1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi yönetmeliğinde değişiklik

Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20 Aralık 2018 09:46
+Aa- Yazdır
Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi yönetmeliğinde değişiklik

20 Aralık 2018 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30631

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİN SEÇİMİ,

ATANMASI, GÖREVLERİ VE GÖREVDE YÜKSELTİLMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Müdürlük: Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürlükleri ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Yardımcı doçentlik" ibaresi "Doktor öğretim üyeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor öğretim üyeliğine atanma

MADDE 6 - (1) Doktora öğrenimini tamamlamış akademik birim kadrosundaki ve akademik birim dışı öğretim üyesi adayları, öğretim üyelerinin seçim esaslarına tabi tutularak doktor öğretim üyesi kadrolarına atanabilirler. Doktor öğretim üyesi adaylarının, bilimsel yeterlilik şartları Senato tarafından belirlenir. Üniversitedeki boş doktor öğretim üyesi kadrolarının sayısı ve adaylarda aranan nitelikler, Rektörlük tarafından ilan edilir. İlgili birimin Bakanlıkça onaylanmış teşkilat kadrosunda yer alan atama yapılacak kadro satırında asker ibaresi var ise, ilan ilgili Kuvvet Komutanlığı öncelikli olmak üzere Kuvvetlerin örün ağı (intranet) sayfası aracılığıyla yapılır. Söz konusu kadro satırında sivil ibaresi yer alması durumunda, ilan Resmi Gazete'de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında yapılır. Asker ve sivil müşterek kodlu kadrolara yapılacak atamalarda, her iki ilan yöntemine başvurulabilir. Bu ilanda adaylara en az on beş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir. Kadroya talip adaylar başvuru dosyalarını ilgili akademik birime ilanda belirtilen süre içerisinde teslim ederler.

(2) Doktor öğretim üyeliğine atanmak için, doktora unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekir.

(3) Yeterli şartları taşıdığı Dekanlıkça/Enstitü Müdürünce tespit edilenler, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca seçilen ve biri o dilin öğretim üyesi olan üç kişilik bir jüri tarafından, sınava girenin kendi bilim dalında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150-200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavına alınırlar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, aynı dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte Dekanlığa veya Müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonucu adaya aynı gün tebliğ olunur. Üniversite tarafından yapılan bu sınava girmeyen adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Doktor öğretim üyesi adayları için yabancı dil sınavında aranan başarı puanı Senato tarafından yükseltilebilir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar. Adayların hangi yabancı dillerden sınava girebileceğine Senato karar verir.

(4) Doktor öğretim üyeliğine başvuran ve yabancı dil sınavında ilan edilen başarı kriterini yerine getiren adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya müdürlüğe, yabancı dil sınavı sonucunun tebliğini izleyen üç gün içinde teslim ederler. Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için, Harp Okullarında dekanlar, Rektörlüğe bağlı enstitü veya meslek yüksekokulunda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri Üniversitenin dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti on beş gün içinde tespit eder ve bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Bu öğretim üyelerinden gelen yazılı görüşler Dekanlık veya Müdürlük tarafından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısından sonra kurul üyelerinin aday veya adaylar hakkındaki değerlendirmelerini ve gerekçeli tercihlerini, kendi görüş ve önerilerini de ekleyerek adayları dosyası ile birlikte Rektörlüğe sunar. Rektörün uygun görüp, teklifi üzerine, atama, Bakanın onayı ile yapılır. Kadro için uygun görülen aday, asker kişi ise 926 sayılı Kanuna göre boş kadroya atanır. Akademik birim kadrosuna ilk kez atanan doktor öğretim üyeleri, iki yıl görev yaparlar. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Akademik birimin olumlu görüşü üzerine Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile ilgili kişinin görevi aynı kadroda iki senelik sürelerle uzatılabilir. Doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan muvazzaf subay öğretim üyelerinin görev süreleri, Bakan onayı ile uzatılabilir. Senato doktor öğretim üyelerinin görev süresinin bitiminde bulundukları kadroya aynı yöntemle tekrar atanabilmeleri için, bilimsel yayın ölçütleri belirleyebilir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçentlik" ibaresi "doktor öğretim üyeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığında yer alan "ve okutmanlar", ikinci fıkrasında yer alan "ve okutman", üçüncü fıkrasında yer alan "ve/veya okutman" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetleri ile ilgili kadrolara atanacak öğretim görevlilerinin ALES'ten en az 65 puan almış olması gerekir. Eğitim ve öğretimi destekleyici uygulama ve planlama faaliyetleri ile ilgili öğretim görevlisi ve beden eğitimi öğretmeni kadrolarına yapılan başvuru ve atamalarda yabancı dil notu şartı aranmaz."

"(9) Askeri öğretim görevlileri tayinle veya geçici görevli, sivil öğretim görevlileri ise iki yıl için Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile atanırlar. Süreli olarak atanan sivil öğretim görevlileri atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların aynı yöntemle yeniden atanmaları mümkündür."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Araştırma görevlileri

MADDE 12 - (1) Akademik birimlerin araştırma görevlisi olarak ihtiyaç duyacağı öğretim elemanlarından asker veya Bakanlık/Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosunda devlet memuru olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Bakanlığın atanmaya ilişkin esas ve usullerine uygun olarak atanırlar. Sivil olanlar ise, Rektörün teklifi üzerine Bakan onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına iki yıl süre ile atanırlar. Adaylarda son başvuru tarihinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak şartı aranır. Atama süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler. Bu kapsamda Rektörlük, uygun gördüğü boş araştırma görevlisi kadrolarını Resmi Gazete'de, Devlet Personel Başkanlığının ve Üniversitenin örün (internet) sayfasında ilan eder. İlan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günleri içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Kadroya talip adaylar ilanda belirtilen şekilde Rektörlüğe veya Dekanlığa/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. Yeterli şartları taşıdığı Rektörlükçe/Dekanlıkça/Müdürlükçe tespit edilenler ilanda belirtilen esaslarla değerlendirilir. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuru için aranacak şartlar, değerlendirilme ve seçim ile adayların ilan edilmesinde 11 inci maddenin ikinci ve sekizinci fıkraları arasındaki esaslar uygulanır.

(2) Araştırma görevlileri bir yıl için atanır.

(3) Kuvvet nam ve hesabına Üniversite Enstitülerinde lisansüstü öğrenim gören askeri personel, kadro görev yerleri öğrenim görecekleri enstitü ile aynı garnizonda bulunmaması durumunda derslere düzenli olarak devam edebilmesini sağlama, özlük haklarının korunması ve idari işlerin yürütülebilmesi maksadıyla, öğrenim süreleri boyunca ilgili Enstitü Müdürlüğü emrine atanırlar ve öncelikle öğrenim görecekleri programın açıldığı ana bilim dalı başkanlıkları bünyesinde araştırma görevlisi olarak görevlendirilirler.

(4) Kuvvet Komutanlıklarınca yüksek lisansa tefrik edilen subayların öğrenim süresi hiçbir koşulda üç yılı (altı yarıyıl) geçemez."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan "onayı" ibaresinden önce gelmek üzere "Bakan" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ile okutmanlar" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
18:30 - İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 192'ye yükseldi18:29 - Rize'de 15 belediye başkanı'ndan taş ocağına destek18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki
17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi
16:43 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Maskesiz ne zaman gezebiliriz?16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16:23 - Giresun'da baltalı dehşet: 2 ölü, 2'si polis 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam