Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Danıştay 12. Dairesi, 1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi davasında "faiz istemini" reddeden mahkeme kararını onadı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Eylül 2022 00:10
Öğretmenin, Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerine faiz talebine red

Memur Yardımlaşma Kurumu

205 sayılı Kanun'a tabi Devlet memurları hariç olmak üzere tüm Devlet memurlarını kapsamaktaydı. 01/03/1970 tarihinden itibaren iradelerine bakılmaksızın aylıklarından her ay % 5 oranında kesinti yapılmaya başlanmıştır.

Kurum, 15/02/1982 tarih ve 17606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2595 sayılı Kanun'un 19. maddesinin (a) fıkrasına istinaden tasfiye edilmiştir. Aynı Kanun'un geçici 4. maddesinde de, özel hesapta toplanan söz konusu keseneklerin, hak sahiplerine 01/03/1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faiziyle birlikte iade edilmiştir.

İlk derece mahkemesi: Geri ödeme faizle olduğu için tekrar faiz işletilemez

3095 sayılı Kanun'un 3. maddesinde, kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemeyeceği kuralına yer verilmiştir. Bu durumda, 2595 sayılı Kanun ile tasfiye edilen Memur Yardımlaşma Kurumuna davacının aylıklarından her ay itibarıyla %5 oranında yapılan kesintilerin, 01/03/1982 tarihinden itibaren Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faiziyle birlikte (ödeneceği) iade edileceğine dair özel bir düzenleme öngörülmüş olduğundan faiz istemi hukuka aykırıdır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/5912

Karar No: 2022/816

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Valiliği

VEKİLİ: Av. ...

İSTEMİN KONUSU:

KAPAT [X]

... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

1968 - 1978 tarihleri arasında Malatya ilinde öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, bu dönemde maaşından kesilen Memur Yardımlaşma Kurumu keseneklerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 21/01/2020 tarih ve E:2018/3260, K:2020/395 sayılı kararıyla;

İdare Mahkemesi kararının davanın kabulüne, davacının yoksun kaldığı parasal hakların davacıya ödenmesine ilişkin kısmının onanması, başvuru tarihi olan 24/11/2011 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının bozulması üzerine, bozma kararına uyularak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 14/08/1970 tarih ve 13579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1327 sayılı Kanun'un 67. maddesi ile değişik 190. maddesi uyarınca kurulan Memur Yardımlaşma Kurumu'nun 205 sayılı Kanun'a tabi Devlet memurları hariç olmak üzere tüm Devlet memurlarını kapsadığı, 01/03/1970 tarihinden itibaren iradelerine bakılmaksızın aylıklarından her ay % 5 oranında kesinti yapılmaya başlanıldığı, anılan Kurumun 15/02/1982 tarih ve 17606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2595 sayılı Kanun'un 19. maddesinin (a) fıkrasına istinaden tasfiye edildiği, aynı Kanun'un Geçici 4. maddesinde de, özel hesapta toplanan söz konusu keseneklerin, hak sahiplerine 01/03/1982 tarihinden sonraki süreler için vadeli mevduat munzam karşılıklarına T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faiziyle birlikte iade edileceğine ilişkin düzenlemenin yer aldığı, öte yandan, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un 3. maddesinde, kanuni faiz ve temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemeyeceği kuralına yer verildiği, bu durumda, 2595 sayılı Kanun ile tasfiye edilen Memur Yardımlaşma Kurumuna davacının aylıklarından her ay itibarıyla %5 oranında yapılan kesintilerin, 01/03/1982 tarihinden itibaren T.C. Merkez Bankasınca uygulanan oran üzerinden tahakkuk ettirilecek faiziyle birlikte (ödeneceği) iade edileceğine dair özel bir düzenleme öngörülmüş olduğundan, davanın; davacının yasal faiz talebi yönünden reddine,

karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri, hak sahiplerine yasal faiziyle birlikte iade edildiğinden, bu yönde talepte bulunduğu, ancak davanın yasal faiz yönünden haksız bir şekilde reddedildiği, aleyhine avukatlık ücreti ve yargılama gideri hükmedilmesinin de bozma sebebi teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

İstemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle yasal faiz yönünden reddi yolundaki... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 02/03/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz