1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SGK ile TEB arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Eczacılar Birliği arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı.
16 Nisan 2018 17:30
Yazdır
SGK ile TEB arasında ilaç temini için ek protokol imzalandı

ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL HAKKINDA

01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"de, 16/04/2018 tarihinde Kurumumuz ve Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2018/1 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Ek Protokol ve ekleri ile düzenlemeler yapılmış olup, Ek Protokol ve ekleri ilişikte yer almaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN EK PROTOKOL

2018/1

Madde 1- 01/04/2016 tarihinde yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün (Protokol) 1.4.7. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"1.4.7. Mevzuat: Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, yönerge, usul ve esasları ve diğer yasal mevzuatı,"

Madde 2- Protokolün 3.2.2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.2. Reçetelerin arka yüzünde; reçete sahibi ya da ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı, imzası ve ".... kalem ....kutu ilacı aldım" ibaresi, T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır. Okuma yazma bilmeyen reçete sahibi veya ilacı/ilaçları alan kişinin reçeteye parmak izi alınır."

Madde 3- Protokolün 3.2.8. numaralı maddesinin son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Yurtdışı sigortalılarından TC Kimlik Numarası veya YUPASS ile MEDULA sisteminden provizyon alınan sigortalıların reçeteleri ise bu madde çerçevesinde değerlendirilmeyecek, diğer reçeteler gibi MEDULA üzerinden karşılanacaktır."

Madde 4- Protokolün 3.2.9. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.9. Sadece aşağıda belirtilen ilaçların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır;

. SUT'ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT'un 4.2 numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar),

. SUT eki EK-4/E, EK-4/F ve EK-4/G listelerinde ödeme şartı olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçlar,

. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen ilaçlar (Bu ilaçların aynı kılavuzdaki endikasyonlarda uyumuna bakılır. Bu endikasyonlarda reçete edilmesi durumunda ayrıca SUT'taki bu ilaç için belirlenmiş kurallara uyum şartı aranmaz.),

. İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-4/D listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında),

Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir."

Madde 5- Protokolün 3.2.13. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.13. Bu protokolün ekinde (EK-4) belirtilen reçetelere ilişkin ilgili bölge eczacı odası onayı olacaktır."

Madde 6- Protokolün 3.2.14. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.14. Reçetelerde mutlaka teşhis yer alacaktır. Teşhisin rapor ile belgelendiği durumlarda (ilacın ödenmesi için hekim tarafından teşhis olarak MEDULA sistemine özel kodlarla girilenler ve endikasyon uyumu arananlar da dahil olmak üzere) teşhis reçete üzerinde yok ise rapordaki teşhis reçete teşhisi olarak kabul edilir. Reçetede kullanımı endikasyon uyumuna bağlı ilaçlar hariç olmak üzere tek teşhis yazılması yeterlidir."

Madde 7- Protokolün 3.2.15.4. numaralı maddesinin (g) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"g) Resmi ve özel sağlık kuruluşlarından; kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimliklerinde, belediyelere ait polikliniklerde, huzur evlerinde, aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, üniversitelerin mediko-sosyal birimlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci ve ikinci basamak sağlık hizmet sunucularında düzenlenen reçeteler (resmi ve özel sağlık kuruluşlarının MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçmeleri zorunludur.)"

Madde 8- Protokolün 3.2.15.5. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.15.5. Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat küpürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır."

Madde 9- Protokolün 3.2.15.6. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.15.6. E-reçete düzenlenememe gerekçesinin reçetede bulunmamasında eczacının herhangi bir sorumluluğu yoktur."

Madde 10-Protokolün 3.3.1. numaralı maddesinin;

a) "Reçete üzerinde" başlığı altında yer alan "14. Manuel reçetelerde e-reçete düzenlenememe gerekçesinin bulunmaması," hükmü kaldırılmıştır.

b) "Reçete arkasında" başlığı altında yer alan 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"1. İlaç/ilaçları alan kişinin adı, soyadı, reçete sahibi veya birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınmış ise T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası ve imzasının "....kalem/kutu ilacı aldım." ibaresinin,"

c) "Reçete arkasında" başlığı altında yer alan 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"4.Bölge eczacı odası koordinasyonunda dönüşümlü karşılanan reçetelere ilişkin oda onayının bulunmaması"

d) Reçete ekinde başlıklı bölümünün 6. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"6. Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar ile şeker ölçüm çubukları, insülin kalem iğne uçları ve karekod uygulaması kapsamı dışında kalan tüm ürünlere ait kupürlerin bulunmaması 1 Nisan'dan başlayan sözleşme dönemi boyunca yalnızca iki defaya ve ilk 2 (iki)tespit edilen reçeteye mahsus olmak üzere)"

e) Reçete eki belgelerde başlıklı bölümünün 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"2.İlaç kullanım raporunda SUT hükümlerine göre bulunması gereken, ilacın kullanım dozu, teşhis, etken madde, kullanım süresi, ilgili hekim onayı, tedavi şeması, ICD-10 kodu veya ilacın ödenmesi için SUT'ta özel düzenlenmiş kriterlerin (tedavi geçmişi, tahlil sonuç bilgileri, ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, endikasyon uyumu vb) bulunmaması veya bulunan bilgilerin rapor içeriğiyle çelişki oluşturması, durumunda,"

Madde 11- Protokolün 3.4 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve EK-5 numaralı ekte yer alan form EK-1'deki şekilde değiştirilmiştir;

"3.4. Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden aşağıda belirtildiği şekilde uygulanacaktır;

805.000 TL' ye kadar satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 0 indirim,

805.001 TL ile 1.035.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 0,75 indirim,

1.035.001 TL ile 1.725.000 TL arasında satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 2,20 indirim.

1.725.000 TL üzerinde satış hasılatı olan eczaneler tarafından % 2,75 indirim.

İmalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır.

Bununla birlikte bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına;

230.000 TL' ye kadar satış hasılatı olan eczacıya 3,66TL (üç TL, altmış altı kuruş) ,

230.001 TL ile 460.000TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 3,06TL (üç TL, altı kuruş),

460.001 TL ile 805.000TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 1,82TL(bir TL, sekseniki kuruş),

805.001 TL ile 1.035.000TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 91 Kuruş (doksan bir kuruş),

1.035.001 TL ile 1.380.000TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 60 Kuruş (altmış kuruş),

1.380.001 TL ile 1.725.000 TL arasında satış hasılatı olan eczacıya 48 Kuruş (kırk sekiz kuruş),

1.725.001 TL üzerinde satış hasılatı olan eczacıya 36 Kuruş (otuz altı kuruş),

hizmet bedeli ödenir.

Bir önceki yıl satış hasılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulanır.

Ayrıca mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedeli % 50 artırımlı olarak ödenir.

Mobil reçetelerde " Mobil Reçete Kaşesi" bulunması veya hekim tarafından "Mobil Reçete" ibaresinin yazılması zorunludur.

Yıllık reçete sayısında mücbir sebepler hariç, olağanüstü artma veya azalma olması halinde hizmet bedeli yeniden değerlendirilir.

2017 sözleşme döneminde, eczane indirim oranının ve reçete başı hizmet bedelinin belirlenmesinde, 6736 sayılı Kanun ile eczanelere verilen işletme kayıtlarının düzeltilmesi hakkı çerçevesinde düzenlenen faturalar nedeniyle oluşan satış hasılatı artışı dikkate alınmaz. 2016 yılı satış hasılatının (KDV hariç) belirlenmesinde, eczane tarafından ibraz edilen EK-5 formda belirtilmiş olması kaydıyla işletme kaydının düzeltilmesi için kesilmiş olan faturalar satış hasılatından eksiltilir. Buna ilişkin fatura fotokopisi EK-5 form ekinde ilgili vergi dairesine ve Kuruma ibraz edilir."

Madde 12- Protokolün 3.15 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.15. Reçete girişi aşamasında reçete muhteviyatı ile uyumlu olmayan rapor seçilmiş ancak sistemde reçete muhteviyatı ile uyumlu hasta adına düzenlenmiş rapor varsa kesinti yapılmaz."

Madde 13- Protokolün 3.17 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.17. Eczacılar, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczacılara bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Bu durumunun Kurum veya TEB tarafından tespit edilmesi halinde 6197 sayılı yasanın 24 üncü maddesi gereği işlem yapılması için İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir ve bu bildirimin bir örneği de TEB'e gönderilir.

Protokolün eki (EK-4) uyarınca Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamı dışındadır."

Madde 14- Protokolün 4.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.1. Faturaların düzenlenmesi

Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır. Elektronik fatura kullanan eczaneler için fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumca duyurulacak usul ve esaslara uyulacaktır.

E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır. (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) Sadece icmal listesi faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 inci maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir.

Eczaneler faturalarını; SUT'un ilgili maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre tasnif edeceklerdir.

Bu Protokolün (2) numaralı maddesinde belirtilen kişilerin eczanelere müracaatlarında, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının olup olmadığının tespiti için eczane provizyon sistemi üzerinden, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınması zorunludur. Ancak, T.C. Kimlik Numarası ile provizyon alınamaması durumunda, ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge ile (Provizyon sistemi üzerinden müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar), müracaat ve diğer gerekli işlemler yürütülerek verilen hizmetlere ilişkin faturalar her hasta için ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlenir. Bu kişilerin Kurum bilgi işlem sistemine T.C. Kimlik Numarasının kaydının sağlanması amacı ile fatura ekinde ilgili Kanunlara tabi olduklarını gösterir belge fotokopisi Kuruma gönderilir."

Madde 15- Protokolün 4.2.3. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.2.3.Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir. Fatura Kuruma teslim edildikten sonra fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik teslim edildiğinin eczacı tarafından fark edilmesi veya Kurum tarafından fatura kontrolünde tespit edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birlikte belgeler/reçeteleri ibraz etmesi halinde söz konusu evrak Kurum tarafından teslim alınır. Bir sözleşme dönemi içerisinde söz konusu durumun 3 (üç) ayrı faturada tekrarlandığının tespiti halinde unutulan reçeteler teslim alınır, reçete tutarının %20'si tutarında cezai şart uygulanır."

Madde 16- Protokolün 4.3.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.3.2. Kurumca posta veya Provizyon sistemi üzerinden iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez. Ödenmeyen bedel ödenecek miktardan düşülerek, döneme ait fatura bedeli takip eden ilk ödeme döneminde ödenir. Örnekleme yöntemini kabul eden eczaneler için, ödenmeyen bedeller hata oranı tespitinde dikkate alınarak faturaya yansıtılır.

İlgili hekime yukarıdaki süre içerisinde ulaşılamadığının eczacı tarafından belgelenerek Kuruma başvurulması halinde 15 (on beş) iş günü ek süre tanınır."

Madde 17- Protokolün 4.3.4. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.3.4. Kurumca örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının A grubu reçetelerde %3'ün, B grubu reçetelerde %5'in, C grubu reçetelerde %3'ün üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, eczacının ekranına 5 (beş) iş günü süreyle kırmızı bantlı uyarı yapılacaktır. Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol edilmesinin uyarının yapıldığı günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde ilgili fatura dönemine ilişkin incelenmesi istenen gruptaki tüm reçeteler incelenir. Bu madde gereği işlem yapılan eczacıya, daha önce ödeme yapılmamış ise, fatura teslim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde alacaklarından mahsuben fatura tutarının tamamının avans ödemesi yapılır, fatura teslim tarihinden itibaren 90 (doksan) gün içinde de reçetelerin tamamı incelenir.

Bu madde kapsamında eczacıya yapılan yersiz ödemeler, eczacının Kurumda tahakkuk etmiş alacağından mahsup edilir. Kurumda tahakkuk etmiş alacağı veya yeterli alacağı bulunmayan eczacılar için Kurum alacağı genel hükümlere göre tahsil edilir."

Madde 18- Protokolün 5.3.14. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"5.3.14. Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her işlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 100 (yüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılan fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı 300 (üç yüz) TL olarak uygulanır. Bir sözleşme döneminde 1 reçetede tespit edilmesi halinde cezai şart uygulanmaz."

Madde 19- Protokolün 6.4. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"6.4. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının tespitinde, uyarının tebligat tarihi esas alınır.

Fiilin işlendiği tarihten bir yıl önce aynı fiil için tebligat yapılmış ise veya yazılı uyarıya rağmen bir yıl içerisinde aynı fiil işlenerek Kuruma fatura edilirse ilgili maddenin tekrarına ilişkin hükümler uygulanır."

Madde 20- Protokolün 7.3. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"7.3. Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar, eczacıya yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczacı adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) iş günü içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatına bildirir. Aksi halde bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Kamu idareleri veya belediyeler tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan adres değişiklikleri için süre şartı aranmaz."

Madde 21- Protokolün 7.12. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"7.12. Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;

- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

- Ruhsat fotokopisi,

- İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (yeni açılan eczaneler hariçtir),

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi,

- Adli sicil kaydı,

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir."

Madde 22- Protokolün 7.13. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"7.13. Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,

- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi,

- Adli sicil kaydı,

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.'

Madde 23- Protokolün 7.18. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"7.18. Geçici koruma altındaki yabancılar için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların karşılanması ve reçetelerin incelenmesi Kurum, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülür."

Madde 24- Protokole 7.20. numaralı madde eklenmiştir;

"7.20. TBMM sağlık hizmeti kapsamındaki kişiler için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların Kurum ile mevcut sözleşmesi bulunan eczaneler tarafından karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar TBMM, Kurum ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülür."

Madde 25- Bu Ek Protokol hükümleri çerçevesinde 15/05/2018 tarihine kadar eczanelerle sözleşme yenilenecektir. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları reçete muhteviyatı ilaçlara dair işlemler mevcut sözleşme hükümlerine göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilir.

Madde 26- Protokol eki Ek-6 " Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi"nde bu Protokolün EK-2 numaralı ekinde bulunan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Ek Sözleşmesi" ile değişiklikler yapılmıştır. Ek Sözleşme ile yapılan değişiklikleri kabul eden eczaneler 15/05/2018 tarihine kadar sözleşmesini yeniler. Bu tarihe kadar sözleşme yenilemeyen eczanelerin vermiş bulundukları tıbbi malzemelere dair işlemler mevcut sözleşme hükümlerine göre sonlandırılarak eczanenin sözleşmesi feshedilir.

Madde 27- Altı sayfa, iki nüsha ve eki iki belge olarak düzenlenen bu Ek Protokol 01/04/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16/04/2018 tarihinde Kurum ile TEB arasında karşılıklı mutabakat ile imzalanmış olup, bir nüshası Türk Eczacıları Birliğinde bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumunda saklanacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Ecz. Erdoğan ÇOLAK

Başkan

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Kurum Başkanı

EK-1

EK-5

ECZANE BİLGİ FORMU

ECZACININ

UNVANI : ............................................... ECZANESİ

ADI SOYADI : ...............................................

VERGİ KİMLİK NO : ...............................................

T.C. KİMLİK NO : ...............................................

YILI

SATIŞ HASILATI

(KDV HARİÇ TL)

GELİR VERGİSİ MATRAHI (TL)

TAHAKKUK EDEN

VERGİ (TL)

ÖDENEN VERGİ (TL)

20...

Not: Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine onaylatılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİ EK SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Sözleşmenin "1.4. Tanımlar" başlıklı bölümünün;

a) "İş günü" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı,1 Mayıs günü, 15 Temmuz, hafta sonu tatil günleri ve idari izin günleri dışındaki çalışma günlerini,"

b) "Sağlık Hizmeti Sunucusu" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"Sağlık hizmeti sunucusu(SHS): SUT'ta düzenlenen birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarını ve ikinci basamak özel sağlık kurumlarını,"

c) Sözleşmenin "1.4. Tanımlar" bölümüne TİTUBB tanımından sonra gelmek üzere "ÜTS" tanımı eklenmiştir;

"ÜTS: Ürün Takip Sistemi"

Madde 2- Sözleşmenin 3.1.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

"3.1.1. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık raporları doğrultusunda reçete muhteviyatı malzemeler, sözleşmeli eczaneler tarafından bu sözleşme çerçevesinde hazırlanarak, başvuru tarihinde yürürlükte olan Kurum mevzuatı doğrultusunda karşılanır."

Madde 3- Sözleşmenin 3.2.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.2. Eczane, genel sağlık sigortalıları arasında, hizmetin kalitesi ya da hizmetlerin erişilebilirliği açısından faaliyetleri ile ilgili hiçbir hastaya karşı ayrımcılık yapamaz, hastalara ait tıbbi bilgilerin gizliliği ile ilgili yasal gerekliliklere uymakla yükümlüdür. İlk defa sözleşme yapan eczaneler konu hakkında Kurum taşra teşkilatına (Ek-6/3) taahhüt vermekle yükümlüdür. Sözleşmenin yenilenmesi halinde tekrar istenmez."

Madde 4- Sözleşmenin 3.2.8. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"3.2.8. Taahhüt vermeyen (Ek-6/3) ve TİTUBB/ÜTS kayıt işlemlerini tamamlamayan eczanelerden hizmet alınmaz."

Madde 5- Sözleşmenin 4.1.3. numaralı maddesinin (a) ve (ç) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karşılanan kişiler ve Yurt Dışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler de dahil olmak üzere tıbbi sarf malzemeleri hariç olmak üzere sağlanacak protez, ortez, için Kurumun ilgili biriminden onay alınacaktır. Bu grup reçeteler için 5 (beş) iş günü olan başvuru süresi aranmaz.

Ayrıca 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin c-1, c-3, onikinci, onüçüncü ve ondördüncü fıkraları kapsamında olan kişiler için, Kurumla götürü bedel sözleşmesi yapan SHS'ler (Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, Kamuya ait üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile bunlara bağlı semt poliklinikleri) hariç, SUT hükümleri geçerli olup sevk zincirine uyulması ve reçeteleri ekinde sevk belgelerinin de eklenmesi gerekmektedir."

"ç) Engelli sağlık kurulu raporu varsa, reçeteyi yazan hekim ve/veya hastane başhekimi

tarafından raporun onaylı fotokopisinin, reçete ekinde bulunması gerekmektedir."

Madde 6- Sözleşmenin 4.2.6 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.2.6. SUT'ta ki istisnalar hariç olmak üzere malzemeyi temin eden eczanenin, üretici ve/veya distribütör firmalarca TİTUBB/ÜTS kayıt bildirim işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir."

Madde 7- Sözleşmenin 4.2.7. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.2.7. SUT eki listelerinde yer alan malzeme bedellerinin karşılanmasında; malzemeye ait TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olma şartı aranacaktır. Malzemenin adı barkodu ve SUT listelerinde eşleştiği SUT kodunun belirtilmesi gerekmektedir. İbraz edilen barkod ve varsa etiket bilgisi TİTUBB/ÜTS'den kontrol edilmelidir"

Madde 8- Sözleşmenin 4.3.5. numaralı maddesinin (b) ve (h) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"b) (4.1.2.) maddesinde belirtilen hususlardan, malzeme temini için başvurunun yapıldığı tarihin reçete arkasına yazılmadığının tespiti halinde reçete eczaneye iade edilir. Hasta İşlem Formunun (Ek-6/4) fotokopisinin eczacı tarafından onaylanarak reçete ekinde ibraz edilmesi halinde reçete bedeli ödenir."

"h) Reçete düzenleme tarihinin, başvuru tarihinin ve/veya teslim tarihinin hatalı girilmesi durumunda gerekli düzenleme, teslim edilen evrak asılları esas alınarak Kurum Taşra Teşkilatı tarafından yapılır. T.C. Kimlik numarasının hatalı girilmesi halinde reçete bedeli ödenmez."

Madde 9- Sözleşmenin 4.3.7. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.3.7. Kurumca iade edilen reçeteler, eczane tarafından, teslim alındığı tarihten itibaren 15 (on beş) işgünü içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete bedelleri ödenmez."

Madde 10- Sözleşmenin 4.4.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.4.1. Eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Sadece eczane unvanının değiştiği durumlarda 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirilir."

Madde 11- Sözleşmenin 4.5.5. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"4.5.5. Eczaneler sözleşmenin yürütümü sırasında, Kurum tarafından (Ek-6/1) formunda ve aranan koşullarda yapılan değişikliklerin gereğini 10 (on) iş günü içerisinde yerine getirmekle ve talep edilmişse durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme yenilenmesi esnasında Ek-6/1 formunda yer alan belgelerden 2, 3 ve 5 no'lu belgeler tekrar talep edilmez."

Madde 12 - Sözleşmenin 5.1.3. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"5.1.3. Eczacı faturayı imzalayarak onaylar. Kaşelenmemiş ve eczacının ıslak imzası olmayan fatura bedelleri, eksiklikleri giderilmediği sürece ödenmez."

Madde 13- Sözleşmenin 5.5.1. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"5.5.1. Eczane tarafından Kuruma usulüne uygun şekilde hazırlanarak teslim edilen Ek-6/9'da yer alan tıbbi malzemelere ilişkin fatura ve eki belgeler (Sözleşmenin 5.1.4 numaralı maddesindeki faturalar hariç olmak üzere) % 5 oranında örnekleme yapılarak incelenir.

Eczane sözleşme yapılması/yenilenmesi aşamasında Ek-6/9'da yer alan tıbbi malzemelere dair faturaların kontrolünde örnekleme yönteminin kullanılıp kullanılmaması hakkında tercihini Kuruma vereceği dilekçe ile bildirir. Tercihte bulunulmaması halinde örnekleme yöntemi kabul edilmiş sayılır."

Madde 14- Sözleşmenin 6.3.10 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"6.3.10. Eczacı veya eczanede çalışanlar tarafından sahte reçete/reçete eki belgenin (sahte barkod, sahte reçete veya sahte rapor vb.) Kuruma fatura edildiğinin tespit edilmesi halinde reçete tutarının 10(on) katı tutarında ceza koşulu uygulanarak, yazılı olarak uyarılır. Tekrarı halinde reçete tutarının 20 (yirmi) katı ceza koşulu uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz.

Ancak, söz konusu sahte reçete veya sahte raporun eczacı ya da eczane çalışanları dışında üçüncü kişilerin dahli ile Kuruma fatura edildiğinin yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda tespit edilmesi halinde, bu madde hükmü uygulanmaz."

Madde 15- Sözleşmenin 6.4.6. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

"6.4.6. Yazılı uyarının tebliğ edildiği tarihten önceki dönemlere ait olup, Kuruma teslim edilmiş reçetelerde aynı fiilin tespiti halinde sadece ceza koşulu uygulanır."

Madde 16- Sözleşmeye aşağıda yer alan "Örneklemeye tabi tıbbi malzeme listesi " Ek-6/9 olarak eklenmiştir.

EK-6/9

ÖRNEKLEMEYE TABİİ TIBBİ MALZEME LİSTESİ

SUTKODU

MALZEME ADI

A10049

HASTA ALT BEZİ/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ

A10037

KOLOSTOMİ ADAPTÖRÜ

A10043

PASTA, KOLOSTOMİ

A10036

KOLOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)

A10038

KOLOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN) (FİLTRE DAHİL)

A10045

ÜROSTOMİ ADAPTÖRÜ

A10044

ÜROSTOMİ TORBASI ÇEŞİTLERİ

A10046

PASTA, ÜROSTOMİ

A10040

İLEOSTOMİ ADAPTÖRÜ

A10042

MACUN, İLEOSTOMİ

A10039

İLEOSTOMİ TORBASI(TEK PARÇALI ALTTAN BOŞALTMALI)(FİLTRE DAHİL)

A10000

ASPİRASYON KATETERİ

A10041

İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)(FİLTRE DAHİL)

A10022

ENTERAL BESLENME POMPA SETİ (TORBALI)

A10024

ENTERAL BESLENME SETİ GRAVİTY

A10006

İDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU 2000 CC.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
14:05 - İçişleri Bakanlığı, iade olanlar için araştırma merkezlerini hala kurmadı14:03 - 'Kazanacağım tazminatı şehit ailelerine bağışlayacağım'14:02 - Meteorolojiden sağanak uyarısı14:00 - 19 Mart 2019 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar13:59 - Muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltında13:57 - 'Orgenerali derdest edin' emrini astsubaydan almışlar13:55 - FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası13:52 - FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası13:48 - Rektör Kul: Ses getiren üniversite olmayı hedefliyoruz13:43 - Başkentte seyir halindeki belediye otobüsünde yangın
13:42 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:38 - 'Seçim dönemine rağmen dik duruştan taviz vermedik'13:36 - Yargıtay: Ödeme tanıkla değil belgeyle ispatlanır13:32 - Seyir halinde küp çözen sürücünün ehliyetine el konuldu13:31 - Facebook: Katliamı canlı olarak 200'den az kişi izledi13:27 - 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 şüpheli gözaltına alındı13:25 - 19 yaşında muhtar adayı, babaannesini azası yaptı13:23 - Bakan Selçuk teşvik paketinin detaylarını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam