İmam hatip için lojman ve can güvenliği, görevi aksatma nedeni olabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, lojman tahsis edilmediği, köyde can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle görev yerine gidemeyen imam hatibin görevden çekilmiş sayılmasına dair işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Temmuz 2021 10:01
İmam hatip için lojman ve can güvenliği, görevi aksatma nedeni olabilir mi?

Dava, Köy Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemim iptali için açılmıştır. İmam hatip dava dilekçesinde, görevini aksatma nedeni olarak

- kendisine köyde lojman tahsis edilmediği,

- ilçede oturmak zorunda kaldığı,

- görev yaptığı köyde aldığı birtakım tehditler sonucunda can güvenliğinin olmadığına dair iddialarda bulunduğu

- dosya kapsamından bu konulara dair Kaymakamlığa yazmış olduğu 16.08.2013 ve 19.08.2013 tarihli iki adet dilekçesinin bulunduğu,

- ayrıca daha önce aynı köyde imamlık yapan şahısların bu hususlara tanık olduğunu,

belirtmiştir.

İlk derece mahkemesince, dava dilekçesinde yer alan iddialar araştırılmadan yapılan soruşturma sonucu tesis edilen dava konusu işlem hukuka aykırılık olduğuna karar vermiştir.

Danıştay 12. Dairesi, bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2019/6955

Karar No: 2020/4099

KAPAT [X]

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Başkanlığı / ANKARA

VEKİLİ: I. Hukuk Müşaviri .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Davacının Karaman İli, . İlçesi, . Köyü Camii İmam Hatibi olarak görev yapmakta iken, 657 sayılı Kanunun 94. maddesi gereğince görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin . günlü Diyanet İşleri Başkanlığı oluru ile tesis edilen işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 26/02/2019 gün ve 2017/2641 Esas, 2019/1317 sayılı bozma kararına uyularak; 657 sayılı Yasanın 94. maddesi uyarınca görevinden çekilmiş sayılan davacının görevini aksatma nedeni olarak kendisine köyde lojman tahsis edilmediği, ilçede oturmak zorunda kaldığı, görev yaptığı köyde aldığı birtakım tehditler sonucunda can güvenliğinin olmadığına dair iddialarda bulunduğu ve dosya kapsamından bu konulara dair Kaymakamlığa yazmış olduğu 16.08.2013 ve 19.08.2013 tarihli iki adet dilekçesinin bulunduğu, ayrıca daha önce aynı köyde imamlık yapan şahısların bu hususlara tanık olduğunu belirttiği anlaşıldığından bu iddialar araştırılmadan yapılan soruşturma sonucu tesis edilen dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline ve davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı mali ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından yapılan işlemin hukuka uygun olduğu, bu nedenle İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile parasal hakların tazmini yolundaki ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Habere Tepkiniz