1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

02 Haziran 2003 00:08
+Aa- Yazdır
2914

 

YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

                                                                                

    Kanun Numarası             : 2914                                          

    Kabul Tarihi               : 11/10/1983                                    

    Yayımlandığı R. Gazete     : Tarih  : 13/10/1983    Sayı : 18190           

    Yayımlandığı Düstur        : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673              

    Amaç :                                                                     

    Madde 1  - Bu Kanunun amacı, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim   Kanununda yer alan öğretim elemanlari tanımına giren personeli sınıflandırmak,  aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe     ilerlemesinin şekil ve şartları ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite, idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarını tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir.                                                    

                                                                               

    Kapsam :                                                                   

    Madde 2 - Bu Kanun 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa    tabi üniversite öğretim elamanlarının aylık, ödenek ve sair özlük haklarını kapsar.                                                                           

                                                                                

    Ögretim elemanlarının sınıflandırılması :                                  

    Madde 3 - Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.                                                 

                                                                               

    A) Öğretim üyeleri sınıfı :                                                

                                                                               

    Bu sınıf, profesörler, doçentler ve yardımcı doçentlerden oluşur.          

                                                                               

    a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından    itibaren birinci derecenin,                                                     

                                                                               

    b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,                                                           

                                                                               

    c) Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin,                                          

                                                                               

    İlk kademe aylığını alırlar.                                               

    Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.                                             

    B) Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı:                               

    Bu sınıf, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur                     

    C) Öğretim yardımcıları sınıfı :                                           

    Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim - öğretim   planlamacılarından oluşur.                                                     

    Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.                                                    

                                                                               

    Öğretim elemanlarının görev aylıkları :                                    

    Madde 4 - Öğretim elemanlarının bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkaete alınmaz.                

    Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri; unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde olanlar ile, bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle    ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden ödenir. Bunların başarılı   geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak  suretiyle değerlendirilir.                                                      

    Gösterge tablosu ve ek göstergeler :                                       

    Madde 5 - Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında,   Devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablasu ve katsayı dikkate alınır.                                                                        

    (Değişik: 9/4/1990- KHK -418/28 md.; İptal: Ana.Mah.'nin 5/2/1992 tarih ve  E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/527/   20 md.) Aylıkların hesabında ayrıca, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde  unvan ve derecelere göre belirlenen ek gösterge rakamları dikkate alınır.      

                                                                               

    (Üçüncü fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK - 418/28 md.)                         

                                                                               

    Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma :            

    Madde 6 - Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya  hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere, bir kademe ilerlemesi; tıpta uzmanlık belgesi alanlara veya doktora yapanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.                                                                

                                                                               

    Derece yükseltilmesi :                                                      

    Madde 7 - Öğretim elemanları;                                              

    a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,    

    b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları,                                            

    c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları,                          

    Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler.                              

    Kademe ilerlemesi:                                                         

    Madde 8 - Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.                                    

    Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır.                                                                       

    Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinde onay makamı :                 

    Madde 9 - Derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi, üniversite rektörünün  onayı ile yapılır.                                                             

    Haklardan yararlanma :                                                      

    Madde 10 - Öğretim elamanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  187- 213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal hak ve yardımlardan faydalanırlar.

    Ek ders ücreti :                                                           

    Madde 11 - (Değişik : 27/6/1989 - KHK - 375/17 md.) 1

    (Değişik birinci fıkra; 26/6/2001-4689/4 md.)  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, kısmî statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre  aşağıda  belirlenen mecburî  ve  isteğe  bağlı  dersler  ve  diğer  faaliyetler  için  bu  ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla normal öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

    (Değişik: 26/6/2001-4689/4 md.) Öğretim elemanlarının teorik derslerle yaptırdıkları uygulama, yönettikleri tez, seminer ve doktora çalışmalarının ve ara sınavların ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Ara sınavlar için Yükseköğretim Kurulunca öğrenci sayısı göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilecek ders yükü beş saati, diğer faaliyetler için belirlenecek ders yükü ise bir saati geçemez. Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin ders yükünün tamamlanmasından sonraki kısmı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınır. Ancak mecburî ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders ücretinin hesabında, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin haftalık en fazla on saatlik kısmı dikkate alınır, kalan kısmı ise maaş karşılığı sayılır.

     (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 5/2/1992 tarih  ve E.1990/22, K.1992/6 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/5/1994-KHK/  527/21 md.) Dersi veren öğretim elemanına her ders için ayrı ayrı olmak üzere   yarı yıl ve yıl sonu dönemlerinde her 50 öğrenci için 300 gösterge rakamının  Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımı  sonucu bulunacak tutarda sınav ücreti ödenir. Öğrenci sayısının hesabında küsurlar tama iblağ edilir ve 500 öğrenciden fazlası dikkate alınmaz. Ara sınavlar  ve bütünleme sınavları için sınav ücreti ödenmez.                              

    Ek ders ücreti, aşağıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur. 1                     

                                                                                

                                                                   Ek Ders Ücreti                       

                 Unvanı                                     Göstergesi                         

            ---------------                                  ---------------------                   

               Profesör                                               300                            

               Doçent                                                 250                             

               Yardımcı Doçent                                 200                            

               Öğretim Görevlisi ve Okutman           160                            

                                                                                

    (Beşinci fıkra mülga : 9/4/1990 - KHK - 418/29 md.)                        

    Yükseköğretim Kurumlarının kadrolarında olmayıp bu unvanları taşıyanlardan  ders saati başına görevlendirilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta  oldukları aylıklar bu şekilde görevlendirilmeleri nedeniyle kesilmez.          

    Müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin  bitiminden ve saat 17.00`den sonra başlayan gece öğretimi ile hafta tatili, yarı yıl veya yaz tatillerinde  yapılan öğretimde yukarıdaki şekilde hesaplanan ek ders ücretleri % 60 zamlı  denir. Yaz ve yarı yıl tatillerinde yapılan öğretim için verilecek ek ders  ücretinin hesabında ders yükü dikkate alınmaz. 2                             

    Üniversite Ödeneği                                                         

    Madde 12 - (Değişik : 20/3/1997 - KHK-570/4 md.)                           

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru bürüt ay-

lık (ek gösterge dahil) tutarının;                                             

                                                                               

            1) Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü   olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını  tamamlamış bulunanlara   % 245'i,     

            2) Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara                                        % 215'i,     

            3) Doçent kadrosunda bulunanlara                                                    % 175'i,     

            4) Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara                                    % 165'i      

            5) Diğer Öğretim elemanlarından;                                   

             a) Birinci dereceden aylık alanlara                                                  % 130'u,     

             b) İkinci dereceden aylık alanlara                                                   % 117'si,    

             c) Üçüncü dereceden aylık alanlara                                                % 110'u,     

             d) Dördüncü ve beşinci dereceden aylık alanlara                           % 104'ü,     

             e) Diğer derecelerden aylık alanlara                                                % 98'i,      

    Her ay üniversite ödeneği olarak ödenir.                                   

    Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi  statüde görev yapanlara ödenmez.                                               

    İdari görev ödeneği:                                                        

    Madde 13 - (Değişik birinci fıkra: 20/3/1997 - KHK - 570/5 md.) Almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının; Rektörlere %70'i, Rektör Yardımcıları ve Dekanlara %30'u, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri, Konservatuar Müdürleri ile Bölüm Başkanlarına %20'si, Enstitü, Yüksekokul ve Konservatuar Müdür Yardımcılarına %15 'i idari görev ödeneği olarak ayrıca ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara İdari Görev Ödeneğinden en   yüksek olanı verilir.                                                          

    Bu Kanuna tabi olmayan kişiler arasından tayin olunan rektörlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre birinci derece memur son kademe aylığı (en yüksek ek gösterge dahil) ile bunun bir katı tutarında ek ödemede bulunulur. Bu Kanunun 10 uncu maddesi hükümleri, bunlar hakkında da uygulanır. Bunlardan emekli iken  atananların emekli aylıklarının ödenmesine devam olunur, diğerleri genel hükümlere göre T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilir.                              

    Geliştirme ödeneği:                                                        

    Madde 14 - (Değişik: 3/4/1998 - 4359/15 Md.)                               

    Diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan  yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak  miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir.                       

    Geliştirme ödeneği verilecek yükseköğretim kurumları, ödeneğin verilmesine  ilişkin usul ve esaslar ile oran veya miktarları, bu ödenekten yararlanma süresi ile yararlanamayacak olanlar ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu ile  Milli Eğitim Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir.

    Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 1

    Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları:                            

    Madde 15 - (Değişik: 22/8/1989 - KHK - 378/8 md.)                           

    Yükseköğretim kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 16 ncı maddesinde unvanları belirtilen personeli, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları, bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar  ile diğer mali haklar; Yükseköğretim Kurulunun önerisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.                     

   Yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler:                            

    Madde 16 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenecek   ücret, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.                                                              

    Emekli öğretim elemanlarının sözleşmeli istihdamı:                         

    Madde 17 - Üniversiteler, ihtiyaç duydukları dallarda 5434 sayılı T. C.  Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 65 yaşını doldurmak suretiyle emekli olmuş öğretim elemanlarını emekli aylıkları kesilmeksizin  ve yaş kaydı aranmaksızın sözleşme ile çalıştırabilirler. Bu gibilere ödenecek  ücret Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu  tarafından tespit edilir.                                                      

    Geçici görev:                                                              

    Madde 18 - Öğretim elemanları ile tabi oldukları özel kanunlarda mani hüküm bulunmayan diğer kamu görevlileri, rektörün görüşü veya ilgili kuruluşun muvafakatı ile yükseköğretim üst kuruluşlarında her seferinde altı ayı geçmemek   üzere geçici olarak görevlendirilebilirler.                                    

    Diğer kurum mensuplarını ilgilendiren hükümler:                            

    Madde 19 - Bu Kanun hükümleri, 7163 sayılı Kanunla kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosunda çalışan profesörler, öğretim ve araştırma mütehassısları (doçentler gibi), öğretim görevlileri, okutmanlar ve asistanlar  hakkında da uygulanır.                                                         

    Bu Enstitüde görevli asistanlar hakkında araştırma görevlisi gibi işlem yapılır.                                                                         

    Bu Kanun hükümleri gereğince Yükseköğretim Kurulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince de Üniversitelararası Kurul tarafından alınan kararlar bu Enstitü mensuplarına da aynen uygulanır.                                          

    Uygulanacak diğer kanun hükümleri:                                         

    Madde 20 - Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim   Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.             

    Kaldırılan hükümler:                                                       

    Madde 21 - 25/6/1973 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan diğer kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.     

    Eğitim Öğretim Ödeneği                                                     

    Ek Madde 1 - (Ek: 24/11/1994-4048/4 md.; Değişik: 20/3/1997-KHK-570/6 md.)      4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek  gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.                                                    

    Makam Tazminatı                                                            

    Ek Madde 2- (Ek: 20/3/1997-KHK-570/7 md.)                                  

    Bu Kanuna ekli Makam Tazminatı Cetvelinde yazılı kadro ve görev ünvanlarına atananlara hizalarında belirtilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Makam Tazminatı ödenir. Makam  Tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Makam tazminatının hak edilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu  tazminattan yararlananlara ayrıca diğer kanunlarda belirtilen Yüksek Hakimlik  Tazminatı ve Makam Tazminatı ödenmez.                                           

    Geçici Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden   28/3/1993 tarih ve 2809 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ile aynı Kanun kapsamına alınanlardan yükseköğrenim kurumlarında istihdamına ihtiyaç duyulanların bu Kanun hükümlerine göre intibakları, 30/6/1984 tarihi itibariyle  yapılır.                                                                       

    Geçici Madde 2 - Öğretim elemanlarına ve geçici 1 inci madde kapsamına girenler bu Kanunun 12 inci maddesi uyarınca ödenecek Üniversite Ödeneğinin, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun değişik 16 ncı maddesi uyarınca halen      ödenmekte olan iş güçlÜğü, iş riski, temininde güçlük zammı ile tamgün ödeneği  tutarından az olması halinde aradaki net fark, üniversite ödeneği bu miktara    ulaşıncaya kadar, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.         

    Geçici Madde 3 - Öğretim elemanlarına bu Kanunun 5 inci maddesine göre verilecek ek göstergeleri, 31/12/1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamaz.                                                         

    Geçici Madde 4 - 1/1/1984 tarihinde yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olanlar ile bu kurumların kadroları ile ilişkileri devam eden, askerlik görevlerini yapmakta olan ve bu Kanun kapsamına giren öğretim elemanlarının intibakları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre (657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümleri" ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hariç) başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınmak suretiyle bu Kanun ve Devlet Memurları Kanununa göre rektörlüklerce (Geçici 1 inci madde kapsamına girenler hariç) üç  ay içinde yapılır.                                                              

    İntibak sonucunda kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerinde olanlara, kazanılmış hak aylıkları esas alınarak ödemede bulunulur.      

    Geçici Madde 5 - Geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere bu Kanunun    yürürlüğe girdiği tarihten önce doçent kadrosuna atanmış bulunanların görev aylıkları, bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilir.                        

    Geçici Madde 6 - 6/11/1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğretim elemanları dışında kalan personelden 657 sayılı Kanuna göre intibaklarının yapılmasını istemeyerek, 1/1/1984 tarihinden itibaren 30 gün içinde müracaat edenlere, kıdem tazminatları ödenir ve kurumları ile ilişkileri kesilir.                                                                       

    Bunlara ödenecek kıdem tazminatı, görevden ayrıldıkları tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanacak kıdem tazminatının miktarı 30/9/1982 tarihinde hak kazanabilecekleri kıdem tazminatından fazla olamaz.                                                                  

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 6/11/1981 tarihi ile  bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında görevden ayrılanlar hakkında da,    görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak yukarıdaki hükümler uygulanır.    

    30/9/1982 tarihinden sonra görevden ayrılanların bu tarih ile görevden ayrıldıkları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıyla 506   sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.                  

    Geçici Madde 7 - 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun   24/9/1982 tarih ve 2708 sayılı Kanun ile değişik geçici 23 üncü maddesinde belirtilen ve sözleşmeli olarak çalıştırılan öğretim elemanları ile idari personel 30/9/1984 tarihine kadar sahip oldukları statü içinde çalıştırılırlar. Bu tarihten sonra genel hükümlere tabi olurlar.                                        

    Geçici Madde 8 - İlgili kanunda gerekli değişiklik yapılıncaya kadar, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187 - 213 üncü maddeleri ile düzenlenen sosyal haklardan yararlanırlar.                                                          

    Ancak, bu üyelerden T. C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan   emekli olanlar bu kuruluşlarca aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar.

    (Ek:26/6/1984 - KHK - 241/32 md.;Değişik:24/11/1994-4048/5 md.)            

    T. C. Emekli Sandığı iştirakçisi olan Yükseköğretim Kurulu Başkanı,Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin   emekli keseneklerinin hesabında aşağıdaki ek göstergeler esas alınır. Emekli İken Yükseköğretim Yürütme Kurulu veya Yükseköğretim Denetleme Kurulu    Üyeliklerine geçirilenlerin emekli aylıklarının ödenmesinde de aynı göstergeler esas alınır.                                                                    

                                                  15/7/1993'den     1/1/1994'den       1/1/1995'den

                                                   itibaren Uygu-    itibaren Uygu-     itibaren Uy-

                                                      lanacak Ek        lanacak Ek         gulanacak Ek

          Unvanı                                 Göstergeler       Göstergeler        Göstergeler 

----------------------------- --------------    --------------     -------------

Yükseköğretim Kurulu Başkanı      6100              7000               8000    

Yükseköğretim Kurulu üyeleri      5800              6600               7600    

Yükseköğretim Denetim Kurulu      5800              6600               7600    

Üyeleri                                                                        

    Geçici Madde 9 - (Ek: 14/1/1988 - KHK - 311/8.md.)                         

    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Profesörlük  unvanını almış olup da 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihdas edilen profesörlük kadrolarına atanamamış olanlar, bu Kanunun 5 inci maddesinde profesör  kadrosunda bulunanlar için öngörülen ek göstergeler ile 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin değişik 39 uncu maddesine göre profesör kadrosunda üç yılı tamamlamış olanlar için öngörülen makam tazminatından profesör kadrosuna atanma   şartı aranmaksızın yararlandırılırlar.                                         

    Yürürlük:                                                                  

    Madde 22 - Bu Kanunun;                                                      

    a) Geçici 7 nci maddesi hükümleri; 30/9/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,                                                              

    b) Geçici 8 inci maddesi ile atıfta bulunulan 657 sayılı Devlet Memurları   Kanununun 208 - 210 uncu maddelerine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde,       

    c) Diğer hükümleri 1/1/1984 tarihinde,                                     

    Yürürlüğe girer.                                                           

 

 Yürütme: 

    Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.                   

 

 EK GÖSTERGE CETVELİ: (Ek:18/5/1994-KHK-527/19 md.; Değişik: 24/11/1994-4048/3 md.)  

                                                                               

                                                  1.1.1995                     

                                                  den iti-                     

                                                  baren Uy-                    

                                                  gulanacak                    

                                                  Ek Gös-                      

UNVANI                              DERECE        terge                        

-----------------------------------------------------------                    

a) Profesörlerden Rektör, Rektör                                                

Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardım-                                               

cısı, Yüksekokul Müdürü olanlar                                                

ile Profesörlük kadrosunda dört                                                 

yılını tamamlamış bulunanlar,          1             6400                      

                                                                               

b) Profesörler                         1             5300                      

c) Doçentler                           1-3           4800                      

d) Yardımcı Doçentler                  3-5           3600                      

e) Öğretim Görevlisi, Okutmanlar,                                              

   Diğer Öğretim Yardımcıları          1             3600                      

                                       2             2700                      

                                       3-7           2300                      

                                                                                

                                                                               

            MAKAM TAZMİNATI CETVELİ (Ek: 20/3/1997-KHK-570/7 md.)              

                                                             Tazminat          

Sıra No       Kadro ve Görev Ünvanı                          Göstergeleri      

--------   ---------------------------------------------  ----------------     

1           Rektörler                                            7.000         

2           Profesörler (Bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak                 

                         şartıyla)                               6.000         

3           Profesörler                                          4.500          

4           Doçentler (Kazanılmış hak aylıkları birinci                        

                       derece olmak şartıyla)                    2.000         1 26/6/2001 tarihli ve 4689 sayılı Kanunla, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına getirilen değişiklikler 1/9/2001 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

1   Bu maddede yeralan ek ders ücreti göstergeleri 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı  Kanunun 14`üncü maddesi ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 

2 Bu maddedeki ek ders ücreti göstergeleri uygulaması ile ilgili olarak getirilen,27/6/1989 tarih ve 375 sayılı KHK'nin Geçici 2 nci maddesi hükmü için, bu Kanunun işlenemeyen hükümlerine bakınız.                           

1  Bu maddenin uygulanması için, 3.4.1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunun Geçici  9 uncu maddesine bakınız.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
08:15 - Dünyaca ünlü opera sanatçısına taciz suçlaması08:08 - Fırıncının ihale oyunu: Ajan gibi bilgi topladı08:00 - CİMER'e başvuru yağıyor: Rüya anlatan da var yemek tarifi soran da07:50 - Uzmanlardan çağrı: Normalleşme kademeli olmalı07:43 - Sanılandan daha fazla koruyor07:35 - Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları Maldivler yakınlarına düştü
07:28 - WhatsApp'tan '15 Mayıs' açıklaması: İşlevsellik kademeli olarak azaltılacak07:20 - CHP KRT''yi 1 buçuk milyon dolara aldı07:09 - e-İhracat'la dünyayı fethettik07:00 - Yerli aşıya az kaldı: Üçüncü faz ay sonunda06:56 - Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı- Haritalı06:50 - Arazi tartışması 16 yaşındaki gencin hayatını kararttı
06:42 - Siparişlerini bırakmak için aracını park etti, geri döndüğünde şok oldu06:38 - Bakan Gül, İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi personelle sahur yaptı06:30 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütü operasyonunda 11 zanlı tutuklandı06:20 - Tokat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı06:15 - Mescidi Aksa ve çevresinde İsrail polisinin saldırıları sonucu 90 kişi yaralandı
01:45 - Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam