TRT Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 00:45, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 00:46
TRT Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU DİSİPLİN KURULLARI

VE AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun kuruluşu, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, hangi personel hakkında karar verebilecekleri, bunların yetki ve sorumlulukları ile disiplin amirlerinin ve diğer disiplin işlemlerinin tespit edilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda görev yapan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 56/A ve 56/C maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan cetvelde disiplin amiri olarak gösterilen kişileri,

b) Disiplin Kurulları: Bu Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan Disiplin Kurulunu ve Yüksek Disiplin Kurulunu,

c) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

d) Müfettiş: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapan Başkan, Başkan Yardımcısı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Yetkili Müfettiş Yardımcılarını,

e) Personel: Memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Amirlerinin Tespiti, Görev ve Yetkileri

Disiplin amirleri

MADDE 5- (1) Disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Memur ve Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

(2) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.

(3) Ekip çalışmasında, çalışma süresince, ekibin yönetimiyle yazılı olarak görevlendirilen amir, ekipteki personelin disiplin amiridir.

(4) Genel Müdür, bu Yönetmeliğe tabi tüm personelin disiplin amiridir.

Disiplin amirlerinin görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkilidir.

(2) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını gerektiren fiil veya hali bulunan personel hakkında disiplin soruşturması açılması ve ceza verilmesine ilişkin hususlarda yetkili disiplin amirleri, disipline aykırı fiil veya halin işlendiği sırada personelin görev yerindeki disiplin amirleridir.

(3) Disiplin amirleri, personelin 2954 sayılı Kanunun 56/B maddesinde ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren 657 sayılı Kanunda ve ilgili mevzuatında belirtilen süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatmak ve gerekli cezayı uygulayarak disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek zorundadır.

(4) Disiplin amirleri, kendi yetkisi dışındaki cezalara ait soruşturma taleplerini süresi içinde Genel Müdüre göndermek zorundadır. Disiplin amirleri, disiplin işlemine tabi fiil veya hallerin karmaşık olması ve konunun uzmanlık gerektirmesi halinde, konunun Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturulması hususunu Genel Müdür onayına sunar.

(5) Öğrendikleri disiplin suçlarını süresi içinde işleme koymayan disiplin amirleri hakkında ayrıca disiplin işlemleri uygulanır.

(6) Disiplin amirleri yetkilerini kullanırken hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış sergilemekle yükümlüdür.

(7) Disiplin amirliği yetkisi devredilemez.

Karar ve süresi

MADDE 7- (1) Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadır. Söz konusu cezalara karşı, kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir. Disiplin Kurulunca itirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Disiplin kurulları

MADDE 8- (1) Disiplin ve soruşturma işlerinde bu Yönetmelikle ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Disiplin Kurulu ve bir Yüksek Disiplin Kurulu kurulur. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu bir başkan, dört üye ile varsa personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(2) Disiplin Kurulu Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, teftiş kurulu başkan yardımcısı veya bir başmüfettiş, hukuk hizmetleri dairesi başkan yardımcısı veya bir hukuk müşaviri, insan kaynakları dairesi başkan yardımcısı, Genel Müdürün belirleyeceği ana hizmet birimlerinden birinin daire başkan yardımcısı veya kanal koordinatör yardımcısı ile varsa personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu Genel Müdürün görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Genel Müdürün belirleyeceği ana hizmet birimlerinden birinin daire başkanı veya kanal koordinatörü ile varsa personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur.

(4) Kurullarda görevlendirilen sendika temsilcisi, ilgili sendika tarafından her yılın başında Kuruma bildirilir.

(5) Aylıktan kesme cezası alanlar beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar on yıl boyunca Disiplin Kurulunda ve Yüksek Disiplin Kurulunda görevlendirilemez.

(6) Disiplin Kurulu veya Yüksek Disiplin Kurulu başkan ya da üyeliği aynı kişide birleşemez.

(7) Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturmalarda müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak görev alan Başkan, başkan yardımcısı veya başmüfettiş aynı soruşturmanın tabi olduğu disiplin kurullarında yer alamaz.

Kurulların başkan ve üyelerinin görev süresi

MADDE 9- (1) Kurulların başkan ve üyelerinin görevlendirilme süresi üç yıldır. Süresi bitenlerin yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.

Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar

MADDE 10- (1) Kurulların başkan ve üyeleri; kendilerine, aralarında evlilik bağı kalksa bile eşine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarına, disiplin soruşturmasını disiplin amiri veya muhakkik sıfatıyla yaptıkları personele, mağduru ya da tanığı bulundukları fiillere ilişkin kurul toplantılarına katılamazlar.

Kurulların toplantı, çalışma usul ve esasları

MADDE 11- (1) Kurulların görev alanına giren, personelin disipline aykırı fiil veya hareketleri hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurullarına intikaline Genel Müdür yetkilidir.

(2) Disiplin Kurullarını göreve çağırmak, toplantı gündemini belirlemek, çalışmaların gereği gibi yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak kurul başkanının sorumluluğundadır.

(3) Disiplin Kurulları, başkanın talebi üzerine belirlenen gün ve saatte toplanır. Disiplin Kurulları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Kurul başkan ve üyeleri, 10 uncu maddede yer alan haller dışında toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan veya toplantılara katılamayacak olan başkan ve üyelerin yerlerine varsa vekilleri katılır.

(5) Disiplin Kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir.

(6) Yüksek Disiplin Kurulu; kendilerine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

(7) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

(8) Disiplin Kurullarının raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Raportörlük görevini yürüten personel görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

Kurullarının kararları, karar süresi ve usulü

MADDE 12- (1) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere Disiplin Kuruluna Genel Müdür tarafından 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin Kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

(2) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazlarda, Disiplin Kurulu itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, işten çıkarma cezasına ilişkin soruşturma dosyasının Genel Müdür tarafından kendilerine intikalinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karar verir.

(4) Hakkında işten çıkarma cezası istenen personel soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.

(5) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazlarda, Yüksek Disiplin Kurulu, itiraz dilekçesinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içerisinde karar verir.

(6) Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul eder veya reddeder. Ret halinde Genel Müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

(7) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallere göre ceza tayini esastır. Ancak, ceza tayinine yetkili mercilerin takdirine göre fiilde hafifletici sebepler olduğu kanısına varılırsa, bu sebep açıklanarak ceza bir derece hafifletilebilir. Personelin geçmiş hizmetleri, ödül ve başarıları da hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Soruşturması, Müfettiş ve Muhakkiklerin Çalışma Usulleri ve Savunma

Disiplin soruşturması

MADDE 13- (1) Disiplin cezası verilebilmesi için personel hakkında soruşturma açılması zorunludur. Soruşturma yapılmadan disiplin cezası verilemez.

(2) Disiplin amirlerince veya Kurum müfettişleri eliyle disiplin soruşturması yapılması esastır. Ancak gerek görülmesi halinde disiplin soruşturmasını yapmak üzere personel arasından muhakkik görevlendirilebilir. Muhakkik, hakkında soruşturma yapacağı personelden hiyerarşik olarak alt seviyede olamaz.

(3) Disiplin soruşturmalarında birden fazla soruşturmacı görev alabilir.

Müfettişlerin çalışma usul ve esasları

MADDE 14- (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yürütülen soruşturmalar Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliği uyarınca yerine getirilir. Müfettişlerin görev, yetki, sorumlulukları ile çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar anılan Yönetmelikte yer alır.

Muhakkikin çalışma usul ve esasları

MADDE 15- (1) Muhakkik, disiplin cezası verme yetkisi hariç olmak üzere soruşturma kapsamında her türlü evrakı incelemeye, hakkında inceleme yapılan personelin ifadesini almaya, personel tarafından gösterilen veya bilgisi olabileceğini değerlendirdiği kişilerden bilgi istemeye ve/veya bunları dinlemeye yetkilidir.

(2) Muhakkik, soruşturma konusu fiil veya haller dışında disipline aykırı yeni bir fiil veya hal tespit ederse kendiliğinden soruşturma yapamaz. Durumu kendisini görevlendiren makama yazılı olarak bildirir. Kendisine yazılı olarak ek soruşturma görevi verildiği takdirde bu konularda da soruşturma yapabilir.

(3) Muhakkik; "İşin gelişi", "Konusu", "Yapılan inceleme ve araştırma", "Delillerin tartışma ve değerlendirilmesi" ve "Sonuç" bölümlerinden oluşan bir "Muhakkik Raporu" düzenler ve gizli yazıyla kendisini görevlendiren makama sunar.

a) İşin gelişi: Bu bölüme, soruşturma emirleri, tarih ve sayısı yazılır.

b) Konusu: Bu bölümde, soruşturmaya konu olay, işlem ve davranışlar kısa ve özlü biçimde açıklanır.

c) Yapılan inceleme ve araştırma: Bu bölümde soruşturma emri ekleri ve elde edilen delillerin inceleme sonuçları ile araştırmaların, alınan ifade ve savunmaların esaslı noktalarına yer verilir.

ç) Delillerin tartışma ve değerlendirilmesi: Bu bölümde elde edilen deliller ile alınan ifade ve savunmalar karşısında soruşturma konusu, geniş bir görüş açısı içinde değerlendirilerek açık ve kesin biçimde ortaya konur. Sabit olan fiiller mevzuat karşısında nitelendirilir, bunların kimler tarafından nasıl ve hangi sebeplerle yapıldığı, aralarındaki illiyet bağı açık ve kesin bir biçimde gösterilir, bu fiillerden bir zarar ortaya çıkmışsa mahiyeti açıklanır. Hafifletici veya ağırlaştırıcı sebepler varsa belirtilir.

d) Sonuç: Önceki bölümde oluş şekilleri, sebepleri ve sonuçları çeşitli yönleri ile ortaya konan suç ve cezaya konu fiilleri işleyenler, bu fiillerden her birinin suç tanımları, bu tanımlara göre uygulanacak cezalar, gerekiyorsa bilgi verilecek veya duyuru yapılacak makam ve merciler, tespit edilmişse zararın kimlere ödettirileceği bu bölümde gösterilir. İlgili personelin görevinin veya görev yerinin değiştirilmesi gibi idari işleme gerek görülürse ayrıca belirtilir.

(4) Muhakkik, hazırladığı raporda atıf yaptığı belgelerin asıllarını ya da onaylı örneklerini eksiksiz olarak soruşturma dosyasına ekler. Dosyadaki her sayfa ve belgeyi numaralandırarak dizi pusulası hazırlar.

Savunma

MADDE 16- (1) Personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya Disiplin Kurullarının 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma istem yazısı, disiplin soruşturması kapsamında tüm deliller toplanıp, hakkında soruşturma yapılan personele isnat edilen fiil ve haller açıkça belirtilmek suretiyle ilgilisine tebliğ edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 17- (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2954 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun ve 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 1/10/2020 tarihli ve 31261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Disiplin Kurulları ve Amirleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz