Mutabakat Tutanağının Tam Metni

Türkiye Kamu-Sen'in 8, KESK'in 4, Memur-Sen'in ise 2 üye katıldığı toplu görüşmelerde mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan zapta göre, 1- 2005 yılı içerisinde yüksek maaş alan memurlara %8, düşük maaş alan memurlara ise %12 oranında zam yapılması, 2- 1991 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, 3- Hükümet tarafından disiplin affı çaıkartılması, 4- Hukuki, çalışma koşulları, statü, sicil ve disiplin konularındaki 50 madde üzerinde önümüzdeki yasama döneminde düzenleme yapılması konusunda mutabakata varılmıştır. Ancak, KESK mutabakatın bazı maddelerine katılmamıştır.

Haber Giriş : 01 Ekim 2004 06:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

30.09.2004 TARİHİNDE İMZALANAN TOPLU GÖRÜŞME TUTANAĞININ TAM METNİ

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerine göre Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların katılımı ile 15-30 Eylül 2004 tarihleri arasında yapılan toplu görüşmeler sonucunda;

1- 2005 yılının Ocak ve Temmuz aylarından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin aylık veya ücretlerine kademeli olarak yıllık ortalama kümülatif %10 oranında zam yapılması, bu zammın en yüksek maaş grubunda olanlar için daha az (yaklaşık %8), aylığı en düşük devlet memurları için ise daha fazla (yaklaşık %12) oranda uygulanması,

2- 2182 sayılı Kanun ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bir üst dereceyle yükseltilme uygulamasından yararlanmamış olan kamu görevlilerinin, bir üst dereceye yükseltilmesi konusunda Hükümetçe yasal düzenleme yapılmasının sağlanması,

3- Yüz kızartıcı suçlar nedeniyle verilen disiplin cezaları hariç kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affı konusunda Hükümetçe yasal düzenleme yapılmasının sağlanması,

4- Kamu görevlilerinin statüsü, hakları, çalışma koşulları, sicil ve disiplin gibi Ekli metinde yer alan hususların Hükümetçe yapılması düşünülen düzenlemeler sırasında göz önünde bulundurulması,

konularında mutabakat sağlanmıştır.

Kamu İşveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendika ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcileri tarafından düzenlenen işbu tutanak, Mutabakat Metni olarak 30.09.2004 tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

EKLİ METİN

ATAMA VE NAKİL
1- Kendileri, eş ve çocukları doktor gözetiminde olanlar ile sakat ve fiziksel engelli olanların sağlık kurulu raporuna göre durumlarına uygun yer ve kadrolara atanması,

2- Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

3- Memurun bir yüksek öğretim kurumunda örgün lisans eğitimi yapmak üzere merkezi sınavı kazanması halinde, çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya öncelikle atanmasının sağlanması,

4- Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması,

5- Teftiş, denetim, soruşturma ve hizmetiçi eğitim ile isteğe bağlı olanlar hariç, geçici görevlendirmelerin 1 yılda 2 ayı geçmemesi,

6- Üst düzey yöneticilerin üzerinde birden fazla yönetim kurulu üyeliği görevi bulunmaması,

7- Bir görevin vekaleten yürütülmesi ihtiyacını doğuran sorunun, atama ve görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde ele alınması,

8- Açıktan vekil olarak atanan imam hatiplerin asaleten atanmaları hususunun Bakanlar Kuruluna sunulması,

9- Görevinden çekilen ya da çekilmiş sayılanlar ile memnu hakların iadesi kararı alanların durumlarına uygun kadrolara hizmet ihtiyacı ve bütçe imkanları çerçevesinde öncelikle atanması hususunda genelge yayımlanması,

10- Kadro ve görev dışında bir işte çalıştırılma konusunda karşılaşılan sıkıntıların Başbakanlık Genelgesi ile düzenlenmesi,

11- Kamuya ait acil yardım (ambulans) ve itfaiye vb. araçlarının, kasko sigortasına tabi tutulması suretiyle, bu araçları kullanan kamu personelinin ortaya çıkan hasarlardan dolayı tazminat ödemesinin önüne geçilmesi,

SİCİL VE DİSİPLİN
12- "Sicil" kavramının "Personel Değerlendirme Formu"na dönüştürülmesi ve yıl sonunda personele bildirilmesi,

13- Olumsuz sicile itirazları değerlendirecek komisyon kurulması konusunda Avrupa Birliğindeki uygulamalara bakılarak değerlendirme yapılması,

14- Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin yeniden tanımlanması,

15- Disiplin cezası vermeye yetkili kurullarda memurun bağlı bulunduğu sendikanın (Memurlar.net) temsilcisinin bulunması konusunda Avrupa Birliği uygulamasına bakılarak değerlendirme yapılması,

16- Disiplin cezalarında tanınan savunma süresinin ilgilinin isteği üzerine 7 gün uzatılabilmesi,

17- Uyarma ve kınama cezalarına da yargı yolunun açılması ve tüm disiplin cezalarına itirazın disiplin kurullarına yapılması,

18- Disiplin cezalarının sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve 10 yıllık sürelerin, 3 ve 6 yıla indirilmesi,

19- Görevden uzaklaştırma uygulamasındaki aksaklıkların Başbakanlık Genelgesi ile giderilmesi,

VERİMLİLİK VE EĞİTİM
20- Kurum İdari Kurullarınca verimlilikle ilgili araştırmaların yapılabilmesi,

21- Sendikalar tarafından düzenlenen eğitim çalışmalarında, kurumların eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı yararlanılması,

22- Hizmet içi eğitim programlarında sendikal haklar ve insan hakları konusuna yer verilmesi,

YASAKLAR
23- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il dışına çıkışta izin alınması uygulamasına son verilmesi,

24- Basına bilgi ve demeç verme yasağına ilişkin 657 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi için Genelge yayımlanması,

25- Kamu görevlilerinin grev, siyaset ve toplu eylem ve hareketlerde bulunma yasaklarının Anayasa ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklikler çerçevesinde değerlendirilmesi,

26- 2911 sayılı Kanun çerçevesinde kamu görevlilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma haklarının kullanılmasında gereken özenin gösterilmesi,

İLERLEME VE YÜKSELME
27- Göreve başlayış derece ve kademesindeki farklılıkların giderilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

İZİNLER
28- Yıllık izin sürelerinde "işgünü" ve kademe esasına göre düzenleme yapılması, en az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi konusunun değerlendirilmesi,

29- Memura eşinin doğum yapması durumunda verilen izin süresinin 5 güne çıkarılması, 1 inci derecedeki kayın hısımlarının ölümü halinde de 5 işgünü izin verilmesi,

30- Mevcut 10 günlük mazeret izni süresinin işgününe dönüştürülmesi,

31- Radyoaktif ışınlara maruz kalan personele verilen izin süresinin 45 güne çıkarılması,

32- Memura, bakmakla yükümlü olduğu hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve doktor raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi kaydıyla 3 aya kadar aylıklı refakat izni verilmesi, gerektiğinde bu sürenin bir katına kadar uzatılması,

33- Sendikal izinleri kullanmakta olan personelin mali ve sosyal hak ve yardımlarında kesinti yapılmaması, (sendikal iznini kullanmakta olan personelin ek ders ücretine ilişkin hususun Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak değerlendirme sonucuna göre çözümlenmesi),

34- Sendikaların genel kurul, başkanlar kurulu, denetim ve disiplin kurulu toplantılarına kurul delege ve üyesi olarak katılanların idari izinli sayılması,

35- Nöbet ücreti ödenmesine ilişkin konularla sağlık hizmeti yürüten icapçılara nöbet ücreti verilmesi konusunun Maliye Bakanlığınca ilgili bakanlıklarla değerlendirilmek suretiyle iyileştirici yönde düzenlenmesi,

36- Din görevlilerinin, ebelerin, posta dağıtıcılarının vb. hafta sonu ve bayram tatillerine ilişkin izin sıkıntılarının giderilmesi konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde teknik çalışmalar yapılması,

37- Hafta içi ve resmi tatillerde personele yaptırılacak fazla mesai sürelerine bir üst sınır getirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması,

38- Kadın memurlara doğumdan önce 3 ay, doğumdan sonra 1 yıl içinde gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi,

YÖNETİME KATILIM
39- Çalışma hayatına ilişkin tasarı ve düzenleme çalışmalarında konfederasyonların önerilerinin alınması,

40- Sendika ve konfederasyonların, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, şura, meclis toplantılarında temsilci bulundurması,

41- T.C. Emekli Sandığı Yönetim Kuruluna yetkili kamu görevlileri sendikaları konfederasyonunu temsilen bir üyenin atanmasını teminen yasal değişiklik yapılması,

SENDİKAL HAKLAR
42- Toplu sözleşme konusunun Anayasa değişikliği kapsamında değerlendirilmesi,

43- 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince sendika üyesi olamayacak kamu görevlilerinden hangilerinin sendika üyesi olabileceği konusunda çalışma yapılması,

44- Çalışma Bakanlığında daha önce yapılmış bulunan 4688 sayılı Kanunda değişiklik çalışması da referans alınarak bu Kanunda öngörülen Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu, Uzlaştırma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarına ilişkin olarak detaylı bir çalışma yapılması,

45-Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kendilerine hukuki yardım yapılması konusunda ortaya çıkan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karşılanamayan aksaklıkların giderilmesi,

46- Kamu kurumlarında sigara içme odalarının açılması,

47- Kamu kurumlarında mevcut kreşlerden yararlanmayan memurların çocuklarına doğum tarihinden itibaren iki yıl süreyle "çocuk yardımı"nın bir kat fazlasıyla ödenmesi hususunda Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışma yapılması,

48- Posta dağıtıcılarının fiili hizmet sürelerine ilave konusunda çalışma yapılması,

49- Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmesi için bir genelge yayınlanması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması,

50- İş sağlığı ve güvenliği ile meslek hastalıkları açısından personel yasalarında gerekli değişikliklerin yapılması için sendika ve konfederasyon temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyonca çalışma yapılması,

Yukarıda mutabakata varılan hususlardan Yasama Organını ilgilendiren konularda gerekli işlemleri önümüzdeki Yasama dönemi içinde yerine getirilmesi, diğer hususlarda ise ilgili kurumların görevlendirilmesi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber