Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının aylıktan kesme cezasını, sloganlara ilişkin kesin bir belirleme yapılmadığı gerekçesiyle, hukuka aykırı buldu.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Ocak 2022 14:10
Danıştay İDDK, Gezi Parkı eylemlerine katılan öğretmene verilen cezada son noktayı koydu

Olayda, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Sinop ilinde yapılan eylemlerde bizzat davacı tarafından "Faşist . - Kimyasal . - Satılmış ." sözlerini kullandığı sloganlar atılmıştır.

DVD kayıtlarında öğretmen olan davacı da bulunduğundan aylıktan kesme cezası verilmiştir.

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiştir. Mahkemeye göre, disiplin cezasına sebep sözlerin bizzat davacı tarafından sarf edildiği veya söylendiği hususunun herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmediği açıktır.

Danıştay 12 Daire ise bu kararı bozmuştur. Daireye göre, "DVD görüntülerinin olduğu, DVD çözüm tutanağında davacının yukarıda belirtilen hakaret içerikli sözleri söylediği, olaya ilişkin olay yeri tutanağında davacının adının geçtiği, yürüyüşte ön planda yer alıp topluluğu yönlendirerek "faşist ., kimyasal ., satılmış ." şeklinde slogan atılmasına öncülük ederek hakaret içerikli kelimeler kullanmış olduğu, bu sebeple davacıya isnat olunan fiil sübuta ermiştir."

İlk derece mahkemesi kararında ısrar etmiştir.

İDDK ise ilk derece mahkemesi kararını bozmuştur: "Disiplin cezasına konu olan hakaret içerikli sözlerin davacı tarafından sarf edilip edilmediği hususunun, ceza yargılaması sonucu verilecek kararın kesinleşmesi ile belirlenebileceği ve bu davanın da sonucunu etkileyeceği açıktır."

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2021/695

KARAR NO: 2021/2242

TARİH: 08/11/2021

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Valiliği

VEKİLİ: Av. .

KAPAT [X]

KARŞI TARAF (DAVACI) : .'yi temsilen. Sendikası

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Sinop ili ... Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapmakta olan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesi uyarınca 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Sinop İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun . tarih ve . sayılı kararının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih E:., K:. sayılı kararıyla;

Gerek olay tespit tutanağında, gerekse DVD çözüm tutanağında Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Sinop ilinde yapılan eylemlerde bizzat davacı tarafından "Faşist . - Kimyasal . - Satılmış ." sözlerini kullandığı yönünde herhangi bir belirleme bulunmadığı, davacı tarafından, bu sloganların kalabalığın aniden atmış olduğu sloganlar olduğu, bahse konu sözlerin kendisi tarafından söylenmediğinin ifade edildiği, 04/06/2013 tarihli eylemin KESK Merkez Yürütme Kurulu tarafından alınmış karara istinaden gerçekleştirildiği, davacının ise Eğitim-Sen Sinop Başkanı olduğunun görüldüğü, bu durumda, disiplin soruşturmasında, disiplin cezasına sebep sözlerin bizzat davacı tarafından sarf edildiği veya söylendiği hususunun herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmediğinin açık olduğu, eksik incelemeye dayalı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 26/09/2019 tarih ve E:2016/2882, K:2019/6798 sayılı kararıyla;

Olaya ilişkin DVD görüntülerinin olduğu, DVD çözüm tutanağında davacının yukarıda belirtilen hakaret içerikli sözleri söylediği, olaya ilişkin olay yeri tutanağında davacının adının geçtiği, yürüyüşte ön planda yer alıp topluluğu yönlendirerek "faşist ., kimyasal ., satılmış ." şeklinde slogan atılmasına öncülük ederek hakaret içerikli kelimeler kullanmış olduğu, bu sebeple davacıya isnat olunan fiilin sübuta erdiği, bu doğrultuda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle ... İdare Mahkemesinin . tarih E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; aynı eylemle ilgili olarak yapılan ceza yargılamasında alınan adli video analizi bilirkişi raporunda da disipline konu hakaret içerikli sözlerin davacı tarafından söylendiğine yönelik herhangi bir tespitte bulunulmadığı dikkate alındığında, disiplin cezasına sebep sözlerin bizzat davacı tarafından söylendiği ve davacının üzerine atılı disiplin suçunu işlediği hususunun her türlü şüpheden uzak, kesin, somut delillerle ortaya konulamadığı gerekçesi eklenerek dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, davacı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda eylemi doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiği, tüm Devlet memurları gibi davacının da bir eğitimci olarak görevini yerine getirirken şahsi fikirlerine göre değil, mevzuat hükümlerine göre hareket etmekle yükümlü olduğu, bu kapsamda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNIN DÜŞÜNCESİ:

Davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile ... İdare Mahkemesinin ısrar kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY:

Sinop ili . Meslek Lisesinde coğrafya öğretmeni olarak görev yapan davacı hakkında, İstanbul'da meydana gelen Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Sinop ilinde yapılan eylemlere katıldığı, 350 kişi tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte, ön planda yer alıp topluluğu yönlendirerek ''Faşist ..., Kimyasal ..., Satılmış ...'' şeklinde slogan attığı ve atılmasına öncülük ettiği, bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanına hakaret suçunu işlediği iddialarıyla başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, fiilinin sübuta erdiğinden bahisle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesi uyarınca bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılması yönünde teklif getirildiği, getirilen teklif doğrultusunda, Sinop İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun . tarih ve . sayılı işlemi ile bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldığı görülmektedir.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesinde, amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek filleri, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmış, aynı maddenin devamında, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanının uygulanabileceği kurala bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Uyuşmazlıkta, davacının, disiplin cezasına konu fiilleri nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla ... Asliye Ceza Mahkemesinin E:. sayılı dosyasında kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda anılan Mahkemenin ... tarih ve ... sayılı kararıyla davacının beraatine karar verildiği, dosyanın Yargıtay'da temyiz aşamasında olduğu ve henüz kesinleşmediği, bu kapsamda disiplin cezasına konu olan hakaret içerikli sözlerin davacı tarafından sarf edilip edilmediği hususunun, ceza yargılaması sonucu verilecek kararın kesinleşmesi ile belirlenebileceği ve bu davanın da sonucunu etkileyeceği açıktır.

Bu durumda, İdare Mahkemesi tarafından, ceza yargılaması neticesinde verilecek karar kesinleştikten sonra disiplin cezasına konu fiilin işlenip işlenmediği konusunda değerlendirme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerektiğinden, bu yönde bir araştırma yapılmadan verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine,

4. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/11/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz