Toplu sözleşmeye göre çalışma yapılacak 12 konu

6. dönem toplu sözleşmeye göre 12 konuda çalışma yapılacak. Çalışma yapılacak konulardan 3 tanesi 5. dönem toplu sözleşme metninde de yer alıyordu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 06 Eylül 2021 18:00
Toplu sözleşmeye göre çalışma yapılacak 12 konu

2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme metninde, mali haklarda yapılan düzenlemelere ek olarak bazı konularda da çalışma yapılması hususu yer almıştır. Yayımlanan 6. dönem toplu sözleşme metnine göre 12 konuda çalışma yapılacaktır. İcap nöbeti, büyükşehir belediyesindeki daire başkanlarının ek göstergesi, üniversitelerde görev yapanlara verilen ek ödemede kadro/görev unvan katsayıları konuları 5. dönem toplu sözleşme metinde de yer alıyordu. Geçtiğimiz dönemde bu konularda bir çalışma yapılamadı.

Ayrıca, 5. dönem toplu sözleşmede; üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergeleri ile PTT'de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesine dair konularda çalışma yapılacağı öngörülmüş ancak bu maddelere 6. dönem toplu sözleşmede yer verilmemiştir.

İşte 6. dönem toplu sözleşmede çalışma yapılacağı belirtilen 12 konu

Ek gösterge
1- Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacak

Sözleşmeli personel statüsü:
2- Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacak

3- Yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan personelin muvafakat şartı aranmaksızın yükseköğretim kurumları arasında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 12, 13, 14 ve 14/A maddelerine dayalı olarak Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dahilinde; aynı sınıftaki memurlar ise karşılıklı olarak, yer değişikliği talebinde bulunabilmeleri konusunda çalışma yapılacaktı

İcap nöbeti
4- Sağlık hizmetlerinin sunumunda kaliteyi artırmak üzere Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin icap nöbetine ilişkin hükümlerine dair gerekli çalışma yapılacak

5- Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalışma yapılacak

Hizmet sınıfının adının değiştirilmesi
6- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan "III- Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri" ibaresinin "III- Sağlık hizmetleri sınıfı" olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacak

7- Sağlık hizmet kolu kapsamında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin sınavlarının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kurumların bütçe ödenekleri ile ilgili tedbirlerini almak suretiyle düzenli aralıklarla yapılması hususunda çalışma yapılacaktır.

8- Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanları ve belediye başkan yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacak

9- İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına ilişkin çalışma yapılacak

10- Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve ilçe belediye başkan yardımcılarının bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına yönelik çalışma yapılacaktır.

11- Tapu Müdürlüklerinde Tapu Sicili Tüzüğünün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında görev yapan personelin unvan farklılıklarının giderilmesi yönünde çalışma yapılacakt

KAPAT [X]

12- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanmasına yönelik çalışma yapılacak

5. dönem toplu sözleşmesinde yer alan ama vazgeçilerek 6. dönem toplu sözleşmeye konulmayan hükümler

- Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır.

- PTT'de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi.
5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan "55" ibaresinin "60" olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.


Bu Habere Tepkiniz