Emekli öğretmen özel kolejde çalışırsa maaşı kesilir mi?

Memur statüsünden emekli olanların yeniden çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceği 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinde düzenlenmiştir. Hangi durumlarda emekli aylığının kesileceği hangi durumda kesilmeyeceğine dair değerlendirmelerimiz yazımız içeriğindedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Mayıs 2024 16:00, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 15:03
Emekli öğretmen özel kolejde çalışırsa maaşı kesilir mi?

Soru : Merhabalar. Ben emekli bir öğretmenim 65 yaşını dolduran emekli öğretmenler özel kolejde çalışırsa emekli maaşı kesilir diye bir bilgi var internette. İlgili link aşağıdadır. Bu doğru mu acaba.
https://www.aa.com.tr/tr/gundem/calismaya-devam-eden-emekli-ogretmenlerin-yas-haddini-astiklarinda-emekli-ayliklarinin-kesilmesi-anayasaya-uygun-bulundu/2282658

Detaylar/Değerlendirmeler:
2005 yılında yürürlüğe giren ve halen uygulanmasına devam edilen 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü ile, emeklilerin emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Madde 30 hükmü aşağıdaki şekildedir:
"Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.
Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.
Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;
a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,
b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,
c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
h) Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
j) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,
k) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,
Hakkında uygulanmaz.
İkinci fıkraya göre emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır."

HÜKMÜN YORUMU:
Emekli aylığının kesilmesi gereken durumlar;
- Kamu işyerlerinde, sermayesi % 50 den fazlası kamuya ait işyerlerinde veya Hazine'den yardım alan (yardım tutarının az veya çok olması önemli olmamaktadır) yerlerde emeklilik sonrası ister kadrolu ister kadrosuz çalışma durumunda aylıkları kesilmektedir.
Emekli aylığının kesilmemesi gereken durumlar;
- Kamu işyerleri olmayan, tamamen özel sektöre ait işyerlerinde görev alanların emekli aylıkları kesilmez.
- Yukarıdaki maddede a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k şeklinde sayılan istisna durumlarda emekli aylıkları kesilmez.
- Malullük aylığı alanların kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın göreve başlamaları halinde aylıkları kesilmez.
Sonuç bağlamında, söz konusu Madde 30 hükmü, tamamıyla kamu işyerlerinden bahsetmekte olup özel sektör kuruluşlarından bahsetmemekte, dolayısıyla özel sektör çalışmalar bu madde kapsamına girmemektedir.

Madde 30 hükmünde yer alan, "Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.)," HÜKMÜNÜN YORUMU:
Genel olarak yaş haddi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memurlarla ilgili olmaktadır. Yaş haddinde esas alınan tarih ise 65 yaşını doldurdukları tarih olmaktadır.
5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü de, bu durumu üniversiteler ve diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları olarak ayırmış ve Üniversitelerde ders ücreti karşılığı çalışanlarda yaş haddini aramamıştır.
Dolayısıyla Üniversitelere dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan emeklilerin 65 yaşını doldurdukları tarihe kadar aylıklarının kesilmemesi, yaş haddini doldurduktan sonra görevlerine devam etmeleri halinde ise emekli aylıklarının kesilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
ANCAK, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu durumun tamamıyla yukarıya hükmünü aldığımız 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına giren kurumlarla sınırlı olduğunu, özel sektör çalışanların bu kapsama girmediğini değerlendirmekteyiz.

Anayasa Mahkemesi Kararının yorumu:
Anayasa mahkemesi kararı tamamıyla kamuda yeniden çalışmaya başlayanlardan kamuya ait üniversitelerde görev yapmak ile üniversite dışında görev yapmak arasında 65 yaş durumuyla ilgili bir karar olup, karar içeriğinde özel sektör çalışanlarıyla ilgili bir durum olmadığını değerlendirmekteyiz.

Anayasa Mahkemesi kararı için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210623-6.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

Nitekim, Madde 30 hükmünde, emekli olduktan sonra Vakıf üniversitelerinde görev alma halinde herhangi bir yaş şartı aranmadan emekli aylıklarının kesilmeyeceğine dair istisna hüküm olarak da belirtilmiştir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:
Gerek 5335 sayılı Kanun gerekse de Anayasa Mahkemesi Kararı tamamıyla kamu işyerleriyle alakalı bir konu olduğundan, emeklilikten sonra özel sektörde çalışma halinde yaş şartı aranmadan ve emekli aylıklarınız kesilmeden görev yapılabileceğini, söyleyebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber