tutmamıştır.

Kısaca öğretmen normal olarak azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri için 3 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alıyorsa hafta sonu da 10 saat girdiği yetiştirme ve destekleme kursu görevi için ayrıyeten 1 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alması gerektiği kanaatindeyiz.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARI HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ %100 ARTIRIMLI MI ÖDENECEK?

Ayrıca yetiştirme ve destekleme kursları kapsamında ek ders görevi verilen öğretmenlere ek ders ücreti %100 artırımlı ödenmektedir. Bu nedenle yetiştirme ve destekleme kursları kapsamında ödenecek olan hazırlık ve planlama görevi ek dersinin de %100 artırımlı ve gece ücreti üzerinden ödenmesi gerekmekte iken MEB'in yazısında bu konuya yer verilmemiştir.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARI HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ ÖĞRETMENE 1 SAAT KATKI SAĞLAYACAK

Öğretmenler genelde azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri için 30 saati doldurmadığından 2 saat hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti almakta bu yazıya göre yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduracağından 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Haftada 1 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 20 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Haftada 2 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Hazırlık ve planlama görevi karşılığı en fazla 3 saat ek ders ücreti verilmektedir.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARI HAFTA İÇİ SAAT KAÇTA YAPILARSA YAPILSIN AYLIK KARŞILIĞI DEĞERLENDİRİLECEK

Bu yazının 1. maddesindeki; "1- Söz konusu eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatilleri dışında yüz yüze eğitim kapsamında okutulan derslerin, saat kaçta okutulduğuna bakılmaksızın öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." açıklamalarına göre destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri aylık karşılığı ders görevi verilemez iken hafta içi günlerde derslerin, saat kaçta okutulduğuna bakılmaksızın öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmektedir.

Peki bir öğretmene yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde aylık karşılığı ders görevi verilebilir mi?

PEKİ, MEB'İN MESAİ SAATLERİNDEN HABERİ VAR MI?

Cevabı çok basit Yok. Çünkü olsaydı Sayın Genel Müdür "...yüz yüze eğitim kapsamında okutulan derslerin, saat kaçta okutulduğuna bakılmaksızın öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." şeklinde görüş bildirmezdi.

Peki bu iddiamızı nereye dayandırıyoruz. Tabi ki 657 sayılı kanuna;

Şöyle ki;

SAAT 17.00'DEN SONRA BAŞLAYAN SAATLERDE AYLIK KARŞILIĞI DERS GÖREVİ VERİLEMEZ

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Çalışma Saatleri" başlıklı 99. maddesindeki; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesindeki; "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun'un "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesindeki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre öğretmenlere hafta içi günlerde derslerin, saat kaçta okutulduğuna bakılmaksızın aylık karşılığı olarak resen ders görevi verilemez.

Kaldı ki yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine göre "...yüz yüze eğitim kapsamında okutulan derslerin, saat kaçta okutulduğuna bakılmaksızın öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir." şeklinde ki bir görüş yasal ve hukuki değildir ayrıca Anayasa'mızın 18.maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARINDA GÖREV ALAN YÖNETİCİLERİN HİZMET PUANLARINA HER AY İÇİN 0,5 PUAN EKLENECEKTİR

Bu yazının 3. maddesindeki; "3- Söz konusu kurslarda fiilen görev yapan yöneticilerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir." açıklamalarına göre destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan yöneticilerin hizmet puanlarına her ay için 0,5 puan eklenecektir.

17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet puanları" başlıklı 40 maddesindeki; "(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden: (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." hükümlerine göre ek puan verilmektedir.

Bu bağlamda görüş yazısına konu olan fiilen derse girmeyen kurs merkezi yöneticisine ek hizmet puanı verilmeyecektir.

İşte o yazı;

Takviye kurslarında görevli öğretmenlerin ek dersleri Yetiştirme kursları sorular ve cevaplar Yetiştirme kursundan ek ders alanlar belletici olarakta ek ders alabilecekler MEB, yöneticilerin yetiştirme kursu ek derslerini açıkadı Yetiştirme kursları ranta dönüştü

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 10 10
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
07:23 - İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı07:20 - 'Atık' değil ham madde07:10 - Anayasa Bilim Kurulu: AYM ve HSK seçimlerinde TBMM'ye ağırlık verilsin07:05 - Delta yoğun bakımı uzattı06:50 - Ülke genelinde yangın dayanışması06:40 - Ajanslardan Türkiye karşıtı operasyon: Bu neyin provası
06:30 - Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklık artışı gerçekleşecek - Haritalı06:15 - Afgan göçmenler yakalanmamak için 2-4'lü gruplara bölündü03:34 - Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:08 - Yangın kabusu 7. gününde: İyi ve kötü haberler geliyor...00:39 - Manavgat'ta bir mahalle daha boşaltıldı00:05 - Maliye'de müdürlerin 68/B torba kadro ataması tasarruf takıldı
00:04 - Dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı listesinde 44 bilim adamımız var00:01 - 3 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:43 - AB Delegasyonu, Demet Akalın'a Twitter'dan yanıt verdi!23:31 - Oyak Renault Megan'ı Karsan'la birlikte üretecek23:30 - Temmuzda en çok bu ürünlerin fiyatı arttı
23:04 - Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam