1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

11 Ocak 2004 00:26
+Aa- Yazdır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

02.12.2004 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikler işlenmiştir.

Resmi Gazete Tarihi: 11/01/2004-(değişiklik 02.12.2004)

Resmi Gazete Sayısı: 25343-( değişiklik 25658)

Milli Eğitim Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine, görevin gerektirdiği niteliklere sahip eğitim personelinin atanmaları ile yöneticilerin yer değiştirmelerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine atanacakları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 56 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

c) Eğitim Kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarını,

d) Aday: Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunanları,

e) Yönetici: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları,

f) Seçme Sınavı: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı görevine atanacaklar için düzenlenecek yazılı sınavı,

g) Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi (ÖDYM): Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezi,

h) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarına atanacak yöneticilerin seçimi ve değerlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerde ayrı ayrı kurulacak olan komisyonu,

i) Mülakat Komisyonu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarına atanacak müdürlerin seçimi ve değerlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerde ayrı ayrı kurulacak olan komisyonu,

j) Hizmet İçi Eğitim: Bu Yönetmelikte belirtilen yöneticilerin, değişim ve gelişimlere uyumlarını sağlamak, bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek amacıyla verilen eğitimi,

k) Yıl: Bir takvim yılını,

l) Atama: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum yöneticiliklerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi,

m) Müdür Yetkili Öğretmen: Müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni,

n) Kurucu Müdür: Yeni açılan eğitim kurumlarının eğitim-öğretime hazırlanması için görevlendirilen yetkili öğretmeni,

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5 - Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Süreklilik ilkesi çerçevesinde eğitim vermek,

b) Personelin yöneticilik formasyonu, göreve bağlılık ve motivasyonunu sağlamak yoluyla kurumsal etkinlik ve verimliliği artırmak,

c) Atama ve görevde yükselmelerde kariyer ve liyakati esas almak,

d) Hizmetin gereği ile yetki devri kapsamında personel atama ve görevde yükselmelerine yön vermek,

e) Düzenlenecek olan eğitim programlarına adayların katılımında eşit imkanlar sağlamak.

İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim Kademeleri ve Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Şartlar

Yönetim Kademeleri

Madde 6 - Eğitim kurumlarının yönetim kademeleri şunlardır:

a) Birinci Kademe: Eğitim kurumu müdür yardımcılığı,

b) İkinci Kademe: Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı, C tipi eğitim kurumu müdürlüğü,

c) Üçüncü Kademe: B tipi eğitim kurumu müdürlüğü,

d) Dördüncü Kademe: A tipi eğitim kurumu müdürlüğü.

Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 7 - Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır:

a) Yükseköğrenim görmüş olmak,

b) Atanacağı kuruma branşı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak,

c) Öğretmenlikte en az iki yıl hizmeti bulunmak,

d) Aylıktan kesme veya maaş kesimi cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

e) Son yıla ait sicil notu iyi olmak kaydıyla varsa son üç yıllık sicil notu ortalaması iyi dereceden aşağı olmamak,

f) Son üç yıllık hizmet süresi içinde varsa yöneticilik görevi adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

g) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki kurum yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf sayılmış olmak,

h) Atanacağı yöneticilik görevi için bu Yönetmelikte öngörülen sınavda başarılı olmak.

Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış ve bulundukları görevde en az iki yıl başarılı hizmetleri bulunmak kaydıyla, Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde geçirilen süreler 4 üncü kademe yöneticiliğinde; şef kadrosunda geçen süreler ile özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde; müdür yardımcılığı sınavını kazanmak şartıyla müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ikinci kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır.

Müdür Olarak Atanacaklarda Aranılan Özel Şartlar

Madde 8 - Eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) (C) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; birinci kademe yöneticiliğinde en az bir yıl görev yapmış olmak,

b) (B) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; birinci kademe yöneticiliğinde en az iki yıl veya ikinci kademe yöneticiliğinde en az bir yıl görev yapmış olmak,

"c) (değişik 02.12.2004 tarihli 25658sayılı resmi gazete) (A) tipi eğitim kurumu müdürü olarak atanacaklarda; üçüncü kademe yöneticiliğinde en az iki yıl veya ikinci kademe yöneticiliklerinde toplam üç yıl ya da birinci kademe yöneticiliğinde dört yıl veya birinci ve ikinci kademe yöneticiliklerinde toplam dört yıl görev yapmış olmak."

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Komisyonların Oluşumu ve Görevleri

Komisyonların Oluşumu

Madde 9 - Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi amacıyla sınav ve değerlendirme komisyonları ile mülakat komisyonları aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı, atama yapılacak kurumun bağlı olduğu öğretim genel müdürlüğünden bir daire başkanı ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığından bir şube müdürü ile bir hukuk müşavirinden oluşur.

b) İl Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında, bir şube müdürü, bir ilköğretim müfettişi, ölçme değerlendirme sınav hizmetleri bölümünden sorumlu eğitim hizmetleri merkezi müdür yardımcısı ile (A) tipi bir eğitim kurumu müdüründen oluşur.

c) Merkez Mülakat Komisyonu: Personel Genel Müdürünün Başkanlığında, l. Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanlığından bir Bakanlık müfettişi, Personel Genel Müdürlüğü ile atama yapılacak kurumun bağlı olduğu öğretim genel müdürlüğünden bir genel müdür yardımcısından oluşur.

d) İl Mülakat Komisyonu: Milli eğitim müdürünün başkanlığında, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, yönetici atamadan sorumlu bir şube müdürü, milli eğitim müdürünün uygun göreceği bir ilçe milli eğitim müdürü ve (A) tipi bir eğitim kurumu müdüründen oluşur.

Personel Genel Müdürü ve il milli eğitim müdürü dışındaki üyeler hiçbir şekilde birden fazla komisyona üye olamazlar.

Sınav komisyonu başkan ve üyelerinin sınava eşlerinin, ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Komisyonların sekretarya işlemleri illerde yönetici atamadan sorumlu birimlerce, Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav ve Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri

Madde 10 - Sınav ve Değerlendirme komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Sınav sorularını ÖDYM'ye hazırlatmak,

b) Sınavların yapılacağı merkezleri belirlemek,

c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek/düzenletmek,

d) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

e) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak,

f) İtirazların incelenip karara bağlanmasını sağlamak,

g) Eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunan adayları EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre değerlendirmek,

"h) (değişik 02.12.2004 tarihli 25658sayılı resmi gazete) Kurum müdürlüğüne atanmak üzere başvuruda bulunan adayların başvurularını inceleyerek, gerekli şartları taşıyanlar arasında EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde en yüksek puan alan ilk beş adayı sıralayarak Makama sunmak."

Mülakat Komisyonlarının Görevleri

Madde 11 - Mülakat komisyonları, Yönetmelik kapsamına giren okul ve kurum müdürlüklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca bildirilen adayların Yönetmelik eki EK-3'teki Mülakat Formu üzerinde gerekli değerlendirme işlemini yaparak müdür olarak atanacak adayı tespit eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Seçme Sınavı

Seçme Sınavı

Madde 12 - Eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanacakların belirlenmesi için Bakanlıkça tespit edilecek merkezlerde Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezince, merkezi sistemle yazılı olarak seçme sınavı yapılır.

Ancak, sınav için gerekli teknik alt yapısının yeterli olduğunun Bakanlıkça uygun görülmesi halinde valiliklerce de seçme sınavı yapılabilir.

Sınav Konuları

Madde 13 - Sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

a) Türkçe dilbilgisi-kompozisyon: %20,

b) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi ve ulusal güvenlik: %15,

c) Kamu yönetimi mevzuatı ile ilgili temel bilgiler: %15,

d) Genel kültür: %15,

e) Milli Eğitim mevzuatı, eğitim yönetimi ve Türk eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler: %20,

f) Eğitim kurumlarının özelliklerine ilişkin konular: %15.

Sınav İçin Duyuru ve Başvuru

Madde 14 - Eğitim kurumu müdür yardımcılığı seçme sınavı için uygun görülen zamanlarda atama yetkisi bakanlığa ait olan eğitim kurumları için Bakanlıkça ülke genelinde, atama yetkisi valiliğe ait olan eğitim kurumları için valilikçe il genelinde sınavdan en az bir ay önce duyuru yapılır.

Duyuruda; müdür yardımcılıklarının bulunduğu birimler ve yerleri, sınava katılacaklarda aranacak şartlar, başvuru yeri, zamanı, şekli ve sınava ilişkin diğer hususlar belirtilir.

Başvurular ilgililerin sicil dosyalarının tutulduğu birimlerce incelenir. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları kabul edilerek Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Seçme sınavına ilişkin iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce koordineli olarak yürütülür.

Seçme Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 15 - Seçme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

Madde 16 - Seçme sınavı sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sınavı yapan birimlerce ilan edilir. Sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

Madde 17 - Seçme sınavı sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile valiliklerce yapılan sınavlar için ilgili valiliğe, Bakanlıkça yapılan sınavlar için valilikler aracılığıyla sınavı yapan birime itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınavı yapan birimce 15 gün içinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM : Atama

Atama Yetkisi

Madde 18 - Anadolu lisesi statüsündeki her türlü liseler, fen liseleri, yatılı ilköğretim bölge okulları ve doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının müdürleri Bakanlıkça, bu kurumların müdürleri dışındaki yöneticileri ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.

Sınav Puanlarının Eşitliği Durumunda Uygulanacak Hususlar

Madde 19 - Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla eğitim kurumlarının yöneticiliklerine;

a) Lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olanlar,

b) Hizmet içi eğitim programlarına katılmış olanlar,

c) Eğitim-öğretim alanında yayımlanmış eseri bulunanlar,

d) Yöneticilikteki hizmet süresi fazla olanlar,

e) Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olanlar,

f) Ödül ve takdirname almış olanlar,

atanır.

Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atanacaklarda, birinci fıkrada sayılanlara ek olarak, bölüm, atölye ve laboratuar şefi olarak görev yapmış olmak tercih nedeni olarak dikkate alınır.

Müdür Yardımcılığına Atama

Madde 20 - Seçme sınavını kazanan adaylar boş müdür yardımcılıklarına atanmak için valiliklerce yapılacak duyuru üzerine, EK-1'deki Yöneticilik İstek Formu ile kadrosunun bulunduğu okulda boş müdür yardımcılığı olması halinde bu eğitim kurumu da aralarında bulunmak şartıyla en fazla üç eğitim kurumu tercih etmek suretiyle istekte bulunabilirler.

İstekte bulunan adaylardan EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda puanı en yüksek olanların tercihleri dikkate alınarak valiliklerce başvuru tarihinin tamamlanmasından itibaren en geç 3 ay içinde atanırlar.

Müdür Başyardımcılığına Atama

Madde 21 - Müdür Başyardımcılığına, müdür yardımcısı olarak en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla halen o ilde görev yapanlar arasından eğitim kurumu müdürünün teklifi, milli eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile duyuru yapılmaksızın atama yapılır.

Müdürlüğe Atama için Duyuru ve Atama
Madde 22
-(değişik 02.12.2004 tarihli 25658sayılı resmi gazete) Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda;
a) Atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için Bakanlıkça ülke genelinde,
b) Atama yetkisi valiliklerde olanlar için valiliklerce il genelinde
duyuru yapılır.
Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının isimleri, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.
Adaylar, en fazla 3 eğitim kurumu müdürlüğüne EK-1'deki Yöneticilik İstek Formu ile atama yetkisi Bakanlığa ait olanlar için valilikler aracılığıyla Bakanlığa, atama yetkisi valilikte olanlar için valiliklere başvuruda bulunurlar.
EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda en yüksek puan alan beş aday atamaya yetkili makama sunulmaya hak kazanır.
Bu adaylardan uygun görülmesi halinde birinin ataması atamaya yetkili makamca yapılır."

Statü Değişikliği Olan Eğitim Kurumu Yöneticiliklerine Atama

Madde 23 - Birleştirilme veya dönüştürülme yoluyla oluşturulan eğitim kurumu müdürlüklerine duyuru yapılmaksızın;

a) Dönüştürülme yoluyla oluşan kurum müdürlüğüne önceki kurum müdürünün,

b) Birleştirme yolu ile oluşan kurum müdürlüğüne EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre önceki kurum müdürlerinden birinin,

ataması yapılır.

Bu kapsamda yönetici olarak atanamayan önceki okul müdürleri ile müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının yöneticilik görevlerine atanmalarında bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır.

Doğrudan Bakanlığa Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticiliklerine Atama

Madde 24 - Doğrudan Bakanlığa bağlı eğitim kurumları yöneticilikleri için yapılacak duyuru, başvuru, sınav ve atamalar Merkez Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınacak karar doğrultusunda yürütülür.

Yeniden Atama

Madde 25 - Birleştirilen, dönüştürülen veya kapatılan eğitim kurumlarının önceki yöneticileri dahil, daha önce eğitim kurumu yöneticiliğinde bulunmuş olanlar, ayrıldıkları veya istekleri halinde daha alt tipteki eğitim kurumları yöneticilik görevlerine yeniden atanabilirler. Aynı eğitim kurumuna atanmak üzere birden fazla adayın başvurmuş olması durumunda EK-2'deki Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre atama yapılır.

Eğitim Kurumları Arasında Yer Değiştirme

Madde 26 - Eğitim kurumu yöneticileri, halen bulundukları eğitim kurumu yöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il içinde, üç yıl görev yapmış olmaları kaydıyla il dışında durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliği için yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunabilirler.

Zorunlu Yer Değiştirme ve Yöneticilik Görevinden Alınma

Madde 27 - Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi uygun görülenler il içinde ya da il dışında, aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenlerin görev yerleri ise il içinde aynı tipteki eğitim kurumuna değiştirilebilir.

Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden ayrılması uygun görülenler, yöneticiliğe atanma şartlarından birini kaybedenler, sicil raporlarına göre üç yıl üst üste iyi dereceden daha aşağı derecede başarı gösterenler ile iki yıl üst üste olumsuz sicil alanlar yöneticilik görevinden alınırlar.
(ek 02.12.2004 tarihli 25658sayılı resmi gazete) Bulundukları eğitim kurumu müdürlüğünde en az beş yıl süreyle görev yapanların bu süreye ait çalışmaları dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde atamaya yetkili makamlarca görev yerleri aynı veya bir üst tip eğitim kurumu müdürlüğü olacak şekilde değiştirilebilir.

Yöneticilik Görevinin Sona Ereceği Haller

Madde 28 - Eğitim kurumu yöneticilerinden;

a) Yurt dışında veya uluslar arası kuruluşlarda bir yıldan daha fazla geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların,

c) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumları herhangi bir nedenle kapatılanların,

yöneticilikleri sona erer.

İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri iki yıl daha devam eder. İkinci yılın sonunda yapılan norm kadro belirlemelerinde durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin yöneticilikleri sona erer.

Bunlardan; birinci fıkranın (c) bendi ile ikinci fıkraya göre yöneticilik görevi sona erenler, istekleri de dikkate alınarak, başkaca bir şart aranmaksızın durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

Yöneticilik Görevinden Ayrılma

Madde 29 - Yöneticiler, yöneticilik görevlerinden ayrılma isteğinde bulunabilirler. Bunların ayrılma istekleri yaz tatilinde yerine getirilir. Ancak atamaya yetkili makamlarca uygun bulunacak bir özre dayalı olarak görevlerinden ayrılmak isteyenlerin bu isteklerinin yerine getirilmesinde yaz tatili şartı aranmaz.

ALTINCI BÖLÜM : Kurum Tiplerinin Tespiti ve Kurum Tipi Belirleme Komisyonu

Kurum Tiplerinin Tespiti

Madde 30 - Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tipleri, Ek-4'teki Kurum Tipleri Tespit Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

Yapılan değerlendirme sonucunda puanı;

a) Anaokulları, ilköğretim okulları, eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezleri, otistik çocuklar eğitim merkezlerinden;

1) 40 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

2) 25-39 arasında olanlar (B) tipi,

3) 25'ten az olanlar (C) tipi,

b) Liselerden;

1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

2) 40-59 arasında olanlar (B) tipi,

3) 40'tan az olanlar (C) tipi,

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından;

1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

2) 45-59 arasında olanlar (B) tipi,

3) 45'ten az olanlar (C) tipi,

olarak kabul edilir.

Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, bilim sanat merkezleri, iş eğitim merkezleri, eğitim hizmetleri merkezleri ve benzeri kurumlardan görev alanlarındaki toplam nüfusu;

a) 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi,

b) 200.000'den az olan yerleşim merkezindekiler (B) tipi,

c) Rehberlik ve araştırma merkezlerinden görev alanlarındaki toplam nüfusu;

1) 400.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezlerindekiler (A) tipi,

2) 400.000'den az olan yerleşim merkezlerindekiler (B) tipi,

olarak tespit edilir.

Bu tespitler her üç yılda bir yenilenir. Yeni açılan eğitim kurumlarının tipleri, eğitim ve öğretime başladıkları tarihi takip eden bir ay içinde belirlenir.

Doğrudan Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları (A) tipi kapsamında sayılır.

Kurum Tipi Belirleme Komisyonu

Madde 31 - Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tiplerini belirlemek üzere il merkezlerinde; il milli eğitim müdürünün görevlendireceği bir milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, bir ilköğretim müfettişi, ilgili şube müdürü, ilgili ilçe milli eğitim müdüründen oluşan Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulur. Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde de Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 32 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, diğer yönetmeliklerde yer alan eğitim kurumu yöneticiliğine atamaya ilişkin hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapanlar, bu Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun olup olmadığına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme sınavına girerek başarılı olanlardan herhangi bir kurum müdürlüğüne atanamamış adaylar, bu sınav sonucu almış oldukları sertifikanın geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, boş kurum müdürlükleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak duyuru üzerine başvuruda bulunabilirler.

Yürürlük

Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
04:51 - Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü04:09 - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:13 - Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı01:17 - Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü
00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam