KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

Memurluğa atanan sözleşmeli personele, 'aday memurluk' statüsü uygulanır mı?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Ekim 2021 14:05
KİT sözleşmeli personeliyken memurluğa atananlar adaylığa tabi olur mu?

2015 yılında bir KİT'te 399 sayılı KHK'ye tabi mühendis olarak göreve başladım. 2020 yılında istifa edip KPSS puanım ile 657 sayılı Kanuna tabi olarak teknik hizmetler sınıfında başka bir kurumda mühendis unvanıyla göreve başladım. Bu durumda aday memurluk sürecine tabi olmam gerekir mi?

Kamu personel sistemimizde memurlar ile sözleşmeli personel iki farklı hukuki statüyü oluşturmaktadır. Sözleşmeli personel kendi içinde değişik alt gruplara ayrılmakla birlikte işe alınma şekli, sosyal güvenlik hakları, yürütülen görevin niteliği dikkate alındığında memuriyete en yakın sözleşmeli personel KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personeldir. Saydığımız ortak noktalara rağmen iki statü arasındaki geçiş sürecine ilişkin düzenleme olmadığından uygulamada sorunlarla karşılaşılmaktadır.

İlk defa işe alınan sözleşmeli personel aday memurluğa benzer şekilde altı aylık deneme sürecine tabi tutulmaktadır. Yönetim kurulu kararıyla kuruluş içinde I sayılı cetvele dahil memur statüsündeki kadrolara atanabilmekte, bu durumda sözleşmeli statüdeki hizmetler memuriyet derece ve kademesinde değerlendirilmektedir. Ancak sözleşmeli personel farklı bir kurumda memur kadrosuna atandığında ise özel durumlar dışında bu hizmetler memuriyette sayılmamakta, örneğin yirmi yıl KİT'lerde sözleşmeli statüde çalışmış kişi ilk defa atanan memurlarla aynı derece ve kademede göreve başlatılmaktadır.

Benzer bir sorun da aday memurluk hükümleriyle ilgili yaşanmaktadır. 657 Kanunun 54. maddesinde, " Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar.

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü 55. maddesinin ilk fıkrasında, "Aday olarak atanan memurların önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, bilahara sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır." hükmü, 58. maddesinde ise, "Adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar.

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre ilk defa memuriyete atananlar adaylık hükümlerine tabi tutulmakta, azami iki yıllık süreç sonunda asli memurluğa atanabilmektedir. Aday memurluk süreci ile KİT'lerdeki deneme süresi hem içerik hem de süre bakımından farklıdır. Mülga Devlet Personel Başkanlığı 20.12.2010 tarihli ve 21028 sayılı yazısında KİT'lerde sözleşmeli statüde görev yapan personelden başlangıçtaki deneme süresi sonunda başarılı görülenlerle yıllık sözleşme yapılmaya başlanmasının 657 sayılı Kanunun 54. maddesinde öngörülen adaylıkla ilgili olmadığını belirtmiş ve bu durumdaki personelin adaylık hükümlerine tabi olacağını ifade etmiştir.

Sonuç olarak KİT'lerde sözleşmeli mühendis olarak görev yapan kişinin sonradan 657 sayılı Kanuna tabi mühendis kadrosuna atanması halinde bu sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde dikkate alınacağını, ancak ilgilinin aday memurluk sürecine tabi olacağını değerlendirmekteyiz.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz