Norm kadro fazlası öğretmenler, belediye sınırları dışına atanabilecek

MEB, 06/05/2010 tarihinde yeniden yayınladığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Norm Kadro Fazlası Öğretmenler ile ilgili çok önemli bir değişikliğe imza attı. Eski yönetmelikte Norm Kadro Fazlası Öğretmenler belediye sınırları dışına atanamazken, yeni yönetmelikte Norm Kadro Fazlası Öğretmenler; görevli oldukları yerleşim yerinde ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanacaklar. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2010 00:06, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ?Okul ve kurumların norm kadro sayılarının değişmesi? başlıklı 18. maddesi son fıkrası; ?Bu belirleme sonucunda okul ve kurumlarda oluşacak yönetici ve öğretmen ihtiyacının karşılanması ve fazlalığın giderilmesi ile yöneticilik görevinden ayrılanlar hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uygulanır.? hükümlerine göre norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler;

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler? başlıklı 26.maddesi. 5. fıkrası ? (5) Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunmamak kaydıyla norm kadro uygulamaları sonucunda eğitim kurumlarında norm kadro fazlası konumuna alınan öğretmenler ile 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaz. Bunlardan norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.? hükümleri ve ?İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41.maddesi ?(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.

(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.

(3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

(4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.

(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın ancak öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.?

hükümlerince yer değiştireceklerdir.

Bu hükümlere göre,

* Hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlen öğretmenler il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmayacaktır.

* Norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden Zorunlu çalışma yükümlülükleri bulunanlar zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanır.

* Norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden Zorunlu çalışma yükümlülükleri olmayanlar öncelikle görevli oldukları yerleşim yerinde daha sonra ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

* Norm kadro fazlası konumunda bulunan öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.

Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Nasıl Belirlenir?

Öğretmenlerin normları belirlenirken Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin hükümlerine göre hareket edilmektedir.

Bu belirlemelerde ders yükü önemlidir. Ders yükü alan ve branş bazında hesaplanır, hesaplanan ders yükü; alan veya branştaki öğretmenlere yönetmelik hükümlerine göre dağıtılır, ders yükünün dışında kalan hizmet puanı en düşük öğretmen norm kadro fazlası olarak belirlenir

Norm Kadro Fazlası Öğretmeni Belirleyen Ders yükü nasıl hesaplanır?

1. Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevler: "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) ile çarpımı sonucunda bulunacak değer eklenecektir. Bu değerin branşlara göre paylaştırılmasında, her branştaki haftalık ders saati sayısı dikkate alınacaktır.

2- Ders Dışı Hazırlık ve Planlama Görevi karşılığındaki ek ders saatleri ders yükü hesabında dikkate alınacaktır.

3. Bölüm, atölye ve laboratuar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevler: Atölye ve laboratuar öğretmeni norm kadrosuna esas alınacak ders yükünün hesabında, ilgili alandaki haftalık ders saati sayısına her bölüm için 10 saat, her atölye ve laboratuar şefliği için 6 saat daha ilave edilecektir. Öğrenci ve ders yükü olmasa bile her bağımsız atölyeye bir norm verilecektir.

4. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında ilgili meslek alanındaki öğretmen norm kadrosunun belirlemesine esas alınan haftalık ders yüküne; o okul veya kurumda "İşletmelerde Meslek Eğitimi" adıyla gösterilen derslerin de eklenmesi gerekmektedir.

"İşletmelerde Meslek Eğitimine" ilişkin haftalık ders yükü; ek dersle ilgili kararın 15 inci maddesi ile Mesleki Teknik Eğitim Yönetmeliğin 267 nci maddesinin (c) ve (d) fıkraları hükümlerine göre hesaplanacaktır.

5- Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında yönetmeliğin ?Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar ? başlıklı 15.maddesindeki ?d) Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunur. Ancak, her şubede 4'ten fazla grup oluşturulamaz. Gruplar,

1) 9 uncu sınıflarda; 10?21 öğrenciye kadar 1, 21?31 öğrenciye kadar 2, 31?41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4,

2) 10,11 ve 12 nci sınıflarda; 8?16 öğrenciye kadar 1, 16?24 öğrenciye kadar 2, 24?31 Öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4,

olacak şekilde oluşturulur. ? hükümlerindeki sınıf isimleri liseler 4 yıla çıkarıldığından bir üst sınıfa kaydırılarak değerlendirilecektir. Bu husus MEB'in 2006/90 nolu Genelgesinin 5. maddesinde yer almaktadır.

Ayrıca; Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında Modüler Çerçeve Öğretim Programları, Haftalık Ders Çizelgeleri, Alan ve Dallar çizelgelerindeki Alan/Dal bloğunda yer alan dersler uygulamalı dersler olduğundan bu derslere yukarıdaki öğrenci grupları dâhilinde birden fazla öğretmen derslere girebilecektir. Ders yükü hesabında bu hususta değerlendirilecektir.

6.Talim Terbiye Kurulu Kararlarına göre o branş için aylık karşılığı okutulması gereken dersler, birlikte dikkate alınacaktır.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz