30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik derslerin, okulların fiziki kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle hafta sonu günleri yapıldığından bahisle; bu derslerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 30 saat ders görevini tamamlayan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında 10 saate kadar daha ek ders görevi karşılığında verilip verilmeyeceği ile hafta sonu günlerinde yerine getirilen bu ders görevleri karşılığında ek ders ücretlerinin hangi gösterge rakamı üzerinden ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Haber Giriş : 01 Şubat 2023 00:10, Son Güncelleme : 09 Ocak 2023 14:04
30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde; genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin haftada 15 saat, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin haftada 20 saat aylıkları karşılığında ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinde ise; genel bilgi ve meslek dersi öğretmenlerine haftada 15 saate, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine haftada 24 saate kadar ek ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; "(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) (Değişik: 13/03/2017 tarihli ve 2017/10010 sayılı BKK) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

) Açık öğretim kurumlan öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

7) İlkokul 4 üncü ve 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanından edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2021-2022 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir..." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan daha önce bir örneği de Valiliğinize gönderilen 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 4'üncü maddesinde; "Kararın 8'inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında; "Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir." denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8'inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir." açıklaması yer almaktadır.

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176'ncı maddesinde; "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kuramlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan anılan Kararın 4'üncü maddesinin (g) bendinde; "Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitini ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi," (n) bendinde ise "Yüz yüze eğitim: işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan ders görevleri hariç olmak üzere, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını,... ifade eder." hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgenin 1'inci maddesinde; "... Yapılan bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere; yüz yüze eğitim dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevler ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığında ödenecek ek ders ücretleri, bu görevlerin ne zaman yapılmış olduğuna bakılmaksızın gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri ise gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir." denilmiştir.

Öte taraftan daha önce bir örneği Valiliğinize de gönderilen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 03.08.2022 tarihli ve 54622844 sayılı yazısında; "Bilindiği üzere; mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde mesleki eğitim merkezi programları da açılmaktadır. Mesleki eğitini merkezi programları, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olup mesleki ve teknik eğitim programları ile birlikte değerlendirilmesi ve derslerinin de hafta içi mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.

Ancak, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda hafta sonunda da verilebileceği değerlendirildiğinden, konuyla ilgili iliniz dahilindeki mesleki ve teknik Anadolu lisesi müdürlüklerinin bilgilendirilmesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi programları ile mesleki eğitini merkezi programlarının birlikte planlanması ve eğitim ortamlarının etkin ve verimli kullanılması gerekmektedir." denilmiştir.

Görüleceği üzere söz konusu yazıda; mesleki eğitim merkezi programlarının, örgün eğitim kapsamında diplomaya götüren program çeşidi olduğu, mesleki ve teknik eğitim programları ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 02.11.2022 tarih ve 62575119 sayılı görüş yazısında;

1-Haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutması gereken ders görevini dolduran öğretmenlere, yalnızca Kararın 8'inci maddesinde münhasıran sayılan ders görevlerinde haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilmesi,

2-Öğretmenlere, Kararın 8'inci maddesinde münhasıran sayılan ders görevleri arasında bulunmayan ders görevleri için ilgili alan öğretmenlerinin haftada okutabilecekleri azami ders saatinin üzerinde ders görevi verilmemesi,

3-Örgün ve yaygın eğitim kuramlarında hafta sonu günlerinde yapılan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretlerinin gündüz öğretimi dışında kalan öğretim (gece öğretimi) için öngörülen gösterge üzerinden ödenmesi, gerekmektedir." açıklamasına yer verildi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber