1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ve Orman Bakanlığı, KİK toplantı tutanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısı yapıldı
02 Temmuz 2020 14:28
Yazdır
Tarım ve Orman Bakanlığı, KİK toplantı tutanağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 Nisan ayı Kurum İdari Kurulu toplantısı yapıldı.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI l.DÖNEM (NİSAN 2020)

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22. maddesi gereğince, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) temsilcilerinden oluşturulan Kurum İdari Kurulu, kurumda çalışan kamu görevlilerinin sorunlarını görüşmek üzere Nisan ayı içerisinde toplanması gerekirken, Covid-19 salgını sonrası alman tedbirler nedeni ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Personel Genel Müdürlüğü'nde toplanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığından, Personel Genel Müdürü İrfan İÇÖZ (Kurul Başkanı), Hukuk Müşaviri Aylin POLAT, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Vedat ÇATAKÇI;

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) adına, Genel Başkan Hüseyin ÖZTÜRK (Kurul Başkan Yardımcısı), Genel Başkan Yardımcısı Fatih DOĞAN, Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya YAZICI' nın katılımı ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nde toplandı.

Toplantı, Personel Genel Müdürü İrfan İÇÖZ'ün açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan Kamu Personelinin çalışma şartları ile özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla, Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİRSEN) tarafından hazırlanan ve Kurum İdari Kurulu'nda görüşülmesi için teklif edilen konulara ait talep ve önerilerin, maddeler halinde görüşülmesine geçildi.

A) GERÇEKLEŞENLER:

  • 1) Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme ile ilgili olarak, uygulama birlikteliğinin sağlanması ve farklı uygulamalardan dolayı yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacı ile talep ettiğimiz, Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Yönergesi Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 16.03.2020 tarihinde ilgili birimlere gönderilmiş ve yaşanan sorunların çözüme kavuşması sağlanmıştır.

  • 2) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında, ciddi miktarda var olan personel ihtiyacının giderilmesi için, ihtiyaç bulunan kadro-unvanlarda çalıştırılmak üzere açıktan atama yoluyla 2347 personel alımı işlemleri devam etmektedir.

  • 3) Personele yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, Genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi hususu Kurum tarafından uygulamaya geçilmiştir.

B) TALEPLER:

1) Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olan ve üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık ve ormancılıkla alakalı branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından Ön Lisans düzeyinde mezun durumda olanlara; Üniversitelerin Lisans eğitimi veren; Ziraat, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültelerinde, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerinde, Su Ürünleri Fakültesinde, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerinde ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerinde, Veteriner Fakülteleri ve Orman Fakültelerinde uzaktan ve/veya örgün öğretim şekliyle "Lisans Tamamlama" hakkı verilmesi; Talep edildi.

2) Tarım ve Orman Bakanlığı personelinden; Hayvan sağlığı, gıda kontrol, tarım ürün ve arazilerinin her türlü ilaçlama, aşılama, denetim ve kontrol hizmetlerinde fiilen çalışanlar, zoonoz hastalıklar ve zirai mücadele işleri, zirai karantina, her türlü kimyasal ve biyolojik mücadele işlerinde ve laboratuvar ortamında çalışanlar ile her türlü denetim ve kontrol hizmetlerini fiilen yürütenler ile orman koruma, sınırlandırma, kaçakçılık ve orman yangınlarıyla mücadele, orman zararlılarıyla mücadele işlerinde çalışanlara ve av-yaban hayatıyla ilgili işlerde doğaya açık alanlarda çalışanların Fiili Hizmet Süresi Zammı' ndan faydalandırılması; Talep edildi.

3) Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin, Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı 9. Bölümü'nde yer alan ve 1 Eylül 2019 Tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5. Dönem Toplu Sözleşme İlişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına istinaden 2020 ve 2021 yıllarında da uygulanmasına devam edilecek olan; "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri ve kimya mühendislerine, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. " Hükmüne istinaden kontrol görevi yürüten personele yapılan İlave ödemeden;

5996 sayılı Kanun kapsamında kontrol görevi yaptığı halde sözleşme metninde unvanı zikredilmeyen (Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Tütün Teknoloji Mühendisi, Tekniker, Teknisyen, Yardımcı Sağlık Personeli vb.) ya da farklı kanun ve yönetmelikler kapsamında kontrol görevi yapan personel faydalanamamaktadır.

a) 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile uzlaşılan metin kapsamında yer alan tüm personelin Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödemeden faydalandırılması; Talep edildi.

(Uzlaşılan Metin: Tarım ve Orman Bakanlığı 'nda veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri, kimya ve tütün teknoloji mühendisleri ile ilgili meslek alanlarında eğitim alan tekniker, teknisyen ve yardımcı sağlık personeline, en az 5 saat süreyle, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun, 5262 Sayılı

Organik Tarım Kanunu, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü birimlerde müdür, müdür yardımcısı, şube müdürü, ilçe müdürü görevini yapan personel de fiilen kontrol görevi yürüttüğü her gün için bu madde hükmünden yararlanır.)

b) Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" sinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri için belirlenen görevler sadece 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamındaki iş ve işlemler ile sınırlandırılmış, 5996 sayılı Kanun kapsamında yer alan iş ve işlemler ile ilgili görev tanımı yapılmamıştır. Bu sebepten, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerinde görev yapan Veteriner Hekim ve Mühendis unvanlı personel, 5996 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Kontrol hizmetleri karşılığında yapılan Kontrol Hizmetleri İlave Ödemesinden yararlanamamaktadır.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerinde görev yapan Veteriner Hekim ve Mühendis unvanlı personelin de 5996 sayılı Kanun kapsamında yürütülen Kontrol hizmetleri karşılığında yapılan Kontrol Hizmetleri İlave Ödemesinden yararlanabilmesi için;

"Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" sinde, 5996 sayılı Kanun kapsamında olan ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünün görevleri arasında tanımlanan;

"ö) Su ürünleri işleme yerlerinin onay işlemlerini gerçekleştirmek ve denetlenmek,

p) (Ek. 19/8/2015 tarihli ve 35 sayılı Olur) Su ürünleri satış yerlerini ruhsallandırmak ve denetlemek. " Görevlerinin, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerine devredilmesi ve Kontrol Hizmetleri İlave Ödemesinden söz konusu personelin de faydalandırılması; Talep edildi.

4) a) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Kanunun 4/B (sözleşmeli) statüsünde görev yapan personelin; 657 sayılı DMK' nun 4/A maddesi kapsamına (kadrolu statüye) alınması;

b) 4/B (sözleşmeli) statüsünde görev yapan personelin; 657 sayılı DMK' nun 4/A maddesi kapsamına (kadrolu statüye) alınması hakkında yasal düzenleme sürecinin uzaması halinde (diğer Bakanlıklarda uygulandığı şekilde) 3 yıl sözleşmeli olarak görev yapan personelin 4'üncü yıl 4/A kadrosuna geçirilmesi; Talep edildi.

1, 2, 3 ve 4'üncü maddeler hakkında mevzuat değişikliği gerekmektedir. 30/04/2019 tarihli KİK Toplantı tutanağı gereği, söz konusu mevzuat hazırlık çalışmalarının yapılması amacı ile Bakanlığımızın ilgili birimleri ile yetkili sendika Toç Bir-Sen temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulmuş ve oluşturulan komisyon raporu doğrultusunda, Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgili Kanun değişiklik teklifleri hazırlanmıştır. Oluşturulan bu tekliflerin TBMM Genel Kurul gündemine getirilmesi ve yasalaşma sürecinin sonuçlandırılması için Bakanlığımız ilgili birimlerince çalışmalara devam edilecektir.

Ayrıca, 3. Maddenin (b) fıkrasında talep edilen Yönerge değişikliği ile ilgili olarak, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün de görüşleri alınarak çalışma yapılacaktır.

5) Halk sağlığını korumak, gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlamak, ormanları korumak ve geliştirmek ayrıca tabiatı korumak adına mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan Bakanlık çalışanlarımız da sahada yapmış oldukları görevler nedeni ile tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Yaşanan bu şiddet olayları nedeni ile vefat eden, yaralanan çalışma arkadaşlarımız olmaktadır.

17.04.2020 tarih ve 31102 sayıl Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik(Kamu çalışanı, özel sektör çalışanı, doktor, hemşire, şoför, hasta kabul memuru vb. hiçbir sınıf ve unvan ayrımı gözetmeksizin) uygulanan şiddetiönlemek amacı ile ceza oranları artırılmış ancak, tarım orman çalışanlarımız söz konusu yasa kapsamına dahil edilmemiştir.

Ayrıca, Bakanlık personelinin görevleri esnasında ve yapmış oldukları görev nedeni ile şiddete maruz kalmaları, Bakanlığımıza doğrudan zarar vermeyen eylemler olarak yorumlanmakta ve personelin şahsına yönelik işlenmiş suç olarak değerlendirilmektedir. Bu gerekçe ile, şiddete maruz kalan personele kurum avukatları tarafından yeterli destek verilememektedir. Ancak, her ne kadar şiddet eylemi Kurum personelinin şahsına yapılmış olsa da eylem personelin yürütmüş olduğu görev esnasında ve görevi nedeni ile gerçekleşmektedir. Dolayısı ile şiddet eylemi kurum personeline ve kuruma karşı yapılmaktadır. Tüm bu gerekçeler dikkate alınarak;

a) Çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacakbir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasının sağlanması,

b) Bakanlığımız tarafından taşra teşkilatlarına gönderilecek bir talimatla, şiddete maruz kalmış personelin yaşayacağı tüm hukuki süreçlerin kurum avukatlarınca takip edilmesinin sağlanması, Talep edildi.

Talebin (a) bölümü ile ilgili olarak mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

(b ) bendinde yer alan; şiddete maruz kalmış personelin yaşayacağı tüm hukuki süreçlerin kurum avukatlarınca takip edilmesinin sağlanması için Bakanlığımız tarafından taşra teşkilatına talimat gönderilmesi talebi ise;

Bakanlığımız avukatlarının, sadece Bakanlık tüzel kişiliğinin leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde idareyi temsil yetkisini haiz olduğu, görevi ile ilgili olsa dahi Bakanlık personelini temsil yetkisi bulunmadığı, öte yandan; Bakanlığımız personelinin görevlerini ifa sırasında maruz kaldıkları şiddet dolayısıyla failleri hakkında açılan davalara, Bakanlığımız adına yapılan katılma taleplerinin, yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca Bakanlığımızın suçtan doğrudan zarar görmesi koşulu gerçekleşmediği gerekçesi ile reddedilmekte olduğu hususları dikkate alınarak uygun değerlendirilmemiştir.

Ancak, personelin görevlerini ifa sırasında maruz kaldıkları şiddet dolayısıyla açılan kamu davalarına Bakanlık adına katılım sağlanabilmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğinden, konunun, Kamu Personeli Danışma Kuruluna şevkine karar verildi.

6) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin;

a) Görevde yükselme sınavına tabii kadrolara, (Şube Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Şef, Sayman vb. unvanlar ile YH Sınıfından GİH sınıfında yer alan unvanlar) atanabilmesi için, en kısa sürede Görevde Yükselme Sınavı açılması;

b) Unvan değişikliği sınavına tabii kadrolara, atanabilmesi için, en kısa sürede Unvan Değişikliği Sınavı açılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Covid-19 salgını sonrası alınan tedbirler nedeni ile söz konusu sınavların 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilemeyeceği bildirildiğinden, sınavların Üniversiteler aracılığıyla yapılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

7) Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretlerinin artırılması;

Tarım ve Orman İ1 ve İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri mesai mefhumu gözetmeksizin, Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı kapsamında aşılama faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu personel bir taraftan zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalışırken, diğer taraftan da zoonoz hastalıklar ve iş kazaları gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadır. 22/12/2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği" hükümleri gereğince, hayvanların tanımlanması ile veteriner biyolojik ürünlerin uygulanması sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu uygulama ücretlerinin, hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak, söz konusu "Uygulama Ücretleri" Bakanlığımız tarafından en son 02 Şubat 2012 tarihinde belirlenmiş ve aradan geçen yaklaşık 8,5 yıllık süre içerisinde güncellenmemiştir. Şubat 2012 ile Mayıs 2020 tarihleri baz alındığında aradan geçen 8 yıl 4 aylık enflasyon TÜFE bazında %127 dir. (Enflasyon rakamı, http://www3.tcmb.gov.tr/enflasvoncalc/enflasyon anayeni.php adresi üzerinden T.C. Merkez Bankası Enflasyon Hesaplayıcısı Programı kullanılarak hesaplanmıştır.)

Dolayısı ile Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin, büyük fedakarlıklar ile görev yapan personelin emeğinin karşılığı olan Uygulama Ücretlerinin T.C. Merkez Bankası'nın enflasyona ilişkin verileri de dikkate alınarak güncellenmesi; Talep edildi.

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine sunulmasına karar verildi.

8) Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretlerinin Destekleme Kapsamında Ödenmesi

Uygulama ücretlerinin hayvan sahiplerinden alınması yerine, 20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2019/54 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin "Programlı aşı ve küpe uygulamaları" başlıklı 20. Maddesinde değişiklik yapılarak, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenlerinin de serbest veteriner hekimler gibi desteklemelerden yararlanmasının sağlanması.

Talebin, ilgili birimler nezdinde yürütülen çalışmalara devam edilmesine karar verildi.

9) 969 sayılı Tarım ve Köy işleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun'un 3. Maddesinde yer alan, "Döner sermaye işletmelerinden elde edilen karın en fazla % 80'i, Bakanlık kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden karın elde edilmesinde emeği geçen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve bu Kanunun 4/B maddesine tabi personele katkıları oranında, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını aşmamak üzere, üretimi teşvik primi olarak ödenebilir." Hüküm gereği, Döner sermaye işletmelerinde görev yapan personele üretime sunmuş olduğu katkı sonucu elde edilen kardan, Üretimi Teşvik Pirimi ödemesi yapılmaktadır.

Ancak, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından, 09/08/2019 tarih ve sayılı yazı ile Kuruluş Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri hesabından, Bakanlığın Merkez Döner Sermaye İşletmesi hesabına, Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği'nin 40. Maddesi gereğince belirtilen miktarda karşılıksız olarak para aktarılması talep edilmiştir. Yapılan bu işlem, her ne kadar Yönetmelik hükümlerine göre uygun bir işlem olarak gözükse de, 969 sayılı Kanun'un 3. Maddesinin yazılış amacına uygun değildir. Çünkü, yapılan bu işlem ile söz konusu kurum ve kuruluşlarda özveri ile çalışan ve büyük emekler harcayarak üretime katkı sunan personelin, yapmış olduğu üretim neticesinde elde edilen kardan, üretime sunmuş olduğu katkı oranında Üretimi Teşvik Pirimi almasının engellenmesi ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu durumun, personelin motivasyonunun ve verimliliğinin düşmesine, dolayısı ile üretimin ve üretim kalitesinin düşmesine neden olacağı aşikardır.

Dolayısı ile 969 sayılı Kanun'un 3. Maddesinin amacına uygun olarak uygulanabilmesi ve personelin üretime sağlamış olduğu katkı nedeni ile hak etmiş olduğu Üretimi Teşvik Pirimi ödemesinden faydalanabilmesi için, Kuruluş Müdürlükleri Döner Sermaye İşletmeleri hesabından, Bakanlığın Merkez Döner Sermaye İşletmesi hesabına yapılan karşılıksız para aktarma işleminin sonlandırılması; Talep edildi.

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine tekrar sunulmasına karar verildi.

10) a) Bakanlık tarafından, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri bünyesinde yeni oluşturulan veya ismi değiştirilen Şube Müdürlükleri de dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde gerekli değişikliğin yapılması;

b) Şube Müdürlüklerine atanma şartları oluşturulurken, mevcut durumda bazı şubeler için sınava müracaat hakkı bulunmayan fakülte ve bölümlerin de mümkün olduğunca kapsam içerisine alınması; Talep edildi.

Konuyla ilgili olarak, teknik birimlerinde görüşünün alınarak PERGEM tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

11) a) Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile yeniden yapılanan Bakanlığımızın ihtiyaçlarına, günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ve personelin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni bir "Yer Değiştirme Yönetmeliği" nin yayımlanması,

b) Yeni hazırlanacak yönetmelikte aşağıda belirtilen ve personel lehine olan hususlara yer verilmesi.

- Personelin Hizmet Puanlarının Hesaplanmasında kullanılan "Hizmet Birimi Puanları"nm yeniden düzenlenmesİ

- Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi daha geride olan İlçelerde görev yapan personele sosyal ve ekonomik katkı oluşturabilecek şekilde, iller için uygulanan bölge sisteminin, İlçeler için de uygulanması ve aynı il'e bağlı ilçeleri arasında farklı bölge kabul edilebilecek bir sistemin oluşturulması;

- Mazeretli ve mazeretsiz tayin taleplerinin yerine getirilirken, atamaların Valilik emrine değil, doğrudan İl ve/veya İlçe Müdürlüklerine yapılması;

- Mazeretleri sebebi ile tayin işlemi yapılan personelin, tayinine esas mazeretinin sona ermesi halinde personelin talebi doğrultusunda görev yaptığı birimde kalabilmesinin sağlanması; Talep edildi.

PERGEM tarafından söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılması çalışmalarında, talepte yer alan hususlar dikkate alınacaktır.

12) Çalışanların yıllık izinlerini kullanırken, cumartesi, pazar günlerinin yıllık izinden sayılmaması; Talep edildi.

Talep hakkında mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

13) 02.05.2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği" kapsamında, 28/06/2019 tarih ve 1936692 sayılı Bakanlık Makam Olur'u ile oluşturulan, Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu tarafından, Uzman Veteriner Hekimliği müracaatlarının değerlendirmeye alınarak bir an evvel sonuçlandırılması; Talep edildi.

Talebin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na iletilmesine karar verilmiştir.

14) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (C) fıkrasına göre istihdam edilirken, 26.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK kapsamında 657 sayılı DMK'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmeye başlanan personelin;

a) "İdari Destek Görevlisi" ve "İdari Büro Görevlisi" unvanlı personelin Ek Ödeme Oranlarının emsalleri ile aynı seviyeye çıkarılması,

b) 696 sayılı KHK'nın 18. Maddesinde geçen "...4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kuramlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez." hükmünün kaldırılarak çalışmak isteyen personelin çalışabilmesinin sağlanması

c) Söz konusu personelden; 696 sayılı KHK'nın yürürlük tarihi itibari ile, lise ve altı öğrenim görmüş olanlar "İdari Destek Görevlisi", yükseköğrenim görmüş olanlar ise "İdari Büro Görevlisi" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmiştir. Ancak, daha sonra Yükseköğrenim gören "İdari Destek Görevlisi" unvanlı personelin öğrenim durumlarına ilişkin belgelerini sunmaları durumunda "İdari Büro Görevlisi" unvan pozisyonunda sözleşme imzalanması; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak; (a) ve (b) bentleri ile ilgili mevzuat düzenlemesi yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi, (c) bendi hakkında talebin mümkün olması ile ilgili hukuki durum incelenecektir.

15) Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personele, "Açık Alanda" görev yapmaları halinde ödenen Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) ödemeleri ile ilgili olarak, bazı İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, Gıda Denetim Hizmetlerinin yürütüldüğü alanların, "Kapalı Alan" ya da "Açık Alan" kapsamında olduğuna bakılmaksızın tüm gıda denetim hizmetlerinin Kapalı Alanda yürütülüyormuş gibi değerlendirilmesi nedeniyle, söz konusu personele Arazi Tazminatı ödemeleri yapılmamaktadır.

Özellikle ülkemiz için büyük önem arz eden ve Bakanlığın asli görevleri içerisinde yer alan "Gıda Denetim Hizmetlerinde" görev yapan personelin hak kaybının ortadan kaldırılması amacı ile konuya ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine Bakanlığımız tarafından talimat gönderilmesi ve Açık Alanda yapılan Gıda Denetim Hizmetleri karşılığında söz konusu personele Arazi Tazminatı ödenmesinin sağlanması; Talep edildi.

Taleple ilgili olarak Personel Genel Müdürlüğü ve ilgili birimlerce çalışma yapılmasına karar verildi.

16) Bakanlığımız tarafından Genel Müdürlüklerle ilgili çeşitli görevler kapsamında yurtdışına görevli olarak personel gönderilmektedir. Bu görevlendirmelerde çeşitli haksız uygulamaların olmaması, Mühendis, Veteriner Hekim veya ihtiyaca binaen görevlendirilecek diğer unvanlarda çalışanlarımızın çoğunun bu haktan faydalanabilmesi için; Yurtdışı görevlendirmelerinde seçilecek personel ile ilgili objektif kriterlerin getirilmesi, ilgili tüm çalışanlarımızın kademeli olarak yurtdışında görevlendirmelerinin sağlanması; Talep edildi.

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine sunulmasına karar verildi.

17) Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatı için işe gidiş-gelişlerde uygulanan servis hizmeti uygulamasının, Bakanlığın tüm Taşra Teşkilatındaki birimlerde çalışan personel için de uygulanması; Talep edildi.

Talep ile ilgili, Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.

18) Tarım ve Orman Bakanlığı'nm Taşra birimlerinden olan Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluş müdürlükleri bünyesinde, sadece idari ve Mali İşler konularında yetki ve sorumluluk üstlenecek, görev alanı ile gerekli hizmetleri sunacak olan, Teknik Müdür Yardımcılığı haricinde ikinci bir İdari Müdür Yardımcılığı ile uygun görülen ve tarımsal yoğunluğu yüksek olan ilçelerde, İlçe Müdür Yardımcılığı kadrosunun ihdas edilmesi; Talep edildi.

Konu hakkında ilgili birimlerle birlikte PERGEM tarafından yapılan çalışmaların devam ettirilmesine karar verildi.

19) 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği' nin Ek-2 sayılı Cetvelde yer alan "... Kamu Konutları Kanununun 3'üncü maddesine aykırı olmaması şartıyla kurum ve kuruluşların yetkili makamlarınca personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler göz önünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev unvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev unvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev unvanları tespit edilebilirhükmü gereğince, Bakanlık Merkez Teşkilatında, şube müdürlüklerinin kaldırılması sonrasında, şube müdürlüğünce yürütülen iş ve işlemleri yapmak üzere Çalışma Grup Sorumlusu adı altında görevlendirilen ve Şube Müdürü kadrosunda görev yapan personele "Görev Tahsisli Lojman" verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak Bakanlık tarafından çalışma yapılmasına karar verildi.

20) 657 sayılı DMK eki bir sayılı ek gösterge cetvelinde düzenleme yapılarak Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan ve 3600'ün altında ek göstergesi bulunan Lisans mezunu tüm personelin ek göstergelerinde artış yapılması, Genel İdare Hizmetler sınıfında yer alan ve idareci kadrolarında bulunanlar ile Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar için 3600'e yükseltilmesi, yukarıda sayılan sınıflarda yer alan tüm personelin eğitim durumlarına göre kademeli olarak ek gösterge artışından faydalandırılması, ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personele de ek gösterge verilmesi için Bakanlığımızca ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması; Talep edildi.

Talep ile ilgili PERGEM ve Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmaların devam ettirilmesine ve konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

21) Kamu çalışanlarının kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin muayenelerinde alınmakta olan katkı payları ile tedavileri için gerekli olan ilaç, implant, ortez, protez gibi medikal malzeme giderleri için katılım payı alınmaması ve ayrıca sağlık hizmetlerinin SGK' ya devriyle birlikte kamu görevlilerinin tedavi yollukları ile refakatçi giderlerinin ödenmesinde Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerinin değil de 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinin uygulanması; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından SGK nezdinde gerekli çalışmaların yapılmasına ve konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

22) Kamu görevlilerinin bordrolarında yer alan gelir kalemlerinin tamamından (ek ödeme dahil) sosyal güvenlik primi kesintisi yapılarak, emeklilik sonrası emekli ikramiyeleri ile emekli maaşlarının yükseltilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği öngörüldüğünden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

23) Kamu Görevlilerine mevzuat gereği yapılan Giyecek Yardımlarının, sınıf ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilerek günün şartlarına uygun bir şekilde artış yapılması; Talep edildi.

Talep hakkında mevzuat değişikliği öngörüldüğünden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

24) İki yıllık ön lisans ve dört yıllık fakülte mezunu teknisyen ve teknikerlerin unvan değişikliğine gerek kalmadan ödenen Tekniker veya Mühendis maaşları ödemelerinde

uygulandığı şekli ile, seyyar görev, ek özel hizmet (arazi) tazminatı ödemelerinde de maaşa esas unvandan ödeme yapılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

25) Seyyar Görev Yolluğu ve Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı, Büyük Proje Tazminatı gibi ödemelerin, sınıf ve unvan ayrımı yapılmadan mevzuatına uygun şekilde seyyar göreve ve arazi görevlerine çıkan personele ve proje görevleri yürüten tüm personele aylık olarak ödenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği öngörüldüğünden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

26) 375 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemelerle hayata geçirilen çalışanlara unvan bazında verilen ek ödeme oran ve miktarları, düzenlemenin amacı olarak ifade edilen "eşit işe eşit ücret" ilkesiyle örtüşmeyen sonuçları doğurmuştur. Bu kapsamda hizmet kolumuzda çalışan teknik hizmetler ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıflarında yer alan Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, İstatistikçiler, Tekniker, Teknisyenler, Veteriner Sağlık Teknikeri eri-Teknisy enleri, Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında yer alan (Sivil Savunma Uzmanı, Uzman yardımcıları, Ayniyat Saymanı, Memur, Bilgisayar İşletmeni, VHKİ, Şef, Hizmetli, Teknisyen Yrd. vb.) memurlar Ek Ödeme düzenlemelerinde haksızlığa uğramıştır.

- Biyologlar, Kimyagerler, Ekonomistler, İstatistikçilerin ek ödeme oranlarının da eğitim durumları göz önünde bulundurularak emsali unvan sayılabilecek mühendis unvanlı personelin ek ödeme oranlarına yükseltilmesi,

- Ziraat ve Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri başta olmak üzere tüm Tekniker ve Teknisyenlerin de 666 sayılı KHK ile yapılan düzenleme sonucunda Mühendis ve Veteriner Hekimler ile aralarındaki maaş farkları çok ciddi oranlara ulaşmıştır. Mevcut ücret aralığı göz önünde bulundurularak, tüm Teknikerler ve Teknisyenlerin ek ödeme oranlarının artırılması;

- ilçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı unvanında çalışanlar ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan tüm personel ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personelin ek ödeme oranlarının arttırılması; Talep edildi.

Talep hakkında Mevzuat düzenlemesi gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

27) Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Müdür, Müdür Yardımcısı ünvanlı personele temsil tazminatı verilmesi ve söz konusu personelin özel hizmet tazminatlarında artış yapılması; Talep edildi.

Talep hakkında Kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

28) Bakanlıkta en düşük maaş alan hizmet sınıfları olan, Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan (Hizmetli, Teknisyen Yardımcısı vb.) tüm personelin, sınavsız olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınması; Talep edildi. Talep ile ilgili Kanuni düzenleme yapdması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

29) Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve 1 Eylül 2019 Tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan ve 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nda belirtilen Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 44'üncü maddesi (ç) fıkrasında yer alan "ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması, amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda ihtimam gösterilir." Hüküm ve Anayasada da yer alan Engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin hükümler gereğince;

a) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan; kendileri engelli olan veya bakmakla yükümlü oldukları kimselerden engelli /sürekli hastalık ve tedavi sürecinde olan çalışanlara, sıra tahsisli lojmanlarda oturma süresinin engellilik oranına göre 3 yıla kadar uzatılması.

b) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında çalışan engelli çalışanlara lojman tahsisi işlemlerinde engellilik oranlarına göre 5 ile 10 puan fazladan verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

30) Kamuda görev yapan Memur ve Sözleşmeli Personele, eğitim dönemi başında ve Dini Bayramlarda birer tam maaş ikramiye verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili Mevzuat değişikliği gerektiğinden Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

31) Memurlara uygulanan il bazlı hizmet bölgesi belirlenmesi sisteminden vazgeçilerek Kaymakam ve Valilerin atanma işlemlerinde olduğu gibi Mülga Kalkınma Bakanlığı ve TÜİK verileri baz alınarak 81 il ve bu illere bağlı tüm ilçelerde refah düzeyi, ulaşım, gayri safı üretim, fert başına düşen gelir ve diğer yerleşim yerlerine uzaklık, yaşam kalitesi gibi bilimsel-objektif kriterler dikkate alınarak, il ve ilçelerimizin tamamı gelişmişlik düzeyi ve çalışma şartlarına göre 10 hizmet bölgesine ayrılması,

Her hizmet bölgesinde 657 sayılı DMK'na tabii olarak çalışan bütün memurlara ve sözleşmeli personele en az 100 ? ek bölge tazminatı verilmesi; Talep edildi.

'"''Örneğin taleple ilgili düzenleme yapıldığında; yukarıda sayılan bilimsel-objektif kriterlere göre Elazığ ilinin 2. bölgeye dahil olduğunu farz edelim. Yine Elazığ'a bağlı Alacakaya ilçesinin 10. bölgede olduğunu varsayarsak Elazığ merkezde çalışan herhangi bir unvanlı memura göre Alacakaya ilçesinde çalışan memur 800 ? daha fazla maaş alacaktır. Aynı şekilde Antalya ilinin 1. bölgeye dahil olduğunu farz edelim. Yine Antalya'ya bağlı Gündoğmuş ilçesinin 6. bölgede olduğunu varsayarsak, Antalya merkezde çalışan herhangi bir unvanlı memura göre Gündoğmuş ilçesinde çalışan memur 600 ? daha fazla maaş alacaktır. "

Talebin hayata geçmesi halinde ülkemiz genelinde bazı il ve coğrafi bölgelerde personel yığılmaları önlenmiş olacak, hiçbir zorlama olmaksızın çalışanların moral ve motivasyonlarını bozmadan, bilimsel yönetimin gereği olarak ücret unsuru kullanılmak suretiyle çalışanların performanslarının artması sağlanacaktır. Ayrıca bu uygulama sayesinde idarece sunulan kamu hizmetinin etkinliği ve verimliliği artacağı gibi, kamu hizmetlerinde amaçlanan kamu yararı da maksimize edilecektir.

Talep Bakanlığımızca da uygun görülmüş olup; konuyla ilgili mevzuat değişikliği gerektiğinden, Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

32) Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığında çeşitli unvanlarda Sözleşmeli Teknik

Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayılı KHK ve 6495 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanunun 4/A kadrosuna geçirilen ve GİH Sınıfında Uzman unvanına atamaları yapılan personel ile Matbaacı unvanında çalışan personelin Teknik Hizmetler Sınıfına alınması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

33) Bakanlığın yemek hizmeti verilemeyen birimlerinde yemek yardımının nakdi olarak ödenmesi, kamu görevlilerine yapılan "Yemek Yardımı" bedellerinin günün koşullarına göre artırılarak öğün başına 15 lira olarak ödenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

34) Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı birimlerinde, mesai saatleri haricinde Fazla Çalışma yapan personele, mevzuat gereği ödenmesi gereken Fazla Çalışma (fazla mesai) ücretlerinde artış yapılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapdması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

35) Kamu personelinin kendisi veya birinci derece yakınlarından; sürekli veya süreli tedavi (Diyaliz, Kemoterapi, Radyoterapi vb.) gerektiren sağlık problemlerinin yaşanması halinde, söz konusu personelin tedavi saatlerinde ve/veya günlerinde idari izinli sayılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapdması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

36) Kamu personeline uygulanmakta olan Ek Gösterge puanlarında artış yapılması, emsal eğitim durumu veya görev/unvan itibari ile emsal durumda olan personelin Ek Gösterge puanlarının eşitlenmesi ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personel gibi Ek Gösterge almayan personelin de Ek Gösterge düzenlemesinden faydalandırılması; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapdması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

37) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin aldıkları eğitim doğrultusunda daha verimli çalışabilmelerinin sağlanması ve farklı zamanlarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile kısıtlanan mesleki yetkilerinin iade edilmesi amacı ile Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin mesleki yetkilerinin artırılmasını sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin yapılması.

- Bakanlıkça düzenlenen kursta başarılı olan Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine Suni Tohumlama, Enjeksiyon, Embriyo Transferi vb. mesleki uygulamalarda beşeri sağlık hizmetlerindeki kadro hiyerarşisi göz önünde bulundurularak gerekli düzenlemelerin yapılması; Talep edildi.

Konu hakkında ilgili Genel Müdürlüklerce gerekli değerlendirmelerin yapılması ve mevzuat değişikliği gerektiğinden Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

38) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında görev yapan Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin, memurlara yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği' ne göre faydalandırılması gereken giyim yardımlarının artırılması; Talep edildi.

Konu hakkında Bakanlığın ilgili birimlerince gerekli değerlendirmelerin yapılarak talep içeriği hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazılmasına karar verildi.

39) Tarım ve Orman Bakanlığı'na doğrudan bağlı kuruluşlarda (Araştırma Enstitüsü, Gıda Kontrol Laboratuvarı vb.) görev yapan yüksek lisans, doktora ve yabancı dil bilgisine sahip nitelikli personel, Bakanlığımızdan ayrılarak üniversiteler gibi başka kamu kurumlarına geçiş yapmalarından dolayı, bu kurumlarda görev yapacak olan konu uzmanı personel ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Bakanlığa doğrudan bağlı kuruluşlarda (Araştırma Enstitüsü, Gıda Kontrol Laboratuvarı vb.) çalışan konu uzmanı nitelikli personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılarak; Bakanlığımız Merkez ve Taşra Kuruluşlarına (Tarımsal Araştırma Uzmanı vb.) kariyer uzmanlığı kadrolarının tahsis edilmesi; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

40) 5018 sayılı kanun ile her birime kendi maaşını hazırlama ve ödeme, yolluk, alım, satım, taşınır işlemlerini yapma zorunluluğu getirilmiştir. Personelin özlük işlemleri idari personel tarafından yürütülmekte olup; iş yoğunluğu nedeniyle mali işler ve personel konularında istihdam edilecek personel temininde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple, Bakanlık Merkez ve Taşra birimlerinde, bu konularda çalışmayı teşvik edici, mali ve idari konularında tecrübeli personelin atanabileceği (kariyer uzmanları haricinde), mali işler uzmanı, personel işleri uzmanı, eğitim uzmanı vb. kadro ihdasının yapılması; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

41) Mülga Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su işleri Bakanlığı personeli iken, 1416 sayılı Kanun kapsamında, bilgilerinin ve eğitimlerinin artırılması amacıyla yurtdışına gönderilen ve halen mecburi hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında farklı unvanlara atamaları yapılan personelin; (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda olduğu gibi) Yüksek Lisans mezunu olan personelin Tarım ve Orman Uzman Yardımcısı, doktora öğrenimlerini tamamlayanların ise Tarım ve Orman Uzmanı unvanlarına atanabilmesi için yasal düzenleme yapılması; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

42) GİH Sınıfında görev yapan Orman Muhafaza Memurlarının, Teknik Hizmetler Sınıfına

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapılması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

43) 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ana hizmet biri olarak düzenlenen Şeker Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan bazı personel, Mülga Şeker Kurumu'ndan Bakanlığa devredilme sürecinde bazı özlük ve mali hak kayıpları yaşanmıştır. İlgili KHK da düzenleme yapılarak, söz konu personelin önceden aldıkları mali haklarının "Fark Tazminatı" olarak ödenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat değişikliği yapdması gerektiğinden, konunun Kamu Personeli Danışma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

44) Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan personele İl Müdürlüğü merkezlerinde: Kurumsal Motivasyon, Kurum Kültürü, Teşkilat Aidiyeti ve Kişisel Gelişim konularında Eğitim Seminerleri verilmesi için, Yetkili sendika Toç Bir-Sen ile Personel Genel Müdürlüğü arasında protokol yapılması ve bu kapsamda eğitimlerin gerçekleştirilmesi için çalışma yapılması.

Toç Bir-Sen ile Genel Müdürlük arasında Protokol çalışması başlatılmasına karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yetkili sendika TOÇ BİR SEN arasında gerçekleştirilen Kurum İdari Kurul toplantısında, mevzuat değişikliği gerektiren maddelerin Kamu Personeli Danışma Kurulunda görüşülmek üzere ilgili kurumlara yazılı olarak bildirilmesine, Kurum İdari Kurulunca, Kurum tarafından yerine getirilmesi uygun görülen maddelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında Yetkili Sendika TOÇ BİR-SEN' e bilgi verilmesi hususunda ilgili birimlerin uyarılmasına, kararların Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının tamamına bir yazı ile bildirilmesine, ayrıca Personel Genel Müdürlüğü' nün websitesine konulmasına, personelin göreceği şekilde kurum ilan panolarına asılmak suretiyle duyurulmasına karar verilmiştir.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
05:19 - Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı03:04 - Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği03:03 - Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik03:01 - Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik03:00 - Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik02:58 - Dolar ve gram altın neden düştü, ne olacak?
02:57 - Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik02:55 - Polis ev karantinası olan pozitif hastaları denetliyor02:41 - 150 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla sınav yapılacak02:38 - 14 bin rehber öğretmen, DABİS sistemine tanıtıldı02:33 - Suudi Arabistan, El Jabiri'ye suikast girişiminde sıkıştı00:03 - İlanda, ders verme tecrübesi 'tek dersle' sınırlandıramaz!
00:01 - 8 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:50 - İçişleri Bakanı Soylu 'düğün salonu' denetimine katıldı23:49 - 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu23:48 - Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı23:42 - Bu altın bilezikler, otomobil fiyatına alıcı buluyor
23:24 - Kalın'ın büyükelçilerle Ayasofya ziyareti tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam