1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmen olmak isteyen memurlar labirentten çıkmak istiyor

Milli Eğitim Bakanlığının 2003 yılından sonra gitmiş olduğu sistem değişikliği, kamuda çalışan ancak öğretmen olmak isteyenleri mağdur etmeye devam etmektedir. Memur olarak çalışanlara, sadece kurumlar arası öğretmenlik atamaları için ayrılan kontenjan ölçüsünde başvuru hakkı tanınması ve bu başvurularda hizmet süresinin esas alınması, memur olarak çalışanların öğretmen olma umudunu bitirmektedir. İşte memur olarak çalışan ve öğretmen olamayanları talebi...
25 Ağustos 2008 13:07
Yazdır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN TUHAF UYGULAMASI; MEMURLUKTAN ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ NERDEYSE İMKANSIZ...!

Ülkemizin ekonomik durumu hepimiz için malum, bir çok öğrenci ailesinin mali durumu yetersiz olduğundan hem okumak hem de çalışmak zorunda, öğrencilerin bir kısmı özel sektörde çalışırken, bir kısmı da devlet memurluklarında çalışbilmektedir. Eğitim Fakültesinde okurken maddi imkansızlıklar nedeniyle ve ailelerine daha fazla yük olmamak için KPSS sınavına girerek kadrolu memur olan ve daha sonra okulunu bitirip öğretmenlik mesleğine geçmek isteyen binlerce kişi için Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması oldukça ilginç...

HALEN MEMUR OLARAK ÇALIŞMAKTA OLANLARIN 2008-2 ÖĞRETMEN ATAMASINDA BAŞVURMA ŞEKLİ;

Herhangi bir kamu kurumunda memur olarak halen görev yapmakta olan bir memur 2008-2 atamasına aşağıda yazıldığı (2008-2 klavuzundan aynen alınmıştır.) şekliyle başvuru yapabiliyordu.

?4.1.4. Kurumlar Arası İlk Atama

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanuna tabi olarak memurlukta adaylıkları kaldırılmış olup halen görev yapanlar, bu atama biçimiyle başvuruda bulunabileceklerdir.

Kurumlar Arası İlk Atama biçimiyle yapılan başvurular, öğretmenlikte geçen hizmet süresi öncelikli olmak üzere Devlet memurluğunda geçirilen hizmet süresi esas alınarak değerlendirilecektir. Bunun dışındaki aylıksız izinde geçirilen süreler ile vekil olarak geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

Bunlardan kurum muvafakati, başvuru onay aşamasında isteneceğinden Elektronik Başvuru Formu doldurulduktan sonra çıktısının alınarak EK-5'teki yazı örneği ile birlikte görevli bulunan kurumun muvafakat vermeye yetkili amirine onaylatılması gerekmektedir. Kurumlar arası geçişi, atama yetkili amirlerince uygun görülenler, başvurularını onaylatabileceklerdir.

Kurumlar arası ilk atama kapsamında başvuruda bulunacaklarda, başvuruların ilk günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olmamak (05.08.1969 ve daha sonra doğumlu olmak) şartı aranır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında halen aday veya asıl Devlet memuru olarak görev yapanlar KPSSP10 puanı ile kurumlar arası ilk atama biçimiyle başvuru yapamayacaklardır. Bu durumunu gizleyerek başvuru yapan ve atananların ataması iptal edilecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.?

Milli Eğitim Bakanlığının memur olarak çalışan öğretmen adaylarına karşı bu şeklide uygulaması sadece 2008 yılında böyle değildi. 2003 yılında kurumlar arası öğretmenliğe ilk defa geçiş için başvuru yapan bütün adayların öğretmenliğe ataması yapıldı.

2004 yılından itibaren kurumlar arası geçiş ile açıktan atama için bütün öğretmen alımının %10'u kadar bir kontenjan ayrıldı. Daha sonrakı yıllarda %10'luk kontenjan %2'ye düşürüldü.

2007-2 öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanlığı tüm branşlarda kurumalar arası atamaya toplam 100 kişilik kontenjan ayırdı. Kurumlararası atamaya 1605 kişi başvurdu. 1135 öğretmen adayının başvurusu kabul edildi.

2007-2 Atama döneminde kurumlar arası başvurusu kabul edilenler ile alınan öğretmen sayısı branşlara göre aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ALAN ADI ALINAN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN
Beden Eğitimi 5 22
Bilgisayar 5 11
Biyoloji 2 21
Coğrafya 5 9
Din Kült. ve Ahl.Bil . 5 531
Felsefe 2 34
Fen ve Tekn./Fen Bilgisi 5 19
Görme Eng. Snf Öğrt. 1 1
İ.H.L. Meslek Dersleri 2 66
İlköğretim Matematik Öğr. 5 6
İngilizce 4 7
İşitme Eng. Snf Öğrt. 1 2
Kimya 2 29
Matematik 2 34
Müzik 5 11
Okul Önc. Öğrt 5 33
Rehber Öğretmen 4 4
Resim İş/Görsel Sanatlar 5 31
Sınıf Öğretmenliği 5 97
Sosyal Bilgiler 5 34
Tarih 5 64
Teknoloji ve Tasarım 5 11
Türk Dili ve Edebiyatı 5 42
Türkçe 5 15
Zihin Eng. Sınıfı Öğrt. 1 1

GENEL TOPLAM 96 1135

Yukarıdaki tabloya ilaveten 2007-2 atamasıyla bir memurun kaç yıl sonra hangi branşta öğretmen olabileceğini gösterir tabloda aşağıda belirtilmiştir.

BRANŞ EN SON ATAMA YILI
Felsefe Öğretmenliği 18,5 Yıl
Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 17,5 Yıl
Sınıf Öğretmenliği 14,5 Yıl
Okul Öncesi Öğretmenliği 14,5 Yıl
Edebiyat Öğretmenliği 14 Yıl
Resim Öğretmenliği 12,5 Yıl
Kimya Öğretmenliği 10,5 Yıl
Biyoloji Öğretmenliği 9 Yıl
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 7 Yıl
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği 7 Yıl

Kurumlar arası atamada neden hizmet süresi fazla olanlar atanmaktadır?

1-Daha önce öğretmenlik yapanların hizmet süreleri düşükte olsa öncelikleri olduğu için

2-Kurumlar arası öğretmen alımlarının sayısının az olduğu için

MEB Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 11 Maddesinde Atamalarda Öncelik bölümünde der ki:

(1) Öğretmen atamalarında öncelik aşağıdaki gibidir.

a) Öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenler,

b) Sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlar,

c) Öğretmenlik görevine ilk defa atanmak isteyenler,

ç) Görevden çekilen veya çekilmiş sayılanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,

d) Daha önce öğretmenlik görevinde bulunmuş olup da halen başka görevde bulunanlardan tekrar öğretmenliğe dönmek isteyenler,

(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde sayılanların atanabilmeleri, kadro imkânları ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça planlanır.

MEB bu durumda daha önceden öğretmenlik yapıp da öğretmenlikten ayrılıp başka görevlerde çalışanları, kurumlar arası ilk defa atanacaklardan sonra ataması gerekmektedir.

Halbuki MEB bu durumu tam tersinden uygulayarak öğretmenlikte geçen süreyi bir avantaj yaparak kurumlar arası ilk defa atanacak olan arkadaşları yönetmelikte yer alan bu hakkından mahrum bırakmaktadır.

Bunun yanı sıra herhangi bir devlet kurumunda memur olarak çalışmakta olan bir öğretmen adayı KPSS'den 100 puan dahi alsa KPSS puanıyla öğretmenliğe başvuru yapamamaktadır. Zira Milli Eğtiim Bakanlığı'nın kurumlar arası alımlardaki kriteri memuriyette geçen hizmet süresinin fazla olması ya da daha önce öğretmenlik yapanlara öncelik verilmesi esasına dayalı olarak yapılmaktadır.

2008 YILI İTİBARİYLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ MEMUR OLARAK ÇALIŞAN ÖĞRETMEN ADAYLARINA KARŞI UYGULAMASI DEĞİŞMEMİŞTİR.

2008 yılı itibariyle Milli Eğitim Bakanılığı kurumlar arası kontenjanında bir artırımda bulunmamıştır. Bütün branşlardan yine 100 kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Bu durumda bir çok branşta öğretmenlik bekleyen memurlar, asla öğretmen olamayacaklar. Çünkü 26 yaşında göreve başlayan bir memurun kurumlar arası alım ile öğretmen olabilmesi için 14, 15, 16, 17 hatta 18 yıl memurluk yapması gerekmekte oysa Milli Eğitim Bakanlığı kurumlar arası geçişte yaş sınırı olarak 40 yaşını belirlemiştir. Bu memurlar öğretmen olacakları zaman (atama sırası kendilerine geldiğinde) 40 yaşlarını doldurmuş olacaklar ve atamaları yapılamadan öğretmenlik hakları kaybolacak.

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığının ilk ve son kez yaptığı başvuran herkesi öğretmen olarak ataması, kurumlar arası öğretmenliğe geçişin kontenjanını artırması, ya da kurumlar arası alımda kriter olarak belirlenen hizmet süresi fazlalığı esasını kaldırarak, KPSS puanı sistemini getirmesi gerekmektedir. İlk defa öğretmen olacak olanlar KPSS puanıyla atanmaktayken, kurumlar arası ilk defa atanacak olan memurlar neden hizmet süresi esasına göre atama olmaktadır.

40 yaş sınırına gelmiş okuldan mezun olalı 15-16 sene geçmiş bir öğretmenin öğretmenlik heyecanı ilk mezun olduktan sonra öğretmenliğe başlayan kadar olmayacaktır. 15-16 sene memurluk yapan birinin hizmet süresi esasına göre Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak ne kadar faydalı olacağı tartışmalı gerçeklik olarak karşımızda durmaktayken, Milli Eğitim Bakanlığı halen neden kurumlar arası öğretmen alımında hizmet süresi fazlalığı esasına göre öğretmen almaktadır?

NETİCE OLARAK

Bizler çeşitli devlet kurumlarında memur olarak çalışan Eğitim Fakültesi mezunu öğretmen adaylarıyız.

Bizler memur olduk çünkü ailemizin maddi durumu iyi değildi. Okumak zorundaydık çünkü ideallerimiz vardı. Neydi idealimiz öğretmen olup vatana millete yararlı insanlar yetiştirmek. Evet bizler okumak ve ideallerimizi gerçekleştirebilmek için memur olduk. Okuduk ve okulumuzu başarıyla bitirip öğretmen olmak umuduyla bekledik.

- Peki olabildik mi?

- Hayır.

- Neden olamadık?

- Milli Eğitim Bakanlığının atama mevzuatı nedeniyle.

- Nasıl bu mevzuat.

- Memur olan öğretmen adayları Kpss sınavıyla öğretmen olamaz.

- Peki nasıl olur?

- Kurumlar arası ilk atama yoluyla.

- Neye göre olacak bu atama?

- Hizmet süresine göre.

- Bu atamanın kontenjanı kaç kişi?

- 100 kişi.

- Başvuran kişi sayısı kaç?

- 2007-2 atama döneminde toplam 1135 kişi.

- Kaç kişi atandı?

- 97 kişi.

- Atanamayanlar ne yapacak?

- Bir sonraki atama dönemini bekleyecek.

- Peki o zaman kaç kişi atanacak?

- Yine 100 kişi.

- Atanamayanlar yine kurumlarından muvafakat almak zorunda mı?

- Evet.

- Peki kurumları muvafakat verecek mi?

- Belli değil.

- Öğretmenlik en doğal hakkı olan bu kişiler hep böyle bekleyecek mi?

- Evet.

- Bu adayların atanması için kaç yıl gerekli?

- Ortalama 15 yıl.

- 15 yıl sonra atanacakları kesin mi?

- Kesin değil.

Bu soruların cevabını düşünen, bu kadar insanı mağdur eden, bu mevzuatı değiştirip, ya kontenjanları arttırmanızı ya da bizim her öğretmen adayı gibi KPSS sınavı ile öğretmenliğe geçişimizi sağlamanızı istiyoruz. Bizler her atama döneminde aynı hüsranı yaşamaktan bıktık artık. Bizler en doğal hakkımız olan öğretmenlik mesleğini yapmak istiyoruz. Ama bu hak elimizden alınmış durumda. Sonuç olarak elimizden gelen hiç bir şey yok. Kendimiz bir sınava çalışıp kazanamasak üzülmeyiz çünkü yeterince çalışmadım bir sonrakinde yeterli çalışıp atanırım gibi bir düşüncemiz olur. Ancak bu mevzuatla bunu bile düşünemiyoruz. Sistemin labirentinde yolumuzu bulamıyoruz. Lütfen bizi bu labirentten çıkarın.

2007/2 Atama döneminde boş kalan 606 kadro dahi bize ayırılsaydı %50 oranında memur öğretmen adayı atanmış olurdu. Çünkü 2007-2 atama döneminde kurumlar arası atamaya başvuran aday sayısı 1135 di.

Bizim durumumuzu daha iyi anlamak için; http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=66352 bu linki inceleyin lütfen.

Artık sesimizi duyup, bizi bu ızdıraptan kurtarın lütfen. Saygılarımızla.

Memur olarak çalışan öğretmen adayları.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 3
Bu haber 45,740 defa okundu. 160 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam