Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) yapısını düzenleyen kararname

DDK yapısını düzenleyen kararname yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2018 09:33, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2018 15:32
Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) yapısını düzenleyen kararname

Resim Gazete'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurumunun yapısı ile ilgili

DEVLET DENETLEME KURULU HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 5

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı;

a) Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, görevleri ve işleyişi, Cumhurbaşkanı adına Kurul tarafından yapılacak denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları, mensuplarının nitelikleri, atanmaları ve görevlendirilmeleri, görev ve yetkileri ve diğer özlük işleri ile ilgili esasları,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki Teftiş Kurulları İle soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarını,

düzenlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi;

a) Yargı organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında,

b) (a) bendinde belirtilenlerin sermayelerinin en az yansından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarda,

c) Kamunun ortaklık haklan bakımından olmak üzere, (a) ve (b) bendinde sayılanlar dışında kalanların; kamunun yönetimde hakim durumda, nitelikli paya sahip veya birlikte kontrol ettiği yurtdışı dahil ortaklıklar ve her türlü birimlerinde,

ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında,

d) Kamuya yararlı demeklerde,

e) Vakıflarda,

f) Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik ve birimlerde,

g) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kendi aralarında veya üçüncü kişilerle birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yansından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan ortaklıklarda,

ğ) Mevzuatta, Kurul tarafından denetleneceği belirtilen kurum, kuruluş, ajans, organizasyon, fon, kaynak, muhtelif konu, iş ve işlemlerde,

yapılacak denetlemeler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Denetçi: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmakla görevlendirilen süreli ve geçici olanlar dahil denetim görevlilerini,

b) Denetim ve soruşturma grubu: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapacak uzmanlık gruplarını,

c) Denetleme: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinin tamamını,

ç) Grup başkanı: Denetim ve soruşturma gruplarının başkanlığım yürüten Kurul üyesini,

d) İdari personel: Kurul sekreterliğinde görevlendirilen personeli,

e) İdari soruşturma: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına giren kurum ve kuruluşlar ile diğer birim ve işlerdeki görevlilerin, ceza ve disiplin hukukundan ve diğer mevzuattan doğan sorumluluklarının tespit edilmesi ve ilgili kanun ve kararnamelerle düzenlenen işlemlerin yapılması faaliyetlerini,

f) Kurul: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunu,

g) Kurul Başkanı: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanını,

ğ) Kurul sekreteri: Kurulun idari işlerini yürütmekle görevli kişiyi,

h) Kurul üyesi: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesini,

ı) Soruşturmacı: Hiyerarşik kademeler esas alınarak ilgili kamu idaresi içinden üst yöneticinin idari soruşturma yapmakla görevlendireceği kamu görevlisini,

i) Teftiş Kurulu: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idarelerindeki iç denetim birimleri dışında kalan teftiş kurulları ile diğer denetim birimlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Devlet Denetleme Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Devlet Denetleme Kurulu

MADDE 3- (1) Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır. Kurul; Başkan ve sekiz üyeden oluşan Kurul Karar Organı ile denetim ve soruşturma grupları, Kurul Sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur.

(2) Kurul Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Kurul Başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Devlet Denetleme Kurulunun görevleri

MADDE 4- (1) Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yansından fazlasına bu kurum ve kuruluşlann katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı demeklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek,

c) Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak,

ç) Kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin sunumunda saydamlık, verimlilik, etkinlik ve iyi yönetişim alanlarında çalışmalar yapmak,

d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili olarak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalışmaları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek,

e) Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak,

f) Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.

Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri

MADDE 5- (1) Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri şunlardır;

a) Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazışmaya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkilidir.

b) Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili merciler yapılan iş ve işlemler hakkında Kurulu ivedilikle bilgilendirir ve gerekli belgeleri Kurula gönderir.

c) Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumlan ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir.

ç) Denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personelini görevlendirebilir. Kurul Başkanlığının bu konudaki talebi gecikmeksizin karşılanır.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir.

e) Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 6- (1) Grup başkam;

a) Denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan,

b) Görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan,

c) Suç delillerini karartacağı anlaşılan,

ç) Kamu hizmetinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen, her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir veya bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin gerekçeli yazı, görevden uzaklaştırılanın atamaya yetkili amirine, Kurul Başkanına ve diğer ilgililere bildirilir.

(3) Denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma gerekçesinin ortadan kalkması, denetlemeler sonunda suç işlendiğinin belirlenememesi veya disiplin yönünden memurluktan çıkarma dışında bir ceza önerilmesi halinde, ilgili denetim veya soruşturma grubunca hazırlanacak yazı veya rapor üzerine, görevden uzaklaştırılan, atamaya yetkili amir tarafından derhal görevine başlatılır.

(4) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulamasına ilişkin iş ve işlemler öncelikle tamamlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul Başkanı ve Kurul Karar Organı

Kurul Başkanı ve görevleri

MADDE 7- (1) Üyelik yetkilerini de haiz olan Kurul Başkam, Devlet Denetleme Kurulunu yönetir ve temsil eder.

(2) Kurul Başkanının görevleri şunlardır:

a) Kurula başkanlık etmek,

b) Kurulda alman kararları uygulamak,

c) Kurul kararlarının yayımlanması, tebliği ve gereğinin yerine getirilmesini sağlamak, ç) Denetim ve soruşturma gruplarını belirlemek ve gruplar arasında işbölümü yapmak, programa tabi işlerde denetim ve soruşturma gruplarının çalışma programlarını onaylamak,

d) Denetleme raporlarım Cumhurbaşkanına sunmak,

e) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,

f) Cumhurbaşkanınca verilecek diğer işleri yapmaktır.

Kurul Karar Organı

MADDE 8- (1) Kurul Karar Organı, Kurul başkanı ve sekiz kurul üyesinden oluşur.

(2) Kurul karar organının görevleri şunlardır:

a) Denetleme usulünü tespit etmek,

b) Denetim gruplarınca hazırlanan raporları incelemek ve son şeklini vermek,

c) Yönetmelik, denetleme kılavuzu ve rehberi tasarılarını kabul etmek,

ç) Devlet Denetleme Kurulunu ilgilendiren hususlarda görüş vermek,

d) Başkan ve Kurul üyelerinin önerilerini görüşüp karara bağlamak,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve soruşturma birimlerinin düzenlemeleri hakkında görüş vermek.

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Kurul üyelerinin görevleri

MADDE 9- (1) Kurul üyelerinin görevleri:

a) Kurul çalışma ve kararlarına katılmak,

b) Denetim ve soruşturma grubuna başkanlık etmek, gerekirse çalışma programlan hazırlamak,

c) Grup raporlarını Kurul Başkanlığına vermek,

ç) Mevzuatla veya Kurul Başkanınca verilen işleri yapmaktır.

Kurul Başkanı ve üyeliklerine atanma

MADDE 10- (1) Kurul Başkam ve üyeleri, yükseköğrenimlerini bitirdikten sonra en az on iki yıl devlet hizmetinde başarıyla çalışmış ve temayüz etmiş olan kimseler arasından Cumhurbaşkanınca atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Soruşturma Grupları ve Denetçiler

Denetim ve soruşturma grupları

MADDE 11- (1) Denetim ve soruşturma grupları, bir Kurul üyesinin başkanlığında yeteri sayıda denetçiden oluşur. Kurul başkanı ihtiyaç gördüğü sayıda denetim ve soruşturma grubu oluşturabilir.

(2) Kurul Başkanı, gerek gördüğünde gruplara başkanlık eder.

(3) Kurul Başkanınca onaylanacak grup çalışma programı; grup başkanı ve görevlendirilen denetçiler, kurum ve kuruluşlar, görevlerin mahiyeti, varsa diğer kurum ve kuruluşların görevlileri ve bilirkişiler ile göreve ait diğer bilgileri içerir. Onaylanan grup çalışma programı tüm Kurul üyelerine dağıülır.

(4) Denetim ve soruşturma gruplan, görev onaylannda ve grup çalışma programında belirtildiği şekilde denetim, inceleme, araştırma ve soruşturmalan yapmak ve bunlara ilişkin rapor hazırlamakla görevlidir.

(5) Gruplarca hazırlanan raporlar ilgili Grup Başkanı tarafından Kurul Başkanına sunulur.

(6) Soruşturma raporları Kurulda görüşülmeden Kurul Başkanınca Cumhurbaşkanına sunulur ve mevzuatta tanımlanan yetkili mercilere gönderilir.

Denetçilerin görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Denetçilerin görevleri şunlardır;

a) Denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

b) Denetlemelerde görevlendirildikleri konularla ilgili olarak kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapmak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını istemek,

c) Raporlar hazırlamak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunmak,

ç) Mevzuatla verilen görevleri yapmak,

d) Kurul Başkanı ve ilgili Grup Başkanının verdiği işleri yapmaktır.

Denetçilerin nitelikleri

MADDE 13- (1) Denetçiler, aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık tecrübesi olanlardan;

a) Kamu kurumlannın ülke düzeyinde denetim yapan birimlerinde denetim elemanlığı yapanlar,

b) Hakim ve savcılar, kaymakamlar ile bakanlık, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının uzmanlan,

e) Bankacılık ve finans sektöründe uzmanlık, müfettişlik ve daha üst yönetim kademesinde bulunanlar,

ç) Bilişim uzmanı ve mühendisler,

d) Öğretim elemanları, arasından görevlendirilirler.

Denetçilerin görevlendirilmesi

MADDE 14- (1) Denetçiler, Kurul Başkanının onayı ile geçici veya süreli olarak görevlendirilir. Kamu kurum ve kuruluşları, Kurul Başkanı tarafından Kurulda denetçi olarak görevlendirilen personeli Kurul Başkanlığı emrine geçici olarak göndermekle yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurul Sekreterliği ve Raporlar

Kurul Sekreterliği

MADDE 15- (1) Kurul Sekreterliği, Kurul Sekreteri ve ona bağlı idari birimler ve görevlilerden oluşur.

(2) Kurul Sekreteri, Kurul Başkanına bağlı ve İdari işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve sorumludur.

(3) Kurul Sekreteri, Kurul Başkanı tarafından atanır.

(4) Kurul Sekreterliğine bağlı idari birimler Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Cumhurbaşkanlığı teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Kurul Başkanının onayı ile görevlendirilir.

Raporlar

MADDE 16- (1) Devlet Denetleme Kurulu, çalışmaları sonucunda denetim raporu, inceleme raporu, araştırma raporu, ön inceleme raporu, soruşturma raporu, disiplin soruşturması raporu ve ivedi durum raporu hazırlar.

İvedi durumlar

MADDE 17- (1) Denetlemeler sırasında karşılaşılan ve ivedi tedbir alınmadığında onarımı güç sonuçlar doğuracağı anlaşılan olay, iş, işlem ve kararların vukuundan önce veya sonra oluşabilecek muhtemel zarar ve olumsuz hukuki sonuçların engellenmesi amacıyla incelenmesi ve araştırılması gereken hususların varlığı halinde, doğrudan Kurul başkanının onayı ile ilgili denetim ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanır.

(2) İvedi durumlarda denetim ve soruşturma gruplarınca hazırlanacak özet İvedi Durum Raporu Kurulda öncelikle görüşülerek Kurul başkanınca Cumhurbaşkanına sunulur.

(3) İvedi Durum Raporlarında; raporun hazırlanma gerekçesi, durumun ivediliği, olay, iş ve işlemler ve kararların doğuracağı muhtemel sonuçlar ile alınması gereken tedbirlere yer verilir.

(4) Cumhurbaşkanına sunulan İvedi Durum Raporları Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda sonuçlandırılır.

(5) Doğrudan Kurul başkanlığına intikal eden ivedi durumlar hakkında da bu maddedeki usuller çerçevesinde işlem yapılır.

Raporların gizlilik derecesi

MADDE 18- (1) Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinde gizlilik esastır.

(2) Raporların gizlilik derecesine raporun son şeklinin verileceği Kurul toplantısında karar verilir.

(3) Raporların yayımlanıp yayımlanmayacağı Kurulda kararlaştırılır.

Raporlarla ilgili işlemler

MADDE 19- (1) Cumhurbaşkanınca onaylanan raporların, raporda belirtilen kurum ve kuruluşlara dağıtımı Kurul Sekreterliğince yapılır.

(2) Denetime tabi ilgili, ilişkili veya bağlı kurum ve kuruluşlar, Kurul raporları üzerine hazırlayacakları cevaplarım varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarihten başlayarak kırk beş gün içinde ilgili Bakanlığa, ilgili Bakanlıklar kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapları on beş gün içinde Kurula gönderirler.

(3) Bakanlıkları ilgilendiren raporlara cevaplar Bakan onayı ile birlikte raporu aldıkları tarihten başlayarak en geç kırk beş gün içinde Kurula gönderilir.

(4) Kurul raporlarında, Kurul dışındaki denetim birimlerince denetimi, incelenmesi veya soruşturulması istenen hususların varlığı halinde, konu ilgili Bakanlıkça raporda belirtilen denetim mercilerine ivedilikle intikal ettirilir. istem, denetim birimlerince öncelikle sonuçlandırılır ve sonuçtan Kurula bilgi verilir.

Raporların sonuçlandırılması

MADDE 20- (1) Denetlenen kurum, kuruluş ve kişilerce raporlara verilecek cevapların Kurula intikali sonrasında Kurul tarafından;

a) Rapor hıfza kaldırılabilir,

b) Genel hükümlere göre ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulabilir,

c) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri çerçevesinde konuyla ilgili İvedi Durum Raporu düzenlenebilir. Bu durumda Cumhurbaşkanının talimatı doğrultusunda ilgililer hakkında soruşturma açılabilir,

ç) Ortaklıkların yönetim kurulları için gerekçeli ibrasızlık önerisinde bulunulabilir. Öneri, genel kurulu olan ortaklıkların yapılacak ilk olağan veya olağanüstü genel kurullarında genel görüşmeye sunulur; genel kurulu bulunmayanlar için değerlendirilmek üzere atamaya yetkili üst veya TBMM ilgili komisyonuna gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Koordinasyon ve Uyumlaştırma

Koordinasyon ve uyumlaştırma

MADDE 21- (1) Kurul, üst denetleme organı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında Teftiş Kurullarının inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu inceleme ve soruşturmalara ilişkin ilke, yöntem ve standartlarını belirler ve yayımlar.

(2) Hiyerarşik kademeler esas alınarak ilgili idare içinden üst yöneticinin görevlendireceği kamu görevlileri tarafından yürütülecek soruşturmalara ilişkin usul ve esaslar ile soruşturmacının nitelikleri Kurul tarafından belirlenir.

(3) Teftiş kurulları ve soruşturmacılar tarafından yürütülecek her türlü inceleme, soruşturma ve raporlama faaliyetlerinde Kurul tarafından belirlenen düzenlemelere uyulur.

(4) Teftiş kurulları ve soruşturmacılarla ilgili denetimi ilgilendiren yönetmelikler hakkında Kurulun uygun görüşü alınır.

(5) Teftiş kurulları ve iç denetim birimleri ile soruşturmacılar arasında kurum içi ve kurumlar arası alanlarda görev ve yetkileriyle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan görüş ayrılıkları veya sorunların çözüm mercii Devlet Denetleme Kuruludur. Bu husustaki görüş talepleri denetim ve soruşturma birimlerinin bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları Bakanlıklar

ile diğer kurum ve kuruluşlarda üst amir aracılığı ile Kurula iletilir. Görüş ayrılıkları Kurulca giderilir.

(6) Bakanlıkların Teftiş Kurulları, Bakanlıkları bünyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalara ilişkin hazırlayacakları yıllık faaliyet raporunu ilgili yılı takip eden Ocak ayı içinde Kurula gönderirler.

YEDİNCİ BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Meslek mensupları

MADDE 22- (1) Kurul meslek mensuplan; Kurul başkanı ve üyeleri ile denetçilerden oluşur. Bunlar müfettiş yetki ve sıfatım da haizdirler.

Bütçe, personel işlemleri ve mali hükümler

MADDE 23- (1) Kurulun kadrolan Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir. Kurul Başkanı, dolu kadrolarda derece değişikliğine, boş kadrolarda ise sınıf, unvan ve derece değişikliğine yetkilidir.

(2) Kurul başkan ve üyeleri ile Kurulda görevlendirilen diğer personel, istihdam ve terfi yönünden, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13,14 ve 15 inci maddelerindeki görevlendirme süresi ve görevlendirme için kurumundan talep edilmesine ilişkin hükümler dışındaki hükümlere tabi olup, söz konusu maddelerdeki İdari İşler Başkanlığı ve İdari İşler Başkanma yapılan atıflar sırasıyla Kurul ve Kurul Başkanma yapılmış sayılır.

(3) Kurulun her türlü harcamaları ve Kurulda görevlendirilen her türlü personele yapılacak ödemeler Cumhurbaşkanlığı bütçesinden karşılanır. Personel görevlendirme yazılan bilgi ve gereği için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilir.

(4) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 14 üncü maddesi hükümleri Kurul başkanı ve üyeleri ile Kurulda görev yapan personel hakkında da uygulanır.

(5) Kurul personelinin özlük işlemleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yürütülür. Kurul personeli, Cumhurbaşkanlığı İdari işler Başkanlığında görevli personelin yararlandığı diğer mali ve sosyal haklardan da yararlanır.

Sır saklama yükümlülüğü

MADDE 24- (1) Kurul personeli, görevlerini yaptığı sırada öğrendiği gizli bilgileri, görevinden ayrılmış olsa bile, yetkili amirinin izni olmadan açıklayamaz

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikler

MADDE 25- (1) Kurulun denetleme ve toplantı usulleri, raporlar ve raporlama süreçleri ve diğer işleyişi Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 26- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde hüküm bulunmayanlar hallerde 657 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Başkan ve üyeler aynı unvanlı görevlerine yeniden atanmış sayılırlar.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Devlet Denetleme Kurumu'nun yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi için TIKLAYINIZ

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber