1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı Hangi Usulle 4/B'li Alacak?

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediye başkanlarına bazı unvanlarda 4/B'li personel alma imkanı getirmiştir. Danıştay ise Belediye Kanununa dayanılarak yapılacak 4/B'li alımlarda sözlü sınav uygulanmayacağını karara bağlamıştır. "Bu halde personel hangi kriterlere göre alınacaktır?" veya "Danıştay kararı belediyelerin 4/B'li personel alımını da etkilemekte midir?" gibi sorulara verdiğimiz yanıtlar için başlığa tıklayınız.
06 Mart 2008 18:00
Yazdır

Sitemizce dün verilen yanıt bugün yapılan yeniden değerlendirme üzerinde değiştirilmiştir. Zirateçilerimize duyurulur.

MAİL ADRESİMİZE GELEN SORU

İyi çalışmalar.
Danıştay Onikinci Dairesinin 14/12/2007 tarihli ve 2007/4100 Esas nolu kararı sözlü sınav ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca İstihdam edilen sözleşmeli personel alımı kaldırıldı. Bu karar belediyelerin 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca istihdam edielen sözleşmeli teknik personel alımlarını etkiliyor mu? Yanlış bilmiyorsam zaten sözleşmeli alımının hiçbir metodu (3 metot) belediyeler için geçerli değil.

KANUNDAKİ HÜKÜM

5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır

"(1) Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir.
(2) Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur.
(3) Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.
(4) Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.
(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir."

Söz konusu madde ile tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilebileceği düzenlenmiştir. Ancak maddede 4/B'li personel alımına ilişkin olarak herhangi bir usule yer verilmemiştir.

Diğer taraftan, Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Yani Belediye Başkanı atamaya yetkili amirdir.

4/B KARARMAMESİNDE YER ALAN HÜKÜM

Öte taraftan, 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Düzenleme şu şekildedir:

"3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.?

SON BİR DEĞERLENDİRME

4/B esaslarında yapılan düzenleme, belediye kanununun 49. maddesine göre yapılan alımları istisna tutmuştur. Bu nedenle, Danıştayın kararı, belediye kanununun 49. maddesine dayanılarak yapılacak alımlarda uygulanmayacaktır.

Ancak Bakanlar Kurulunun söz konusu bu düzenlemesi kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun değildir. Zira belediye başkanlarına bu şekilde sonu belli olmayan geniş bir takdir hakkının tanınması çok öznel sonuçlar doğrucak ve kayırmacılık söylentilerini ayyuka çıkaracaktır.

"Kamu Kurumları, 4/B'li Personel Alırken Üç Yöntemden Birisini Uygulayacak" başlıklı dosya için tıklayınız.

"4/B'de Torpile Son" başlıklı dosya için tıklayınız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 88,972 defa okundu. 17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam