1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

20 Kasım 2006 22:02
Yazdır
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DERS KİTAPLARI VE EĞİTİM ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (1)

Resmî Gazete : 29.5.1995/22297
Tebliğler Dergisi : 3.7.1995/2434

Ek ve Değişiklikler:
1) 3.9.1996/22746 RG ( 7.10.1996/2463 TD )
2) 5.4.1997/22955 RG ( 1.4.1997/2475 TD )
3) 26.7.1997/23061 RG ( AĞUSTOS 1997/2479 TD )
4) 4.9.1997/23100 RG ( EYLÜL 1997/2480 TD )
5) 9.5.1998/23337 RG ( MAYIS 1998/2488 TD )
6) 12.8.1998/23431 RG ( EYLÜL 1998/2492 TD )
7) 9.1.1999/23578 RG ( MART 1999/2498 TD )
8 ) 17.12.1999/23909 RG
9) 10.4.2003/25075 RG ( MAYIS 2003/2548 TD )
10) 11.6.2003/25135 RG ( TEMMUZ 2003/2550 TD )
11) 17.3.2004/25405 RG ( NİSAN 2004/2559 TD )
12) 10.6.2004/25488 RG
13) 2.11.2004/25631 RG ( KASIM 2004/2566 TD )
14) 5.4.2005/25777 RG ( NİSAN 2005/2571 TD )
15) 18.5.2006/26172 RG ( MAYIS 2006/2584 TD )
16) 4.7.2006/26218 RG (TEMMUZ 2006/2586 TD)
17) 2.8.2006/26247 RG ( EYLÜL 2006/2588 TD)
18) 1.9.2006/26276 RG ( EYLÜL 2006/2588 TD)
19) 4.11.2006/26336 RG
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 ? (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak
ders kitabı, temel ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz
kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile diğer kitap ve eğitim araçlarının
Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak
hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, kabulü, ilânı, seçimi,
yayımlanması, dağıtımı ve ders kitabı/kitapları üreten yayın evlerinde
aranacak şartlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 ? (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak ders
kitabı, temel ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz
kitabı, bilgi iş ve işlem yaprakları ile diğer kitap ve eğitim araçlarının
niteliklerinin belirlenmesi, hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi,
kabulü, ilânı, seçimi, yayımlanması, dağıtımı ve ders kitabı/kitapları
üreten yayın evlerinde aranacak şartlarla ilgili hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 ? (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 ?
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Başbakanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
Daire Başkanlığı: Yayımlar Dairesi Başkanlığını,
Birim: (Değişik : 1.9.2006/26276 RG) Okul ve kurumlarda okutulan derslere
ait öğretim programı, ders kitabı ve eğitim aracını hazırlayan ilgili
hizmet birimlerini,
Kitap: Ders kitabı, temel ders kitabı, bilgi(2) iş ve işlem yaprakları ile
öğretmen kılavuz kitaplarını,
Ders Kitabı: (Değişik : 1.9.2006/26276 RG) Örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği öğretim programları doğrultusunda
hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de üretilebilen basılı eseri,
Temel Ders Kitabı: Genellikle meslekî ve teknik öğretim okul ve
kurumlarında, alanın gerektirdiği bilgilerin tamamını kapsayan ve program
değişikliklerinden kısa sürede etkilenmeyen basılı eseri,
Bilgi İş ve İşlem Yaprakları(2): Meslekî ve teknik öğretim okullarının
atölye ve laboratuar derslerinde veya uygulamalrında kullanımak, meslekî
bilgi ve becerileri pekiştirmek amacıyla hazırlanan yayınları,
Öğretmen Kılavuz Kitabı: (Değişik : 17.3.2004/25405 RG) İlgili öğretim
programlarında yer alan hedef ve açıklamalar doğrultusunda ders kitabının
daha etkili kullanımını sağlayacak çeşitli örnek, alıştırma; işlenen
ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer
etkinlikleri kapsayan, öğretmenlerin yararlanması için hazırlanan basılı
eseri,
Baskıya Hazır Nüsha: (Değişik : 1.9.2006/26276 RG) Çizgisiz beyaz kağıda
daktilo, bilgisayar veya benzeri araçlarla sınıf seviyesine uygun punto ve
standartta yazılmış, resim, fotoğraf, tablo, grafik, şema, plan, harita ve
benzeri, öğretime yardımcı unsurları, metinlerin uygun yerlerine
yerleştirilmiş, basılmamış, ciltlenmiş baskıya hazır eseri,
Basılmış Kitap: Ders kitabı, temel ders kitabı, bilgi(2) iş ve işlem
yaprakları, öğretmen kılavuz kitabı gibi basılı eserleri,
Eğitim Aracı: (Ek:17.3.2004/25405 RG)(Değişik : 2.8.2006/26247 RG)
Programın alanının gerektirdiği standart donanım kapsamında okul ve
kurumların atölye ve laboratuvarlarında yer alması gereken makine,
teçhizat, eğitim deney seti ve benzeri ekipmanın; sıra, masa, tahta, tv ,
bilgisayar, tepegöz, dijital ölçüm aletleri, deney tüpü, yoğaltım
malzemeleri ve benzerleri dışında kalan, öğretim programlarını destekleyen
ve derslerin öğreniminde yararlanılan basılı eserler ile film, slayt,
video kaseti, resim, fotoğraf, tablo, ses kaseti, disket, CD, yer küre,
harita, atlas ve benzeri araçları,
Öğrenci Çalışma Kitabı: (Değişik : 1.9.2006/26276 RG) İlgili öğretim
programlarında yer alan amaç ve açıklamalar doğrultusunda dersin
öğrenilmesini kolaylaştıracak ve öğrencilerin yeteneklerinin
geliştirilmesine yardımcı olacak çeşitli örnek, alıştırma, işlenen
ünitelerle ilgili internet adresleri, okuma kaynakları ve diğer
etkinlikleri kapsayan yaprakları ayrı ayrı da kullanılabilen basılı eser
ile üniteleri görsel ve işitsel yönden destekleyen CD, DVD, VCD gibi ek
materyalleri kapsayan seti,
Yayın evi: (Ek:17.3.2004/25405 RG) Ders kitabı ve/veya eğitim aracı üreten
yayın evini,
Editör: (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Kitabın yazıldığı alanda en az lisans
düzeyinde öğrenim görmüş ve eserin üretim sürecinin koordinasyonunu
sağlayan kişiyi,
Dil Uzmanı: (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı
alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Görsel Tasarımcı: (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Resim veya grafik alanında
lisans veya lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş ya da en az beş yıl ders
kitabı ile diğer kitap ve eğitim araçlarını resimlediğini belgelendiren
kişiyi,
Alan Uzmanı: (Ek: 17.3.2004/25405 RG)(Değişik: 10.6.2004/25488 RG) Kitabı
ile ilgili alanda bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş veya bu alanda
daha önce yayımlanmış ders kitabı olan kişiyi,
Program Geliştirme Uzmanı: (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Program geliştirme
alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı: (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Ölçme ve
değerlendirme alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Rehberlik veya Gelişim Uzmanı: (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi veya Gelişim Psikolojisi alanında
lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi,
Eğitim Teknolojisi Uzmanı: (Ek:17.3.2004/25405 RG) Eğitim teknolojisi
alanında lisans veya lisans üstü öğrenim görmüş kişiyi
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Ders Kitaplarının Nitelikleri ve İncelenmesi ile Yayın Evlerinde Aranacak
Şartlar, Ders Kitaplarının Hazırlanması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
(3)
Ders Kitaplarının Nitelikleri ve İncelenmesi ile Yayın Evlerinde Aranacak
Şartlar(4)
Madde 5 ? (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Ders kitaplarında aranacak
nitelikler ile yayın evlerinde aranacak şartlar:
a) Ders kitaplarının nitelikleri ve incelenmesi
Ders kitapları:
1) Anayasaya ve kanunlara aykırı hususları içermez.
2) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin
Genel Amaçlarında belirtilen ?Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî,
ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek? hükmüne ve Türk Millî
Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olarak hazırlanır.
3) Temel insan haklarına aykırılık taşımaz. Cinsiyet, ırk, din, dil, renk,
siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık içermez.
4) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanır.
5) Reklâm niteliğinde ögeleri içermez.
Ders kitapları, Ders Kitaplarında Aranacak Nitelikler ile Yayın Evlerinde
Aranacak Şartlar, Ders Kitaplarının Hazırlanması, İncelenmesi,
Değerlendirilmesi ve Eğitim Araçlarının Seçimine İlişkin Yönergede
belirtilen hükümlere uygun olarak hazırlanır.
b) Ders kitabı üreten yayın evlerinde aranacak şartlar
Yayın evlerinin; mesleğin ilkeleri ve etik değerleri etrafında
kurumsallaşmaları, ders kitabının üretim sürecini alanlarında uzmanlaşmış
personel eliyle yönetmeleri, belirli öğretim alanları veya sınıflar
düzeyinde ders kitabı hazırlama konusunda uzmanlaşmaları esastır.
1) (Değişik: 10.6.2004/25488 RG) Yayın evlerince başvurusu yapılan
eserler; alanlarındaki yüksek öğretim kurumundan mezun olmuş veya bu
alanda daha önce yayımlanmış ders kitabı olan yazar/yazarlarla birlikte
editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı, ölçme ve değerlendirme uzmanı,
program geliştirme uzmanı ve rehberlik veya gelişim uzmanı tarafından
hazırlanır.
2) Yayın evleri, ders kitabı üretebilecek yeterli sayıda insan kaynağına,
fizikî mekâna, teknik donanıma ve arşive sahip olur.
Yayın evlerinin;
Türkçe/Edebiyat, Yabancı Dil, Matematik, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar,
Fen Bilimleri, Meslekî ve Teknik Öğretim, Felsefe Grubu(5), Din Kültürü ve
Ahlâk Bilgisi alanlarında ürettiği kitaplar için kadrolu ve sigortalı
olarak istihdam edilmiş veya yayın evi sahibi/ortağı olan birer editör,
dil uzmanı ve görsel tasarımcıya,
Yönetici, yazar, editör, dil uzmanı, görsel tasarımcı ve benzeri
uzmanların çalışabilecekleri odalar ile arşiv, toplantı salonu, teknik
donanım ve benzeri ünitelerden meydana gelen fizikî mekâna,
Bilgisayar donanımları, yazıcılar, CD kayıt cihazı, tarayıcı ve benzeri
teknik donanım ile gerekli bilgisayar yazılımlarına,
Uzmanlaşmak istediği ders kitabı alanında yeterli sayıda kitap, resim,
fotoğraf, harita ile basılı olmayan araçların yer aldığı arşive,
Kabul edilen ders kitabı ve/veya diğer eğitim aracı ürettiğine dair
belgeye
sahip olmaları gerekir.
(Değişik son paragraf: 2.11.2004/25631 RG) Ders kitabı üreten yayın
evlerinin şartlarının değerlendirilmesi, Yönergede belirtilen şekilde
yapılır.
3) Yüz kızartıcı bir suçtan veya telif hakları ile ilgili kanuna aykırı iş
ve işlemlerden hüküm giymiş olanların, sahibi ve/veya ortağı oldukları
yayın evlerinin ders kitabı başvuruları kabul edilmez. Bunlar, bu
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan uzmanlık alanlarında görev alamaz,
eserleri uygun bulunmuş olsa bile iptal edilir.
4) Yayın evinin başvurusunda verilen herhangi bir belgenin veya yazılı
beyanının gerçek dışı olduğunun idarî ve/veya adlî makamlarca tespit
edilmesi hâlinde, belgenin/beyanın ait olduğu eser/eserlere ait Kurul
Kararı iptal edilir. Yayın evinin beş yıl süreyle yeni başvurusu kabul
edilmez.
(Değişik son fıkra: 2.11.2004/25631 RG) Yayın evi, belirtilen şartlara
sahip olduğunu gösterir belgeleri Başkanlığa verir.
Kitapların Hazırlanması ve Hizmete Sunulması
Madde 6- Kitaplar aşağıdaki usullere göre hazırlanır ve hizmete sunulur.
a) Yarışma: (Değişik : 17.3.2004/25405 RG )
İhtiyaç duyulan alanlarda Bakanlıkça ders kitabı hazırlanmasıyla ilgili
olarak ödüllü veya ödülsüz yarışma açılır.
Bu yarışmanın başvuru şekli, yarışma şartları, yarışmada derece alanlara
verilecek ödülün miktarı, ödemeye ilişkin usul ve esaslar, düzenlenecek
şartname ile belirlenir. Kurulca hazırlanan şartname, Tebliğler Dergisinde
ilân edilir.
1) Bu yarışmaya ders kitabı üretme şartlarını taşıyan yayın evleri
katılır.
2) Yarışmaya katılacak eserler, Yönergede belirtilen esaslara göre
hazırlanır.
3) Eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, Bakanlığımız ve diğer resmî
kurumlardan katılacak uzmanlardan oluşturulacak Özel İhtisas
Komisyonlarınca yapılır.
4) İnceleme ve değerlendirme sonuçları, Kurulda görüşülür ve alınan karar
Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
b) Sipariş
1) Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesi, ilgili birimce
hazırlanıp Başkanlığa sunulur. Kurulca uygun görülen şartname, hazırlayan
birime gönderilir.
2) Söz konusu birim, kişi veya komisyona şartname hükümlerine göre kitap
yazdırır.
3) İlgili birim, hazırlana baskıya hazır nüshaları inceler veya
incelettirir. İnceleme sonunda düzenlenen raporlar ile eserler Başkanlığa
sunulur. Bunlar Kurulca değerlendirilir. Alınan karar, Daire Başkanlığına
ve ilgili birime bildirilir.
c) Satın alma
1) Okutulmasına ihtiyaç duyulması hâlinde, yurt içinde veye dışında
yazılmış ya da tercüme edilmiş olan kitapların incelenmesi, ilgili birimce
yaptırılır ve raporlarıyla birlikte Başkanlığa sunulur.
2) Kurulca kitabın veya telif hakkının satın alınmasına karar verilmesi
hâlinde, bu durum, gereği için Daire Başkanlığına bildirilir. İlgili
birime de bilgi verilir.
d) Yazdırma
Bakanlık, teşkilâtında görevli elemanlara veya bunlardan kuracağı bir
komisyona kitap hazırlatabilir. Bu durumda da sipariş usulündeki yol
izlenir.
e) Özel Kesimce Hazırlama (Değişik: 5.4.2005/25777 RG )
1) Baskıya hazır nüshanın 2 (iki) adedi, öğrenci çalışma kitabı ve
öğretmen kılavuz kitapları ile birlikte takım hâlinde (Değişik ibare:
18.5.2006/26172 RG) her yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında(12)
incelenmek üzere (Değişik ibare: 1.9.2006/26276 RG) Daire Başkanlığına
teslim edilir. Ancak hangi ders kitaplarının öğrenci çalışma kitabı ve
öğretmen kılavuz kitabı ile birlikte takım hâlinde verileceği Yönergede
belirtilir.
Ders kitabının yeniden yazımını gerektiren program değişikliklerinde;
baskıya hazır nüshaların incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurusu,
incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlardan ders kitabı olarak kabul
edilenlere ait listenin Tebliğler Dergisinde duyurulması ile ilgili
takvim, Kurul kararı ile bu Yönetmelikte belirtilen sürelere uyulmaksızın
belirlenebilir.
2) Mayıs ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar Kurulca kabul
edilen, okutulma süresi devam eden ve süresi uzatılan ders kitaplarının
listesi, Tebliğler Dergisinde yayımlanmak üzere Mayıs ayının sonuna kadar
Daire Başkanlığına gönderilir.
3) Azınlık okulları, kendi dillerinde okutulmak üzere hazırlattıkları
kitapları, yeminli mütercimlerce tercüme edilmiş bir nüshası ile birlikte
(Değişik ibare: 1.9.2006/26276 RG) Daire Başkanlığına teslim ederler.
4) Yürürlükten kaldırıldı.(1.9.2006/26276 RG)
5) İnceleme ve değerlendirme sonuçları, inceleme raporları ve puanları ile
birlikte ilgilisine gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kitapların Değerlendirilmesi ve İnceleme Ücretinin Tespitine Ait Esas ve
Usuller
İnceleme Esas ve Usulleri
Madde 7- (Değişik : 1.9.2006/26276 RG) Ders kitaplarının incelenmesinde,
puanlamaya esas olacak kriterler Kurulca belirlenerek duyurulur.
Ön İnceleme Komisyonu
Madde 8-(Değişik: 17.3.2004/25405 RG) (Değişik ibare: 1.9.2006/26276 RG)
Daire Başkanlığınca üç kişiden oluşturulan ön inceleme komisyonu
/komisyonları kurulur. Komisyon, başvuruları Yönerge hükümlerine göre
değerlendirir. Ön incelemede uygun görülenler incelemeye alınır, uygun
görülmeyenler iade edilir.
İnceleme Ücreti
Madde 9- Özel kesimce hazırlanan eserler ücret karşılığında incelenir. Bu
ücret; eserin sayfa sayısı üzerinden hesaplanır ve her bir forması için
1000 (bin) gösterge rakamının, ücretin yatırıldığı tarihteki devlet
memurları aylık kat sayısı ile çarpılması suretiyle bulunur. Forma sayısı
ise sayfa sayısının on altıya bölünmesiyle tespit edilir.
İncelenmesi istenen eserin, inceleme ücretinin tamamı, (Değişik ibare:
1.9.2006/26276 RG) Daire Başkanlığınca belirlenen Döner Sermaye işletmesi
hesabına makbuz karşılığında yatırılır.
Eserin incelenmesi için Döner Sermaye işletmesi hesabına yatırılan ücretin
bir kısmı, (Değişik ibare: 1.9.2006/26276 RG) Daire Başkanlığınca
hazırlanan yönergede belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ön inceleme
ve inceleme hizmetlerinde görev alanlara ödenir.
Dördüncü fıkra; (a), (b) ve (c) bentleri ile birlikte yürürlükten
kaldırılmıştır (10.4.2003/25075 RG).
Bakanlıkça Sağlanan Eserlerin Değerlendirilmesi
Madde 10-Yürürlükten kaldırıldı.(1.9.2006/26276 RG)
Eserlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi(14)
Madde 11-(Değişik: 1.9.2006/26276 RG) Bakanlıkça yarışma, sipariş, satın
alma ve yazdırma usulleriyle temin edilen eserler ile özel kesimce
hazırlanan eserlerin incelenmesi, değerlendirilmesi ilgili birimce; dersin
özelliği ve sınıf seviyesi dikkate alınarak, en az iki alan uzmanı, bir
görsel tasarımcı ve bir dil uzmanı ile gerekli hâllerde
ölçme-değerlendirme, program geliştirme, rehberlik, çocuk gelişimi ve/veya
eğitim teknoloji uzmanlarının da yer aldığı en az dört, en fazla dokuz
uzman/öğretmenden oluşturulan İnceleme Komisyonu tarafından yapılır.
Ancak, İnceleme Komisyonlarında zorunlu olarak bulundurulması gereken dil
uzmanı ve görsel tasarımcının alanlarına giren incelemelerde komisyon en
az üç kişiden oluşabilir. İhtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan da üye alınabilir.
Yabancı dil ders kitaplarında dil uzmanı bulundurulması zorunlu değildir.
Baskıya hazır nüshaların incelenmesi sonucunda rapor düzenlenir ve eser
100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Aynı şekilde takım hâlinde
başvurusu yapılan baskıya hazır nüshalar da birlikte incelenerek 100 tam
puan üzerinden değerlendirilir.
İnceleme sonucunda;
a) 80 puandan aşağı puan alan eserler, reddedilmiş sayılır ve başvuru
sahibine iade edilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.
b) 80-89.99 dahil olmak üzere 80-89.99 arasında puan almış eserler;
1) İlgili birim düzeltilmek ve tekrar incelenmek üzere, bu eseri
raporlarıyla birlikte Daire Başkanlığına gönderir. Daire Başkanlığı
inceleme raporlarını başvuru sahibine iletir. 30 gün içinde tekrar
incelenmek üzere Daire Başkanlığına başvurusu yapılmayan bu eserler
reddedilmiş sayılır.
2) Düzeltilerek başvurusu yapılan eserler, Daire Başkanlığında ön
incelemesi yapılarak ilgili birime gönderilir. Bu incelemede komisyon
tarafından tespit edilen hataların giderilip giderilmediği inceleme
sırasına bakılmaksızın yapılır ve yeniden değerlendirilir. Bu
değerlendirme sonucunda 90 ve daha yukarı puan alan eserler, İnceleme
Komisyonu raporu ile birlikte Başkanlığa iletilmek üzere Daire
Başkanlığına gönderilir.
3) 90 dan aşağı puan alan eserler ise reddedilmiş sayılır. Baskıya hazır
nüsha, başvuru sahibine iletilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.
c) Eser, İnceleme Komisyonunca 90 ve daha yukarı bir puanla
değerlendirilmiş ise İnceleme Komisyonunun raporu ile birlikte Başkanlığa
iletilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilir.
Başkanlığa gelen eser, değerlendirilmek üzere İhtisas
Komisyonuna/Komisyonlarına gönderilir. İhtisas Komisyonu/Komisyonları,
kurul uzmanı ve eğitim uzmanı ile gerekli hallerde alan uzmanı ve
akademisyenlerden Başkanlıkça belirlenecek sayıda üyeden oluşturulur ve
Komisyonlara ilgili kurul üyesi rehberlik eder. İhtisas
Komisyonu/Komisyonları, İnceleme Komisyonları tarafından 90 ve üzerinde
puanla değerlendirilen baskıya hazır nüsha ve raporları inceler ve Kurula
sunar. Eserler, Kurulca uygun bulunur, düzeltilmek üzere yayın evine
gönderilir veya uygun bulunmaz.
İnceleme ve değerlendirme ile ilgili diğer hususlar Yönerge ile
belirlenir.
Kurul Üyelerinin Rehberliği
Madde 12- (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) İlgili Kurul üyesi/üyeleri;
a) (Değişik bent: 1.9.2006/26276 RG) İhtisas Komisyonunun çalışmalarına,
b) Baskıya hazır nüsha ve diğer eğitim araçları hakkında verilecek karar
safhalarında
rehberlik eder
Okutulma Süresi
Madde 13-(Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Kitapların okutulma süresi, ilk
kabul edildiği öğretim yılından itibaren 5 (beş) öğretim yılıdır.
Okutulma Süresinin Uzatılması
Madde 14-(Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Okutulma süresi sona eren ders
kitaplarının süreleri uzatılmaz. Ancak alanında ders kitabı bulunmayan
veya bir kitap bulunan ders kitaplarının birer yıl süreyle uzatılmasına;
yayın evlerinin veya ilgili birimin Başkanlığa başvurusu sonucunda Kurulca
karar verilebilir. Bu durumdaki kitaplar için süre uzatımı, iki defadan
fazla yapılmaz. Bakanlık kitaplarının güncelleştirilmesinden ve
yenilenmesinden ilgili birim sorumludur.
Okutulma Süresi İçerisinde Kitaplarda Değişiklik Yapılması
Madde 15- (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Ders kitaplarının yeniden yazımını
gerektirmeyen öğretim programı değişikliklerinde;
a) Ders kitabının yeniden yazılmasını gerektirmeyen kısmî değişikliklerin
ders kitaplarına yansıtılması, yayın evlerinden/ilgili birimden istenir.
Başkanlıkça belirlenen süre içinde gerekli düzeltmelerin yapılmadığı
tespit edilen ders kitabına ait Kurul Kararı, kabulündeki yöntemle iptal
edilir.
b) Başvurusu yapılmış ve inceleme sürecinde bekleyen eserler, yayın evine
iade edilir. Bu durumdaki eserlerin başvurusu, Başkanlıkça belirlenen süre
içinde yapılabilir.
c) Ders kitabının yeniden yazımını gerektiren program değişikliklerinde:
1) Uygunluk kararı devam eden ders kitaplarının uygunluk süresi sona erer.

2) Başvurusu yapılmış olmakla birlikte Kurul Kararına bağlanmamış eserler
yayın evine iade edilir.
Yazarların veya Yayın evlerinin Uyması Gereken Hususlar
Madde 16-Yazarlar veya yayın evleri kitap hazırlarken ilgili öğretim
programında ve varsa şartnamelerinde belirtilen esaslar ile Bakanlıkça
istenilen diğer hususlara aynen uymak zorundadırlar.
Yayımlanan Kitapların Kontrolü
Madde 17-(Değişik : 1.9.2006/26276 RG) Başkanlıkça kabul edilen ders
kitapları için Daire Başkanlığından fiyat tespiti istenir. Ancak, yazar
veya yayınevi, kitabı bastıramayacaksa durumu yazılı olarak Daire
Başkanlığına bildirir. Bu durumda kitap, ders kitapları listesinde
yayımlanmaz ve okutulma süresinde de herhangi bir değişiklik yapılmaz.
Yayımlanan kitapların ilk ve müteakip baskılarından, basıldığı tarihten
itibaren üç ay içinde, 5'er adedi Başkanlığa ve ilgili birime, 1 adedi de
Daire Başkanlığına gönderilir. Bu süre içinde gönderilmeyen eserlere ait
Kurul Kararı iptal edilir. Yazar veya yayınevi bu baskı örnekleriyle
birlikte, güncelleştirme veya yeni düzenlemelerine ait örnek sayfaları
Başkanlığa gönderebilir. Başkanlık, bu kitapları karara bağlanmış
nüshalarıyla, Daire Başkanlığı da fiyat verilen örneği ile karşılaştırır.
Bu karşılaştırmada asıl nüshalara uymadığı tespit edilen eserlerin
kabulüne dair Kurul Kararı, kitabın kabulündeki yöntemle yürürlükten
kaldırılır ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Ancak, güncelleştirme ve
yeni düzenleme gerektiren tespitler Kurulca da uygun bulunduğu takdirde
kitap, Başkanlıkça belirtilen süre içinde düzeltilmek üzere yazar veya
yayınevine gönderilir.
Yeni baskılar ilgili birim tarafından da incelenir, varsa belirlenen
hatalar Başkanlığa bildirilir.
Baskı ve Dağıtım
Madde 18-Bakanlıkça yayımlanacak kitapların baskı adedi, Daire
Başkanlığınca ilgili birimle iş birliği yapılarak ihtiyaca göre
belirlenir. Baskı, satış ve dağıtım işlemleri de Daire Başkanlığınca
yapılır.
Kayıtların Tutulması ve Bilgilendirme
Madde 19- Daire Başkanlığı, Bakanlık ve özel kesimce hazırlanan kitapların
yayım, dağıtım ve satış durumlarını izler. Konu ile ilgili istatistikî
verileri Başkanlığa sunar.
Telif Ücreti
Madde 20- Bakanlıkça yayımlanan kitapların yazarlarına Millî Eğitim
Bakanlığınca "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme
Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ücret ödenir.
Fiyatların Belirlenmesi
Madde 21- Fiyatların belirlenmesi amacıyla, Daire Başkanının
başkanlığında, Başkanlığın ders kitaplarıyla ilgili Daire Başkanı, Daire
Başkanlığından ilgili şube müdürü, ilgili birim yetkilisi, Devlet
Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürü, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nden bir temsilci, Millî Eğitim Basımevi Müdürü ve Yayıncılar
Birliği temsilcisinden bir komisyon oluşturulur. Komisyon, gerekli gördüğü
takdirde, kitap yayınlayan kamu kurumlarının, özel kuruluşların veya
uzmanların görüşlerini de alabilir. Ancak, kesin karar komisyona aittir.
Ders kitaplarının satışlarında uygulanacak birim fiyatları; kullanılan
kağıdın cinsine, ebadına, cildinin karton veya bez oluşuna göre komisyon
tarafından belirlenir.
Kitaplara, komisyonca uygun forma birim fiyatlarının üzerinde fiyat
verilemez. Komisyonun belirleyeceği fiyatlar Bakanlık Makamı'nca
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Fiyat almadan satışı yapılan ve belirlenen fiyatın üstünde bir fiyatla
satışı yapıldığı Daire Başkanlığınca tespit edilen kitabın kabulüne dair
Kurul Kararı iptal edilir ve ders kitapları listesinden çıkarılır.
Okullara Duyuru
Madde 22- (Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Başvuru sahipleri(7);
a) İçinde bulunan yılın Mayıs ayından önce Kurulca kabul edilen veya
okutulma süresi devam eden ders kitaplarının fiyatlarının belirlenmesi
için, Mayıs ayının ilk haftasının son iş gününe kadar,
b) Mayıs ayının ilk üç haftasında Kurulca kabul edilen ders kitaplarının
fiyatlarının belirlenmesi için, Mayıs ayının son iş gününe kadar,
Yayımlar Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunurlar.
Kabul edilen ders kitaplarının adları, yazarı-yazarları, varsa yayın
evi(8) ve fiyatları ile birlikte her yıl en geç Haziran ayının ilk on günü
içinde Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır.
Kitapların Seçimi,
Madde 23- (Değişik: 12.8.1998/23431 RG) Örgün ve yaygın eğitim
kurumlarında okutulacak ders kitaplarının seçiminde aşağıdaki yol izlenir.

a) Kurulca kabul edilen ders kitaplarının yayımlandığı Tebliğler
Dergisinin her öğretmen tarafından incelenmesi okul yönetimince sağlanır.
b) İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları,
ilgili sınıf ve branş öğretmeni tarafından seçilir.
Sınıf öğretmeni ve branş öğretmeni, seçtikleri kitapların seçme
gerekçeleri konusunda zümre öğretmenler kuruluna bilgi verirler. Bu
toplantıya okul-aile birliği başkanı ya da uygun göreceği üyelerin
katılması sağlanır.
Sınıf ve branş öğretmeni, seçtiği kitap listesini gereği için okul
müdürüne sunar.
c) Okul yönetimleri, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen ders
kitapları çeşitlerinin okul ve sınıf kitaplıklarında bulundurulmasına özen
gösterirler.
d) (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bakanlık, (Değişik ibare : 18.5.2006/26172 RG)
resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumları(10) öğrencileri için
belirleyeceği derslerin kitaplarını satın alabilir. Bu ders kitaplarının
seçiminde, Yönetmeliğin kitapların seçimine ilişkin hükümleri uygulanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Hazırlama Esas ve Usullerine Uyma
Madde 24- Sipariş usulü ile yazdırılacak kitapların şartnamesinde
belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde hazırlayanlara ödeme
yapılmaz.
Yazar veya Yayınevi Değişikliği
Madde 25- Baskıya hazır nüsha Kurul kararına bağlandıktan sonra kitabın
üzerinde bulunan yazar veya yazarların isimleri ile yayınevi adı,
tarafların karşılıklı rızalarına dair noter sözleşmesi, ihtilaf durumunda
ise esasa ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı olmaksızın değiştirilemez.
(Ek : 1.9.2006/26276 RG) Bu durumlarda konu belgeleri ile birlikte Kurula
sunulur ve Kurulca belirlenen görüş doğrultusunda işlem yapılır.
Komisyona Alınacak Elemanlar
Madde 26- Yürürlükten kaldırıldı.(1.9.2006/26276 RG)
Kitaplarla İlgili Olarak Başkanlıkça da Yapılabilecek İşlemler
Madde 27- Bu Yönetmelikte sözü edilen kitapların hazırlanarak ilgililere
sunulmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgili birimlere bilgi verilmek
suretiyle Kurul Kararı ile Başkanlıkça da yapılabilir.
Öğrencilere Aldırılmayacak Kitaplar
Madde 28- Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitaplarından başka hiçbir
eser ders kitabı olarak öğrencilere aldırılamaz.
(Değişik son fıkra: 17.3.2004/25405 RG) Ders kitabı bulunmaması hâlinde
ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araçlarının başvurusu, incelenmesi,
değerlendirilmesi ile ilgili hususlar Yönergede belirlenir.
Diğer Bakanlıkların Meslekî Ders Kitapları
Madde 29- Diğer Bakanlıklara bağlı okulların meslekî ders kitapları, kendi
bünyelerinde branş elemanlarından oluşturulacak en az 3 kişilik bir
komisyona incelettirilerek tanzim edilen raporla birlikte Başkanlığa
gönderilir.
Uygunluk Kararının İptali
Madde 30-Duyurusu yapılan kitapların bu kararı aşağıdaki durumlarda iptal
edilir ve bu kitapların yazar veya yayınevine ait diğer kitaplar da iki
(2) yıl süre ile incelemeye alınmaz.
a) Ders kitabı olarak kabul edildiğine dair Kurul Kararı olmadığı halde,
bu karar varmış gibi yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit
edilenler,
b) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve Bakanlıkça belirlenen esas ve
usullere uymadığı sonradan tespit edilenler.
Ders Kitapları Dışındaki Kitaplar ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi,
Seçimi ve Kullanımı(7)
Madde 31- (Değişik: 17.3.2004/25405 RG) Ders kitabı dışındaki diğer kitap
ve eğitim araçlarının incelenmesi, değerlendirilmesi, seçimi ile
kullanımında aşağıdaki hususlara uyulur.
a) Eğitim araçlarından;
1) Bilimsel nitelikteki yayın ve araştırma yapma işlevi bulunan resmî
kurum ve kuruluşların eğitim-öğretim programlarını destekleyici
nitelikteki yayınları,
2) Türk ve dünya klâsikleri,
3) Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergeler veya bunların
birleştirilmesiyle meydana getirilen eserler,
4) Okul kütüphanesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre bulundurulan
eserler,
5) Bilgisayar kullanımı için gerekli olan yazılım programları,
6) Derslerin işlenişinde kısa süreli kullanılan yazılım programları,
7) Öğretmenlerin sınıflarda yararlanmak için hazırladıkları ve kendi
derslerinde kullandıkları dersle ilgili bireysel çalışmaları sonucu ortaya
çıkan materyaller
herhangi bir değerlendirme veya seçime gerek görülmeden okullarda
kullanılabilir.
b) Yukarıda sayılan eğitim araçları dışında kalan ve bir öğretim yılı
boyunca okullarda kullanılacak her türlü eğitim aracının belirlenmesi ve
seçimi, dersin öğretmeni tarafından yapılır.
Ders kitabı dışında kullanılacak eğitim araçlarının; Anayasaya, yasalara
ve Millî Eğitimin Temel Amaçlarına ters düşmemesi esastır. Aksi durumda
sorumluluk, eğitim aracının seçimini yapan öğretmenlere aittir.
Bu belirlemede eğitim aracının resmî/özel kişi, kurum ve kuruluşların
tavsiye kararı, uygunluk veya kalite belgesi olup olmadığına
bakılmaksızın:
Eğitim Aracının;
1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin
Genel Amaçlarında belirtilen ?Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada
ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî,
ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere
dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış
hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek? hükmüne ve Türk Millî
Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olması,
2) Bilimsel hata bulunmaması,
3) Türkçe'nin özelliklerinin bozulmadan ve doğru olarak kullanılmış
olması,
4) Kişi ve kuruluşları yıpratıcı nitelikte olmaması,
5) Temel insan haklarına aykırılık taşımaması; cinsiyet, ırk, din, dil,
renk, siyasî düşünce, felsefî inanç, mezhep ve benzeri ayrımcılık
içermemesi,
6) Bilimsel ilke ve yöntemlere uygun olarak hazırlanmış olması,
7) Reklâm niteliğinde ögelere yer verilmemiş olması,
8) Hedeflenen öğrenci kitlesinin bilgi ve yaş düzeyine uygun olması,
9) Türkçe dışında hazırlanmış olanlarının Bakanlar Kurulunca Türkiye'de
eğitim-öğretimine izin verilen yabancı dillerde hazırlanmış olması,
10) Estetik, edebî, kültürel ve sosyal değerlere uygun olması,
11) Görsel unsurlarının toplumun ortak değerleriyle bağdaşması
esasları göz önünde bulundurulur.
Ders öğretmenince belirlenecek eğitim aracı için, Eğitim Aracı Seçme ve
Değerlendirme Formu(EK-1) (10) ile bu forma dayalı olarak düzenlenecek
Bilgi Formu (EK-2) (11) okul müdürlüğüne verilir.
(Değişik son fıkra: 2.8.2006/26247 RG) Bakanlığın satın alacağı eğitim
araçlarının incelenmesi için başvurular (Değişik ibare : 1.9.2006/26276
RG) satın alacak birime yapılır. Bu başvuruların incelenmesi ve diğer
hususlar Yönergede belirtilir. Ancak, eğitim araçlarından yerel düzeyde
hibe ve alımlarda yapılacak inceleme, bu maddede belirtilen hükümler
çerçevesinde, il millî eğitim müdürlüklerince kurulacak komisyonlarca
yapılır. Bu komisyonlarda alan uzmanı veya uzmanların yanı sıra Türkçe ve
resim iş öğretmenlerinin biri veya her ikisi de bulunabileceği gibi eğitim
yöneticileri de olabilir. Valilik onayı ile kurulacak komisyonlar; en az
üç, en fazla yedi kişiden oluşur.
Takma (Müstear) Ad Kullanamama
Madde 32- Ders kitapları yazarları ders kitaplarında takma (müstear) ad
kullanamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük-Yürütme-Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 33- 29/5/1993 tarih ve 24595 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
"Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği" ve değişiklikleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- (Değişik: 9.1.1999/23578 RG) Yürürlükten kaldırıldı
(17.12.1999/23909 RG).
Geçici Madde 2- (Ek: 9.5.1998/23337 RG) 1997-1998 Öğretim Yılı sonu
itibarıyla okutulma süresi sona erecek ders kitaplarından yazar, yayın evi
veya ilgili birimlerin 29 Haziran 1998 tarihine kadar Başkanlığa
başvurmaları durumunda, Kurulca uygun bulunanların okutulma süresi bir (1)
yıl uzatılabilir.
Geçici Madde 1- (Ek: 10.4.2003/25075 RG) Yürürlükten kaldırıldı
(17.3.2004/25405 RG)
Geçici Madde 2- (Ek: 11.6.2003/25135 RG) 2003-2004 Öğretim Yılına mahsus
olmak üzere resmî ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilere,
seçmeli ders kitapları dışında, Bakanlıkça satın alınarak parasız
dağıtılacak ders kitapları için bu okullarda seçim yapılmaz.
2003-2004 Öğretim Yılına mahsus olmak üzere ders kitaplarının fiyatları,
Haziran ayının son haftasında Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Geçici Madde 1- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin yayımından önce
incelenmek üzere Başkanlığa başvurusu yapılan eğitim araçlarının,
ilgililerince Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde geri
çekilmemesi hâlinde, başvuru sırasına göre yayın evlerine iadesi sağlanır.

Geçici Madde 2- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) 2003- 2004 Öğretim Yılına mahsus
olmak üzere baskıya hazır nüshaların başvurusu, aynı Yönetmeliğin 6 ncı
maddesinin (e) bendinin birinci alt bendinden istisna tutularak nisan
ayının son iş gününe kadar yapılır.
Bu Yönetmeliğin yayımından önce başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların
incelenmesi ve değerlendirilmesi, bu Yönetmeliğin on birinci maddesi
hükmüne göre yapılır.
Geçici Madde 3- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin yayımından önce
yazarlar tarafından hazırlanarak kendi adlarına kabul edilen ders
kitapları ile incelenmek üzere başvurusu yapılmış olan kitapların
işlemlerinde yayın evi şartları aranmaz.
Geçici Madde 4- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) 2004-2005 Öğretim Yılına mahsus
olmak üzere okutulma süresi devam eden, okutulma süresi uzatılan ve mart
ayının on sekizinci günü mesai bitimine kadar Kurulca kabul edilen
ilköğretim kurumlarında okutulacak ders kitaplarının, yazar/yazarların ve
yayın evi adlarının yer aldığı ders kitapları listesi, mart ayının on
dokuzunda fiyatsız olarak Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Bu kitapların
fiyatlarının belirlenmesi için ilgililer, mayıs ayının ikinci haftasının
son iş gününe kadar Daire Başkanlığına başvuruda bulunurlar. Bu kitapların
fiyatları ise haziran ayının ilk on günü içinde Tebliğler Dergisinde
yayımlanır. Başkanlık, ilköğretim ders kitaplarının listesini, 18/03/2004
tarihi mesai bitimine kadar Daire Başkanlığına gönderir.
Geçici Madde 5- (Ek: 17.3.2004/25405 RG) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
önce okutulma süresi uzatılmış olan ders kitabının/kitaplarının uzatılma
sürelerine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
Geçici Madde 6- (Ek: 5.4.2005/25777 RG) Aynı Yönetmeliğin 22 nci
maddesinin son fıkrası hükmü, 2005 yılına mahsus olmak üzere, "Kabul
edilen ders kitaplarının adları, yazarı-yazarları ve varsa yayın evi
listesi 24/5/2005 tarihinde; aynı liste ders kitabı fiyatları ile birlikte
2005 Ağustos ayı içinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır." şeklinde
uygulanır.
Geçici Madde 7- (Ek: 5.4.2005/25777 RG) Bu Yönetmelik ile değiştirilen 6
ncı maddenin (e) bendinin (1) nolu alt bendi 2005 yılına mahsus olmak
üzere, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında incelenmek üzere Başkanlığa
teslim edilecek baskıya hazır nüshalar için başvuru, bu Yönetmeliğin
yayımı tarihinden Ağustos ayının son iş gününe kadar kabul edilir. Millî
Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğine göre
17/3/2004 tarihinden sonra başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların
incelenmesi ve değerlendirilmesine, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden
itibaren devam edilir.
Geçici Madde 8- (Ek:18.5.2006/26172 RG) Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi ile 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri, 2006 yılına mahsus olmak üzere;
"Mayıs ayının son iş gününe kadar Kurulca kabul edilen, okutulma süresi
devam eden ve süresi uzatılacak olan ders kitaplarının; adları,
yazar/yazarlarının ve yayın evi adlarının yer aldığı liste 7/6/2006
tarihinde Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Bu kitapların fiyatları ise
aynı liste ile birlikte Ağustos 2006 Tebliğler Dergisinde yayımlanır."
şeklinde uygulanır.
Geçici Madde 9 ? (Ek:4.7.2006/26218 RG) Bir defaya mahsus olmak üzere bu
Yönetmeliğin,
a) 1 inci maddesinde yer alan "Ocak, Şubat ve Mart aylarında" ibaresi,
(Değişik:4.8.2006/26336 RG)"15 Kasım 2006 günü mesai bitimine kadar"(15)
olarak; "Aralık ayının 15 inci iş gününe kadar" ibaresi "2007 yılının
Şubat ayının 15 inci iş gününe kadar" olarak; "Aralık ayının son iş gününe
kadar" ibaresi "2007 yılı Şubat ayının son iş gününe kadar" olarak,
b) 2 nci maddesinin (a) bendinde yer alan "Aralık ayından önce" ibaresi
"2007 yılının Şubat ayından önce" olarak; aynı bentte yer alan "Aralık
ayının ilk haftasının son iş gününe kadar" ibaresi "2007 yılı Şubat ayının
ilk haftasının son iş gününe kadar" olarak,
c) 2 nci maddenin (b) bendinde yer alan "Aralık ayının 15 inci gününe
kadar" ibaresi "2007 yılı Şubat ayının 15 inci gününe kadar" olarak; aynı
bentte yer alan "Aralık ayının son iş gününe kadar" ibaresi "2007 yılı
Şubat ayının son iş gününe kadar" olarak,
ç) 2 nci maddenin son fıkrasında yer alan "Ocak ayının ilk on günü içinde"
ibaresi "2007 yılı Mart ayının ilk on günü içinde" olarak
uygulanır.
Geçici Madde 10 ? (Ek:1.9.2006/26276 RG) Bu Yönetmeliğin yayımından önce
Başkanlığa başvurusu yapılan baskıya hazır nüshaların incelenmesi ve
değerlendirilmesi, başvuru tarihindeki Yönetmelik hükümlerine göre
sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 34- Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan
bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Ek-1 EĞİTİM ARACI SEÇME VE DEĞERLENDİRME FORMU(Ek:17.3.2004/25405 RG)
Ek-2 BİLGİ FORMU (Ek:17.3.2004/25405 RG)(Değişik2.11.2004/25631 RG)(1) Yönetmeliğin adı "Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği"
iken, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Kitap, İş ve İşlem Yaprakları, Basılmış Kitap tanımlarında geçen "iş
ve işlem yaprakları" ibaresi, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
(3) İKİNCİ BÖLÜM başlığı "Kitapların Nitelikleri ve Hazırlanması" iken,
17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(4) 5 inci maddenin başlığı "Kitaplarda Aranacak Nitelikler" iken,
17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(5) Bu alt bendde yer alan "Mesleki ve Teknik Öğretim ile Felsefe Grubu"
ibaresi, 2/11/2004 tarihli ve 25631 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(6) Bu maddede geçen "yayın evine" ibaresi, 5/4/2005 tarihli ve 25777
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
(7) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen "Yazar veya yayın evi
yetkilileri" ibaresi, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan yönetmelikle önce "Yayın evi yetkilileri" olarak, daha sonra
5/4/2005 tarihli ve 25777 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(8) Bu maddenin son fıkrasında geçen "yayın evi " ibaresi, 5/4/2005
tarihli ve 25777 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(9) Bu maddenin başlığı "Öğretmen Kılavuz Kitapları" iken, 17/3/2004
tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle metne
işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(10) (Ek-1) formu, 17/3/2004 tarihli ve 25405 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan yönetmelikle eklenmiştir.
(12 Bu alt bentte geçen "her yıl Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında"
ibaresi, 18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Yönetmelik değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(13) Bu alt bentte geçen "resmî ilköğretim kurumları" ibaresi, 18/5/2006
tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği
ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(14) 11 inci maddenin başlığı "Özel Kesimce Hazırlanan Eserlerin
Değerlendirilmesi" iken, 1/9/2006 tarihli ve 26276 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan yönetmelikle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(15) Bu alt bentte geçen "Eylül ve Ekim aylarında"(11) ibaresi, 04.11.2006
tarihli ve 26336 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği
ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
11:15 - MEB, 2020 yılı mazeret nakil duyurusunu yayımladı11:05 - Gram altın 480 lira seviyelerinde11:02 - DGS soru ve cevapları yayımlandı10:59 - NASA Beyrut'taki patlamanın uydu görüntülerini yayınladı10:55 - Gök taşı yağmuru başlıyor10:54 - Başkent'te trafik yoğunluğunu azaltacak projeler hızla ilerliyor
10:50 - Mersin'de düğünde çıkan tartışmada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti10:35 - Diyarbakır'da ev kiraları yüzde 300 arttı10:33 - İşyerinde bebek odasına devlet güvencesi10:32 - FETÖ sanığı iki eski polise 15'er yıla kadar hapis cezası istemi10:26 - Beyşehir'deki 'Aşk Adası'nda gün batarken mutluluğa 'evet' diyorlar10:24 - Emlakçılıkta yeni dönem: Satış ve kiralamaya dört şart geliyor
10:16 - Bekçiler, fiili hizmet süresi zammı talep ediyor10:11 - Mehmetçik denize atlayıp böyle kurtardı10:10 - Borsa, güne düşüşle başladı10:07 - 'Sismik araştırma gemimiz çalışma yapacağı alana ulaştı'10:04 - Mayıs ayı İşsizlik rakamları açıklandı
09:55 - Konya'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam