1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memuriyete girmeden önce üst öğrenim biterse intibak nasıl yapılır!

Danıştay Onikinci Dairesi, memuriyete girmeden önce üst öğrenimi bitirilen davacının giriş derece kademesinin üst öğrenimine göre belirlenmesi gerektiğine hükmetti.
09 Mart 2021 10:01
+Aa- Yazdır
Memuriyete girmeden önce  üst öğrenim biterse intibak nasıl yapılır!

Dava konusu olayda, KPSS'ye başvurduğu tarihte ortaöğretim mezunu olan sözleşmeli memur, yerleşme dönemine kadar bir üst öğrenimini tamamlamıştır. Daha sonra sözleşmeli statüden kadroya geçen davacının bir üst öğrenime göre intibak talebi memuriyete girmeden önce bu öğrenimi tamamladığı için idare tarafından reddedilmiştir.

İlk derece mahkemesi, ortaöğretim düzeyinde memuriyete başlayan ve 4 yıl süreli lisans programını memuriyete başlamadan önce bitirdiği açık olduğundan söz konusu durumu nedeniyle intibakının yapılmasına olanak bulunmadığına hükmetmiştir.

Danıştay Onikinci Dairesi ise kişinin üst öğrenimi tamamladığından kuşku bulunmadığı ve memuriyet öncesi tamamladığına bakılmaksızın giriş derece kademesinin yükseköğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

T.C

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2018/7977

Karar No : 2020/2516

Temyiz Eden (Davacı) :..

Karşı Taraf (Davalı) : Sağlık Bakanlığı

Vekili : Hukuk Müşaviri Av.

İstemin Konusu : Yozgat İdare Mahkemesinin 21/11/2013 tarih ve E:2013/152, K:2013/1042 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Yargılama Süreci:

Dava Konusu İstem : Kırşehir ili, Akçakent İlçesi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacı tarafından, 12/06/2007 tarihinde Niğde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olması nedeniyle intibakının yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 30/10/2012 tarih ve 25558 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: Yozgat İdare Mahkemesince: ortaöğretim düzeyinden memuriyete başlayan ve 4 yıl süreli lisans programı memuriyete başlamadan önce bitirdiği açık olan davacının, söz konusu durumu nedeniyle intibakının yapılmasına olanak bulunmadığı gözetildiğinde, bu yaptığı başvurunun 657 sayılı Yasanın 36/A-12-d fıkrasında kendisi ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediğinden bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları : Davacı tarafından, 17.09.2006 tarihinde lise mezunu olduğu, henüz lisans eğitimini tamamlamadığı için ortaöğretim KPSS hususlar arasında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. Maddesinde yazılı sebeplerden birinin bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: Özgür ATMACA

Düşüncesi: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

İnceleme ve Gerekçe:

Maddi Olay: Kırşehir İli, Akçakent İlçesi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacı, 17/09/2006 tarihinde girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda KPSS 94 puan türünden aldığı puanla 20/06/2007 tarihinde açıklanan KPSS_2007 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ile ortaöğretim düzeyi ile sağlık memuru (İlk ve acil yardım) olarak yerleştirilmiş ve 10/06/2011 tarih ve 2754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 632 sayılı KHK uyarınca kadrolu pozisyona geçirilmiştir.

18/01/2012 tarihli başvuru ile memuriyete başlamadan önce 12/06/2007 tarihinde bitirdiği Niğde Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmesi nedeniyle davalı idareden yeni öğrenim durumuna göre intibakının yapılması talep edilmiştir.

Bu talep üzerine, davalı idare tarafından 30/07/2012 tarihli dava konusu işlem ile davacının lisans mezuniyetini saklayarak ortaöğretim puanı üzerinden KPSS ile yerleştirildiği Devlet Personel Başkanlığı'nın buna ilişkin görüş yazısında 657 sayılı yasanın 36/12-d bendinden davacının yararlanmasının mümkün olmadığı belirtilerek başvurusunun reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İlgili Mevzuat ve Hukuki Değerlendirme :

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin ''Ortak Hükümler'' başlıklı bölümün ''A'' bendinden sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri gösterilmiştir. İlgili maddede lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenlerin 12 nci derecenin 2 nci kademesinden, 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin ise 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden memuriyete giriş yapacakları kuralına yer verilmiştir.

Aynı maddenin 12-(d) numaralı alt bendinde ise (İptal: Anayasa Mahkemesinin 16/04/2003 tarihli ve E:2003/34 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 17/9/2004 - 52/1 md.) "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87'inci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. ''kuralına yer verilmiştir.

Uyuşmazlığın kaynağının, lise mezunu olarak KPSS'ye giren bu KPSS puanı esas alınmak suretiyle atanan davacının, Devlet Personel Başkanlığının görüş yazısı doğrultusunda memuriyete giriş derecesinin lisans mezuniyeti yerine KPSS'ye girdiği tarihteki lise mezuniyetine göre belirlenmesi olduğu görülmektedir.

Bu durumda, davacının memuriyete girişten önce yükseköğrenim mezunu olduğu ve bu hususun taraflar arasında bir çekişme bulunmadığı da dikkate alındığında, memuriyete giriş derece ve kademesinin yükseköğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerekirken aksi yönden tesis edilen dava konusu işlemde ve davanın reddi yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle:

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. Maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Yozgat İdare Mahkemesinin 21/11/2013 tarih ve E:2013/152, K:2013/1042 sayılı kararının bozulmasına,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. Maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 23/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:04 - Tam kapanma sonrası doğaya çıkacaklara KKKA uyarısı17:58 - Prof. Dr. Şen'den dolu yağışı uyarısı17:53 - Çöp konteynerine düşen çocuğu bekçi ve polisler kurtardı17:50 - Polisin dakikalarca uyandırmaya çalıştığı kadından tuhaf tepki17:42 - Türkiye'de 2021 su/tarım yılı 7 aylık yağışları yüzde 24 azaldı17:41 - Hava kirliliği yüzde 30'dan fazla azalıyor
17:39 - BM'den İsrail ve Filistin'e çözüm için müzakere çağrısı17:28 - Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki faaliyetlerini sürdürüyor17:13 - Gaziantep Valiliği, pazarcının elinde kalan meyveyi satın aldı17:03 - Seyahatler için normalleşme döneminin ilk saatleri tercih edildi16:40 - Filistin'e destek veren Türk siyasetçi partiden ihraç edildi16:38 - Netanyahu, destek gördüğü ülkelerin bayraklarını paylaştı
16:34 - Mercan Kimya halka arz oluyor16:31 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak16:23 - Annesini öldüren ve 2 polisi yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi16:21 - Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 1 sağlık personeli yaralı16:14 - Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü
15:53 - Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam