Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Ocak 2022 00:01
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Danıştay 12. Dairesi, beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının (KCK/TM) örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerin gözaltına alınmasına yönelik operasyonların protesto edilmesi amacıyla organize edilerek gerçekleştirilen yasa dışı eylemlere katıldığı gerekçesi ile verilen disiplin cezasını hukuka uygun buldu.

İlk derece mahkemesince işlemin iptali için açılan davayı reddetmiştir.

Ret gerekçesinde;

1- 14/01/2012 tarihinde yapılan gösterinin ve basın açıklamasının, sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini koruyacak nitelikte bir eylem kapsamında olmadığı,

2- Böyle bir organizasyona dair alınan sendika kararı sonucu yapılan eylemin demokratik toplumda korunması gereken bir fiil olarak görülemeyeceği,

3- Bu bakımdan sendikal faaliyet özrüne dayanamayacağı,

ifadelerine yer verilmiştir.

Danıştay 12. Daire bu kararı hukuka uygun bulmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

ESAS NO: 2020/5096

KARAR NO: 2021/1399

KARAR TARİHİ: 17.03.2021

KAPAT [X]

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .'ı temsilen . Sendikası

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Valiliği

VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Diyarbakır İli, . İlçesi, . Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, . Partisi (.) tarafından 14/01/2012 tarihinde (KCK/TM) örgütü içerisinde faaliyet gösteren kişilerin gözaltına alınmasına yönelik operasyonların protesto edilmesi amacıyla organize edilerek gerçekleştirilen yasa dışı eylemlere katıldığından bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(o) maddesi uyarınca "bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun. tarih ve Ortaöğretim . sayılı kararının iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 19/12/2019 tarihli ve E:2017/3543, K:2019/10440 sayılı bozma kararına uyularak; davacının, 14/01/2012. ve farklı sivil toplum kuruluşları tarafından, o dönemde yapılan. operasyonları ve bu kapsamda yapılan gözaltına alma işlemlerini protesto etme amacıyla yapılan eyleme katıldığı, eylem yapılmasına ilişkin sendika kararında da belirtilen amacın gözaltı işlemlerini protesto etmek olduğu, soruşturma kapsamında ve dava dosyasındaki beyanlarında davacının sendikal faaliyette bulunmak adına alanda bulunduğunu ikrar ettiği, 14/01/2012 tarihinde yapılan gösterinin ve basın açıklamasının, sendika üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini koruyacak nitelikte bir eylem kapsamında olmadığı, böyle bir organizasyona dair alınan sendika kararı sonucu yapılan eylemin demokratik toplumda korunması gereken bir fiil olarak görülemeyeceği, bu bakımdan sendikal faaliyet özrüne dayanamayacağı açık olduğundan davacının herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine faaliyette bulunmak fiilini işlediğinden bahisle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, cezaya dayanak gösterilen eylemlere aktif olarak katıldığına ilişkin somut ve fiili durumu ispatlayıcı bir araştırma yapılmaksızın belirsiz ve muğlak ifadelere dayanılarak ceza verildiği, yasa dışı slogan attığı, her hangi bir siyasi partinin yararına ya da zararını hedef alan davranışlarda bulunduğuna ilişkin disiplin soruşturmasında hiç bir tespitin yer almadığı, iddia edilen şekilde bir eyleme katılımının da söz konusu olmadığı, protesto edilen operasyonlarda üyesi bulunduğu Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının şubelerinde görevli kişilerin de gözaltına alınması nedeniyle Sendikanın Diyarbakır Şubesinin aldığı karar ile üyelerine yönelik uygulamaların protesto edildiği, sendikal faaliyetlerin uluslararası normlar ve Anayasa hükümleri ile teminat altına alındığı, bu nedenlerle cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğu, hukuka aykırı olarak verilmiş olan kararın bozulmasının gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz