Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2006 22:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002
Resmi Gazete Sayısı: 24804BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Meslekî Eğitim Kurulu ile il meslekî eğitim kurulunun kuruluş ve
işleyişi,
b) Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kurulması,
c) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında; eğitim-öğretim, yönetim
ve üretim işlerinin yürütülmesi ile kurul, komisyon ve ekiplerin
oluşturulması ve çalışmaları,
d) Çıraklık eğitiminde; kalfalık ve ustalık sınav komisyonlarının
oluşturulması ve sınavların yapılması ile kalfaların işten ayrılmasını
gerektiren hususları,
e) En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından veya
meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanların ustalık
eğitimi ve bu eğitimin kapsam ve süreleri ile sınavları,
f) Meslek kursları ile geliştirme ve uyum kurslarının açılması ve
işleyişi,
g) Meslekî eğitimin yaygınlaştırılması için kalfa, usta ve genel lise
mezunlarına telâfi eğitimi yoluyla meslekî orta öğretim diploması
kazandırılması,
h) İşletmelerde yapılan eğitim-öğretim ve denetimi,
ı) İşletmelerde eğitim birimlerinin kuruluş ve işleyişi,
i) Yurt içi ve yurt dışında meslekî eğitimde alınan diploma, sertifika ve
belgelerin denkliği ile kazanılan meslekî bilgi ve becerilerin
değerlendirilmesi,
j) Kapsama alınan il ve mesleklerde; istihdam edilen ve edileceklerin
almaları gereken meslekî eğitimin seviyesi, türü ve hâlen çalışanların
durumu,
k) Meslekî ve teknik eğitim bölgelerinin oluşturulması,
l) Meslekî ve teknik eğitim bölgesinde bulunan meslek yüksekokulu veya
okulları ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlanması ve
yürütülmesi,
m) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin,
bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların
uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilmeleri
ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik ;
a) Meslekî Eğitim Kurulu ile il meslekî eğitim kurullarının kuruluş ve
işleyişlerini,
b) Meslekî ve teknik eğitim merkezlerinin kurulmasını,
c) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında; eğitim-öğretim, yönetim
ve üretim işlerinin yürütülmesi ile kurul, komisyon ve ekiplerin
oluşturulması ve çalışmalarını,
d) Çıraklık eğitiminde, kalfalık ve ustalık sınav komisyonlarının
oluşturulması ve sınavlarla ilgili esas ve usuller ile kalfaların işten
ayrılmasını gerektiren hususları,
e) En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından veya
meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olanların ustalık
eğitimi ve bu eğitimin kapsam ve süreleri ile sınavlarını,
f) Meslek kursları ile geliştirme ve uyum kurslarının açılması ve
işleyişini,
g) Meslekî eğitimin yaygınlaştırılması için kalfa, usta ve genel lise
mezunlarına meslekî orta öğretim diploması kazandırılması amacıyla
uygulanacak telâfi eğitimini,
h) Kapsama alınan il ve mesleklerde faaliyet gösteren işletmeler ile bu
işletmelerde istihdam edilen ve edilecek olanları,
ı) İşletmelerde yapılan meslekî eğitim-öğretim ve denetimi,
i) Meslekî eğitimde alınan diploma, sertifika ve belgelerin denkliği ile
meslekî bilgi ve becerilerin değerlendirilmesini,
j) İşletmelerdeki eğitim biriminin kuruluş ve işleyişini,
k) Meslekî ve teknik eğitim bölgelerinin oluşturulmasını,
l) Meslekî ve teknik eğitim bölgelerindeki meslek yüksekokulu veya
okulları ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, ilgili kamu ve özel
kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonu,
m) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin
meslek yüksekokullarına sınavsız olarak geçişlerini
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ve 3308
sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
Kanun: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununu,
Kapsama Alma: Kanuna göre bir meslek alan/dalında meslekî eğitim
uygulamasının başlanmasına karar verilmesini,
Millî Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi
amaçlayan dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir yükseköğretim
kurumunu,
Eğitim Bölgesi: Bir koordinatör müdürün yönetiminde, eğitim hizmetlerinin
daha etkin olarak verileceği bölgeyi,
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi: Bir veya daha fazla meslek yüksekokulu
ile öğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı içinde
ilişkilendirilmiş meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından oluşan
eğitim bölgesini,
Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Başarı Puanı: Meslekî ve teknik orta
öğretim kurumları mezunlarının meslek yüksekokullarına sınavsız geçişleri
için hesaplanacak orta öğretim başarı puanını,
Merkez: Meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması,
sertifika ve belge veren programların uygulandığı meslekî ve teknik eğitim
merkezlerini,
Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Meslekî ve teknik eğitim
alanında diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika
programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekî
ve teknik eğitim-öğretim kurumlarını,
Kurum: Merkezler ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının her
birini,
Eğitim Birimi: On ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak
işletmelerin bünyelerinde Kanuna göre kurulması gereken birimi,
Örgün Meslekî ve Teknik Eğitim: Orta öğretim düzeyinde diplomaya götüren
meslekî ve teknik eğitim ile belgeye götüren çıraklık eğitimini,
Çıraklık Eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde
yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe
hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren
eğitimi,
Yaygın Meslekî ve Teknik Eğitim: Örgün meslekî ve teknik eğitimin yanında
veya dışında uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlayan, bir
meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerine ve yeni mesleklere
uyumlarına olanak sağlayan, ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında ilgi,
istek ve gereksinimlerine uygun eğitimlerle sertifikaya ve belgeye götüren
eğitimi,
Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar
geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının
başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili
bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
Meslek Alanı: Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren;
bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı,
Meslek Dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda
uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam
olanağı sağlayan iş kollarından her birini,
Uzman: Alanı ile ilgili yüksek öğrenim görmüş ve bu alanda en az beş yıl
başarı ile çalıştığını ya da alanında yüksek lisans eğitimi aldığını
belgelendiren kişiyi,
Eğitici Personel: Meslekî yeterliğe sahip öğrencilerin iş yerindeki
eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve
tekniklerini bilen, uygulayan veya meslekî ve teknik eğitim okul ve
kurumlarında atölye, lâboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği yapabilme
yetkisine sahip kişiyi,
Usta Öğretici: Ustalık yeterliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa ile
meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenci/kursiyerlerinin iş
yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve
uygulayan, usta öğreticilik belgesi sahibi olan kişiyi,
Teknisyen: Meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olup
mevzuatına göre atanmış, kurumların atölye ve lâboratuvarlarında
eğitim-öğretim, üretim ve hizmet ortamında fiilen çalışan kişiyi,
Usta: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını
kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul
edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi plânlayabilen; üretim
sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini
yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen; üretimle ilgili pratik
hesaplamaları yapabilen, ustalık belgesi sahibi olan kişiyi,
Kalfa: Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını
kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözetimi altında
kabul edilebilir standartlarda yapabilen, kalfalık belgesi sahibi olan
kişiyi,
Öğrenci: İşletmelerde, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün
eğitim görenleri,
Çırak: Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren
ve öğrencilik haklarından yararlanan kişiyi,
Aday Çırak: Çıraklığa başlama yaşını doldurmamış ve çıraklık döneminden
önce kendisine iş yeri ortamı tanıtılan, sanat ve mesleğin ön bilgileri
verilen ve öğrencilik haklarından yararlanan kişiyi,
Kursiyer: Yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarına devam eden kişiyi,
Veli: Öğrencinin anne/babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen
kişiyi,
Hizmet Belgesi: Kişinin mesleğini ve çalışma süresini gösteren belgeyi,
İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini,
İşletme Yöneticisi: İşletmeyi yöneten kişiyi,
Eğitim Yöneticisi: Eğitim alanında veya işletmenin faaliyet alanında
yükseköğrenim görmüş, işletmenin eğitim birimini yönetmek üzere
görevlendirilen kişiyi,
Eğitim Kurulu: İşletmenin sahibi veya üst düzey yetkililerinin katılımı
ile eğitim yöneticisi ve eğitim biriminde görev yapanlardan oluşan kurulu,

Sözleşme: İşletme, ilgili oda ve kurum iş birliği içinde örgün, çıraklık
ve yaygın meslekî ve teknik eğitim programına devam edecek öğrenci/çırağın
ücret ve sosyal haklarını belirleyen, kendisi veya velisi ile sözleşmede
yer alan taraflarca imzalanan akdi,
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları
öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise
meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca
tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını,
Personel: Kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerinde maaş ya da ücret
karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri,
Bölüm: Kurumda örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitim
programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirini tamamlayan ya da
birden çok bağımsız atölye/birimden oluşan eğitim, uygulama ve/veya üretim
yapılan ortamı,
Atölye: Kurumlarda örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitim
programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve
davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış
eğitim-öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,
Lâboratuvar: Kurumlarda örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitim
programlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem,
inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması
amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim, uygulama ve/veya üretim
yapılan ortamı,
Modül: Bir meslek alanının öğretim programında; kendi içinde bir bütün
olan, tek başına öğretilebilir içeriğe sahip kendi alanındaki diğer
programlarla bütünleşerek daha geniş meslekî işlevler grubu oluşturma
özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifika ile belgelendirilerek
istihdam yeterliği kazandıran program birimini,
Modüler Program: Bir meslek alanında modüller halinde düzenlenmiş program
yapısını,
Açık ve Uzaktan Meslekî Eğitim: Geleneksel veya çağdaş biçimde, bilişim
teknolojileri ve hizmetleri kullanılarak, bireyselleştirilmiş danışma ve
tavsiyeler şeklinde destek verilerek yapılan eğitimi,
Yaşam Boyu Öğrenim: Bireylere, bilgi, beceri, tutum, davranış ve
yeteneklerini sürekli olarak geliştirme, güncelleştirme ve hayata uyumları
için yaşamları boyunca sunulan öğrenim ve meslekî eğitim fırsatlarını,
Meslek Seviyesi: Bir mesleğin uygulanabilmesi için gerekli olan bilgi,
beceri, tutum ve davranışların o meslekte çalışmak için ulaşılması gereken
meslekî aşamaları
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler
İlkeler
Madde 5- Meslekî ve teknik eğitimde;
a) Kurumların işlevlerinin, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel
ilkeleri doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun
ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi,
b) Kalkınma plânları, hükûmet programları ve millî eğitim şûrası
kararlarında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalara uygun olarak insan
gücü, eğitim ve istihdam ilişkilerinin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir
yapıya kavuşturulması,
c) Gençlere ve yetişkinlere ortak bir genel kültür kazandırmak suretiyle
onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yollarını üretme;
ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma
bilincinin kazandırılması,
d) Meslekî ve teknik eğitim alanında, yerel yönetimler, ilgili oda, kamu
ve özel kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluş temsilcileri ve sivil
toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılım ve
katkılarının sağlanması, uygulama ve iş birliğinin kurumsallaştırılması,
e) Eğitim binalarının fizikî kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer
olanaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla meslekî ve
teknik eğitim okul ve kurumlarının öncelikle Bakanlıkça belirlenecek küçük
yerleşim birimlerinden başlanmak üzere merkezler olarak yapılandırılması,
f) Örgün, çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitimle her bireye ilgi,
istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri, tutum, davranış ve iş
alışkanlıklarının kazandırılması,
g) İş ve hizmet alanlarında gereksinim duyulan nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesi, sürekli eğitimle meslekî bilgi ve becerilerinin
güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilincinin
kazandırılması,
h) Öğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı içinde kurumların bir
veya daha fazla meslek yüksekokulu ile ilişkilendirilmiş meslekî ve teknik
eğitim bölgelerinin oluşturulması, yüksek öğretim kurumları ile her alanda
iş birliği yapılması ve ortak çalışmaların yürütülmesi,
ı) Meslekî eğitim almış olanların alanlarında istihdamlarının sağlanması,
i) İstihdam edilenlerin, uluslar arası standartlara ve performanslarına
göre geliştirme ve uyum kurslarıyla eğitim düzeylerinin yükseltilmesi,
j) Meslekî ve teknik eğitim sürecinde teknolojinin etkin ve verimli
kullanılarak eğitimin çağdaş, bilimsel ölçütlerde ve yüksek nitelikte
sunulması,
k) Eğitim, üretim ve hizmette uluslar arası standartlara uyulması ve
meslekî eğitimde belgelendirmenin özendirilmesi,
l) Eğitimin modüler programlarla yapılması, yaşam boyu öğrenim ve
sürekli meslekî eğitimin bireylere benimsetilmesi,
m) Her ortamda kazanılan yeterliklerin değerlendirilmesi ve belge
bütünlüğünün sağlanması,
n) Öğretim sürecinde bilimsel düşüncenin, üretkenliğin, insana ve doğaya
ilişkin sevgi ve estetik değerlerin esas alınarak plânlı ve zaman
yönetimine ilişkin yaklaşımların benimsenmesi,
o) Ekibin birer üyesi olan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velinin çevreyle
olan ilişkilerinde gönüllülük, karşılıklı sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü
ve görgü kurallarına uygun davranışların ön plânda tutulması,
ö) Değerlendirmelerin objektif olarak yapılması, başarının teşvik
edilmesi, desteklenmesi ve ödüllendirilmesi,
p) Yetki ve sorumlulukların gönüllü olarak paylaşılması, iletişim
kanallarının açık tutulması,
r) Yönetici ve öğretmenlerin, kurum ve işletmede eğitim lideri olması,
s) Eğitim-öğretimde ders dışı etkinliklerin de eğitimin ayrılmaz bir
parçası olarak kabul edilmesi ve değerlendirilmesi,
ş) Meslekî rehberliğin etkin olarak sürdürülmesi, teknolojik gelişmelerin
sürekli olarak izlenmesi,
t) Her türlü iş ve işlemin elektronik ortamda yürütülmesi, izlenmesi ve
saklanması,
u) Meslekî ve teknik orta öğretim programları ile bu programların devamı
niteliğindeki meslek yüksekokulları arasında program bütünlüğünün
sağlanması
temel ilkedir.
İKİNCİ KISIM
Meslekî Eğitim Kurulları
BİRİNCİ BÖLÜM
Meslekî Eğitim Kurullarının Kuruluş ve Görevleri
Meslekî Eğitim Kurulu
Madde 6- Meslekî ve teknik eğitim programlarının uygulandığı her tür ve
derecedeki örgün, çıraklık ve yaygın eğitim, kurumlar ile işletmelerde
yapılacak meslekî eğitimin plânlanması, geliştirilmesi ve
değerlendirilmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek
üzere, Bakanlıkta Meslekî Eğitim Kurulu kurulur.
Meslekî Eğitim Kurulunun oluşumu
Madde 7- Meslekî Eğitim Kurulu, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında;
a) Bakanlığın meslekî eğitimle görevli müsteşar yardımcıları,
b) İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
c) Maliye Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
d) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
e) Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
g) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
h) Turizm Bakanlığı müsteşar yardımcısı,
ı) Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel
Müdürü,
i) Bakanlığın, meslekî eğitim ile ilgili genel müdürleri,
j) Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı veya üst düzey
yetkilisi,
k) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları
Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,
l) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı
veya üst düzey yetkilisi,
m) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı veya
üst düzey yetkilisi,
n) Bankalar Birliği Başkanı veya üst düzey yetkilisi,
o) Meslekî eğitim alanında görevlendirilecek Yükseköğretim Kurulu
temsilcisi,
ö) Türkiye Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve
Yeminli Malî Müşavirleri Odaları Birliği Başkanı veya üst düzey
yetkilisinden
oluşur.
Bakanlık, gerekli gördüğü durumlarda Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına
ilgili kurum temsilcilerini de davet eder.
Millî Eğitim Bakanı gerekli gördüğü durumlarda Meslekî Eğitim Kurulu
toplantılarına başkanlık eder.
Bu Kurulun kararları, Bakanlık ve ilgili meslek kuruluşlarınca yürütülür.
Görevleri
Madde 8- Meslekî Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Meslekî Eğitim Kanunu'na göre çıkarılacak olan yönetmelikler hakkında
Bakanlığa görüş bildirmek; gerek Kanun gerekse yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasının izlenmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini
sağlamak.
b) Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler için
sözleşme modellerini hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
c) Gerektiğinde meslekî eğitim ile ilgili konuların incelenmesi için
ihtisas komisyonları kurmak.
d) İl meslekî eğitim kurullarının yıllık çalışma raporlarını
değerlendirmek.
e) Meslekî eğitimin plânlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi
konularında kararlar almak ve Bakanlığa görüş bildirmek.
f) Çeşitli sektör ve branşta meslekî eğitim konusunda eğitim
ihtiyaçlarını belirlemek ve Bakanlığa bildirmek.
g) Meslekî eğitim programlarının esasları ve uygulama süreleri hakkında
Bakanlığa görüş bildirmek.
h) Çıraklık ve işletmelerdeki meslekî eğitim sınav komisyonlarının
kurulması ve çalışması ile sınavların yapılış usullerine ilişkin
yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
ı) Meslekî eğitim ile ilgili Bakanlıkça gönderilecek konuları incelemek ve
görüş bildirmek.
i) Kanuna göre yapılacak çıraklık ve işletmelerdeki meslekî eğitimde;
uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak yer ve meslekleri belirlemek ve
Bakanlığa görüş bildirmek.
j) Teknolojik gelişmelerin ve iş hayatındaki değişmelerin meslekî
eğitime etkilerini izlemek ve Bakanlığa bildirmek.
k) Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine
başlayanların eğitim süreleri hakkında Bakanlığa görüş bildirmek.
İl meslekî eğitim kurulunun kuruluşu
Madde 9- Kanun kapsamındaki kurumlar ile işletmelerde yapılacak meslekî
eğitimin plânlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi konularında karar
almak, valiliğe görüş ve önerilerde bulunmak üzere illerde il meslekî
eğitim kurulu kurulur.
İl meslekî eğitim kurulunun oluşumu
Madde 10- İl meslekî eğitim kurulu, il millî eğitim müdürünün
başkanlığında;
a) Belediye başkanı veya temsilcisi (Büyük şehirlerde vali tarafından
belirlenecek belediye başkanı veya temsilcisi),
b) İl sağlık müdürü veya temsilcisi,
c) İl sanayi ve ticaret müdürü,
d) Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanı veya temsilcisi ile
meslekî eğitimin yapıldığı mesleklerle ilgili oda yöneticileri arasından
Esnaf ve Sanâtkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca seçilecek üç üye,
e) İl ticaret odası başkanı veya temsilcisi,
f) İl sanayi odası başkanı veya temsilcisi,
g) Sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı kurulmadığı yerlerde, il sanayi
ve ticaret odası başkanı veya temsilcisi,
h) İlin, meslekî eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı,
ı) Kurulun sekreterya görevini yürüten kurum müdürü,
i) İlde faaliyet gösteren meslekî ve teknik eğitim okullarından ve
kurumlarından valilikçe belirlenen birer yönetici,
j) En fazla işçiyi temsil eden konfederasyonun o il için göstereceği
işçi sendikaları temsilcisi,
k) Defterdar veya temsilcisi,
l) Türkiye İş Kurumu il müdürü veya temsilcisi,
m) Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı sigorta müdürü veya temsilcisi,
n) En fazla işvereni temsil eden konfederasyonun, o il için göstereceği
işveren sendikaları temsilcisinden
oluşur.
İl meslekî eğitim kurulu toplantılarına, gerektiğinde başkanın isteği
üzerine ilgili kurum temsilcileri de davet edilir.
İl meslekî eğitim kurulunun kararları valinin onayı ile uygulanır. Vali,
gerekli gördüğü hâllerde il meslekî eğitim kuruluna başkanlık eder.
İl meslekî eğitim kurulunun görevleri
Madde 11- İl meslekî eğitim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Çeşitli sektör ve branştaki meslekî eğitim ihtiyacını il düzeyinde
belirlemek ve Bakanlığa sunmak.
b) Bakanlıkça gönderilen meslekî eğitim çerçeve programlarının il
ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi için Bakanlığa görüş bildirmek.
c) Meslekî eğitim uygulamalarından ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne
yardımcı olmak.
d) Kanun hükümlerinin il düzeyinde eksiksiz yerine getirilmesi için
gerekli önlemleri almak.
e) Meslekî eğitim ile ilgili valilikçe gönderilecek konuları incelemek ve
sonuçlandırmak.
f) Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun tavsiye
kararlarını görüşmek.
g) İldeki meslekî eğitim uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek. Bu konu
ile ilgili yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.
h) Meslekî eğitimin geliştirilmesine ilişkin tam gün tam yıl eğitim
uygulaması ile ilgili görüş bildirmek.
ı) Deprem, sel ve yangın gibi doğal afet sonucu yörede faal durumdaki
işletmelerin eğitim olanakları dikkate alınarak, işletmede meslekî eğitime
alınacak ve beceri eğitimi yapacak öğrenci sayısının belirlenmesine
ilişkin oranların oluşturulması konusunda Kanunun 18 inci maddesine göre
görüş bildirmek.
İKİNCİ BÖLÜM
Toplantı ve Çalışma Esasları
Gündem
Madde 12- Meslekî Eğitim Kurulunun gündemi, ilgili bakanlıklar ile diğer
kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça, il meslekî eğitim
kurulunun gündemi ise ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
valilikçe belirlenir. Kurul üyeleri gerekli gördükleri konuların gündeme
alınmasını Kurul Başkanından isteyebilirler. Bu takdirde konunun gündeme
alınıp alınmaması oylama ile belirlenir.
Kurul gündemine alınan konularla ilgili bilgi ve belgeler, üyeler
tarafından Kurul toplantısından önce incelenir.
Toplantı, çalışma esas ve usulleri
Madde 13? Meslekî Eğitim Kurulu ile il meslekî eğitim kurulu aşağıdaki
esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Meslekî Eğitim Kurulu, Bakanlıkça uygun görülecek zamanda en az yılda
bir, il meslekî eğitim kurulu ise en az altı ayda bir toplanır.
Kurullar, gerekli görülen durumlarda Başkanın daveti veya en az beş üyenin
gerekçeli yazılı isteği üzerine toplantıya çağrılır. Toplantılar, çağrı
tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılır.
b) Toplantıya davet, toplantı gününden en az on beş gün önce üyelere
yazılı olarak gündemle birlikte duyurulur.
c) Kurullar, başkan dışında üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı
ile toplanır.
d) Kurullar, gündemlerindeki konuları görüşerek karar alır, kararlar ve
görüşler toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit
olması durumunda Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.
e) Oylama açık ve işaretle yapılır. Oylama sonucu, başkan tarafından
açıklanır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Alınan karar ve görüşe karşı
olan üyeler varsa gerekçeli muhalefet şerhlerini, kurul sekreteryasına
yazılı olarak verirler.
f) Toplantıda görüşülen konular, ileri sürülen görüşler ve alınan
kararlar tutanakla belirlenir. Tutanak başkan ve üyeler tarafından
imzalanır.
Toplantıya katılma zorunluluğu
Madde 14- Kurul üyeleri toplantıya katılmak zorundadırlar. Özürleri
nedeniyle toplantılara katılamayacak üyeler, durumlarını Kurul Başkanına
bildirirler. Özürsüz olarak toplantıya katılmayan üyelerin durumları
kurumlarına bildirilir.
Sekreterya
Madde 15- Meslekî Eğitim Kurulunun sekreterya işleri Bakanlıkça belirlenen
birimce, il meslekî eğitim kurulunun sekreterya işleri ise kurumlar
arasından valilikçe belirlenecek müdürlük tarafından yürütülür.
Sekreteryanın görevleri
Madde 16- Sekreteryanın görevleri:
a) Kurulun çalışmalarına esas olacak hazırlıkları yapmak.
b) Kurulun raportörlük, dosya, evrak ve arşiv işlerini yürütmek.
c) Kurul tutanaklarını tutmak, örneklerini ilgili yerlere ulaştırmak ve
saklamak.
d) İlgili kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak.
e) Kurul gündemini kurul üyelerine bildirmek.
f) Başkanın ve kurulun uygun göreceği diğer işleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslekî Eğitim Kurulları İle İlgili Diğer Hususlar
İl meslekî eğitim kurulunda görüşülecek diğer konular
Madde 17- İl meslekî eğitim kurulu, meslekî eğitimle ilgili diğer konuları
da bu Yönetmelik hükümlerine göre görüşür ve karara bağlar.
Müşavir üye
Madde 18- Gerektiğinde Başkanın daveti üzerine müşavir üye olarak;
a) Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına, meslekî ve teknik eğitimle ilgili
birimler ile kamu, özel kurum ve kuruluşların temsilcileri,
b) İl meslekî eğitim kurulu toplantılarına, il ve ilçelerde bulunan ilgili
kamu, özel kurum ve kuruluş temsilci ve yöneticileri
katılabilirler.
Ancak bu üyeler toplantılarda oy kullanamazlar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezleri
Merkezlerin kuruluşu
Madde 19- Meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması,
sertifika ve belge veren programları uygulayan; eğitim maliyetini
azaltmak, kaynak savurganlığını önlemek ve eğitimin niteliğini artırmak
amacıyla çok program, tek yönetim ilkesine uygun olarak merkezler kurulur.

Yerleşim birimi ve çevresinin gelişmişlik düzeyi, iş gücü ve istihdam
durumu, eğitim gereksinimi, öğrenci potansiyeli gibi ölçütlere göre aynı
yerleşim biriminde birden çok merkez kurulabilir.
Merkezin kurulduğu eğitim bölgesi içinde ayrıca meslekî ve teknik eğitim
programlarının uygulandığı okul ve kurumlar ile çok programlı lise
açılamaz.
Merkezlerin açılması
Madde 20- Merkezler, öncelikle Bakanlıkça belirlenecek küçük yerleşim
birimlerinde açılır. Merkezler, yatırım programından ya da bağış yapanlar
tarafından tip projeye uygun olarak yaptırılan bina ve tesislerde
Bakanlıkça açılır. Bina ve tesislerin yapımında, uygulanacak program ve
yörenin özelliklerine göre özel tip proje de uygulanabilir.
Merkezlerin açılmasında;
a) Yerleşim merkezi ile yakın çevrenin nüfus hareketliliği ve yeterliği,
b) Yerleşim merkezinin ve çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik durumu ile
sanayi ve hizmet sektöründeki gelişmişlik düzeyi,
c) Çevredeki diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım durumu
dikkate alınır.
Yerel olanaklarla sağlanan binalarda merkez açılabilmesi için binanın
uygulanacak programların özelliğine uygun olması, en az üç meslek alanının
açılabilmesi için gerekli olan derslik, atölye ve lâboratuvarlar ile üç
yönetici odası, öğretmenler odası, kütüphane, rehberlik odası, yeterli
sayıda öğretmen ve öğrenci tuvaletleri ile oyun alanları ve bahçenin
bulunması gerekir. Merkez olarak açılması teklif edilen binanın Bakanlığa
verilmesi ile ilgili tahsis belgesi, teknik inceleme raporu, kat plânları
ve dört cepheden çekilmiş fotoğrafları Bakanlığa gönderilir.
Kurumların merkez olarak yapılandırılması
Madde 21- Kurumların merkez olarak yapılandırılmasına, küçük yerleşim
birimlerinden başlanmak üzere il meslekî eğitim kurulunun önerisi üzerine
Bakanlıkça karar verilir. Bu merkezin hangi birime bağlanacağı Bakanlıkça
belirlenir.
Çok programlı liselerin merkez olarak yapılandırılması için o yerleşim
biriminde genel lisenin bulunması koşulu aranır.
Yapılandırmada;
a) Çevrenin eğitim gereksinimi ile iş gücü ve istihdam olanağı,
b) Derslik, atölye, lâboratuvar ve diğer tesislerle ilgili fizikî
yapıları,
c) Alt yapı, ders araç-gereci ile donatım durumu,
d) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin özellikleri ile diğer kurumlara
olan uzaklığı ve ulaşım durumu,
e) O yerleşim birimindeki ilköğretim okullarının sekizinci sınıf öğrenci
sayıları ile meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrenci,
çırak ve kursiyer sayıları,
f) Yönetici, öğretmen ve diğer personel sayıları,
g) Meslekî ve teknik eğitimin gerektirdiği diğer hususlar
dikkate alınır.
Gerekli görülmesi durumunda bu inceleme Bakanlıkça da yapılabilir.
Öneri ve karar
Madde 22- İl meslekî eğitim kurulunca merkez olarak yapılandırılması
önerilen okul ve kurumlara ait bilgi ve belgeler, valilik görüşü ile
birlikte en geç ocak ayının sonuna kadar sekreterya hizmetlerini
yürütmekle görevli birime gönderilir.
Yeni merkezlerin kurulması ya da kurumların merkez olarak
yapılandırılması, ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında ilgili birim
amirlerinin katılımı ile oluşan komisyon tarafından yapılacak
değerlendirmeye göre karara bağlanır. Kurulan merkezin hangi birime bağlı
olacağına da aynı komisyonca karar verilir.
Alan/dal açma ve kapatma
Madde 23- Merkezlerin bulunduğu yerde eğitim gereksinimini belirleme
çalışmaları sonucunda, o merkez bünyesinde yeni alan/dalların açılması
veya güncelliğini yitiren alan/dalların kapatılması için merkezin fizikî
kapasitesi de dikkate alınarak merkez müdürlüğünce gerekçeli bir rapor
hazırlanır ve en geç aralık ayı sonuna kadar millî eğitim müdürlüğüne
gönderilir.
Raporlar, il meslekî eğitim kurulunda görüşülür. Açılması veya kapatılması
yönünde karar alınan alan/dallara ilişkin öneriler, valilik görüşü ile
birlikte en geç ocak ayının sonuna kadar merkezin bağlı bulunduğu birime
gönderilir. Açma/kapatma işlemi, Bakanlık onayından sonra uygulanır.
Kapsama alınan mesleklerde çıraklık eğitimi, il meslekî eğitim kurulunun
görüş ve önerileri de dikkate alınarak valilikçe başlatılır.
Kapsama alma ve çıkarma
Madde 24? Kapsama alınacak meslek alan/dalları, il meslekî eğitim
kurulunun görüşü doğrultusunda valilikçe Bakanlığa teklif edilir.
Bu teklif, Bakanlıkça incelenerek kapsama alınacak il ve meslek
alan/dalları Meslekî Eğitim Kuruluna sunulur. Kurulca da Kanun kapsamına
alınmasına karar verilen il ve meslekler yayımlanarak yürürlüğe konur.
Çıraklık eğitiminde uygulama kapsamına alınacak il ve meslek dalları
yörenin sanayileşme durumu, eğitime katılacakların sayısı, ilgililerin
eğitime ve iş birliğine yatkınlıkları ve benzeri hususlar dikkate alınır.
Kapsama alınacak meslek alan/dalları ile ilgili olarak Meslekî Eğitim
Kuruluna sunulmadan önce gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça yerinde
inceleme yaptırılabilir.
Kanun kapsamında bulunan illerde yeni mesleklerin uygulama kapsamına
alınması ve kapsamdan çıkarılması işlemleri de aynı yöntemle yürütülür.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kurumlarda Eğitim-Öğretim, Yönetim ve Üretim
BİRİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Programlar
Eğitim-öğretim
Madde 25- Eğitim-öğretim etkinlikleri, uygulanan program türlerine ve
içeriklerine uygun olarak kurum ve işletmelerde yürütülür.
Kurumda, diğer okul ve kurumların programlarında yer alan teknoloji
eğitimine ilişkin konuların uygulamalı eğitimine de olanak sağlanır.
Özel eğitim gerektiren öğrenci/kursiyerler, bireysel yeterliklerine dayalı
gelişim özellikleri dikkate alınarak temel yaşam becerilerini geliştirmek,
öğrenme gereksinimlerini karşılamak, iş ve mesleğe hazırlanmalarını
sağlamak üzere kurumlarda açılan programlardan yararlandırılır.
Aday çırak ve çırakların eğitimi
Madde 26- Aday çırak ve çırakların teorik ve pratik eğitimleri, birbirini
tamamlayacak şekilde plânlanır ve yürütülür. Çıraklık eğitiminin amacına
uygun olarak her meslek dalının özel amaçları ve bu amaçları
gerçekleştirecek derslerin çeşitleri, süreleri, konuları ve uygulamada göz
önünde bulundurulacak esaslar, Bakanlıkça hazırlanan çerçeve öğretim
programlarında belirtilir.
Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliğine göre haftada 8 saatten az
olmamak üzere teorik eğitim görürler.
Teorik eğitim, pazar günleri dışında haftada bir gün ve çalışma saatleri
içinde yapılır. Zorunlu durumlarda, iş yerinin olanak ve koşulları ile
öğretmen ve usta öğretici durumu dikkate alınarak teorik eğitim
yoğunlaştırılarak da uygulanabilir.
Aday çırak ve çıraklar, mesleğin özelliği dikkate alınarak hazırlanan
eğitim programlarına göre yılda 11 ay süre ile pratik eğitim yaparlar.
1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi göz önünde bulundurularak iş
yerindeki çalışma saatlerine uygun olarak usta öğretici gözetiminde
çalışırlar.
Çıraklık eğitimi, uygulama kapsamındaki meslek dallarında 19 yaşından gün
almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların
yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim
ile lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine
başlayanlar için düzenlenecek eğitim süresinin ne kadar kısaltılacağı,
muaf tutulacağı dersler ve benzeri hususlarla ilgili esas ve usuller,
Başkanlığın görüşü alınarak ilgili birimce belirlenir.
Ayrıca, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan örgün
eğitim programlarının her hangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın
meslekî ve teknik eğitim programlarını tamamlayarak belge veya sertifika
alanlardan, kendi alanlarında çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık
eğitim süresi, daha önce aldığı meslekî eğitim programının içeriği ile
devam edeceği çıraklık eğitimi programının içeriği değerlendirilerek
Bakanlıkça belirlenir.
Kalfaların ustalık eğitimi
Madde 27-İsteyen kalfalar için ustalık eğitimleri düzenlenir. Kalfaların
katılacağı ustalık eğitiminin kapsam ve süresi, Bakanlıkça hazırlanacak
programlarda belirlenir. Bu eğitim; çalışma saatleri dışında valilikçe
uygun görülecek yerlerde yapılır. Söz konusu eğitim kurum müdürlüğünce
hazırlanacak ve valilikçe onaylanacak çalışma takvimine göre düzenlenir.
Ustalık eğitimine kayıt edilen kalfalar, kalfa değerlendirme ve kütük
defterine kaydedilir ve bunlar için kalfa kayıt dosyası düzenlenir.
İlişiği kesilen veya başka bir kuruma nakli yapılan kalfanın durumu,
kalfalık belgesinin arkasına ve kalfa değerlendirme ve kütük defterindeki
açıklama bölümüne yazılır.
Ustalık eğitiminde teorik eğitimin yanı sıra pratik eğitime devam esastır.
Eğitim süresince kayıtlı kalfaların meslekleri ile ilgili bir iş yerinde
çalışıp çalışmadıkları ilgili müdürlükçe izlenir. Kalfaların iş yeri
değişikliklerinde iki aydan fazla pratik eğitim eksiklikleri, pratik
eğitim süresine eklenir. İşinden ayrıldığı belirlenen kalfaların
kayıtları, iki ay içinde yeni bir iş yerinde çalışmaya başlamamaları
durumunda silinir.
Müdürlükçe bir meslek dalında ustalık eğitimine kaydedilen kalfa sayısının
sınıf oluşturacak kadar olmaması ya da ustalık eğitiminin çeşitli
olanaksızlıklar nedeniyle yapılamaması durumunda, eğitime alınamayan
kalfaların kayıtları, eğitim ve ulaşım olanağı bulunan en yakın kuruma
nakledilir. Bu konuda, il meslekî eğitim kurulunca gerekli plânlama
yapılır.
Bu kalfaların durumu ve meslek dalları itibarıyla sayısı, ilgili
müdürlükçe öğretim yılı başlamadan önce il meslekî eğitim kurulunun
sekreterya görevini yürüten müdürlüğe bildirilir. İl meslekî eğitim kurulu
kararıyla başka bir kuruma nakledilemeyecekleri yönünde karar alınması
durumunda kalfaların eğitimi, aynı meslek alanı içindeki meslek dallarına
ait meslek bilgisi dersleri birleştirilmiş sınıflarda yapılabilir.
Birleştirilmiş sınıflarda da eğitime alınamayan kalfalar, beşinci yılın
sonunda mesleklerinde beş yıl çalıştıklarını belgelendirmeleri durumunda
ustalık sınavlarına katılabilirler.
Ustalık eğitimine kayıt yaptıranların ustalık sınavlarına girebilmeleri
için kalfalık belgesinin düzenlendiği tarihten sonra, mesleklerinin
özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış olduklarını
belgelendirmeleri ve eğitimi başarı ile tamamlamaları gerekir.
Ustalık eğitimine devam ederken askerlik görevi nedeni ile bu eğitimden
ayrılanların askerlik görevi sırasında aynı meslekte yapmış oldukları
çalışmalar, pratik eğitim süresine dahil edilmez. Bu gibi durumlarda
olanların ustalık sınavlarına girebilmeleri için yarım kalan eğitim
süresini tamamlamaları gerekir.
Ustalık eğitimine kayıt yaptırmayan kalfaların ustalık sınavlarına
girebilmeleri için meslekleri ile ilgili işlerde en az 5 yıl süre ile
çalışmış olduklarını sosyal güvenlik kuruluşlarından alacakları hizmet
belgesi ile belgelendirmeleri gerekir.
Meslek kuruluşlarına kayıtlı iş yerlerinde çırak olarak çalışıp kalfa
olanlar, aynı iş yerinde en az bir yıl kalfa olarak çalışmak
zorundadırlar.
Kalfalar;
a) Zorunlu askerlik hizmeti,
b) İkâmetini başka il/ilçeye taşıması,
c) Sağlığının mesleğini sürdürmesini olanaksız kılacak şekilde bozulduğunu
sağlık raporu ile belgelendirmesi,
d) İş yeri sahibi gerçek kişi ise ölümü, tüzel kişi ise dağılması veya iş
yerinin iki aydan fazla süre ile kapalı bulunması
ve benzeri nedenlerle iş yerinden ayrılabilirler.
Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarının ustalık eğitimi
Madde 28- Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları veya meslekî ve teknik
eğitim okul ve kurumlarından mezun olanlardan isteyenlere; bir iş yerini
bağımsız olarak yönetmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışları
kazandırmak ve ustalık sınavlarına hazırlamak amacıyla ustalık eğitimi
düzenlenir. Bunlar, kalfalar için açılmış olan ustalık eğitimine devam
edebilirler.
Ustalık eğitiminde uygulanan programların kapsam ve süreleri, Meslekî
Eğitim Kurulu'nun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Tam gün tam yıl eğitim
Madde 29? Kurumların bina, tesis, araç-gereç ve personelinden
yararlanılarak daha çok kişiye eğitim verilmesi esastır. Bu amaçla
kurumlar hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil olmak üzere
gerektiğinde 07.00-24.00 saatleri arasında yıl boyunca açık bulundurulur.
Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınma ve yapılacak eğitim
uygulamaları ile ilgili esas ve usuller yönerge ile belirlenir.
Programlar
Madde 30- Meslekî eğitim programlarının, ulusal meslek standartlarına
uygun olarak modüler yapıda hazırlanması esastır.
Bu kurumlarda;
a) Meslekî ve teknik eğitim alanında orta öğretim diplomasına götüren
programlar,
b) Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesine götüren programlar,
c) Sertifikaya götüren programlar,
d) Bitirme belgesine götüren programlar,
e) Olgunlaşma amaçlı yaygın meslekî ve teknik eğitim programları
uygulanır.
Meslekî ve teknik orta öğretim programları ile çıraklık eğitimi
programları
Madde 31- Meslekî ve teknik orta öğretim programları ve çıraklık eğitimi
programları ile çerçeve programlar Bakanlığın ilgili birimlerince
hazırlanır. Bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri uygulanır.
Bazı derslerin öğretiminin yabancı dille yapıldığı programlarda matematik
ve fen dersleri ile Bakanlıkça uygun görülen meslek derslerinin öğretimi
yabancı dille yapılır. Ancak, bu dersleri yabancı dille okutacak öğretmen
bulunmaması durumunda dersler Türkçe okutulur.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları
Madde 32- Uygulamadaki yaygın meslekî ve teknik eğitim program modeli esas
alınarak;
a) Örgün meslekî ve teknik eğitim programları doğrultusunda hazırlanacak
kurs programları Bakanlıkça,
b) İstihdama yönelik ?Meslek Kurslarına? ait öğretim programları, ilgili
sektör ve hizmet alanları ile iş birliği yapılarak kurumlarca,
c) Olgunlaşma amaçlı programlar, Bakanlık onayı ile uygulamaya konulmak
üzere müdürün başkanlığında, bölüm şefleri, koordinatör bölüm şefleri,
atölye şefleri, alan öğretmenleri ile ilgili sektör ve yüksek öğretim
kurumları temsilcilerinin iş birliğinde kurumlarca,
d) Diğer kurslara ait öğretim programları kurumlarca
hazırlanır.
Kurumlarca hazırlanan programlar, il meslekî eğitim kurulunun uygun görüşü
ve valilik onayı ile uygulamaya konulur ve Bakanlığa bilgi verilir.
Bakanlıkça, yatay ve dikey geçişlere elverişli, alan/dal esasına dayalı,
diploma ve sertifikaya yönelik, bireysel öğrenmeye açık, kendi içinde
bütünlüğü olan ve birbirini tamamlayan modül programlar düzenlenebilir.
Programların amaçları
Madde 33- Meslekî ve teknik orta öğretim programları ile çıraklık ve
yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarının amaçları;
a) Örgün meslekî ve teknik orta öğretim programlarında;
1) Öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmak,
2) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hem mesleğe hem de
yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak,
3) Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programları ile ayrıca
öğrencilerin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bir
yabancı dili öğrenmelerini sağlamak,
b) Çıraklık eğitimi programlarında;
1) Aday çırakların ilgi, istek ve yeteneklerine uygun meslek seçimi
yapmalarına yardımcı olmak,
2) Çırakların mesleklerinde gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları
kazanmalarını sağlamak ve onları kalfalığa hazırlamak,
3) Kalfalara, mesleklerinin gerektirdiği iş ve işlemleri bağımsız olarak
yapabilmeleri ve bir iş yerini yönetebilmeleri için gerekli bilgi, beceri,
tutum, davranışlar ile iş alışkanlıkları kazandırmak ve onları ustalığa
hazırlamak,
4) Ustalara; aday çırak, çırak ve kalfalar ile öğrenci/kursiyerlerin
işletmelerdeki eğitimlerini yaptırmak amacıyla iş pedagojisi kursları
düzenlemek, başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi vermek,
5) İş güvenliğine ait genel ilkeleri öğretmek, çalışma hayatına uyumu
sağlayacak tutum ve davranışlar kazandırmak,
6) Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavratmak,
c) Sertifika programlarında; eğitim ve iş gücü gereksinimi doğrultusunda
ilgili meslek kuruluşlarıyla birlikte meslek standartlarına uygun olarak
belirli bir meslek için kazandırılması gerekli yeterlikleri vermek,
d) Yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarında;
1) Kursiyerleri; ilgi, istek ve yeteneklerine uygun olarak girişimci,
üretken, endüstri ve hizmet alanlarının gereksinimine uygun meslek elemanı
olarak yetiştirmek, istihdam için gerekli bilgi, beceri, tutum ve
davranışları kazandırmak, olgunlaşma eğitimi gerektiren alanlarda;
araştıran, geliştiren, değerlendiren, tasarlayan, girişimci ve yaratıcı
bireyler yetiştirmek,
2) Bir meslek sahibi olup mesleğinde ilerlemek isteyenler ile meslek
değiştirmek isteyenlere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun meslek
edindirmek,
3) Kursiyerlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yaşamları için
gereksinim duydukları yeterlikleri kazanmalarına uygun eğitimleri
sağlamaktır.
Programların uygulamaya konulması
Madde 34- Bakanlık birimlerince hazırlanan programlar, Kurulun onayı ile
uygulanır.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde; yörenin istek, gereksinim ve
koşullarına göre kurumlarca hazırlanan yöresel programlar, il meslekî
eğitim kurulunun uygun görüşü ve valilik onayı ile uygulanır.
Kurumlarda, meslekî ve teknik eğitimi geliştirmek amacıyla yurt içi ve
yurt dışı projeler çerçevesinde hazırlanan özel programlar uygulanabilir.
Bu programların uygulaması ile ilgili esaslar projelerde yer alır. Proje
süresi sona eren programların devamına, yaygınlaştırılmasına veya sona
erdirilmesine Bakanlıkça karar verilir.
Programların süresi
Madde 35- Uygulanan programların özelliklerine göre;
a) Örgün meslekî ve teknik orta öğretimde programların süresi,
programlarında belirtilir. Okutulacak dersler ile ders saati sayıları,
haftalık ders çizelgelerinde gösterilir.
b) Çıraklık eğitiminde; eğitimin süresi, ilgili kurum ve kuruluşların
görüşü de alınarak iki ile dört yıl arasında olmak üzere Bakanlıkça
belirlenir. Lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık
eğitimine başlayanlar için eğitim süresi, mesleklerindeki çıraklık eğitim
süresinin yarısına kadar kısaltılabilir. Bu sürenin ne kadar
kısaltılabileceği ilgili meslek kuruluşunun önerisi ve Meslekî Eğitim
Kurulunun uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. Teorik meslek
derslerinin eğitimi yoğunlaştırılarak da verilebilir.
Kalfalar için düzenlenecek ustalık eğitiminin kapsam ve süresi, Bakanlıkça
hazırlanacak eğitim programlarında belirtilir.
c) Yaygın meslekî ve teknik eğitimde; çeşitli kademelerde uygulanan
programların türü, içeriği, seviyesi ve saatleri programlarında
belirtilir.
Programların uygulanış yeri
Madde 36- Programlar;
a) Meslekî ve teknik orta öğretimde; teorik ve uygulamalı meslek dersleri
programın özelliğine göre kurumlarda ve/veya işletmelerde, genel kültür
dersleri ise kurumlarda,
b) Çıraklık eğitiminde; teorik eğitim kurumlarda, pratik eğitim iş
yerlerinde, iş yerindeki eksik kalan pratik ve teorik eğitim de kurumlarda
veya Bakanlığın uygun gördüğü iş yerlerinin eğitim birimlerinde,
c) Yaygın meslekî ve teknik eğitimde; teorik ve pratik eğitim, kurumda
veya eğitime uygun görülen ortamlarda
uygulanır.
Kalfalar teorik eğitimlerini kurumlarda, pratik eğitimlerini iş yerlerinde
tamamlarlar. Bu eğitim, çalışma saatleri dışında valilikçe uygun görülecek
yerlerde yapılır.
Programlarda yatay ve dikey geçişler
Madde 37- Geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlenen programlarla örgün ve
yaygın meslekî ve teknik eğitim gören ve aynı meslekî bilgi, beceri, tutum
ve davranışları kazanan kişilere eş değer meslek sertifikası verilir.
Program bütünlüğü ve devamlılığı içinde sertifika, belge ve diplomaya
götüren programlarda yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
Meslekî ve teknik örgün eğitim modül programlarının tüm
modüllerini/kurslarını bitirerek, bitirme belgesi alan lise mezunlarına
bitirdikleri alan/dala ait meslek lisesi diploması düzenlenir.
Yatay ve dikey geçişlere ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt-Kabul
Kayıt-kabul
Madde 38- Kurumlara kayıt-kabulde; diploma/tasdikname ve nüfus cüzdanı
örneği ile program türüne göre gerekli görülen yeterli sayıda fotoğraf,
pul, zarf ve sözleşme, ikâmet, askerlik durum belgesi gibi belgeler
istenir.
Ayrıca sağlık ve fizikî durumlarının, girecekleri mesleğin öğrenimine
uygun olduğuna ilişkin resmî sağlık kurumlarından alınmış doktor raporu;
denizcilik ve benzeri özel alanlarda eğitim göreceklerden gerekli sağlık
koşullarını taşıdığına dair ilgili mevzuata göre yetkili kılınmış resmî ve
özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu istenir.

Örgün orta öğretim programlarına kayıt olacakların, öğretim yılının
başlayacağı günde 19 yaşını bitirmemiş olmaları ve tasdikname ile kayıt
olacakların okuma haklarının bulunması gerekir. Öğrenime ara vermemiş
olanlarda bu koşul aranmaz.
Bazı derslerin öğretimi yabancı dille yapılan programlar hariç,
adaylardan anne ve babasına ait çalışır durumda iş yeri olanlar,
isterlerse anne ve babalarının bir iş yeri ve mesleği ile ilgili alan/dala
doğrudan kayıt edilirler. Ancak bu gibi öğrencilerin anne ve babalarına
ait iş yerinin bulunduğu ve bu iş yerindeki mesleğin ne olduğunu, ilgili
meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri gerekir.
Ayrıca, en az 720 saatlik Bakanlıkça onaylanmış kurs programını
bitirenlerin de durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sıralamaya dahil
edilmeksizin meslekleri ile ilgili alan/dala kayıtları yapılır.
Çıraklık eğitiminde, iş yerindeki ustaya ait ustalık belgesi ile usta
öğretici belgesinin örneği, kayıt-kabul belgelerine eklenir.
Çıraklık dönemi içinde sözleşmesi feshedilen ve belli bir süre ara
verdikten sonra tekrar kaydolmak isteyen çıraklar, aynı meslekte
kayıt-kabul koşullarını taşımaları durumunda ayrıldıkları dönemden
itibaren sözleşme yapılarak eğitime devam edebilirler.
Bir yerleşim biriminde birden fazla kurumda çıraklık eğitimi programı
uygulanması durumunda, meslek alan/dallarında kayıt-kabul ve eğitim işleri
ile ilgili plânlama ve koordinasyon, il meslekî eğitim kurulunun görüşü
alınarak yürütülür.
Çıraklık eğitimine alınacaklar, kayıt-kabul işlemleri için çıraklık
programı uygulayan en yakın kurum müdürlüğüne başvururlar.
(Değişik onuncu fıkra:RG-23/03/2004-25411) Çıraklık eğitimine iki aylık
bir deneme dönemi ile başlanır. Aday çırak olarak devam etmiş olanlar, bu
dönemi tamamlamış sayılırlar. Çırak olarak eğitime alınacakların
meslekleri ile ilgili bir işte çalışıyor olmaları, 14 yaşını doldurmuş ve
19 yaşından gün almamış olmaları gerekir. Ancak 19 yaşından gün almış
olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve
eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek Meslekî Eğitim Programlarına
göre çıraklık eğitimine alınabilirler. 19 yaşından gün almış olanlardan
daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar, işveren ve kendileri
tarafından imzalanan meslekî eğitim merkezi müdürünce onaylanan çıraklık
sözleşmesine göre pratik eğitimlerini iş yerinde yaparlar. Bunların sosyal
güvenlik kuruluşuna ait primleri yaşlarına uygun asgarî ücretin % 50'si
üzerinden Bakanlıkça gönderilen ödenekten karşılanır.
Çıraklık eğitimine devam ederken 19 yaşından gün almış ve sözleşmesi
işveren tarafından feshedilen çırak öğrencilerin, sözleşme fesih
tarihinden itibaren eğitime ara vermeksizin iki ay içinde yeni bir iş yeri
ile sözleşme yapmaları durumunda eğitime devamları sağlanır ve sigorta
primlerinin ödenmesine devam edilir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim için zorunlu öğrenim çağı dışına çıkılmış
olması gerekir.
Kuruma uzak yerleşim birimlerinde ikâmet edenlerden kurslara katılmak
isteyenler başvurularını, kurum müdürlüklerine yapabilecekleri gibi
bulundukları yerin muhtarlığına veya en yakın okul ve kurum müdürlüklerine
de yapabilirler.
Örgün eğitime devam eden öğrenciler de boş zamanlarında yaygın meslekî ve
teknik eğitim programlarına katılabilirler.
Yatılı öğrenci kayıtları
Madde 39- Pansiyonlu kurumlara, her yıl belirlenen kontenjan kadar
paralı-parasız yatılı öğrenci/kursiyer alınır. Yatılı öğrenci kayıt
kabullerinde ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
Bakanlıkça belirlenen yatılı kurumlara, ailesinin ikâmet ettiği yerleşim
biriminde meslekî ve teknik eğitim görebileceği kurum bulunmaması
nedeniyle öğrenime devam etme olanağı bulunmayan 19 yaşını bitirmemiş
olanların istihdam olanağı bulunan alanlarda bir meslek edinmelerini
sağlamak amacıyla Bakanlıkça belirlenen kontenjan çerçevesinde yatılı
kursiyer alınır.
Bu kurumlarda, yatılı olarak eğitime devam etmek isteyen kursiyer
sayısının kontenjandan fazla olması durumunda, ilköğretim okulunun 6 ncı-8
inci sınıf Türkçe ve matematik dersleri öğretim programlarına uygun olarak
kurumda sıralama sınavı yapılır ve sınav sonucuna göre kontenjan kadar
kursiyerin yatılı olarak kaydı yapılır. Sınav sonucu, yalnız sınavın
yapıldığı kurs programı için geçerlidir.
Kayıt zamanı
Madde 40- Kayıtlar, çalışma takviminde belirlenen süreler içinde yapılır.
Bu süre içinde kayıtlarını yaptıramayanlardan özürlerini belgelendirenler
için valilikçe gerekli önlemler alınır. Kayıt yeri ve süresi, yerel
olanaklarla duyurulur.
Aday çırak ve çırakların kayıtları her yıl temmuz-ağustos-eylül ayları ile
ocak ayında yapılır.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde kayıtlar yıl boyunca devam eder.
Öğrenci yerleştirme komisyonları
Madde 41- İllerde ve birden fazla kurum bulunan ilçelerde öğrencileri
yerleştirmek için kurumlar arası koordinasyon komisyonu oluşturulur.
İl/ilçe millî eğitim müdürünün yetki ve sorumluluğunda ilköğretim
kurumları ile kurum müdürlerinden, aynı tür programların uygulandığı
birden fazla kurum olması durumunda ise müdürlerin kendi aralarından
seçecekleri birer müdürden kayıt kabullerin başlamasından önce bu komisyon
oluşturulur.
Gereksinim durumunda toplanan ve ders kesimine kadar görev yapan bu
komisyonlar:
a) Yerleşim birimindeki kurumların program tür ve alan/dallarına göre
öğrenci kapasitesini belirler.
b) Hangi kuruma hangi okul ve çevreden öğrenci kabul edileceğini
kurumların kapasitelerini de dikkate alarak belirler.
c) Engelli öğrencilerin engellerini dikkate alarak kurumlara dengeli bir
şekilde dağıtılmaları için önlem alır.
d) Derslik, lâboratuvar, işlik, atölye ve benzerlerinin sayı ve
kullanılabilme durumlarını belirler.
e) Eğitim ortamlarından ve öğretim kadrolarından ortaklaşa
yararlanılmasını sağlamak üzere gerekli plânlamayı yapar, bu uygulamanın
aksatılmaması için her türlü önlemi alır.
Öğrencilerin, mezun oldukları okullara bakılmaksızın ikâmetlerine yakın
kuruma yerleştirilmeleri esastır.
Engelli öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı
sınıfta iki ayrı engel grubundan öğrenci bulunmamasına ve kurumda
öğrencilerin engel durumlarına göre mümkün olduğunca gerekli fizikî
düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilir.
Görme, işitme ya da ortopedik engeli bulunanların; uygun meslek
alan/dalına ya da programa alınmaları sağlanır.
Dosya istenmesi ve belgelerin tamamlanması
Madde 42- Kayıtları yapılan öğrencilerin dosyası, geldikleri okuldan bir
ay içinde istenir. Dosyanın alındığı, geldiği okula bildirilmez ancak
alınmadığı bildirilir. Açıköğretim Lisesi, çıraklık eğitimi ve bir yıldan
az süreli yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarına kayıt olanların
dosyaları istenmez. Dosyası gelmeyenler, kütük defterine yazılmaz ve
kendilerine tasdikname verilmez. Ancak öğrencilerin derslere devamı
sağlanır. Dosyası tamamlanmadan kurumdan ayrılmak isteyenlerin kayda esas
belgeleri, öğrenim belgesinin arkasına açıklama yapılarak iade edilir.
Belgesi eksik olan öğrenciler;
a) Tasdikname ya da öğrenim belgeleri tamamlanıncaya,
b) Öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenim durumlarının
açıklanması için haklarında yapılan yazışma sonuçlanıncaya,
c) Yönetmelikte belirlenen yaş haddinden büyük olup yaşlarının
düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını belgelemeleri hâlinde ilâm
gelinceye
kadar kuruma aday kayıtları yapılır ve devam ettirilirler. Bu süre, devam
sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.
Aday kaydedildikleri tarihten itibaren (a) bendinde belirtilen belgeleri
iki ay içinde yönetime vermeyenlerin ilişikleri kesilir.
Kesin kayıt
Madde 43- Dosyası gelen veya eksik belgeleri tamamlanan öğrencilerin
bilgileri kütük defterine yazılarak kesin kayıtları yapılır.
Öğrenci velisi
Madde 44- Her öğrencinin, eğitim-öğretimi ile yakından ilgilenebilecek
bir velisinin olması zorunludur. Yatılı öğrencilerin veliliğini kurum
müdürü üzerine alabilir.
Yabancı uyrukluların kayıtları
Madde 45-Yabancı uyrukluların kayıtlarında:
a) Öğrenci kaydedilmeden önce pasaportu incelenir. Emniyet makamlarınca
?Görülmüştür? kaşesinin basılıp basılmadığı kontrol edilir. Bu
öğrencilerden usulüne uygun pasaportla Türkiye'ye gelmemiş olanlarla,
emniyetçe pasaportuna ?Görülmüştür? kaşesi ile birlikte ?Öğrenim Vizesi?
olmayanların kayıtları yapılmaz.
b) Ülkesi belli olmayan (Haymatlos) veya mülteci durumundaki yabancıların
çocuklarından ?Öğrenim Vizesi? istenmez. Bu durumda olanların emniyet
makamlarınca verilmiş ikâmet tezkerelerindeki ?Haymatlos? veya ?Mülteci?
ifadesi yeterli görülerek kayıtları yapılır.
c) İçişleri Bakanlığınca Türkiye'de çalışma ve ikâmetlerine izin verilen
yabancıların çocuklarından da ?Öğrenim Vizesi? istenmez. Bu gibilerin anne
veya babalarının çalışma izni aldığını veya en az bir yıl ikâmet
izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir.
d) Türkiye'deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslar arası kuruluş
temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıt-kabulleri için
sadece usulüne uygun pasaport almış olmaları koşulu aranır.
e) Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk
vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını
kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda ?Türkiye'de Öğrenim Gören
Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik? hükümleri uygulanır.
Yurt dışından dönen öğrencilerin kayıtları
Madde 46- Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında görenlerin kayıtları,
denklik belgeleri dikkate alınarak yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Programlarına
Başvuru, Kayıt-Kabul
Öğrenci kontenjanının belirlenmesi
Madde 47- Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programlarına her yıl
alınacak öğrenci sayısı, kurumun fizikî olanakları, donatımı, sektörün
gereksinimi, atölye ve meslek dersleri ile yabancı dil öğretmeni sayısı
dikkate alınarak; kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonunca
yapılacak değerlendirme sonunda bir tutanakla belirlenir.
Alan/dallara göre öğrenci kontenjanları, her ders yılı ekim ayının ikinci
haftası sonuna kadar valilikçe Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen
kontenjanlar illere duyurulur.
Bütün sınıflarda bir şubedeki öğrenci sayısının 30'u aşmaması esastır.
Başvuru koşulları
Madde 48- Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programlarına merkezî
sistem öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî
sistem öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girmek üzere, 8 inci sınıfta
öğrenim görmekte olan öğrenciler, öğrenim gördükleri okul müdürlüklerine
başvurabilirler.
Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programlarına ilköğretimden sonra
öğrenime ara verenler ile orta öğretim düzeyinde herhangi bir programa bir
süre devam etmiş olanlar kabul edilmezler.
Sınava başvurulardan sonra açılan ve kılavuzda yer almayan kurum veya
alan/dallara başvurular ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlıkça yapılacak
açıklamalara göre yürütülür.
Komisyonca kayıt-kabulde yapılacak işler
Madde 49- Kayıt-kabul komisyonu merkezî sistem öğrenci seçme ve
yerleştirme sınavı kılavuzunda ilân edilen tarihlerde kayıtları yapar.
Kayıt sırasında, sınav sonuç listelerini esas alarak sınav sonuç belgesi
ile birlikte kayıt kabulde istenen diğer belgeleri de ister.
Kesin kayıt sonunda açık kontenjan bulunması durumunda kılavuzda
belirlenen esaslar çerçevesinde ön kayıtla öğrenci alınır.
Merkezî sistem öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonuçlarına göre
yapılan ön kayıtlarla açık kontenjanın dolmaması veya sınava başvurulardan
sonra açılan ve kılavuzda yer almayan kurum veya alan/dallara ilköğretim
okulu diploma notu esas alınarak ön kayıtla öğrenci kabul edilir.
Kayıt kabul komisyonu, ön kayıtla öğrenci alımı ile ilgili olarak;
a) Diplomanın aslı veya onaylı örneği ve form dilekçe ile istenilen
alan/alanlara ön kayıt başvurularını kabul eder.
b) Diploma notu en yüksek olandan başlamak üzere adayların sıralamasını
yapar. Sıralama yapılırken diploma notu eşit olan öğrencilerden, eşitlik
bozuluncaya kadar sırasıyla 8 inci sınıf yıl sonu ağırlıklı not ortalaması
yüksek olana, bunların da eşit olması durumunda 7 nci ve 6 ncı sınıf yıl
sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olana, eşitliğin yine de bozulmaması
durumunda 8 inci sınıftan başlanarak sırasıyla her üç sınıftaki yabancı
dil, Türkçe ve matematik derslerinin yıl sonu notlarının ortalaması yüksek
olana bakarak değerlendirme yapar.
c) Listedeki sıraya göre diplomanın aslı ile kesin kayıtları yapar.
d) Belirlenen tarihler arasında yapılan kesin kayıtlar sonunda da açık
kontenjan bulunması durumunda kurumun öğretime açıldığı haftanın son günü
çalışma saati bitimine kadar yedek listeden sırası gelenlerin kayıtlarını
yapar.
e) Yedek listesi bulunmayan kurumlarda, eğitim-öğretimin başladığı hafta
içinde millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek takvime göre açık
kontenjanları doldurur.
f) Kesin kayıt yaptıran öğrencilerden isteyenlerin kayıtları silinir.
Durum, aday kayıt defterinin ilgili bölümü ile not durum çizelgesinin
arkasına yazılır ve belgeler iade edilir. Bu öğrencilerin tekrar aynı
kuruma dönmek istemeleri durumunda, başvuruları kabul edilmez.
Mülâkat/mülâkat ve kondisyon sınavı
Madde 50- Merkezî sistem öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girerek
Anadolu meslekî ve teknik eğitim programlarından denizcilik, otelcilik ve
turizm gibi Bakanlıkça belirlenen meslek alanlarını tercih eden adaylar,
bu sınavda başarılı olmaları hâlinde ayrıca yerleştirildikleri merkezlerde
mülâkat/mülâkat ve kondisyon sınavına alınırlar.
Mülâkat/mülâkat ve kondisyon sınavı esasları Bakanlıkça belirlenir ve
sınav kılavuzunda duyurulur. Bu sınav sonucunda kesin kayıt hakkı
kazanamayan adaylar, diğer Anadolu meslekî ve teknik eğitim programlarında
açık bulunan kontenjanlar için ön kayıt yaptırabilirler.
Merkezî sistemle yapılan sınav sonucuna göre kontenjan dolmaması
durumunda, ön kayıtla diploma notu en yüksek olandan başlamak üzere
yapılan sıralamada açık kontenjanın iki katı kadar öğrenci, ayrıca
kurumlarda mülâkat/mülâkat ve kondisyon sınavına alınır.
Sınıf açılması
Madde 51- Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programına kayıt yaptıran
öğrenci sayısı 12 veya üzerinde ise sınıf açılır. Kayıt yaptıran öğrenci
sayısının 12 den az olması durumunda, bu öğrenciler isterlerse açık
kontenjanı bulunan ve diploma notlarının uygun olduğu başka bir alana veya
başka bir kuruma kaydedilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Orta Öğretim Programlarına Geçiş
Başvurulabilecek alanlar
Madde 52- En az üç yıllık meslekî orta öğretim programlarının hangi
alanından en az dört yıllık teknik orta öğretim programlarının hangi
alanlarına geçilebileceği Bakanlıkça belirlenir.
Kurum müdürlükleri, 9 uncu sınıf öğrencilerine girebilecekleri teknik
orta öğretim programlarına ait alanların hangileri olduğunu, programın
özelliklerini ve başvuru tarihini ders yılı başından itibaren duyurur.
Teknik orta öğretim programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli
koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak
ders kesimini izleyen haftanın sonuna kadar öğrencilere verilir.
Bir öğrenci, en fazla iki teknik orta öğretim programı için başvurabilir.
Ancak başvurduğu kurumda, birden fazla girebileceği alan varsa aynı
başvuru formunda en fazla iki tercihte bulunabilir.
Kontenjan belirlenmesi
Madde 53? Teknik orta öğretim alanlarına alınacak öğrenci kontenjanı,
kurumun dershane, atölye, lâboratuvar gibi fizikî kapasite ve öğretmen
durumu ile ülke endüstrisinin ilgili alanda gereksinim duyduğu insan gücü
dikkate alınarak; kurum müdürünün başkanlığında müdür başyardımcısı,
ilgili bölüm şefi, müdür yardımcısı veya atölye ve meslek dersi
öğretmenlerinden kurulacak en az üç kişiden oluşan komisyonca belirlenir.
Ancak, herhangi bir alan için belirlenen kontenjan kadar öğrenci
başvurmadığı takdirde en az 12 öğrenci ile şube oluşturulabilir.
Teknik orta öğretim programlarına geçiş
Madde 54? Teknik orta öğretim programlarına alınacak öğrencilerin;
a) Meslekî orta öğretim programlarının 9 uncu sınıfını birinci ders yılı
sonunda başarmış olması,
b) Türk dili ve anlatım/Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik ve kimya
derslerinin;
1) Her birinden ders yılı sonunda başarılı olması,
2) Bu dört dersin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3.00 olması,
c) Bu dört ders dışındaki ders/derslerden başarısızlık söz konusu ise yıl
sonu genel başarı ortalamasının en az 2.50 olması
gerekir.
Öğrenciler, söz konusu dört dersin yıl sonu ağırlıklı notlarının
toplamına göre sıralanır. Bu sıralamada eşit puan alan öğrencilerin
sırasıyla; matematik, fizik, kimya dersinin yıl sonu notu yüksek olanına
öncelik verilir.
Eşitlik yine bozulmazsa bütün derslerin yıl sonu ağırlıklı notları
toplamı yüksek olana öncelik verilerek öğrencilerin sıralamadaki yeri
belirlenir.
Teknik orta öğretim programına kesin kayıtlar
Madde 55? Teknik orta öğretim programına kayıt için gerekli koşulları
taşıyan öğrenciler, form dilekçe ile derslerin kesildiği tarihten itibaren
10 iş günü içinde kurum müdürlüklerine başvururlar.
Başvuruda bulunan öğrenciler, her alan için ayrı tutulacak listelere
yazılır.
Form dilekçelerin kabul edildiği son günü izleyen ilk iş gününde; müdür
veya müdür başyardımcısı başkanlığında, ilgili müdür yardımcısı, bölüm
şefi ile atölye şefi veya atölye meslek dersi öğretmenlerinden kurulacak
en az beş kişiden oluşan seçme komisyonunca form dilekçeler incelenir ve
koşulları taşıyan öğrenciler belirlenen esaslara göre sıralanır.
Sıralama sonunda kontenjan kadar asıl aday, bunun ¼ inden az olmamak
üzere yedek aday belirlenerek değerlendirmenin yapıldığı günün çalışma
saati bitiminde kurumda duyurulur.
Asıl aday listesinde yazılı olan öğrenciler, duyuruyu izleyen üç iş günü
içinde dönem ve yıl sonu notlarının yazılı olduğu tasdiknamelerini,
kayıtlı oldukları programdan alarak kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Kayıtların son günü saat 17.00'ye kadar kesin kayıtlarını yaptırmayan
asıl listedeki öğrenciler, kayıt haklarını kaybederler.
Kontenjan tamamlanmadığı takdirde, asıl listeden kayıtların sona erdiği
günü izleyen ilk iş günü, yedek listeden kontenjan doluncaya kadar sıra
ile kesin kayıtlara devam edilir.
Başvuran öğrencilerden teknik orta öğretim programlarına kaydı
yapılamayanların form dilekçelerinin arkasına kayıt yapılamama nedeni
açıklanır ve istendiğinde dilekçe sahibine geri verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Olgunlaşma Programlarına Kayıt
Kayıt-kabul esasları
Madde 56- Olgunlaşma programlarına, en az ilköğretim okulu mezunu olanlar,
Bakanlıkça belirlenecek alan/dallara ise en az lise veya meslekî ve teknik
orta öğretim programı mezunları alınır.
Yetenek sınavı
Madde 57- Programa ön kayıtla öğrenci alınır. Öğretime başlanılan ilk
hafta içinde yetenek sınavı düzenlenir. Sınav ölçütleri sınav komisyonunca
belirlenir. Sınavın değerlendirilmesinde öğrencilerin belgeleri de dikkate
alınır. Sınavda başarı gösteren öğrenciler, çalışma takviminde belirtilen
sürelerde kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Girecekleri alan/dalda meslekî ve teknik orta öğretim programlarını
bitirenler sınavsız kabul edilirler.
Programlara kayıt olacakları belirlemek üzere kurum müdürünün
başkanlığında alan/dalların özelliğine göre sınav komisyonları
oluşturulur.
Her alan/dal için bir komisyon oluşturulur. Komisyonda bölüm ve atölye
şefleri ile bir alan öğretmeni bulunur. Gereksinim duyulması durumunda,
yeterli sayıda teknisyen ve usta öğretici de görevlendirilebilir. Bunlar
görüşlerini belirtirler, ancak değerlendirmeye katılmazlar.
ALTINCI BÖLÜM
Staj Çalışması ve Esasları
Staj zorunluluğu
Madde 58- Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını kurumda yapan
öğrenciler, meslekî bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını
geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet
ortamında yetişmelerini ve kurumda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını
sağlamak amacıyla staj çalışması yapmak zorundadırlar.
Staj çalışmasının işletmelerde yaptırılması esastır. Ancak başarısı
açısından kurumda staj yapması gerekli görülenler ile yeterli işletmenin
bulunmaması durumunda, staj çalışması bir programa göre ilgili alan
öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde kurumda da yaptırılabilir.
Kurumda yapılacak staj çalışmaları, Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve
Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge
doğrultusunda hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri süresince yapılabilir.
Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen staj çalışmasını
tamamlamayanlara diploma düzenlenmez ve kurum birinciliği seçiminde
değerlendirmeye alınmaz. Staj çalışmasını tamamlamadan mezun olma durumuna
gelenlerin diploma tarihi, staj çalışmasının sona erdiği günün tarihini
taşır.
Staj süresi
Madde 59- Staj süresi, üç yıllık programlarda en az 160, daha uzun süreli
programlarda en az 300 saattir. Staj çalışmasının, üç yıllık programlarda
9 uncu sınıfın sonundan, dört yıllık programlarda 10 uncu sınıfın sonundan
itibaren yapılması esastır.
Bu Yönetmelik kapsamında; işletmelerde en az bir dönem meslekî eğitim
gören öğrenciler, eğitim-öğretim etkinlikleri dışında kurumlardaki döner
sermaye kapsamında mal ve hizmet üretiminde en az staj süresi kadar fiilen
çalışanlar ile Açıköğretim Lisesi Meslekî Açıköğretim Programında yüz yüze
eğitime devam eden öğrencilerden kalfalık veya ustalık belgesine sahip
olanlar, yükümlü oldukları staj çalışmasını tamamlamış sayılırlar.
Kurum dışında staj yapan öğrencilerin bu çalışmaları, stajda
görevlendirilen koordinatör öğretmen tarafından kontrol edilir. Öğrenci
ile işletme arasında çıkan sorunlar, koordinatör öğretmen tarafından
çözülür. Çeşitli nedenlerle staj çalışması eksik kalan öğrencilerin bu
çalışmaları, kurum veya işletmelerde tamamlattırılır.
Staj çalışması yapılacak iş yerlerinin belirlenmesi
Madde 60- Bölüm/sektör koordinatör şefleri, her yıl nisan ayının ilk
haftasında kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının
başkanlığında toplanarak öğrencilerin staj çalışması yapabilecekleri kamu
ve özel kurum ve kuruluşlarını belirler.
Staj kontenjanlarının belirlenmesi
Madde 61-Kurum müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda nisan ayının son
haftasında işletme ile yazışma yapılarak hangi işletmede, hangi
alan/dallarda, kaç dönemde, ne kadar öğrencinin staj çalışması
yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının ikinci haftasında ilgili bölüm
şeflerine kontenjan listeleri bildirilir.
Kurum dışında staj yapacak öğrencilerin sayısı, belirlenen kontenjanların
dışında başvuru olması ve bölüm şefinin uygun görmesi durumunda
artırılabilir.
Staj çalışması yapacak öğrencilerin belirlenmesi
Madde 62- Alan zümre öğretmenleri, her yıl mayıs ayının son haftasında
toplanır. Öğrencilerin meslekî başarı ve gelişmelerini değerlendirerek
staj çalışmasını kurumda ve işletmelerde yapacakların listesini ayrı ayrı
hazırlayarak müdürün onayına sunar. Onaylanan listeler haziran ayının ilk
haftasında öğrencilere duyurulur. Bölüm şefleri, öğrencileri belirlenen
kontenjana göre yerleştirir.
Yerleşim yeri sınırları dışında staj çalışması
Madde 63- Yerleşim yeri sınırları dışında ulaşım olanakları ve
denetlenmesi mümkün olmayan yerlerde staj çalışmaları;
a) Resmî kurum ve kuruluşlarda,
b) Eğitim birimi bulunan veya 20'den fazla personel çalıştıran
işletmelerde,
c) Staj yapılması plânlanan ve denetim için öğretmen görevlendirilmesi
uygun görülen kurum ve işletmelerde,
d) İşletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren aynı tür programın
uygulandığı diğer kurum müdürlüklerince izlenmesi uygun görülen kurum ve
işletmelerde
öğrenci velisinin izni ile yaptırılır.
Stajda uygulama takvimi
Madde 64-Staj çalışmalarının kurum müdürlüğünce plânlanması, yarıyıl ve
yaz tatillerinde yaptırılması esastır. Ancak, zorunlu durumlarda müdürün
uygun görmesi ile staj çalışmaları, ders yılı içinde de yapılabilir. Kurum
dışında staj yapan öğrencilerin dosyası, staj bitimini izleyen ilk hafta
içinde kurum müdürlüğüne teslim edilir.
Değerlendirme
Madde 65- Kurum ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj dosyası,
denetim raporları ile birlikte ders yılının ikinci haftasına kadar alan
zümre öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Zorunlu durumlarda stajını
öğretim yılı içinde yapan öğrencilerin staj dosyaları ve denetim
raporları, kurum müdürlüğüne teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde
ilgili alan zümre öğretmenlerince değerlendirilir.
Stajını başarı ile tamamlayan öğrencilerin listeleri, kurum müdürlüğüne
bildirilir. Onaylanan listeler öğrencilere duyurulur. Stajının kabul
edildiğine ait belgeler, öğrencinin dosyasına konur ve kütük defterine
işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce staj çalışmasını yapan
ve başarı ile tamamladığı kurum müdürlüğünce kabul edilenler, staj
çalışmasını tekrarlamazlar.
Hastalık ve kaza hâlleri
Madde 66- Staj sırasında hastalanan öğrenciler, işletmenin sağlık
olanaklarından yararlandırılır. Sağlık ünitesi bulunmayan işletmeler
öğrencileri, en yakın sağlık merkezine gönderir. Sosyal güvencesi bulunan
öğrencilerin sağlık giderleri ilgili kurumca karşılanır. İsteyen veliler,
öğrencisini staj süresince iş kazalarına karşı sigorta yaptırabilirler.
YEDİNCİ BÖLÜM
Kurslar
Meslekî ve teknik eğitim kursları
Madde 67- Kurumlarda, yerel gereksinimlere ve ulusal meslek standartlarına
uygun olarak meslekî ve teknik eğitim alanında sertifika ve belgeye
götüren her tür kurs açılabilir.
Kursların plânlanması
Madde 68- Kurslar, yerel gereksinimler göz önüne alınarak öğretim yılını
kapsayacak şekilde plânlanır. Ancak, yeni kurs grupları oluşturulduğunda
plânlama dışı kurslar da açılabilir. Kurslar başlamadan önce gerekli
donatım, araç-gereç, plân ve programlar hazırlanır.
Bir ilde öğretici, pratik eğitim yapılabilecek iş yeri kapasitesi ve
mevcut araç-gereç durumu göz önünde bulundurularak alınacak kursiyer
sayısı kurumca belirlenir.
Açılacak kursların türleri ve süreleri ile alınacak kursiyer sayıları,
kurumca en az 20 gün önceden duyurulur. Valilikçe bu süre kısaltılabilir.
Plânlanan kursların açılamaması durumunda gerekçesi millî eğitim
müdürlüğüne bildirilir.
Kurslar, o bölgedeki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından da
yararlanılacak şekilde açılabilir.
Kurum dışında kurs açılması
Madde 69- Kurumdan uzak yerleşim birimlerinde meslekî eğitim gereksinimini
karşılamak üzere yöre halkının isteği ve il meslekî eğitim kurulunun
kararı ile kuruma bağlı olarak kurum dışındaki uygun ortamlarda da çeşitli
meslek alanlarında kurslar açılabilir. Bu kurslara katılarak başarılı
olanların kurs bitirme belgeleri, bağlı oldukları kurum müdürlüğünce
düzenlenir.
Meslek kurslarının düzenlenme ve yürütülme esasları
Madde 70- Örgün eğitim sisteminden ayrılmış istihdam için gerekli
niteliklere sahip olmayan kişileri, iş hayatında istihdam olanağı bulunan
görevlere hazırlamak, mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek
isteyenleri ilgi alanlarına, yeteneklerine ve sektörün gereksinim duyduğu
niteliklere uygun olarak o mesleğin gerektirdiği becerilerin
geliştirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak
meslek kursları düzenlenir.
Bölgenin eğitim olanakları ile insan gücüne olan gereksinimi belirlenerek
o ilde, hangi meslek alanlarında hangi kursların açılacağı il meslekî
eğitim kurulunun görüşü de alınarak valilikçe belirlenir. Ancak, özel ve
kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek toplu kurs istekleri, kurum
müdürlüğünce değerlendirilir ve ilgili kuruluşla yapılacak protokol
hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Kurslarda beceri eğitiminin iş yerlerinde yapılması durumunda,
kursiyerlerin iş yerlerindeki çalışma esasları, kurum ile iş yeri arasında
düzenlenecek bir protokol ile belirlenir.
Aday kaydı yaptıranların sayısının kontenjandan fazla olması durumunda,
başvuru sırası esas alınarak kontenjan kadar kesin kayıt yapılır.
Kesin kayıtları yapılan kursiyerlerin listesi kurumlarda duyurulur. Üç gün
içinde kursa katılmayanların yerine başvuru sırasına göre kayıt yapılır.
İş hayatında istihdam olanağı önceliği esas alınarak Bakanlıkça
belirlenecek meslek kurslarında kayıtlı olup iş yerinde beceri eğitimi
gören veya istihdamı geliştirmek amacıyla Bakanlık ve diğer bakanlık,
kurum ve kuruluşlar arasında yapılan protokoller doğrultusunda açılan
meslek kurslarına katılan kursiyerlerin sigorta primleri, Kanun
hükümlerine göre Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Bu
kursiyerlere, aynı Kanunda belirtilen oranda destekleme yardımı da
yapılır.
Geliştirme ve uyum kursları
Madde 71? Örgün veya yaygın meslekî ve teknik eğitim programına devam
etmiş veya tamamlamış olanların kazandıkları bilgi ve becerilerini
uygulama içerisinde geliştirmek ve işindeki verimini artırmak, yeni
teknolojilere uyumunu ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamak amacıyla
öncelikle üretim atölye/lâboratuvarlarında eğitim düzenlenir, işletmelerde
çalışan personel için geliştirme ve uyum kursları açılır.
Bünyesinde Kanun'a göre eğitim birimi oluşturan işletmeler, kendi
olanakları ile kurs açarlar. Diğer işletmeler ise eğitim yeri, eğitim
aracı ve eğitim personeli durumuna göre kendi olanakları ile veya başka
işletmelerle iş birliği yaparak kurs açarlar veya diğer kurumlarca aynı
amaçla açılan kurslara personelin katılımını sağlarlar.
İşletmeler, çalıştırdıkları personel için düzenleyecekleri kursları veya
kurs açamamaları durumunda eğitim gereksinimini, haziran-temmuz ayları
içinde valiliğe bir öneri yazısı ile bildirirler.
İşletmeler bu öneri yazısında;
a) Kendi olanakları ile veya başka işletmelerle iş birliği yaparak kurs
açması durumunda;
1) Kursun amacı, niteliği, konusu, programı, yeri ve süresi ile kursa
katılacakların sayısını,
2) Üretim ve hizmet alanı, kapasitesi, eğitim personelinin isim ve
niteliklerini,
3)Açacağı kurslara diğer işletmelerden kabul edeceği eleman sayısını,
b) Kendi olanakları ile kurs açamaması durumunda;
1) Hangi alanda kursa gereksinim duyulduğunu,
2) Kursa iştirak ettirmek istediği personelin isim ve niteliklerini,
3) Kursun başka bir işletme veya kurum tarafından düzenlenmesi durumunda
yapabileceği katkıları
belirtir.
İl millî eğitim müdürlüğü, işletmelerden gelen önerileri, kurs
programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ile ilgili
olarak il meslekî eğitim kurulunun görüşüne sunar. Programlar, kurulun
görüşü ve valilik onayından sonra uygulanmak üzere ilgili işletmelere
gönderilir.
Kendi olanakları ile kurs açamayan işletmeler, personelini, durumu
elverişli olan ve il meslekî eğitim kurulunun uygun bulacağı diğer
işletmelerin düzenlediği kurslara devamını sağlarlar.
Başarılı olan kursiyere ?İşletmelerde Çalışan Personel İçin Açılan
Geliştirme ve Uyum Kursu Başarı Belgesi? verilir.
Kurs başarı belgeleri, millî eğitim müdürlüğü temsilcisi, Türkiye İş
Kurumundan seçilen il temsilcisi ve işletme yetkilisince imzalanır.
Belgeler, işletmede tutulacak ?İşletmelerde Çalışan Personel İçin Açılan
Geliştirme ve Uyum Kursu Belge Defteri?'ne kaydedilir. Kurs sonunda belge
defterinin altı kapatılarak imzalanır.
İşletmeler, yıl sonunda kendi kurumlarında yapılmış olan kursların
sonuçları hakkında millî eğitim müdürlüğüne özet istatistik bilgileri
verirler.
Millî eğitim müdürlüğü, işletmelerden gelen sayısal bilgileri birleştirip
üç nüsha hazırlayarak birer örneğini Bakanlık Araştırma plânlama ve
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı ile Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve
Geliştirme Merkezi Başkanlığına gönderir.
Kendi olanakları ile kurs açamayan veya başka işletmelerin açacakları
kurslara katılımı sağlanamayan işletmelerin personeline, valilikçe uygun
görülen kurum ile iş birliği yapılarak da kurslar açılabilir. Bu durumda,
kurum ile işletme arasında bir protokol yapılır ve valilikçe onaylandıktan
sonra yürürlüğe girer.
Geliştirme ve uyum kurs giderleri, kursu düzenleyen işletmelere aittir.
Usta öğreticilerin iş pedagojisi kursu
Madde 72- Ustalık belgesine sahip olup aday çırak, çırak, kalfa ve
öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu meslekî eğitim tekniklerini
bilen ve uygulayan kişileri yetiştirmek üzere kurumlarda iş pedagojisi
kursu açılır. Mesleğin özelliğine göre düzenlenecek kurslar, gerektiğinde
kurum dışında ve çalışma saatleri içinde de açılabilir.
Kursların özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek derslerin
çeşitleri, süreleri ve konuları Bakanlıkça hazırlanacak öğretim
programlarında belirtilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Devam-Devamsızlık
Meslekî ve teknik orta öğretim programlarında devam-devamsızlık
Madde 73- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarında öğrencilerin
devam-devamsızlıklarında, ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Sınıf Geçme Yönetmeliği?nin ilgili hükümleri uygulanır.
Veliler, öğrencilerin belgeye dayanmayan devamsızlıklarının nedenini kurum
yönetimine yazılı olarak bildirirler. Kurum müdürlüğünce, üç gün devam
etmeyen öğrencilerin velilerine birinci defa, devamsızlığı toplam yedi
güne ulaşanların velilerine ikinci defa, öğrencinin devamının sağlanması
gerektiği ve kaydının silineceği iadeli taahhütlü olarak bildirilir.
Sürekli devamsızlıkları, bir ders yılında yapılabilecek en çok özürsüz
devamsızlık süresini geçen özürleri bildirilmemiş ya da kabul edilmemiş
öğrencilerin tasdiknameleri düzenlenerek kayıtları silinir. Bu durum kütük
defterine, devam-devamsızlık defterine, sınıf geçme defterine ve öğrenci
dosyasına yazılır.
İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin, kurum müdürlüğü ile
işletme arasında yapılan programa göre kurumdaki ve işletmedeki eğitime
devamları zorunludur. Her hangi bir nedenle valiliklerce eğitim
kurumlarının tatil edildiği tarihte işletmede meslekî eğitime devam etmesi
gereken öğrenciler işletmenin koşullarına uyarlar.
İşletmelerde meslekî eğitim uygulamasında öğrencilerin
devam-devamsızlıkları işletme tarafından tutulur. Aylık devam-devamsızlık
çizelgeleri her ayın sonunda, dönem sonlarında ise dönem bitiminden beş
gün önce kurum müdürlüğüne bildirilir.
Çıraklık eğitimi programlarında devam-devamsızlık
Madde 74- Çıraklık eğitiminde;
a) Aday çırak ve çırak öğrenciler, teorik ve pratik eğitim çalışmalarına
düzenli olarak devam etmek zorundadırlar. Teorik eğitimle ilgili
devamsızlıkların hesaplanmasında ders saati sayısı esas alınır. Bunların
bir dönemdeki teorik eğitimde yapabilecekleri en fazla devamsızlık, hangi
nedenle olursa olsun, her ders için bir haftada gördükleri toplam teorik
eğitim süresinin dört katını geçemez. Toplam çıraklık eğitimi süresinde
yıllık izin dışındaki iki aydan fazla yapılan devamsızlıklar çıraklık
eğitimi süresine eklenir.
Aday çırak ve çırakların pratik eğitimlerindeki devamsızlıkları işveren ve
işletme yetkilisince tespit edilerek bunlar için aylık devamsızlık formu
doldurulur. Formlar, en geç ait olduğu ayı izleyen ayın onuncu gününe
kadar ilgili kurum müdürlüğüne iletilir.
Aday çırak ve çırakların izinsiz olarak yaptıkları sürekli üç günlük
devamsızlıkları en geç yedi gün içinde işletme ilgililerince kurum
müdürlüğüne bildirilir.
Aday çırak ve çırak öğrencilerin pratik eğitimleri sırasında, bir yıl
içinde sağlık raporuna dayalı hastalık ve yıllık izin dışında olmak ve
işletmece uygun görülmek kaydıyla 15 iş gününü geçmeyen devamsızlıklarına
izin verilebilir. Doğal afet, anne, baba ve kardeş ölümü nedeniyle eğitime
devam edemeyenler bu sürelerde özürlü izinli sayılırlar.
Pratik eğitimdeki devamsızlığın hesaplanmasında, eylül ayının son
pazartesi günü başlangıç olarak alınır.
Sözleşmenin feshi nedeniyle teorik eğitim yılını tamamlayamayan çıraklar,
yeniden sözleşme imzalamaları durumunda tamamlayamadıkları teorik eğitime
devam ederler. Ancak işverence sözleşmeleri usulsüz olarak feshedilen aday
çırak ve çıraklar, bu tarihten itibaren iki ay süre ile teorik eğitime
devam ettirilir ve hastalık sigorta primlerinin ödenmesine devam edilir.
İki ay içinde yeni bir iş yerinde çalışmaya başlamayan çırak öğrencilerin
kayıtları silinir.
b) Ustalık eğitimine devam eden kalfaların devamsızlıkları her ders için
ayrı ayrı tutulur. Kalfalar, eğitim süresinin en az ¾'üne devam etmek
zorundadırlar. Daha fazla devamsızlığı olan kalfalar, daha sonraki bir
tarihte düzenlenecek olan ustalık eğitiminde devam edemedikleri derslere
katılırlar.
c) Usta öğreticilerin eğitimi için iş pedagojisi kursuna katılan ustaların
devamsızlıkları, her ders için ayrı ayrı tutulur. Ustalar, eğitim
süresinin en az ¾'üne devam etmek zorundadırlar. Daha fazla devamsızlığı
olanlar, daha sonraki bir tarihte düzenlenecek kurslarda devam
edemedikleri derse katılırlar.
Aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların devam durumu ile ilgili kayıtlar
devam- devamsızlık defterine yazılır.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarında devam-devamsızlık
Madde 75? Kurslara devam esastır. Kursu başarı ile bitirenlere kurs
bitirme belgesi verilir.
Özürsüz olarak bir kurs programının toplam ders saatinin % 5'ine devam
etmeyen 18 yaşından küçük kursiyerlerin durumları velilerine bildirilir.
Kursiyerlerin devam-devamsızlıkları, ders ve atölye öğretmenlerince devam-
devamsızlık çizelgesine işlenir.
En az bir ders yılı süreli yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarına
bir ders yılı içinde toplam özürsüz olarak 10 gün, özürlü-özürsüz toplam
30 gün devam etmeyen kursiyer, durumu ne olursa olsun başarısız sayılır ve
o yıla ait eğitimini tekrar eder.
Yurt içinde ve yurt dışında, fuar, defile, sergi, sanatsal, sportif,
sosyal, kültürel ve benzeri etkinliklere katılan kursiyerler, devam
edemedikleri süre içinde izinli sayılırlar. Yurt içindeki etkinliklere
katılan kursiyerlere o ilin millî eğitim müdürlüğünce, yurt dışındaki
etkinliklere katılanlara ise valilikçe izin verilir. Bu izinlerin toplamı
ile diğer devamsızlıkların toplamı devam süresinin yarısını aşamaz. Ancak,
uluslar arası yurt içi ve yurt dışı yarışmalarla bunların hazırlık
çalışmalarına katılan kursiyerlerin, bu organizasyonun devamı süresince
izinli sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate
alınmaz.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Nakil ve Geçişler
Meslekî ve teknik orta öğretimde nakil ve geçişler
Madde 76- Nakiller, genel olarak yarıyıl ve yaz tatili süresince yapılır.
Örgün meslekî ve teknik eğitim programlarına devam eden öğrencilerin
nakilleri;
a) Velinin ölüm, boşanma ve emeklilik durumlarında ilk altı ay içinde
gösterdiği ikâmet değişikliği,
b) Veli veya öğrencinin can güvenliği,
c) Velinin bir yıldan az olmayan görevlendirilmeleri, görevlendirilmelerin
iptali, açıktan atama veya ilk defa göreve başlaması, görevine son
verilmesi, istifa etmesi,
d) Velinin görev yeri, iş/iş yeri değişikliği, nakli, işini kaybetmesi
veya yeni iş yeri açması,
e) Doğal afet ve sağlık kurulu raporu ve benzeri nedenlerden herhangi
birinin meydana gelmesi,
f) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,
g) Kayıttan sonra sağlık durumunda meydana gelen olumsuzlukların sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi,
h) Devam ettiği meslek alan/dalına ait programları izlemekte zorlanma veya
uyumsuzluğun, rehber öğretmenin de katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca
belirlenmesi sonucu velinin nakil isteğinde bulunması,
ı) Devlet parasız yatılı olarak öğrenim görmekte iken velisinin yazılı
isteği ile yatılılıktan ayrılması,
i) İkâmet değişikliği nedeniyle aynı yerleşim biriminde, Anadolu meslekî
ve teknik orta öğretim programları arasında öğrenci nakli yapılabilmesi
için nakil istenilen kurumda kontenjan bulunması ve öğrencinin diploma
notunun o programa aynı yıl kaydedilen diploma notu en düşük öğrencinin
diploma notundan az olmaması
durumunda yapılır.
Yukarıdaki bentlerde belirtilenlerin dışında kabul edilebilir nedenlere
dayalı nakil istekleri de belgelendirildiğinde komisyonca değerlendirilir.

Öğrenci nakillerinin yapılabilmesi için naklin yapılmak istendiği kurumda
devam edilen meslek alan/dalının bulunması esastır. Ancak, zorunlu
nakillerde, nakil istenilen yerleşim yerindeki kurumlarda aynı meslek
alan/dalının bulunmaması durumunda en yakın öğretim programı ile
ilişkilendirilir. Bu durumda, yeni meslek alan/dalında okumadığı meslek
alan/dalı dersleri ile okuduğu hâlde haftalık ders saati sayısı farkı
birden fazla olan aynı derslerden sorumlu tutulur. Sorumluluğun
kalkmasında, ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme
Yönetmeliği? hükümlerine uyulur.
Meslekî ve teknik orta öğretim programlarına devam eden öğrencilerin nakil
için başvuruları, Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programları için
öğrenim görülen kurum müdürlüğüne, diğer programlarda ise nakil olacağı
kurum müdürlüğüne birinci yarıyılın son iki haftasında veya ders yılının
sona erdiği tarihten yeni ders yılının başlamasına 20 gün kalıncaya kadar
yapılır.
Ancak, velinin kamu görevi veya iş yeri nakli, ikâmet değişikliği, can
güvenliği, sağlık kurulu raporu gibi nedenlere dayalı olarak nakil
komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülenlerin
nakilleri dönem içinde de yapılabilir.
Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin
nakil isteklerine ilişkin başvuru belgeleri, gidecekleri kurum müdürlüğüne
gönderilir. Bu kurumda; müdürün başkanlığında, bir müdür yardımcısı,
ilgili bölüm şefleri ve kurum-aile birliği temsilcisinden oluşturulan
komisyonca başvuru değerlendirilir ve karar ilgili müdürlüğe yazılı olarak
bildirilir. Olumlu görüş yazısı alınmadan tasdikname düzenlenmez.
Çıraklık eğitiminde nakil ve geçişler
Madde 77- Nakiller;
a) Çırağın sözleşme ile çalıştığı işletmenin kapanması veya faaliyetini
iki aydan fazla durdurması,
b) İşverenin çıraklık sözleşmesini usulüne aykırı veya çırak, veli/vasinin
haklı nedenlerle sözleşmeyi feshetmesi,
c) Çırağın ikâmetini veya iş yerini başka bir yerleşim birimine
nakletmesi,
d) Eğitim gördüğü kurumun kapanması, başka bir kurumla birleştirilmesi ya
da meslek alan/dalında sınıf oluşturulamaması
nedenleriyle yapılır.
Nakil ve geçişte çıraklar, iki ay içinde yeni bir işletme ile sözleşme
yapmak zorundadır. Bu süre içinde teorik eğitime devam ederler.
Başka bir yerde bulunan işletme ile sözleşme yapan aday çırak ve çıraklar,
o yerleşim yerindeki kuruma nakledilir. Bu gibilere, çıraklık sözleşmesi
ile çırak nakil ve durum belgesi düzenlenerek kayıt işleminin yapıldığı
kurum müdürlüğüne gönderilir.
Çırağın yıllara göre sınav notları ile hâlen devam ettiği eğitim yılına
ait devam-devamsızlık durumu, sigorta priminin en son ödendiği ay, nakil
ve durum belgesinde belirtilir. Bu belgeyi alan ve nakil olacağı yerde en
geç iki ay içinde mesleği ile ilgili bir işletme ile sözleşme yapamayan
çırakların eski sözleşmesi feshedilir ve öğrencilik hakları sona erer.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde nakil
Madde 78- Yaygın meslekî ve teknik eğitimde:
a) En az bir yıl süreli yaygın meslekî ve teknik eğitim programları
arasında tasdikname ile nakil yapılabilir.
b) Nakillerde; kursiyerin devam ettiği meslek alan/dalının bulunması
esastır.
c) Kursiyer sayısının azalması, ikâmet değişikliği, doğal afet gibi
zorunlu gerekçelere dayanarak nakledeceği kurum müdürünün uygun görmesi
kaydıyla aynı programı uygulayan kurslar arasında nakil yapılabilir.
Nakillerde kursiyere, kursun türü, süresi, katıldığı süre, okutulan
dersler ile alınan notları gösterir bir yazı verilir.
Yurt dışından gelen öğrencilerin Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim
programlarına nakilleri
Madde 79- Yurt dışından Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim
programlarına naklen gelen öğrencilerden;
a) Denkliği tanınan bir kuruma en az iki ders yılı devam etmiş
olduklarını,
b) Bu kurumlara devam ederken yurt dışına gitmiş ve denkliği tanınan
kuruma bir süre devam etmiş olduklarını,
c) Yurt dışında açılmış olan Anadolu meslekî ve teknik orta öğretim
kurumları öğrencilerinin nakil koşullarından birini taşıdıklarını,
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aynı yabancı dille öğretim yapan bir
okulda en az bir ders yılı öğrenim gördüklerini
belgelendirmeleri istenir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelenlerden denklik belgesi istenmez.
Ayrılan öğrencilerin durumu
Madde 80- Kendi istekleriyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde kurumlarına
geri dönebilirler.
ONUNCU BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesi
Meslekî ve teknik orta öğretim programlarında başarının değerlendirilmesi
Madde 81- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarında başarının
değerlendirilmesinde, ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf
Geçme Yönetmeliği? hükümleri uygulanır.
İşletmelerde meslekî eğitimde başarının değerlendirilmesi
Madde 82- İşletmelerdeki meslekî eğitimde başarının değerlendirilmesi;
a) Birinci dönem notu; işletmedeki eğitim süresince usta öğretici veya
eğitim personelince temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden
verilen puanlar ile varsa birinci kademe beceri yarışmasından alınan ve
işletmeye bildirilen puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
bulunan rakam nota çevrilerek,
b) İkinci dönem notu; işletmedeki eğitim süresince usta öğretici veya
eğitici personelce temrin, proje, iş, deney ve hizmet değerlendirmesinden
verilen puanlar, telâfi eğitimi süresince yaptıkları temrin, proje, iş ve
hizmetlerden aldıkları puanlar ile varsa birinci kademe beceri
yarışmasından alınan ve işletmeye bildirilen puanların aritmetik
ortalaması alınmak suretiyle bulunan rakam nota çevrilerek
yapılır.
İki dönem notunun ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik
ortalaması yıl sonu başarı notudur.
Öğrencinin uygulamalı derslerden başarılı sayılabilmesi için iki dönem
notunun ortalaması ile yıl sonu beceri sınavı notunun aritmetik
ortalamasının en az ?Geçer? olması ve yıl sonu beceri sınavından da en az
?Geçer? alması koşulları aranır.
Dönem içinde özürleri nedeniyle eğitime devam edemeyen öğrencilerin devam
ettikleri süredeki temrin, proje, iş ve hizmet değerlendirmesinde
aldıkları puanlara göre dönem içi başarı durumları belirlenir.
Birden fazla uygulamalı dersin eğitimi işletmede yapılıyorsa haftalık ders
çizelgesine göre işletmede eğitimi yapılan her ders için, ayrı dönem ve
yıl sonu notu verilir.
İşletmede beceri eğitimi gören öğrencilerden yıl sonu beceri sınavı ve
ortalama yükseltme sınavı sonunda başarısız olanlara, ?Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği? hükümleri
uygulanır.
İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerden devamsızlık nedeniyle
başarısız duruma düşenler, yıl sonu beceri sınavına ve ortalama yükseltme
sınavına alınmazlar.
Yıl sonu beceri sınavı
Madde 83- Kurumlar ile işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler,
yapılan beceri eğitiminin değerlendirilmesi amacıyla ders yılının son
haftasında, yıl sonu beceri sınavına alınırlar.
Öğretim programlarında birden fazla uygulamalı ders bulunan meslek
alanlarında, işletmede eğitimi yapılan her ders için yıl sonu beceri
sınavı, sınav komisyonunun kararına göre birlikte veya ayrı ayrı
yapılabilir. Ancak bu derslerin değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılır.
Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları
da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan ve beceri eğitimi
süresi, ders yılı süresini aşan meslek alanlarındaki yıl sonu beceri
sınavı, beceri eğitiminin bitimini izleyen hafta içinde yapılır.
Yıl sonu beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici
personeli ile ilgili kurumun ilgili bölüm/atölye/lâboratuvar şeflerinden
birisi, alan öğretmenleri ve il/ilçenin o meslek alan/dalındaki işveren
kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
Yıl sonu beceri sınav soruları, öğretim programı içeriğinin en az yüzde
80'ini kapsayacak şekilde hazırlanır.
Yıl sonu beceri sınav notu; iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu
takdir edilen puanların toplamının not olarak ifadesidir. Beceri sınavı
yüz puan üzerinden değerlendirilir. Bunun; seksen puanı sınav, yirmi puanı
da iş dosyasına takdir edilir ve elde edilen puan nota çevrilir. Bu
değerlendirmede yarım ve daha yukarı kesirler tama yükseltilir. Yarımdan
küçük kesirler dikkate alınmaz.
Uygulamalı derslerin eğitimini kurumda gören öğrencilere yıl sonu beceri
sınavı yapılmaz.
Yıl sonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin, bu derslere ait
ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının değerlendirilmesinde iş
dosyası dikkate alınmaz.
Özürleri nedeniyle yıl sonu beceri sınavına katılamayanlara özrün, sınav
günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en
geç üç gün içinde belgelendirilmesi kaydıyla özrün süresi ortalama
yükseltme ve sorumluluk sınavları süresini aşmaması durumunda bu sınavlar
döneminde, aşması durumunda ise ikinci ortalama yükseltme ve sorumluluk
sınavları öncesinde, kurum müdürlüğünce uygun görülecek bir tarihte yeni
bir sınav hakkı verilir.
Çıraklık eğitiminde başarının değerlendirilmesi
Madde 84- Çıraklık eğitiminde:
a) Not verme düzeninde, ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Sınıf Geçme Yönetmeliği?nin ilgili hükümleri uygulanır.
b)Teorik derslerde başarının değerlendirilmesi, dersin özelliğine göre
yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlarla yapılır.
Sınav soruları, işlenilen konular esas alınarak hazırlanır.
Sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmaz, aday çırak ve çırağa,
sınıf içindeki durumlarına göre sözlü notu verilir.
Yazılı ve uygulamalı sınavlar en az bir hafta önceden duyurulur.
Yazılı sınavlar kısa cevaplı ve çok sorulu ölçme araçlarıyla yapılır.
Yazılı sınavlarda, olanaklar ölçüsünde zümre öğretmenlerince hazırlanacak
ortak sorular ve cevap anahtarı kullanılır.
Özürsüz olarak sınava katılmayanlar, o sınavdan başarısız sayılırlar.
Kurum müdürlüğünce kabul edilen özürleri nedeniyle sınavlara
katılamayanlar, öğretmenin belirleyeceği bir zamanda sınava alınırlar.
Sınavlarda kopya yapan veya yapılmasına yardım edenler ile sınavın
aksamasına neden olacak tutum ve davranışta bulunanlar o sınavdan
başarısız sayılırlar. Durumları kurum müdürlüğüne bildirilir.
Her teorik dersin dönem notu, o dönemde alınan notların aritmetik
ortalaması, yıl sonu notu ise iki dönem notunun aritmetik ortalamasıdır.
Çırak öğrenciler, yıl sonu başarı notu ne olursa olsun yıl tekrarı
yapmazlar.
c) Aday çırak ve çırakların pratik eğitimleri, iş yerindeki çalışmaları,
işe yatkınlıkları, devamları, tutum ve davranışları dikkate alınarak usta
öğreticiler tarafından başarısız, geçer, orta, iyi ve pekiyi şeklinde
değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, haziran ayı içinde kurum
müdürlüğüne gönderilir.
Ustalık eğitiminde başarının değerlendirilmesi
Madde 85- Ustalık eğitimine devam edenler, devam ettikleri eğitim sonunda
ders öğretmeni tarafından yapılacak yazılı veya yazılı-uygulamalı sınava
alınırlar.
Ustalık eğitimine katılanların başarılı sayılabilmesi için her dersten en
az ?Geçer? not alması veya meslek dersi dışında bazı derslerden başarısız
notu olanların bütün derslerden aldıkları notların aritmetik ortalamasının
en az 2.00 olması gerekir.
Eğitim süresi sonunda yapılan sınavlarda bazı derslerden başarısız
olanlar, istedikleri takdirde bir sonraki dönemde açılacak ustalık
eğitiminde başarısız oldukları derslerin eğitimine devam edebilecekleri
gibi başarısız oldukları derslerin sınavlarına da katılabilirler.
Kalfalık, ustalık ve iş pedagojisi kursu sınavları
Madde 86- Kalfa veya usta olmak isteyenler için kalfalık veya ustalık
sınavı açılır. Bu sınavlar, haziran ve eylül ayları ile şubat ayının son
iki haftasında yapılır. Gereksinim duyulması durumunda mart ayı içinde de
kalfalık ve ustalık sınavları yapılabilir.
Kalfalık ve ustalık sınavlarının gün ve yerleri ile sınavları yapacak
komisyonların oluşturulması ve meslek alanlarının özelliğine göre bu
sınavların yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve uygulamalı
yapılması, il meslekî eğitim kurulunun görüşü alınarak valilikçe
belirlenir.
Bir yerleşim biriminde birden fazla kurumda kalfalık ve ustalık sınavı
yapılması durumunda, meslek alan/dalları itibarıyla sınava gireceklerin
sınavlarının hangi kurumda yapılacağının plânlanması il meslekî eğitim
kurulunca yapılır.
a) Kalfalık sınavına, çıraklık eğitimini tamamlamış, Kanunun denklik veya
geçici madde hükümleri doğrultusunda bu sınavlara katılmaya hak kazanmış
olanlar girebilirler.
b) Ustalık sınavına, en az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim
kurumlarından veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarından diploma
almış veya ustalık eğitimini başarıyla bitirmiş ve Bakanlıkça belirlenen
süre kadar mesleğinde çalışmış ya da en az beş yıl kalfa olarak
çalıştığını belgelendirmiş olanlar girebilirler.
c) Kalfalık ve ustalık sınavlarında adaylara, fotoğraflı sınava giriş
belgesi düzenlenir. Bu belgede, ilgilinin kimlik ve kayıt bilgileriyle
sınav yeri ve sınava gireceği dersler yer alır.
Müdür, komisyon üyelerine sınav döneminden önce sınav görevlerini
bildirir. Sınavların yapılacağı meslek dalları ile sınavların şekli, yeri,
günü ve saatini gösterir bir çizelge ile kalfalık ve ustalık sınavlarına
girecek olanların mesleklere göre listeleri, sınav gününden önce ilgili
müdürlük tarafından hazırlanıp kurumda uygun bir yerde duyurulur.
Yazılı sınavlarda sınav komisyonu, sınavın başlama saatinden en geç iki
saat önce toplanır. Sınav soruları, cevap anahtarları ve not baremi; sınav
komisyonunca sınavın başlama saatinden önce hazırlanıp müdür tarafından
onaylanır. Uzun süre hazırlık gerektiren sınavlarda müdürün uygun bulması
durumunda, en geç bir gün önceden komisyonca hazırlık yapılabilir.
Soru kâğıtlarında, sınav süresi ile her sorunun not baremi belirtilir.
Soruların açık ve anlaşılır olmasına, uygulama değeri olan konuları ve
ders programını kapsamasına özen gösterilir. Yazılı sınavların süresi üç
saati geçemez. Pratik sınavların süresi dört saatten az olmayacak şekilde
meslek dalının özelliğine göre sınav komisyonunca belirlenir. Aynı meslek
alan/dalında pratik ve teorik derslerin sınavları ayrı günlerde yapılır.
Pratik sınavı yapacak sınav komisyonu üyeleri, gerektiğinde sınav gününden
bir gün önce müdürün başkanlığında toplanarak, sınavın uygulanışı ile
ilgili esas ve usulleri belirler.
Yazılı sınav, cevap anahtarına ve not baremine göre komisyon üyelerince
birlikte incelenir. Verilen notlar, sınav kâğıdı değerlendirme cetveli ile
sınav kâğıtlarının üst kısmında yer alan bölüme soruların sıra numarası
esas olmak üzere geçirilir. Sınav kâğıtları, komisyon başkanı ve
üyelerince imzalanır.
Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili bütün işlemler bittikten sonra
kalfa ve usta adayının aldığı notlar not çizelgesine yazılır.
Sınav evrakı en az bir yıl saklanır. Sınav evrakı, denetlemeye yetkili
olmayanlara gösterilmez ve verilmez. Ancak yazılı olarak istenmesi
durumunda yetkili mercilere gösterilir. Bu gibi durumlarda zarfın açılması
mümkünse aynı komisyon üyeleriyle ya da kurulan bir komisyon önünde açılıp
kapatılabilir. Denetimle görevli müfettişlerin açması durumunda yine aynı
müfettişler tarafından zarf kapatılır.
Sınav evrakının incelenmesinde, üyeler arasında not takdirinde
anlaşmazlığa düşülmesi durumunda değerlendirme, her üye tarafından ayrı
ayrı yapılır ve verilen notların aritmetik ortalaması alınır.
Kalfa ve usta adayları, ikâmetlerinin veya iş yerlerinin başka bir
yerleşim birimine taşınması durumunda, il meslekî eğitim kurulunun uygun
görmesi ile sınav nakli yaptırabilirler.
Kalfa ve usta adayı; hastalık, birinci derece akrabalarının ölümü, doğal
afet, askerlik görevi ve benzeri zorunlu nedenlerle sınavlara katılamaması
durumunda, zorunlu nedenin kalkmasından itibaren bir ay içinde ilgili
müdürlüğe durumunu belgelendirdiğinde sınav hakkını kullanmamış sayılır.
d) Kalfalık sınavında; çıraklık eğitiminde okutulan, ustalık sınavında ise
ustalık eğitiminde okutulan teorik meslek derslerinden yazılı, sözlü ya da
hem yazılı hem sözlü sınav yapılır.
Kalfa veya usta adayı, teorik meslek derslerinin yanında meslekî uygulama
sınavına alınır.
Bu sınavda kalfa veya usta adayına, kendisinden beklenilen beceri ve iş
alışkanlıklarını ölçecek nitelikte meslekî uygulama yaptırılır.
Bu sınavlarda teorik meslek derslerinin her biri ve meslekî uygulama ayrı
ayrı değerlendirilir.
Kalfa ve usta adaylarının kalfalık ve ustalık sınavlarında başarılı
sayılabilmeleri için sınava girdikleri bütün derslerden en az ?Geçer? not
almaları gerekir. Ancak adayın başarısız ders/derslerinin bulunması
durumunda; sınavlarda meslekî uygulamadan en az ?Orta?, Türkçe ve meslek
dersleri sınavından en az ?Geçer? not alması, tüm derslerden sınava girmiş
olması ve aritmetik ortalamasının en az 2.00 olması koşuluyla başarılı
sayılır.
e) Kalfalık ve ustalık sınavlarında başarısız olanlar, bir sonraki dönemde
başarısız oldukları derslerin sınavlarına girebilirler. Zorunlu nedenlerle
sınava katılamayanlar, durumlarını belgelendirmeleri hâlinde sınav
haklarını kullanmamış sayılırlar.
Girdikleri ilk sınav döneminden itibaren 12 dönem içinde başarılı
olamayanlar, bir daha sınavlara alınmazlar. Ancak bunlardan özürleri kurum
müdürlüğünce uygun görülenlere bir sınav hakkı daha verilir.
f) Usta öğreticilerin iş pedagojisi kurs sonu sınavı, test şeklinde
yapılır. Soru sayısı, derslerin ders saatleri dikkate alınarak belirlenir.
Konuların işlenmesinde ayrı öğretmenlerin görev alması durumunda sorular,
ilgili öğretmenlerce hazırlanarak kurs sonunda tek sınav şeklinde
uygulanır.
Kursa katılanların başarılı sayılabilmeleri için kurs sonunda yapılan
sınavda, en az 45 puan ?Geçer? not almaları gerekir. Sınavda başarılı
olamayanlar, daha sonra açılacak kursların bitiminde yapılacak sınavlara
katılabilirler.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde başarının değerlendirilmesi
Madde 87- Yaygın meslekî ve teknik eğitimde; bir yıldan az süreli
kurslarda uygulanan programın özelliğine göre başarı, ya bir bütün olarak
ya da her dersin ayrı ayrı değerlendirilmesi ile belirlenir.
Değerlendirme; yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar ve varsa ödev/projelere
göre yapılır.
Kursiyerler, başarısız oldukları derslerden kursun bitiminden en az 15 gün
sonra bir defaya mahsus olmak üzere sınava alınırlar.
Kursiyerlerin sınav kâğıtları, en az bir yıl saklanır.
Not verme düzeni ve sorumluluk sınavlarında, ?Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği? hükümlerine uyulur.
Olgunlaşma programlarında başarının değerlendirilmesi
Madde 88- En az bir yıl süreli programlara devam eden kursiyerlerin dönem
notu, her dersten o döneme ait uygulamalı sınavlarla ürün elde etme,
beceri ve iş hakimiyeti ile genel çalışma durumu dikkate alınarak
belirlenir. Dersin özelliğine göre gerekirse yazılı ve sözlü sınav da
yapılabilir.
Kursiyerin herhangi bir dersten aldığı dönem notlarının ortalaması, o
dersin yıl sonu notudur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yıl sonu
notunun en az ?Geçer? olması gerekir. Kursiyer, başarı durumuna göre
sınıfını ya doğrudan ya da başarısız olduğu derslerden sorumlu olarak
geçer veya isterse o yıla ait eğitimini tekrar eder. Programlarını süresi
içinde bitiremeyenlere, sorumlu oldukları derslerden üç sınav hakkı daha
verilir.
Uygulamalı eğitimlerini işletmelerde gören kursiyerlerin yıl sonu notunun
belirlenmesinde; yapılan temrin, iş, proje, deney ve hizmetler, eğitici
personel/usta öğretici tarafından verilen puanlar ile kurumda yapılan
telâfi eğitiminde alınan puanlar birlikte değerlendirilir.
Alan/dalın özelliğine göre dönem içinde yapılacak değerlendirmelerin
şekli, ikiden aşağı olmamak üzere sayısı ve değerlendirmeye esas olacak
ölçütler, zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.
Alan/dalı ile ilgili öğretim programındaki temel dersleri alan
kursiyerler, ikinci yılın başından itibaren uygulamaya yönelik bir konuda
araştırma/inceleme yaparak bitirme projesi hazırlar ve komisyona sunarlar.
Bitirme projesi uygun görülenler, bitirme belgesi almaya hak kazanır.
Projesi uygun görülmeyenlere komisyonca yeni bir proje hazırlaması için
süre verilir.
Proje değerlendirme komisyonu, kurum müdürünün başkanlığında;
a) İlgili alan/dalın bölüm veya atölye şefi,
b) Alanın özelliğine göre teorik ve uygulamalı meslek derslerini okutan
iki öğretmen,
c) İl esnaf ve sanatkârlar birliklerince görevlendirilecek ustalık
yeterliğini taşıyan alanında iki temsilci,
d) Meslek alanına göre il sanayi veya ticaret odası başkanlığınca
görevlendirilecek bir temsilciden
oluşur.
Bitirme projesi; elde edilen ürün veya tasarım modelleri açıklamaları ile
birlikte bir dosya hâlinde kursiyerler tarafından proje değerlendirme
komisyonuna sunulur.
Komisyon, derslerin kesildiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde
başkanın daveti üzerine toplanır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Telâfi Eğitimi
Telâfi eğitiminin kapsamı
Madde 89? Bakanlıkça belirlenen alan/dallarda, meslekî ve teknik orta
öğretim programlarından mezun olmak isteyen genel lise mezunları ile
ilköğretim okulu mezunu kalfa ve ustalara, valilik/kaymakamlıklarca
belirlenen kurumlarda telâfi eğitimi programları uygulanır.
Kontenjan bulunması durumunda, meslekî ve teknik orta öğretim
programlarından mezun olup farklı bir meslek alan/dalından mezun olmak
isteyenler de telâfi eğitimine alınabilirler.
Telâfi eğitimi programı
Madde 90? Telâfi eğitimi programı, ilgili alan/dal programlarına ait
haftalık ders çizelgelerinde yer alan teorik ve uygulamalı meslek
derslerinden oluşur. Öğretim programlarının uygulama plânları, telâfi
eğitimi çalışma takvimine göre ilgili alan öğretmenlerince yapılır.
Muaf tutulacak dersler
Madde 91? Telâfi eğitiminde öğretim programlarında yer alan derslerden;
a) Haftalık ders saati sayısı aynı olan derslerle haftalık ders saati
sayısı farkı bir olan derslerden başarılı olan öğrenciler bu derslerden
muaf tutulurlar.
b) Haftalık ders saati sayısı farkı iki ve daha fazla olan derslerle
okunmamış dersler için telâfi eğitimi uygulanır.
c) Kalfa ve ustaların muaf tutulacakları alan/dal dersleri, ilgili
birimlerin önerileri ile Başkanlıkça belirlenir. Bu belirlemede denklik
ilkesi esas alınır.
Duyuru, başvuru, kontenjan
Madde 92? Telâfi eğitiminin yapılacağı kurumlar ile açılacak telâfi
eğitimi programlarının türleri ve bu programa alınacakların sayısı, telâfi
eğitimine başvuru ve uygulama süresi millî eğitim müdürlüklerince
duyurulur.
Adaylar, tercih sırasına göre devam etmek istedikleri program alanını
gösteren bir dilekçe ile telâfi eğitiminin yapılacağı kurum müdürlüğüne
başvuruda bulunurlar.
Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda; başvuranların yaşı en
küçükten başlanarak tercihleri ve diploma notları; kalfa ve ustalarda ise
alan/dalında en fazla çalışma süresi olandan başlanarak sıralama yapılır.
Genel lise mezunları ile kalfa ve ustalara ayrı ayrı kontenjan
ayrılabilir.
Süre ve plânlama
Madde 93- Telâfi eğitimi, alan/dalın teorik ve uygulamalı derslerinin
tamamını ve haftalık saat sayılarını kapsayacak şekilde plânlanır. Telâfi
eğitimi, tam gün tam yıl eğitim uygulamaları çerçevesinde yapılabilir.
Başvuru, kayıt-kabul ve eğitim süresi çalışma takviminde belirtilir.
Başarının değerlendirilmesi ve devam-devamsızlık
Madde 94? Başarının değerlendirilmesi ile devam-devamsızlıkta ?Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği? hükümleri
uygulanır. Ancak ortalama yükseltme sınavları yapılmaz. Sorumluluk
sınavları ise telâfi eğitim programı sonunda yapılır.
Öğrencilerin telâfi eğitiminde aldıkları derslere ait yıl sonu notları,
telâfi eğitiminde aldıkları notlardır.
Diploma düzenlenmesi
Madde 95? Telâfi eğitimini ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayanlara,
ilgili alan/dala ait meslekî ve teknik orta öğretim programı diploması
düzenlenir. Kalfa ve ustalarda staj çalışması aranmaz.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler
Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması
Madde 96- Kurumlarda; eğitim-öğretim, yönetim ve üretim etkinliklerinin
verimliliğini sağlamak, kurum-çevre, kurum-sektör iş birliğini
gerçekleştirmek, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin her türlü
desteğini almak ve yüksek öğretim kurumları ile iş birliği yapmak amacıyla
kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur;
Kurullar
Madde 97- Kurumlarda;
a) Öğretmenler kurulu,
b) Sınıf/şube öğretmenler kurulu,
c) Zümre/sınıf zümre öğretmenler kurulu,
d) Zümre başkanları kurulu,
e) Öğrenci kurulu,
f) Öğrenci disiplin/onur kurulu,
g) Diğer kurullar
oluşturulur.
Öğretmenler Kurulu
Madde 98- Öğretmenler kurulu, kurumun öğretmen, uzman ve eğitici personeli
ile kurumun özelliğine göre usta öğreticiler ve atölye teknisyenlerinden
oluşur. Gerektiğinde öğrenci temsilcisi ile koruma derneği ve aile birliği
temsilcileri de kurul toplantısına çağrılır.
Öğretmenler kurulunun başkanı müdürdür. Müdürün bulunmadığı zamanlarda
müdür başyardımcısı, onun da bulunmaması durumunda müdürün
görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanır. Öğretmenler
kurulu, ders yılı başlamadan bir hafta önce, dönem sonlarında, sınavlardan
önce ve müdürün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt
çoğunluğunun yazılı isteği ile de toplanır.
Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına
göre yürütülür. Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve
gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin
bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve
müdürün onayı ile uygulanır. Kurul toplantıları ders saatleri dışında
yapılır.
Öğretmenler kurulunda;
a) Atatürkçülük ile ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin
açıklamalar,
b) Eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
c) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için
alınacak önlemler,
d) Öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumlarının genel
olarak değerlendirilmesi,
e) Kurumda yapılacak üretim ve hizmet çalışmaları,
f) Yaygın meslekî ve teknik eğitim ile ilgili konular,
g) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,
h) Kurum-çevre ilişkileri,
ı) Kardeş okul uygulamaları,
i) Meslekî ve teknik eğitim fuarı çalışmaları,
j) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif etkinlikler ile defile, sergi, kermes ve yarışmalar,
k) Bakanlık emir ve genelgeleri,
l) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
m) Genel denetim sonuçları,
n) Müdürün gerekli gördüğü diğer konular
görüşülür.
Sınıf/şube öğretmenler kurulu
Madde 99- Sınıf/şube öğretmenler kurulu, aynı sınıf/şubede ders okutan
öğretmen, eğitici personel ve sınıf rehber öğretmeninden oluşur. Kurulun
başkanı, o sınıftan sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü
durumlarda kurula başkanlık eder.
Kurul, olağan toplantılarının ilk ikisini öğretmenler kurulu
toplantılarından sonra, sonuncusunu öğretmenler kurulu toplantısından önce
yapar. Gerektiğinde müdürün çağrısı ile de toplanır.
Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına
göre yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile
uygulanır. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
Sınıf/şube öğretmenler kurulunda;
a) Öğrencilerin başarı durumlarının incelenmesi ve başarıyı artırıcı
önlemlerin alınması,
b) Derslerin, öğretim programları ile uyumlu olarak yürütülmesi,
c) Eğitim kaynakları ile atölye, lâboratuvar ve diğer birimlerden nasıl
yararlanılacağının plânlanması,
d) Çevreden yararlanma ve iş birliğinin sağlanması,
e) Üretim etkinliklerinin eğitim-öğretimi destekleyecek şekilde
plânlanması,
f) Öğrenci ödev ve projeleri ile sınavların plânlaması,
g) İnceleme gezileri, beden eğitimi, spor ve izcilik etkinlikleri, halk
oyunları ve benzeri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi,
h) Kurumu tanıtıcı etkinliklerde bulunulması,
ı) Yıllık ve günlük plânlarda birlik ve beraberliğin sağlanması,
i) Meslekî ve teknik eğitim programlarına devam edenlerin başarı
durumlarına göre mesleğe, iş hayatına ve yüksek öğrenime
yönlendirilmeleri,
j) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
k) Müdürün gerekli gördüğü diğer konular
görüşülür.
Zümre/sınıf zümre öğretmenler kurulu
Madde 100- Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmen, uzman,
usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyeninden oluşur. Kurul,
ilk toplantısında o öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan
seçer.
Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına
göre yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra
öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
Zümre öğretmenler kurulunda;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de
dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların
geliştirilmesi,
c) Yıllık ve günlük plânların incelenmesi, diğer zümre plânları ile gezi,
gözlem, deney ve inceleme plânları arasında birlik sağlanması,
d) Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin izlenip
değerlendirilmesi,
e) Sınıf ve şube düzeyinde yapılacak toplantılarda eğitim-öğretim ve
öğrencilerle ilgili diğer konuların tartışılarak gerekli kararların
alınması,
f) Matematik ve fen dersleri ile atölye, lâboratuvar ve meslek dersleri
arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
g) Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması,
h) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi
konularında görüşmeler yapmak üzere her dönemde iki defa toplanır, alınan
kararlar müdürün onayına sunulur.
Sınıf zümre öğretmenler kurulu, aynı sınıfın şubelerinde aynı dersi okutan
öğretmenlerden oluşur ve çalışmalarını zümre öğretmenler kurulunun çalışma
esaslarına göre yürütür.
Zümre başkanları kurulu
Madde 101- Zümre başkanları kurulu, bölüm şefleri ve zümre başkanlarından
oluşur. Aile birliği ile koruma derneğinden birer temsilci de gözlemci
olarak bu kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan
seçilir.
Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve başkanın gerekli gördüğü
diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve öğretmenlere
duyurulur.
Zümre başkanları kurulunda;
a) Eğitim-öğretimin plânlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve
paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması,
b) Öğretim programlarında ve alan/dal derslerinde ortak hedeflere
ulaşılması,
c) Eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin
değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla
öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum
müdürlüğüne önerilmesi,
e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların
ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli
önlemlerin alınması,
f) Standart başarı testleriyle öğrencilerin genel başarı düzeylerinin
belirlenmesi,
g) Bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim
kapasitelerinin güçlendirilmesi,
h) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışı ile sosyal etkinliklere
katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi
gibi konular görüşülür, alınan kararlar doğrultusunda kurum yönetimine ve
ilgili kurullara görüş ve önerilerde bulunulur.
Öğrenci kurulu
Madde 102- Müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile kurum rehber
öğretmeni gözetiminde, her şube öğrencileri aralarından bir temsilci, şube
temsilcileri de her sınıftan iki öğrenci olmak üzere kurum öğrenci
kurulunu oluşturmak için sınıf temsilcilerini seçer. Şube ve sınıf
temsilcileri bir öğretim yılı için seçilir. Gerektiğinde şube ve sınıf
temsilcilerinin görevleri, seçildikleri usulde sona erdirilir ve yerine
aynı usûlle seçim yapılır.
Öğrenci kurulu, öğretim yılı başında toplanarak üyeleri arasından bir
başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve diğer kurullara katılacak
temsilcilerini seçer ve gündemindeki konuları görüşmek üzere ayda bir
toplanır. Yıllık çalışma programını hazırlar ve kurum yönetiminin
onayından sonra uygular. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.
Kurul gündemi, kurum rehber öğretmeninin koordinatörlüğünde hazırlanır ve
iki gün önceden ilgili müdür yardımcısı tarafından ilgililere duyurulur.
Öğrenci kurulu;
a) Öğrencilerin kurum ve çevreye uyumlarını sağlayacak önlemlerin
alınması,
b) Etkili bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması, eğitim-öğretim
kalitesinin artırılması,
c) Öğrenci sorunlarının belirlenmesi ve çözümü,
d) Eğitici kol başkanları ile iş birliği yaparak kurum ve eğitim
bölgesinde sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
e) Kurum-aile/veli arasında etkili iletişim ve iş birliğinin sağlanması
gibi konularda görüş ve önerileri yönetime ve ilgili kurullara bildirir.
Öğrenci temsilcisi, kurum yönetiminin gerekli gördüğü durumlarda
öğretmenler kurulu toplantısına katılır.
Öğrenci disiplin/onur kurulu
Madde 103? Kurumlarda öğrenci disiplin ve onur kurullarının kuruluş ve
işleyişinde, ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve
Disiplin Yönetmeliği? hükümleri uygulanır.
Diğer kurullar
Madde 104? Kurumlarda, ilgili mevzuatta yer alan diğer kurullar
oluşturulur.
Komisyonlar
Madde 105- Kurumlarda;
a) Satın alma komisyonu,
b) Muayene ve kabul komisyonu,
c) Sayım komisyonu,
d) Kıymet takdir komisyonu,
e) Kalite kontrol komisyonu,
f) Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu,
g) Sınav komisyonu,
h) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürütme komisyonu
oluşturulur.
Komisyonların oluşturulması ve çalışma esasları
Madde 106- Satın alma, muayene, kabul ve sayım, kıymet takdir ve kalite
kontrol komisyonları, ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulur ve
görevlerini yerine getirir.
Komisyon kararları kurum müdürlüğünce onaylanır.
Satın alma komisyonu
Madde 107- Satın alma komisyonu, ilgili müdür yardımcısının başkanlığında
öğretmenler kurulunca seçilen bölüm/atölye şefleri/öğretmenler ile
sayman/ayniyat mutemedi olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Mal ve hizmet
alımları bu komisyonca gerçekleştirilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-05/01/2005-25691) Okul ve kurumlardaki satın alma
iş ve işlemleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve
ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Muayene ve kabul komisyonu
Madde 108? Muayene ve kabul komisyonu, ?Muayene ve Kabul İşlerine Ait
Yönetmelik? hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür.
Sayım komisyonu
Madde 109? Sayım komisyonu, ?Ayniyat Yönetmeliği? hükümlerine göre kurulur
ve görevlerini yürütür.
Pansiyonu bulunan kurumlarda, pansiyonda görevli olan yönetici ve
öğretmenlerden biri de müdür tarafından bu komisyonda görevlendirilir.
Kıymet takdir komisyonu
Madde 110- Kıymet takdir komisyonu, bir müdür yardımcısının başkanlığında
takdiri yapılacak mal ve hizmetlerin özelliğine göre kurum müdürlüğünce
görevlendirilecek iki öğretmen ile ambar memuru veya bu görevi yürüten
memurdan oluşur. Gerekli durumlarda kurum dışından konunun uzmanı olan
kişiler de bu komisyona davet edilebilir.
Kalite kontrol komisyonu
Madde 111- Kurumda üretilen mal ve hizmetin istenilen kalite ve
standartlara uygun olup olmadığını kontrol etmek üzere müdürün uygun
göreceği şef ve öğretmenlerden üç kişilik bir komisyon oluşturulur.
İnceleme sonunda düzenlenen raporun bir örneği ürün ile birlikte ilgili
yere gönderilir.
Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu
Madde 112? Kurumlarda kontenjanların belirlenmesi, kayıt-kabul ve nakil
işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kayıtlar başlamadan
önce; müdürün başkanlığında müdür başyardımcısı, bir müdür yardımcısı,
bölüm şefi, rehber öğretmen ve aile birliğini temsil eden bir veliden
oluşan komisyon kurulur.
Bu komisyon, öğretim yılı süresince görevini sürdürür.
Sınav komisyonu
Madde 113- Kurumlarda sınav işlerini yürütmek amacıyla;
a) Örgün meslekî ve teknik eğitimde;
1) ?Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği?
hükümleri doğrultusunda sınav komisyonları,
2) İşletmelerde yapılan meslekî eğitimi, ders yılı sonunda değerlendirmek
üzere kurumun alan öğretmenleri, işletmenin usta öğretici veya eğitici
personeli ve il/ilçenin o meslek alanındaki işveren kuruluşu
temsilcilerinden yıl sonu beceri sınavı komisyonu,
3) Bakanlıkça belirlenen meslek alanlarına alınacak öğrencileri seçmek
üzere müdürün başkanlığında ilgili müdür yardımcısı, öğretim yılı sonunda
yapılan öğretmenler kurulunda seçilen ilgili alan, beden eğitimi ve
yabancı dil dersi öğretmenleri ile görevlendirilecek doktor ve sektör
temsilcisinden mülâkat/mülâkat ve kondisyon sınavı komisyonu,
b) Çıraklık eğitiminde müdürün başkanlığında;
1) İki meslek dersleri öğretmeni ile ustalık yeterliğine sahip meslek
odalarından ikişer, sanayi veya ticaret odalarından birer temsilciden,
kalfalık ve ustalık sınav komisyonları,
2) Genel bilgi derslerinde dersi okutan/okutabilecek en az iki öğretmenden
oluşacak sınav komisyon ya da komisyonları,
c) Yaygın meslekî ve teknik eğitimde;
1) Bazı alanlara alınacak kursiyerlerin yeteneklerini belirlemek üzere
müdürün başkanlığında ilgili bölüm/atölye şefi, alan öğretmeni ve
gerektiğinde atölye teknisyeni veya usta öğreticiden sınav komisyonları,
2) Olgunlaşma amaçlı yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarında
müdürün başkanlığında ilgili bölüm veya atölye şefi, iki alan öğretmeni ve
ustalık yeterliğine sahip meslek odalarının ikişer temsilcisinden bitirme
projesi değerlendirme komisyonu,
3) Kendi programında kurulması öngörülen ve müdürün başkanlığında bir
müdür yardımcısı, alan öğretmeni ve/veya usta öğreticiler ile uygun
görülecek diğer uzmanlardan sınav komisyonları
oluşturulur.
Çıraklık eğitiminde, aynı meslek alan/dalı sınavı için birden fazla sınav
komisyonu oluşturulabileceği gibi değişik meslek alan/dallarının genel
bilgi dersleri ile ortak okutulan meslek derslerinin sınavları tek
oturumda aynı sınav komisyonu tarafından yapılabilir. Meslek
kuruluşlarınca sınav komisyonunda görevlendirilenler, birbirini izleyen
altı sınav döneminde görev yaparlar. İlgili kuruluşlar, gerekli
gördüklerinde temsilcilerini değiştirebilirler.
Birden fazla kurumun bulunduğu illerde bir meslek dalında kalfalık ve
ustalık sınavına katılacakların sayısının en az 10 olması durumunda sınav
komisyonu oluşturulur. Sınava katılacakların sayısının 10 dan az olması
durumunda sınav, valilikçe belirlenen başka bir kurumda yapılır. Bu
durumdakilerin belgeleri, kayıtlarının bulunduğu kurum tarafından
düzenlenir.
Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu
Madde 114- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu
görevlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.
Kurumlarda oluşturulacak ekipler
Madde 115- Kurumlarda;
a) Gelişim yönetim ekibi,
b) Kalite geliştirme ekibi,
c) Sivil savunma ekipleri
oluşturulur.
Kurum gelişim-yönetim ekibi
Madde 116- Kurum gelişim-yönetim ekibi; katılımcı, uzlaşmacı, paylaşımcı
bir yönetim ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışı ile gelişim plânını
hazırlar, uygular ve gerekli iç ve dış koordinasyonu sağlar.
Ekibin üyeleri, müdürün başkanlığında;
a) Müdür başyardımcısı/bir müdür yardımcısı,
b) Öğretmen sayısına göre ikiden az, dörtten fazla olmamak üzere
öğretmenlerin kendi aralarından seçecekleri temsilciler,
c) Bölüm şefleri ile koordinatör öğretmenler arasından seçilecek iki
temsilci,
d) Sektör koordinatörü, program koordinatörü ve meslekî rehber,
e) Kurum rehber öğretmenleri,
f) Genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler sınıfı personelinden birer
temsilci,
g) Aile birliği başkanı veya temsilcisi,
h) Koruma derneği veya varsa vakıf başkanı veya temsilcisi,
ı) Öğrenci velilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci,
i) Zümre öğretmenler kurulu başkanları,
j) Kurumda en fazla üyeye sahip eğitim iş kolundaki sendikadan bir
temsilci,
k) Varsa, kurum mezunları derneğinden bir temsilci,
l) O yerleşim yerindeki meslek odaları ile beceri eğitimi ve staj
yapılan işletmelerden seçilen usta öğretici/eğitici personelden birer
temsilci,
m) Üniversite ve yüksekokul temsilcisi,
n) Öğrenci kurulunca seçilen üç öğrenci
üyeden oluşturulur.
Gelişim yönetim ekibinin seçimle gelen üyelerinin görev süresi bir yıldır.
Herhangi bir nedenle üyelikten ayrılanların yerine yenileri seçilir. Görev
süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.
Ekip, her yıl en geç şubat ayının sonuna kadar oluşturulur.
Kurum gelişim-yönetim ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 117- Kurum gelişim-yönetim ekibi;
a) Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda kurum
kültürünün ve politikalarının geliştirilmesi,
b) Eğitim-öğretim ve üretimin etkin, verimli ve güvenli olarak
yürütülmesinin sağlanması, sorunlara çözüm üretilmesi ve gerekli
görülenlerin ilgili makamlara duyurulması,
c) Ekonomik durumları iyi olmayan öğrenci/kursiyerlere yardım sağlayıcı
etkinliklerde bulunulması,
d) Mahallinde hazırlanan öğretim programlarının incelenmesi ve ilgililere
görüş bildirilmesi,
e) Kurumda düzenlenen çeşitli etkinlikler ve sektörle yapılan protokole
dayalı eğitim hizmeti satımları ile finans kaynaklarının yaratılması,
f) Bakanlıkça gönderilen ödenekler ile döner sermaye ve koruma derneği
gelirleri, bağışlar ve kurumca sağlanan finans kaynaklarının mevzuatına
uygun olarak ve kurumun gelişimini ön plânda tutarak harcanması için
yönetime önerilerde bulunulması,
g) Eğitim standartlarının geliştirilmesi, kurumun dışa açılımının ve
desteğinin sağlanması, mezunların izlenmesi ve istihdamları için gerekli
girişimlerde bulunulması,
h) Çalışma gruplarınca hazırlanan plân, program ve projelerin incelenip
değerlendirilmesi,
ı) Kuruma bağlı olarak hangi yerleşim biriminde/birimlerinde meslekî
eğitim kurslarının açılması konusunda görüş bildirilmesi,
i) Kapsama alınacak meslek alan/dalları ile ilgili önerilerde
bulunulması,
j) Kurumun yıllık gelişim plânının hazırlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve gelişim raporunun hazırlanarak Bakanlığa gönderilmesi
görevlerini yerine getirir.
Kurum gelişim-yönetim ekibinin toplanması ve çalışma esasları
Madde 118- Ekibin toplanması ve çalışma esasları:
a) Ekip, ilk toplantısını mart ayının içinde; ikinci ve üçüncü
toplantılarını ikinci dönem sonu ile öğretim yılı başında yapar. Ayrıca
müdürün gerekli gördüğü durumlar ile üye tam sayısının üçte birinin yazılı
isteği üzerine de toplanır. Olağan toplantılar ile müdürün gerekli gördüğü
durumlarda yapılan toplantının gündemi müdürlükçe; bunun dışındaki
toplantıların gündemi, toplantıyı isteyenler tarafından hazırlanarak
toplantıdan en az üç gün önce üyelere yazılı olarak duyurulur.
b) İlk toplantıda, önceki ekibin plânlama ve çalışmaları gözden
geçirilerek gelecek yıla ait gelişim plânı yapılır; gereksinim duyulan
alanlarda çalışma grupları oluşturularak görevler belirlenir, gündemdeki
diğer konular görüşülerek karara bağlanır.
c) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar, kurum müdürlüğü ve
diğer yetkililerce uygulamaya konulur.
d) Kurulun sekreterya görevi, kurum müdürlüğünce yürütülür.
Çalışma gruplarının oluşturulması
Madde 119- Kurum gelişim yönetim ekibince ilk toplantıda; yörenin eğitim
gereksinimlerini belirleme, öğretim programlarını hazırlama, meslek
danışma, ölçme ve değerlendirme, toplam kalite yönetimi ve diğer konularda
çalışmalar yapmak üzere en az üçer kişiden çalışma grupları oluşturulur.
Ekip üyeleri, gereksinim duyulduğunda çalışma gruplarında yer alabilir.
Kalite geliştirme ekibi
Madde 120? Kalite geliştirme ekibinin kuruluş ve işleyişi, ?Millî Eğitim
Bakanlığı Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi? hükümlerine göre
gerçekleştirilir.
Sivil savunma ekipleri
Madde 121? Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 7126 sayılı
Sivil Savunma Kanunu ve bu kanuna dayalı mevzuat hükümlerine göre
gerçekleştirilir.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgelerin Düzenlenmesi
Diploma
Madde 122? Meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olanlara,
bitirdikleri program türüne göre meslek lisesi, teknik lise, Anadolu
meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi diploması verilir.
Diplomaların düzenlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretim yılı, düzenleme tarihi, diploma tarihi ve diploma numarası
rakamla yazılır. Diploma tarihi ile düzenleme tarihi farklı olabilir.
b) Bilgiler, kısaltılmadan açık olarak yazılır.
c) Diploma numaraları, kurumun açılış tarihinden başlanarak sıra ile
verilir.
d) Diplomalar, müdür ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanır.
Müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda görevlendirilen öğretmence
imzalanır.
e) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenir ve
soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Soğuk damga,
diplomaların sağ üst kısmına yapılır.
f) Diplomalar harca tâbidir. Harçlar, makbuz karşılığında ödenir. Ancak
parasız yatılı olarak öğrenim görenlerin diplomaları harçtan muaf tutulur.

g) İlköğretim diplomaları, arkasına son öğrenim durumu yazılarak onaylı
bir örneği dosyasına konulduktan sonra mezunlara geri verilebilir.
h) Diploma, öğrenciye veya velisine imza karşılığında verilir. Dilekçeyle
istendiğinde iadeli taahhütlü olarak gönderilir.
ı) Diplomanın kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması
durumunda yenisi düzenlenmez.
Geçici mezuniyet belgesi
Madde 123? Diplomaları düzenlenememiş olanlara gerektiğinde geçici
mezuniyet belgesi verilir. Diploma verilirken bu belge geri alınır.
Tasdikname
Madde 124? Hangi nedenle olursa olsun kurumdan ayrılan öğrencilere üç
nüsha tasdikname düzenlenir. Aslı veliye veya reşit ise öğrenciye imza
karşılığı verilir ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Birer örneği
öğrenci dosyası ve yazışma dosyasına konur.
Tasdiknameye öğrencilerin kimlik bilgileri, ayrılış nedeni, okuma hakkını
kullanma durumu, gündüzlü-yatılı-burslu olup olmadıkları, alan/dal
dersleri, alan/dal seçmeli dersleri, seçmeli dersleri, yabancı dilleri ve
devamsızlık durumları yazılır. Yarıyıl bitmeden ayrılanların
tasdiknamelerine derslerden aldıkları puanlar yazılır.
Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en geç üç gün içinde düzenlenir,
ilgili müdür yardımcısı ve kurum müdürünce imzalanarak mühürlenir.
Tasdikname bilgileri, sınıf geçme, devam-devamsızlık, kütük ve tasdikname
defterleri ile öğrenci dosyasının ilgili bölümüne yazılır.
Öğrenim belgesi
Madde 125? Kurumdan ayrılan veya diploma alan her öğrenciye kimliğini,
öğrenimi süresince okuduğu dersleri, haftalık ders saatlerini ve
notlarını, diploma bilgilerini gösteren öğrenim belgesi verilir.
Öğrenci belgesi
Madde 126? Öğrencilere başvurmaları durumunda öğrenci belgesi verilir.
Öğrenim durum belgesi
Madde 127? Diplomasını kaybedenlere yazılı istekleri üzerine diploma
bilgilerini içeren öğrenim durum belgesi, tasdiknamesini kaybedenlere ise
onaylı tasdikname örneği verilir ve durum kütük defterine yazılır.
Öğrenim durum belgelerini ve tasdikname örneklerini iki defadan fazla
kaybedenlere bu belge verilmez. Ancak durumları, yazı ile ilgili kurum
veya kuruluşa bildirilir.
Diğer öğrenim belgeleri
Madde 128- Kurumlarda;
a) Meslekî ve teknik orta öğretim programlarına denk bir yaygın meslekî ve
teknik eğitim programının tüm modüllerini başarı ile bitirenlere meslekî
eğitimi tamamlama belgesi,
b) Ustalık belgesine sahip Bakanlıkça düzenlenen iş pedagojisi kurslarını
başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik belgesi,
c) Ustalık eğitimi sonucu veya Kanun gereği ustalık sınavına katılıp
başaranlar ile ustalık hakkını doğrudan kazananlara ustalık belgesi,
d) Çıraklık eğitimi sonucu veya Kanun gereği kalfalık sınavına katılıp
başaranlar ile kalfalık hakkını doğrudan kazananlara kalfalık belgesi,
e) Bakanlıkça seviyesi belirtilen programları başarı ile bitirenlere
sertifika,
f) Her tür ve seviyedeki yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarını
başarı ile tamamlayanlara bitirme belgesi
düzenlenir.
Kalfalık ve ustalık unvanlarının kullanılmadığı meslek dallarında, bu
unvanların hak ve yetkilerini taşıyan belge verilir. İlgili meslek
kuruluşlarının görüşü alınarak meslek standartlarına uygun belgelerde
kullanılacak unvan, Bakanlıkça belirlenir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları sonunda verilen belgelere,
pratik ve teorik eğitim süresi saat olarak yazılır. Belgelere fotoğraf
yapıştırılmaz. Belgelerini kaybedenlere yenisi verilmez, ancak belge
aldığına dair bir yazı verilir.
Belgeler soğuk damga ile damgalanır.
Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerinin düzenlenmesi
Madde 129? Kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerinin düzenlenmesine
ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir ve yayımlanır.
Sınıf geçme defteri
Madde 130? Her sınıf için örneğine uygun sınıf geçme defteri düzenlenir.
Sınıf geçme defteri, öğretim yılı sonunda kurumda saklanır.
Diploma defteri
Madde 131? Mezun olan öğrenciler için iki nüsha olarak düzenlenen diploma
defterinin bir örneği kurumda saklanır, diğeri ise millî eğitim
müdürlüğüne gönderilir.
Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgeler
Madde 132? Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgelerin örneği ile
düzenlenmelerine ilişkin açıklamalar, Bakanlıkça Tebliğler Dergisi'nde
yayımlanır ve kurumlarda bu örneklere uygun olan basılı evrak kullanılır.
Basılı evrakın temininde 2866 sayılı ?Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı
Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve Satılması
Hakkında Kanun?a ve buna dayalı olarak yapılan düzenlemelere uyulur.
Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgelerin düzenlenmesi
Madde 133?Defterlerin her sayfası numaralanır. Boş kalan kısımlar
çizilerek kapatılır, her sayfanın sağ üst köşesi mühürlenir ve son
sayfasına kaç sayfa olduğu yazılarak kurum müdürlüğünce onaylanır.
Defter, dosya, çizelge, form, sözleşme ve belgeler mürekkepli kalemle veya
bilgisayar ortamında düzenlenir. Bunlarda silinti ve kazıntı yapılmaz.
Sonradan görülen yanlışın üzeri okunabilecek şekilde tek çizgi ile
çizilerek doğrusu yazılır ve gerekli açıklama yapılıp kurum müdürünce
onaylanır. Bilgisayar ortamında düzenlenen belgelerin çıktıları alınarak
kurum müdürünce onaylanır ve bu kayıtlar CD veya diskete kopyalanarak
saklanır.
Diploma ve diploma defterinde yapılan bütün değişiklikler millî eğitim
müdürlüğüne bildirilir. Mahkeme kararı ile yapılan değişiklikler belge ve
defterlere işlenmez. Gerektiğinde mahkeme kararı belgelerle birlikte
gösterilir.
Nüfus cüzdanı olmayan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili belgeler
düzenlenirken, pasaport veya oturma belgelerindeki bilgiler esas alınır.
Defterler ve dosyalar koruma altında bulundurulur. İlgililer, denetleme
yetkisi olanlar ile sayım komisyonlarından başkasına gösterilmez.
Tutulan defterler, il millî eğitim müdürlüğünden izin alınmadıkça
değiştirilemez, değiştirilen eski defterler ile cetveller ve dosyalar
arşivde, Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine göre saklanır.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bina, Tesis ve Konutlar
Kurum binası
Madde 134? Meslekî ve teknik öğretim öğrenci/kursiyerlerinin yaş ve
gelişim durumlarına, yerleşim alanının gereksinimine göre projelerine
uygun binalar yapılır. Binalarda; derslik, atölye, lâboratuvar, yönetim,
araç-gereç, resim ve müzik odaları, konferans salonu, öğretmenler odası,
kütüphane gibi yerler bulunur. Spor salonu, çok amaçlı salon, spor ve oyun
alanları kurumun amaçlarına göre düzenlenir. Bina ve eklentilerinin
yeterli olması durumunda, gereksinime göre çağın gerektirdiği hobi
alanları, internet odaları ve sosyal etkinlik ortamları düzenlenir ve
bilimsel ve teknolojik araç-gereçle donatılır.
Koridorlarda, Bakanlıkça tavsiye edilmiş Türk büyüklerine ait resimler ile
Türk Tarihi ve kültürüne ait levhalar, eğitici ve sanat değeri olan
resimler, duvar gazetesi ile öğrencilerin diğer etkinliklerinin
sergileneceği panolar bulundurulur.
Türk Bayrağı ve Atatürk köşesi
Madde 135- Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve
kullanılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Kurumlarda, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en
uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden belli
yükseklikte hazırlanan bir kaide üzerine Atatürk'ün büstü konulur.
Atatürk'ün fotoğrafı, ayaklı kaidede Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde
madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk'ün eğitimle ilgili özdeyişleri ile
kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir.
Derslikler
Madde 136? Derslikler, derslerin özelliklerine göre düzenlenebilir.
Öğrenci/kursiyer sayısı, yaş ve gelişim durumları dikkate alınarak
donatımları yapılır.
Dersliklerde, yazı tahtasının üst kısmına çerçeveli Atatürk resmî, Atatürk
resmînin sağına İstiklâl Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi
asılır. Türkiye haritası ile demirbaş eşya listesi bulundurulur.
Hizmet odaları
Madde 137? Kurumda; müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları,
bölüm-atölye-lâboratuvar ve koordinatör şefler, öğretmen, memur ve diğer
personel için uygun odalar ayrılır. Bu odalar, hizmetin gerektirdiği
şekilde aşırılığa kaçılmadan ve standardına göre donatılır.
Atölye ve lâboratuvarlar
Madde 138? Alan/dal ve derslerin özelliklerine göre kurumlarda, atölye ve
lâboratuvar kurulur ve eğitim-öğretime hazır bulundurulur. Bu birimler,
özel eğitimi gerektiren öğrenci/kursiyerlerin de yararlanabilecekleri
şekilde düzenlenir. Atölyelerde bulunması gerekli araç-gereç ile makine ve
teçhizata ait donatım listeleri Bakanlıkça belirlenir.
Kütüphane
Madde 139? Kitaplık ve kütüphane, ?Millî Eğitim Bakanlığı Okul
Kütüphaneleri Yönetmeliği? ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir ve
işletilir.
Uygulama sınıfı ve çocuk kulübü
Madde 140- Kurumların bünyesinde gereksinim duyulması durumunda, ilgili
programın uygulama yeri olarak 3-6 yaş grubu için uygulama sınıfları, 6-12
yaş grubu için de çocuk kulüpleri Bakanlık onayı ile oluşturulabilir. Bu
birimlerin çalışmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Spor alanları, araç-gereci ve spor tesislerinin kullanımı
Madde 141? Spor alanı, spor salonu ve çok amaçlı salonu bulunan kurumlarda
bu yerler, beden eğitimi dersleri ile her tür sosyal, kültürel ve sportif
etkinlikler için kullanıma hazır durumda bulundurulur.
Spor salonu, çok sayıda öğrenci/kursiyerin aynı anda değişik spor
etkinliklerini yapabilecekleri şekilde plânlanır. Spor salonu bulunmayan
kurumların bahçeleri de aynı amaçla düzenlenir.
Beden eğitimi ve spor programının gerektirdiği spor malzemesiyle bu
konudaki kitap ve dokümanlar, yönetimce sağlanarak spor odasında hazır
bulundurulur. Spor alanı, spor salonu ve soyunma odalarının temizliği,
korunması, bakım ve onarımı için gerekli önlemler alınır.
Spor alanları ve spor salonlarının çevrenin spor gereksinimlerini de
karşılayabilecek şekilde kullanılması için gerekli çalışmalar yapılır.
Kurum yönetimi, eğitim bölgesi koordinatör müdürü ile iş birliği yaparak
spor alanı ve salonu bulunmayan kurumların çevredeki diğer kurum, okul,
kurum ve kuruluşlara ait spor tesislerinden yararlanabilmesi için gerekli
girişimlerde bulunur.
Spor tesislerinin kullanımıyla ilgili açıklamalar, görülebilecek yerlere
asılır. Tesislerin korunması ile ilgili güvenlik önlemleri alınır,
işletilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Resim ve müzik derslikleri
Madde 142? Kurumlarda resim ve müzik derslikleri oluşturulur.
Resim dersliğinin, binanın kuzey veya kuzey batı yönünde düzenlenmesine ve
bir öğrenci/kursiyere 2 m2 alan düşmesine özen gösterilir.
Müzik dersliği diğer dersliklerden daha uzak bir yerde ve anfi şeklinde
plânlanır, müzik aletleri için oda veya bir bölüm ayrılır.
Dersliklerde standartlara uygun araç-gereç bulundurulur.
Arşiv
Madde 143? Arşiv hizmetleri ilgili mevzuata göre yürütülür.
Pansiyon
Madde 144? Pansiyonlarla ilgili iş ve işlemler, ?Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği? hükümlerine göre yürütülür.
Pansiyon binalarında:
a) Koltuk, kanepe, televizyon ve benzeri donanımla oluşturulacak dinlenme
köşelerinde ev ortamının sağlanmasına özen gösterilir. Bu ortamlarda
buzdolabı, çay seti gibi araç-gereç bulundurularak öğrencilerin yiyecek ve
içecek gereksinimini karşılayabilecek önlemler alınır.
b) Öğrenci/kursiyerlerin derslerine çalışabilecekleri, gerekli
araç-gereçle donatılmış etüt odaları oluşturulur.
c) Öğrenci/kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri çeşitli
ilgi alanlarına yönelik bireysel veya grup etkinliklerinde
bulunabilecekleri bilgisayar, video, çeşitli spor araçlarının bulunduğu
salon ve odalar ile görme engelli öğrenciler için teyp kullanabilecekleri
ve braille daktilo ile yazarak çalışabilecekleri odalar düzenlenir.
d) Gerekli araç-gereçle donatılmış yeterli sayıda ütü odası bulundurulur.
e) Öğrenci/kursiyerlerin kullanacakları banyo, tuvalet ve çamaşırhanenin
yatakhane ile aynı binada olmasına özen gösterilir. Çamaşırhanelerde
yeterli sayıda ev tipi otomatik çamaşır ve kurutma makineleri
bulundurulur.
Yatakhane
Madde 145? Yatakhaneler bir öğrenci/kursiyer için en az 4 m2 alan düşecek
şekilde plânlanır.
Yatakhanelerde; yeterli sayıda karyola ve etajer, yatak, yastık, battaniye
ve nevresim takımı, kişisel eşya dolabı, duyuru panosu,
öğrenci/kursiyerlerin fotoğraf ve kimliklerini belirleyen yatakhane plânı,
fotoğraflı kimlik kartı, yangın talimatı, masa, sandalye, saat, ders
araç-gereci için dolap, çağırmalı ankesörlü telefon ile acil durumlarda
aranılacak telefon numaralarını gösteren çizelge bulundurulur.
Yemekhane
Madde 146? Pansiyonda yemekhane oluşturulması zorunludur. Pansiyonu
bulunmayan kurumların fiziksel durumu da dikkate alınarak gerektiğinde
yemekhane düzenlenebilir ve donatımı standartlara uygun olarak yapılır.
Yemekhanede yemek salonu, kiler, malzeme deposu, bulaşık yıkama yeri,
soğuk hava deposu, içme ve kullanma suyu ile yedek su deposu, yeterli
sayıda tuvalet ve lâvabo gibi yerlerin bulunması zorunludur.
Yemekhane hizmetlerinde sorumluluk, kurum müdürünce bir müdür yardımcısına
verilir. Yemekhanede nöbetçi öğretmen ve yeterli sayıda nöbetçi
öğrenci/kursiyer görevlendirilir. Mutfakta görevlendirilecek personelin
periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi yönetimce izlenir.
Yemekhanelerin sürekli olarak temiz, bakımlı ve düzenli bulundurulmasına
özen gösterilir.
Revir
Madde 147- Yatılı ve pansiyonlu okullarda pansiyon binasının uygun bir
yerinde revir düzenlenir.
Revirde; çerçeveli Atatürk resmi, çalışma masası ve koltuğu, telefon, ilk
yardım dolabı, hasta muayene masası, pansuman masası, hasta yatağı, sedye,
vestiyer, komodin, soyunma odası veya paravan, ecza dolabı, çöp kutusu ve
sandalye bulundurulur. Ayrıca karantina bölümü oluşturulur.
Kantin
Madde 148? Kantinin kurulması, işletme ve denetimi ilgili mevzuat ve
emirlere göre yürütülür.
Gıda üretimi, beslenme, ticaret, turizm ve benzeri bölüm ve atölyeleri
bulunan kurumlarda döner sermaye bulunması durumunda kantin, kurumun
uygulama birimi olarak değerlendirilir. Bu durumdaki kurumlarda birinci
fıkra hükmü uygulanmaz.
Kooperatif
Madde 149? Kurum kooperatifi, Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana
Sözleşmesi hükümlerine göre kurulur ve işletilir.
Konutlar
Madde 150? Kurum konutlarıyla ilgili iş ve işlemler, Kamu Konutları
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Diğer Hususlar
Haftalık ders programı
Madde 151? Yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ve ücretli
okutacakları derslerin dağılımını gösteren haftalık ders programı, öğretim
yılı başında yönetimce hazırlanır ve yazılı olarak verilir.
Haftalık ders programı düzenlenirken:
a) Kurumun fizikî koşulları ile pedagojik esaslar göz önünde
bulundurulur.
b) Dersler, özellikleri dikkate alınarak üst üste veya haftanın belirli
günlerinde okutulacak şekilde plânlanır.
c) Teorik ve uygulamalı derslerin aynı güne konulması durumunda, teorik
derslerin öğleden önceye, uygulamalı derslerin ise öğleden sonraya
konulmasına özen gösterilir.
d) Uygulamalı meslek dersleri, olanaklar ölçüsünde birbirini izleyecek
şekilde plânlanır.
Yıllık ders plânı
Madde 152- Zümre öğretmenleri, ders yılı başında programdaki konuların yer
aldığı bir plân hazırlayarak müdüre onaylatırlar. Gerektiğinde yıllık ders
plânında zümre öğretmenlerinin önerileriyle yapılacak değişiklikler
müdürün onayına sunularak uygulanır.
Yıllık ders plânı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacak esaslar:
a) Yıllık ders plânının hazırlanmasında ilgili dersin öğretim programı
esas alınır.
b) Yıllık ders plânında yıllık çalışma takvimi, konular, amaçlar,
uygulama, gezi-gözlem, eğitim aracı ve eğitim ortamı, kaynak, yöntem,
yazılı yoklama, tören, belirli gün ve haftalar, ödev ve projeler gibi
hususlar dikkate alınarak konular aylar ve haftalara bölünür.
c) Onaylanan yıllık ders plânının aslı öğretmene verilir. Bir örneği ise
yönetimce saklanır. Öğretmen, yıllık ders plânını yanında bulundurur.
Günlük ders plânı
Madde 153? Öğretmenler, derse girmeden önce yıllık ders plânını esas
alarak günlük ders plânı yaparlar.
Günlük ders plânı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulacak esaslar:
a) Plân kısa, öz ve amaca uygun olacak şekilde hazırlanır. Konu, süre ve
uygulamada gerektiğinde değişiklikler yapılabilir. İstendiğinde, okul
müdürü ve denetime yetkili kişilerce görülebilir.
b) Plânın belli formlara göre hazırlanması zorunlu değildir. Deftere veya
dosya kâğıdına yapılması yeterlidir. Öğretmenlerin derse hazırlık notları
da günlük plân olarak kabul edilir.
c) Konu, konunun amaçları, işleneceği gün, saat ve süre, uygulanacak
yöntem ve teknikler, başvurulacak kaynaklar ile kullanılacak araç-gereç,
varsa konu ile ilgili deney, proje, gezi, gözlem, uygulama ve benzeri
çalışmalar ve değerlendirme yöntemi plânda belirtilir.
Aynı sınıfın değişik şubelerinde aynı dersi okutan öğretmen, bir sınıf
için yaptığı plândan diğer sınıflarda da yararlanabilir. Ancak bu plânı
uygularken sınıfların seviyelerini göz önünde bulundurur, gerektiğinde
plân üzerinde bazı değişiklikler yapar.
Rehberlik
Madde 154? Rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla psikolojik danışma ve
rehberlik servisi oluşturulur ve gerekli araç-gereç kullanıma hazır
bulundurulur.
Rehberlik hizmetleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre yürütülür.
Eğitici çalışmalar
Madde 155- Kurumlardaki eğitici çalışmalar, ilgili mevzuat hükümlerine
göre yürütülür. Yaygın meslekî ve teknik eğitimde yürütülen eğitici
çalışmalara kursiyer olmayanların da katılımına olanak sağlanır.
Öğrenci/kursiyerlerin ders dışı zamanlarında bireysel yeteneklerini
geliştirici, katılımcı ve demokratik eğitim ortamını destekleyici kurum
içi ve kurumlar arası sportif etkinlikler düzenlenir. Bu etkinliklere
diğer öğrenci/kursiyerlerin de seyirci olarak katılmaları için kurum
yönetimince gerekli önlemler alınır.
Kültürel ve sosyal etkinlikler
Madde 156- Kurslarda öğretim dönemi içinde veya sonunda il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünden izin alınarak programlara ilişkin seminer, sergi,
defile, gezi, inceleme ve benzeri etkinlikler düzenlenebilir.
Ders kitabı, diğer araç-gereç
Madde 157? Ders kitapları Bakanlıkça belirlenir ve Tebliğler Dergisi'nde
yayımlanır. Bakanlıkça belirlenmeyen kitap ve eğitim araçları kurumlarda
kullanılmaz.
Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi ve kuruluşlarca hazırlanan
kitap ve eğitim aracından Bakanlıkça tavsiye edilmeyenler öğrencilere
aldırılmaz.
Ders kitaplarının seçiminde, ?Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları
Yönetmeliği? hükümlerine uyulur.
Disiplin
Madde 158- Kurumlarda öğrencilerin ödül ve disiplin işlerinde, ?Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği? ile
?Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrencilerin Ödüllendirilmesi
Hakkında Yönerge? hükümleri uygulanır.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde kursiyerler, kurumun ve iş yerinin
kurallarına uymak zorundadırlar. Uyarılara rağmen kurallara uymayan
kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.
Kılık-kıyafet
Madde 159- Kurumlarda, ?Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara
Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin
Yönetmelik? hükümleri uygulanır.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde kursiyerler ile çıraklık eğitiminde
Kanun'a göre öğrencilik haklarından yararlanmayıp dışarıdan sınavlara
girenlerin kılık-kıyafetinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk
esastır.
Çalışma takvimi
Madde 160- Kurumlarda, öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders
kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Bu tarihler ile uygulanacak
programların özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanacak çalışma
takvimi, millî eğitim müdürlüklerince düzenlenir ve valilik onayı ile
yürürlüğe konur.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde yerel özellikler dikkate alınır. Tam gün
tam yıl eğitim yapılan kurumlar ile yaygın meslekî ve teknik eğitimde
kursiyerlerin ve öğretmen/usta öğreticilerin istekli olması durumunda
kurslara yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edilebilir.
Çalışma ve ders/kurs süresi
Madde 161- Kurumda yapılan meslekî eğitimde ders saati, işletmede yapılan
beceri eğitiminde ise çalışma saati esas alınır. Buna göre bir ders/kurs
saati 40 dakika, dinlenme süresi ise en az 5 dakikadır. Gerektiğinde
atölye ve lâboratuvar uygulamaları ile zümre öğretmenler kurulunun
kararıyla özelliğine göre bazı derslerde blok ders yapılabilir. Ancak her
blok ders, iki ders saati süresini geçemez.
Derslerin başlama ve bitiş saatleri, il/ilçe millî eğitim müdürü veya
ilgili müdür yardımcısı ya da şube müdürünün başkanlığında eğitim bölgesi
danışma kurulu ile yapılan toplantıda okulların özellikleri ve uygulanan
programlar dikkate alınarak belirlenir.
İşletmelerdeki meslekî eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak bu eğitim,
sektörün ve program türünün özelliği ile iklim koşulları ve yılın belli
zamanlarında çalışan işletmeler dikkate alınarak, il meslekî eğitim
kurulunun kararı ile saat 24.00'ü geçmemek üzere gece de yapılabilir
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde haftalık çalışma süresi, dört saatten az
olmayacak şekilde kursun özelliğine göre düzenlenir.
Sınıf/grup oluşturma
Madde 162- Kurumun öğretmen sayısı, derslik, atölye, lâboratuvar ve
donatımı dikkate alınarak bir şubede öğrenci/kursiyer sayısının 30 olması
esastır.
Örgün eğitimde kayıt yaptıran öğrenci sayısı 12'den az olan programlarda
sınıf oluşturulmaz. Bu öğrenciler, ilgi ve istekleri dikkate alınarak
diğer programlara yönlendirilir.
Çıraklık ve yaygın meslekî ve teknik eğitimde bir programın açılabilmesi
için en az 12 kişilik grubun oluşması gerekir. Öğrenci/kursiyer sayısı 8
in altına düşmesi durumunda il/ilçe millî eğitim müdürünün teklifi, mülkî
amirin onayı ile eğitime devam edilebilir.
Ancak, yaygın meslekî ve teknik eğitimde; engelliler, koruma altındaki
çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, hastahanede yatan kişiler, tutuklu ve
hükümlülere yönelik kurslar ile unutulmaya yüz tutmuş sanatların
yaşatılmasına yönelik açılacak kurslarda kursiyer sayısı dikkate alınmaz.
Kurumların döner sermaye işletmelerine bağlı olarak ücretle açacakları
kurslarda grup oluşturma zorunluluğu aranmaz.
Müdürlükçe bir meslek dalında kaydedilen çırakların sınıf oluşturacak
sayıda olmaması ya da eğitimin çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle
yapılamaması durumunda, eğitime alınamayan çırakların kayıtları, eğitim ve
ulaşım olanağı bulunan en yakın kuruma nakledilir. Bu konuda, gerektiğinde
il meslekî eğitim kurulunca gerekli plânlama yapılır.
Bu çırakların durumu ve meslek dallarına göre sayısı, ilgili müdürlükçe
öğretim yılı başlamadan önce il meslekî eğitim kurulunun sekreterya
görevini yürüten müdürlüğe bildirilir. İl meslekî eğitim kurulunca başka
bir kuruma nakledilemeyeceklerine karar alınan çırakların meslek
alanındaki ortak ve dal derslerinin eğitimi, birleştirilmiş sınıflarda
yoğunlaştırılmış olarak yapılabilir. Birleştirilmiş sınıflarda da eğitime
alınamayan çıraklar, pratik eğitim süresini tamamladıklarını
belgelendirmeleri durumunda kalfalık sınavlarına alınırlar.
Teknik orta öğretim programı öğrencilerine meslekî orta öğretim diploması
verilmesi
Madde 163- Sorumlu dersi olmaksızın on ikinci sınıfa geçen teknik orta
öğretim programı öğrencileri, meslekî orta öğretim diploması almaya hak
kazanırlar. Düzenlenecek diplomaların bölüm hanesine Bakanlıkça belirtilen
meslek alan/dalı yazılır. Bu öğrencilerden isteyenlerin 160 saatlik staj
çalışmasını tamamlamış olmaları durumunda diplomaları, öğrencisi oldukları
kurum müdürlüğünce düzenlenir ve öğrenim belgesiyle birlikte kendilerine
verilir. On ikinci sınıfa devam etmek isteyenlerin diplomaları geri
alınarak yeniden kuruma kayıtları yapılır. Bunlara, teknik orta öğretim
programını bitirdiklerinde meslekî orta öğretim diplomaları geri verilmez.

Modül programları bitirenler
Madde 164? Bakanlıkça, örgün meslekî ve teknik orta öğretim programlarına
denkliği kabul edilen bir yaygın meslekî ve teknik eğitim programının
alan/dalının tüm modüllerini tamamlayanlara, ilgili alan/dalın meslekî
eğitimini tamamlama belgesi verilir. Bunlardan lise mezunu olanlara ilgili
alan/dala ait meslekî orta öğretim diploması ilgili mevzuat hükümlerine
göre düzenlenir. Bu diplomanın hangi kurumca verileceği il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince belirlenir.
Yoğunlaştırılmış program
Madde 165? Öğretmenin rapor alması, izinli olması, göreve geç başlaması,
dönem bitmeden ayrılması gibi nedenlerden dolayı işlenmeyen konular ile
doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hâl ve benzeri durumlarda mülkî
amir ve ilgili kurumların kararı ile tatil edilen sürelerde yapılamayan
dersler, yoğunlaştırılmış programlar ile tamamlanır ve ders yılının
uzatılması yoluna gidilmez. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısının
dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olmaması
esastır.
Kurum-aile birliği, koruma derneği ve vakıflar
Madde 166? Kurum-aile birliği, koruma derneği ve vakıflar, ilgili mevzuat
hükümlerine göre kurulur ve çalışmalarını yürütür.
Kurum-çevre ilişkileri
Madde 167? Eğitim-öğretim etkinliklerinde kurum-çevre ilişkilerine önem
verilir.
Yönetim; basılı, görsel ve işitsel iletişim araçlarıyla kurumu tanıtır,
öğretmen, öğrenci, veli ve kamuoyunu çalışmalar konusunda bilgilendirir ve
amaçların gerçekleşmesi için yönlendirir.
Yönetici, öğretmen ve diğer personel; kurum-çevre ilişkilerinde tutarlı,
duyarlı, ölçülü, sevgi ve saygıya dayalı bir anlayış sergilerler.
Hizmet içi eğitim
Madde 168? Kurumlarda yapılacak hizmet içi eğitim etkinlikleri, ?Millî
Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği? hükümlerine göre
yürütülür.
Zararlı alışkanlıklardan korunma
Madde 169- Öğrenci/kursiyerlerin, her türlü zararlı alışkanlıklardan
korunması esastır. Bu konuda, kurum yönetimince, öğretmen, veli ve çevre
ile iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır.
Tabelâlar
Madde 170? Kuruma ait bina ve tesislerin tabelâları, ?Millî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Tabelâları Yönetmeliği? hükümlerine
göre düzenlenir.
Olgunlaşma programlarında üretim plânlaması ve uygulaması
Madde 171-Olgunlaşma programlarının uygulandığı kurumlarda; üretim,
araştırma, danışmanlık, seminer gibi çalışmalar, bölgesel gereksinime göre
döner sermaye kapsamında plânlanır ve yürütülür.
Kurumda, alan/dallara ait üretim atölyelerinin oluşturulması esastır.
Araştırma, tanıtım ve pazarlama bölüm şeflikleri ile koordineli olarak
çalışacak olan üretim atölyelerinde; üretim için hazırlanan örnek tiplere
(prototiplere) uygun seri üretim yapılır; ayrıca siparişe yönelik ürünler
ile sanatsal nitelik taşıyan ürünler hazırlanır.
Müdürlükçe, üretim atölyelerinde, atölye şefinin başkanlığında yeterli
sayıda alan öğretmeni, usta öğretici ve teknisyen görevlendirilir.
Meslek alan/dallarından birinin eğitimini başarıyla tamamlayanlar,
istediklerinde, öğretmenler kurulunca belirlenecek kontenjanlar esas
alınarak, ilgili mesleğin üretim atölyesinde döner sermaye hükümleri
doğrultusunda çalışmalarına devam edebilirler.
Sağlık hizmetleri
Madde 172? Öğrencilerin sağlık işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
a) Sosyal güvencesi olan veya velisi adına tedavi olanağı bulunanların
sevkleri ilgili kurumca yapılır.
b) Sosyal güvencesi bulunmayanların sevkleri, tedavi giderlerinin
karşılanmayacağı belirtilerek kurum müdürlüğünce öncelikle birinci basamak
tedavi kurumlarına yapılır.
c) Parasız yatılı öğrencilerin sağlık hizmetleri, ilgili mevzuat
hükümlerine göre yürütülür.
Ayrıca öğrenciler, kendi istekleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarına
başvurarak tedavilerini yaptırabilirler.
Kimlik-paso
Madde 173? Öğrenciler ve en az bir yıl süreli yaygın meslekî ve teknik
eğitim programlarına devam eden kursiyerlere, kurum müdürlüğünce öğrenci
kimlik belgesi verilir. Kimlik ve paso ile ilgili giderler,
öğrenci/kursiyerler ve veliler tarafından karşılanır. Paso ile ilgili iş
ve işlemler, yerel yönetimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.
Yarım yatılılık
Madde 174? Sınıf rehber öğretmenlerince ekonomik durumlarının yetersiz
olduğu belirlenen öğrencilere yardımcı olmak amacıyla genel bütçeden
karşılanan ödenekle yarım yatılı kadrosundan öğle yemeği verilir.
Öğrencilere verilen yemeklerden müdür, nöbetçi müdür yardımcıları,
yemekhanede nöbetçi öğretmenler, aşçı ve aşçıya yardım eden hizmetliler
ücretsiz olarak yararlanırlar.
Kurumun öğretmen ve diğer personeli ile öğrencilerden isteyenler, her gün
için yarım yatılı öğrenci tabelâsına göre günlük ücreti ödemek koşuluyla
öğle yemeğinden yararlanabilirler.
Yemek ücretleri her ayın başında peşin alınır. Yemek ücreti vermiş
olanlara, yenilmeyen öğünler için paraları geri verilmez veya ertesi aya
devredilmez. Ancak kurum, bir hafta veya daha fazla süreyle tatil edilirse
bu günlere ait alınan ücret bir sonraki ayın hesabına aktarılır.
Bakanlık müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile diğer eğitim
kurumlarından gelen öğretmen ve öğrenci grupları, ücretini ödemek kaydıyla
yemeklerden yararlanabilirler.
Pansiyonu bulunan kurumlarda yarım yatılılık ödeneklerinden alınan
malzeme, pansiyon ambarına devredilir ve bir ambar defteri tutulur.
Öğrenci/kursiyer nöbetleri
Madde 175? Öğrenci/kursiyerlere nöbet görevi verilebilir. Nöbet yerleri,
nöbetin başlama ve bitiş saatleri ile nöbetçi öğrenci/kursiyerlerin
görevleri yönetimce belirlenir.
Nöbetçiler, nöbetçi öğretmen veya müdür yardımcısına bilgi vermek
koşuluyla yazılı ve uygulamalı sınava girerler. Öğrenci/kursiyerlerin
nöbet tuttukları günler devamsızlıktan sayılmaz.
Evci çıkma
Madde 176? Yatılı öğrencilere, velilerinin yazılı isteği üzerine müdür
veya pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı evci çıkma izni verebilir. Bu
izin için bir belge düzenlenir.
Tatiller ve süreleri
Madde 177? Tatiller ve süreleri ilgili mevzuatına göre yürütülür.
BEŞİNCİ KISIM
Kurumda ve İşletmelerde Meslekî Eğitim
BİRİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin Belirlenmesi, İşletme Belirleme Komisyonlarının
Kuruluş ve Görevleri ile Sözleşme İmzalanması
İşletmelerin belirlenmesi
Madde 178- Kapsama alınan il ve mesleklerde, işletmelerde meslekî eğitim
uygulaması yaptırmakla yükümlü olan işletmelerin listesi, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince şubat ayı içinde il
meslekî eğitim kuruluna bildirilir.
İşletmelerdeki personel sayısının belirlenmesinde her yılın ocak ayı, yaz
mevsiminde faaliyet gösteren işletmelerde ise temmuz ayı verileri esas
alınır.
İşletmelerde eğitim görecek öğrenci sayısının belirlenmesinde;
a) Vardiya usulü faaliyet gösteren işletmelerde gündüz vardiyasında,
b) Mevsimlik olarak faaliyet gösteren işletmelerde faaliyet gösterdiği
mevsimde
çalışan personel sayısı esas alınır.
İl meslekî eğitim kurulu, listelerin bir örneğini işletmelerin
belirlenmesi için kurulacak komisyon çalışmalarında kullanılmak üzere
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderir.
Meslekî eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin eğitime uygunluğu ile
meslekî eğitim görecek öğrenci sayılarının belirlenmesi, il meslekî eğitim
kurulu kararı ile il/ilçelerde kurulacak işletme belirleme komisyonları
tarafından yapılır. Komisyon/ komisyonların düzenleyecekleri raporların
bir örneği, bilgi için il meslekî eğitim kuruluna gönderilir.
İldeki işletmelerde meslekî eğitim yapılmasına gereksinim duyulan yeni
meslek alan/dalları; il meslekî eğitim kurulu tarafından belirlenerek
karara bağlanır ve Bakanlığa önerilir.
Meslekî eğitim yapılacak Türk silahlı kuvvetlerine bağlı işletmeler,
Bakanlık ve Millî Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir.
İşletme belirleme komisyonlarının kuruluşu
Madde 179- İl/ilçelerde kurulacak işletme belirleme komisyon/komisyonları,
meslekî eğitimden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube
müdürünün başkanlığında;
a) İlgili alanda eğitim veren kurumların koordinatör müdür yardımcıları,
sektör koordinatör şefi ile birer meslek alanı öğretmeni,
b) İlgili meslek alanını temsil eden odalardan katılacak bir temsilci,
c) Türkiye İş Kurumu temsilcisinden
oluşur.
İşletme belirleme komisyonlarının görevleri
Madde 180- Komisyonlar:
a) İl/ilçelerde meslekî eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin eğitime
uygunluğunu;
1) İşletmede öğretim programına uygun üretim ve hizmet yapılması,
2) Öğretim programının en az % 80 inin uygulanmasını sağlayacak donanıma
sahip olması,
3) Kanun gereğince 10 veya daha fazla öğrenciye meslekî eğitim yaptıracak
işletmelerde eğitim biriminin bulunması,
4) Meslek alan/dallarında görevlendirilecek usta öğretici/eğitici
personelin bulunması,
5) Öğrencilerin giyinme, soyunma, temizlik ve sosyal gereksinimleri için
uygun yerlerin bulunması,
6) İşletmelerdeki meslekî eğitim uygulamasının il sınırları dışında
yapılmasını gerektiren programlarda öğrenim gören öğrencilerin, konaklama
ve yemek gereksinimlerinin ilgili işletme tarafından karşılanması,
7) Önceki ders yılında bu işletmede meslekî eğitim uygulanmış ise eğitimin
Bakanlıkça belirlenen esas ve usullere uygun olarak yapılmış olması
gibi ölçütleri göz önünde bulundurarak belirler.
b) İşletmede meslekî eğitim görecek toplam öğrenci sayısını belirler,
uyguladıkları programlara göre kurumlara dağılımını yapar.
c) İşletmelerin meslekî eğitime uygunluğunun belirlenmesi ile ilgili
önerileri içeren raporu hazırlar.
a) Ders yılı sonunda işletmelerde yapılan meslekî eğitimi değerlendirir
ve gelecek ders yılına ilişkin önerileri hazırlar.
Komisyonlar, işletmelerin eğitime uygunlukları ile gönderilecek öğrenci
sayılarının meslek alan/dallarına göre belirlenmesini her yıl turizm
sektörü için şubat, diğer sektörler için mayıs ayı içinde yapar. İl/ilçe
millî eğitim müdürlükleri, komisyon raporları doğrultusunda hangi
işletmeye hangi meslek alan/dalından ne kadar öğrencinin gönderileceğine
ilişkin raporların bir örneğini turizm sektörü için mart, diğer sektörler
için haziran ayının sonuna kadar ilgili kurum müdürlüklerine gönderir.
Müdürlükler kendilerine gönderilen raporlar doğrultusunda, işletme ile her
öğrenci için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme imzalar.
Özellik arz eden sektörlerde işletmelerin belirlenmesinde, coğrafi bölge
veya il sınırları yanında, sanayi ve hizmet yatırımlarının yoğunluk
kazandığı bölgeler de göz önünde bulundurulur. Bu tür işletmelerin
belirlenmesi, ilgili illerin eş güdümü ile gerçekleştirilir.
Kanun'da belirtilen sayıdan az personel çalıştıran işletmelerden eğitime
uygun olanların belirlenmesi
Madde 181- 20 den az personel çalıştıran işletmelerden; öğrencilere,
meslekî eğitim yaptıracağını yazılı olarak kurum müdürlüğüne bildirenlerin
meslekî eğitime uygun olup olmadığı, müdürlüklerce ilgili bölüm şefi,
sektör koordinatör şefi ile alan öğretmenlerinden ve ilgili oda
temsilcilerinden oluşturulan komisyonca incelenir. Komisyon tarafından
uygun görülen işletmelerde de meslekî eğitim yapılabilir.
Bu işletmelerin eğitime uygunluğu, eğitim yapılacak meslek alan/dalı ve
eğitim görecek öğrenci sayılarının belirlenmesinde bu Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
İşletmede meslekî eğitimde sözleşme
Madde 182- İşletmelerde meslekî eğitim görecek öğrencilerin sözleşmesi,
kurumdaki eğitimin sona erdiği tarihten itibaren ders yılının ikinci
haftası sonuna kadar müdürlük ve işletme yetkilileri arasında imzalanır.
Öğretim yılı sonunda öğrencinin veya işletmenin durumunda değişiklik
olduğunda sözleşme uzatılır veya karşılıklı olarak feshedilir.
Öğrencilerin sözleşmelerinin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilir, bir örneği de kurumdaki dosyalarında saklanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Uygulaması
Beceri eğitimi
Madde 183- Kapsama alınan meslek alan/dallarında öğrenim gören
öğrencilerin; 11 inci sınıftan itibaren programlarında belirtilen meslek
derslerinden uygulamalı olanların eğitimlerini işletmelerde görmeleri
esastır.
Ancak, il meslekî eğitim kurulu kararı ile 10 uncu sınıf öğrencileri de
beceri eğitimi için işletmelere gönderilebilir.
Bakanlık ile kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasında yapılan
protokollere veya iş birliği proje anlaşmalarına göre eğitim yapan kurum
ve meslek alan/dallarındaki öğrenci/kursiyerlerin, işletmelerde
gerçekleştirilecek uygulamalı meslekî eğitimleri, bu protokol veya proje
anlaşmalarına dayalı olarak düzenlenen uygulama yönergesindeki hükümlere
göre yürütülür.
Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları
da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek
alan/dallarında öğrenim gören öğrenciler, 9 uncu veya 10 uncu sınıftan
itibaren meslekî eğitimlerini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak
görebilirler.
Her öğrenci, meslek alan/dalının öğretim programındaki ilgili sınıfa ait
temrin, iş, proje, deney veya hizmetin en az % 80 ini yapmak ve
uygulamalardan başarılı olmak zorundadır.
Öğrencilerin meslekî eğitimlerini aynı iş yerinde sürdürmeleri esastır.
Ancak, ilgili sınıfa ait uygulamaların bir kısmının işletmelerde
yapılamaması durumunda, eksik kalan uygulamalar, işletme ile kurum
müdürlüğünün anlaşması ile ders yılı içinde başka işletmelerde veya
kurumda telâfi eğitimi programına göre tamamlanır.
Programlarında ön görülen uygulamalardan bir kısmının ders yılı içerisinde
yapılamaması durumunda, ikinci dönemin son beş haftası içinde eksik kalan
uygulamaların kurumda tamamlatılması amacıyla yoğunlaştırılmış telâfi
eğitim programı düzenlenir. Bu program süresince alınacak puanlar da
ikinci dönem notunun belirlenmesinde dikkate alınır.
Teorik eğitim
Madde 184- Meslek derslerinin teorik eğitimi, kurumda veya işletmelerin
eğitim birimlerinde yapılabilir.
Teorik eğitim;
a) Bir sınıfın aynı meslek alanı/dalındaki öğrencilerin tamamının aynı
işletmede meslekî eğitim görmesi, işletmede eğitim birimi bulunması ve
işletme yönetiminin istemesi durumunda o işletmede,
b) Birbirlerine yakın, değişik işletmelerde meslekî eğitim gören bir
sınıfın aynı meslek alanı/dalındaki öğrencilerin eğitimi, bu işletmelerden
uygun olanında,
c) (a) ve (b) bentlerindeki olanakların mevcut olmaması durumunda kurumda
yapılır.
Ancak, teorik meslek derslerinin eğitiminin işletmede yapılabilmesi için
en az 8 kişilik öğrenci grubunun bulunması gerekir.
İşletme yönetiminin istemesi durumunda kurum müdürlüğünce, ilgili meslek
derslerinin teorik eğitimini yaptıracak öğretmenler işletmede
görevlendirilebilir. Bu durumdaki öğretmenlerin ek ders ücreti işletme
tarafından ödenir.
Teorik eğitim için izin
Madde 185- İşletmeler; öğrencilere teorik eğitim için kurum müdürlüğünce
düzenlenecek programa göre haftada iki gün ücretli izin vermekle
yükümlüdürler.
Dönemler
Madde 186- Kurum ve işletmelerde meslekî eğitim uygulamasında bir ders
yılı iki dönemden oluşur. Dönemlerin başlama ve bitiş tarihleri yıllık
çalışma takvimi ile belirlenir.
İş dosyası tutma
Madde 187- İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilere; öğretim
programlarına uygun olarak yapacakları temrin, iş, proje, deney ve
hizmetlerle ilgili resimleri, projeleri ve değerlendirme çizelgelerini
kapsayan meslekî eğitim ile ilgili bir iş dosyası tutturulur.
Dosyadaki her resim, proje veya çalışmaya ait değerlendirme çizelgesi ve
varsa diğer doküman, usta öğretici veya eğitici personel ile koordinatör
öğretmen ve öğrenci tarafından imzalanır.
İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve benzeri
doküman, iş dosyasına konulmaz. Bu resim ve projeler, yıl sonu beceri
sınavı komisyonunca değerlendirilmek üzere işletme tarafından saklanır.
İş dosyası, öğrencinin ikinci dönem meslekî eğitim puanları ile birlikte
kurum müdürlüğüne gönderilir.
Yurt dışında staj/beceri eğitimi
Madde 188- Öğrenciler, her türlü sorumluluk ve giderler kendilerine ait
olmak üzere staj/beceri eğitimlerini, yurt dışındaki işletmelerde de
yapabilirler. Buna göre veli, işletmenin staj/beceri eğitimine uygunluğuna
dair yurt dışı temsilciliğinden alınan belge ve işletmenin staj/beceri
eğitimi yaptıracağına ilişkin istek yazısı ile birlikte valilik onayı için
kurum müdürlüğüne dilekçe ile başvurur.
Valilikçe izin verilen öğrenciler, bu eğitimlerinden önce belgelerini
onaylatmak üzere yurt dışı temsilciliğine başvururlar. Staj/beceri eğitimi
sonunda da eğitimin tamamlandığına dair belge yurt dışı temsilciliğine
onaylatılır ve onay tarihinden itibaren 15 gün içinde belgeler kurum
müdürlüğüne teslim edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yoğunlaştırılmış Eğitim
Yoğunlaştırılmış eğitim
Madde 189- Her sınıfa ait teorik ve uygulamalı eğitim, yoğunlaştırılarak
da yapılabilir. Yoğunlaştırılmış eğitime ait çalışma takvimi ile diğer
esas ve usuller, kurum müdürlüğü ve işletme yetkilileri arasında yapılacak
protokolle belirlenir.
Eğitim süresi
Madde 190- Yoğunlaştırılmış programların uygulanmasında, teorik veya
uygulamalı derslerin öğretim süresi, bu derslerin ders yılı içinde
okutulması gereken ders saati sayısından az olamaz.
Teorik meslek dersleri, ders yılı içinde okutulur.
Eğitimde süreklilik
Madde 191- İşletmelerdeki meslekî eğitim ders yılı başında başlar, ders
yılı sonunda biter. Haftada üç gün işletmede beceri eğitimi, iki gün ise
kurumda veya eğitim biriminde teorik eğitim yapılması esastır.
Sözleşmesi devam eden öğrenciler, yaz aylarında da işletmelerdeki
eğitimlerine devam ederler. Ancak, bu süre içinde isterlerse ücretli veya
ücretsiz izin haklarını kullanabilirler.
Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile kurum ve iklim koşulları
da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan meslek alanlarında
öğrenim gören öğrencilerin yoğunlaştırılmış eğitimleri ile ilgili esas ve
usuller yönerge ile düzenlenir.
İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, kayıtlı oldukları programdan
mezun oluncaya kadar eğitime başladıkları işletmelerde, bu işletmede
öğretim programının tamamının uygulanamaması durumunda başka işletmelerde
veya kurumda öğretim programını tamamlamak zorundadırlar.
İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal
afet olması durumunda öğrenci/kursiyerler eğitimlerini kurumda
sürdürürler.
Öğrenci grubu
Madde 192- İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en
fazla 12 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir
eğitici personel veya usta öğretici görevlendirilir.
İşletmelerde meslekî eğitim göreceklerin belirlenmesi
Madde 193- Bir meslek alan/dalında işletmelerde meslekî eğitim görecek
öğrenci sayısının işletmelere gönderilecek öğrenci sayısından fazla olması
durumunda, koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında en az üç üyeden
oluşan komisyon kurulur.
Komisyon, öğrencilerin;
a) Bir önceki sınıfa ait yıl sonu başarı ortalamasını,
b) Kısa süreli uzaklaştırma cezasından daha ağır ceza almamış olmasını,
c) Genel durumunu
dikkate alarak sıralama ve seçimini yapar.
İşletmelerdeki meslekî eğitimin plânlanması
Madde 194- İşletmelerdeki meslekî eğitimin plânlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi, kurum müdürü ve işletme yetkilisi tarafından yapılır.
İşletmelerde yapılan eğitimin, öğretim programlarına uygun olarak
yürütülmesinden, kendi görev ve yetki alanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla
kurum müdürü ve işletme yetkilisi birlikte sorumludur.
Seçmeli meslek dersleri
Madde 195- Öğrenciler, seçmeli meslek derslerinden uygulamalı olanları
işletmelerde, kurum müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda da kurumda
görürler. Bu derslerin kurumda verilmesi durumunda ve gerektiğinde
yarıyıl, yaz tatillerinde ve hafta sonlarında yoğunlaştırılmış olarak ders
yapılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
Meslekî eğitimde işletmelerin görev ve sorumlulukları
Madde 196- Meslekî eğitim yaptıracak işletmeler:
a) Öğrencilerin işletmede yapacakları meslekî eğitim, bu eğitime
katılacak öğrenci sayısı ve eğitimin uygulanışı ile ilgili esasları
düzenleyen protokolü işletme belirleme komisyonu ile birlikte imzalar ve
eğitimi, çalışma takvimine uygun olarak yaptırır.
b) Meslekî eğitimin, ilgili meslek alan/dalları öğretim programlarına
uygun olarak işletme belirleme komisyonu tarafından belirlenecek yerde
yapılmasını sağlar.
c) İşletmede meslekî eğitim yapılacak alan/dalların her biri için
öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya meslekî
yeterliğe sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve
nitelikte usta öğretici veya eğitici personel görevlendirir.
d) Yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel
bulunmaması durumunda, kurum müdürlükleri ile koordineli olarak açılacak
iş pedagojisi kurslarına ilgili personelin katılımını sağlar.
e) Meslekî eğitim için gerekli olan temrin malzemesi ile araç-gereci
temin eder.
f) İşletmede meslekî eğitim gören öğrenciye, yaşına uygun asgari ücretin
% 30 undan az olmamak üzere ödenecek ücret tutarı, ücret artışı ve diğer
olanakları kapsayan eğitim sözleşmesini, öğrenci velisi ve kurum müdürü
ile birlikte imzalar.
g) Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık
izinlerini süresi içinde ilgili kurum müdürlüğüne bildirir.
h) Öğrencilerin ilgili döneme ait puan çizelgelerini, dönem sonundan beş
gün önce kapalı zarf içinde ilgili kurum müdürlüğüne teslim eder.
ı) Öğrenciler tarafından tutulan iş dosyasını, istenmesi durumunda veya
yıl sonu beceri sınavından önce ilgili kurum müdürlüğüne teslim eder.
i) Öğrencilere telâfi eğitimi süresince ve kurumda yapılacak sınavlar
için belirtilen günlerde ücretli izin verir.
j) Öğrencilere yarıyıl ve yaz tatili süresince toplam bir ay ücretli
izin verir.
k) Öğrencilere bir ders yılı içinde devamsızlıktan sayılmak ve en çok
devamsızlık süresini geçmemek üzere, ilgili kurum müdürlüğünün de görüşünü
alarak ücretsiz mazeret izni verir.
l) Meslekî eğitim başladıktan sonra personel sayısının azalması
durumunda da eğitime alınmış olan öğrencileri, mezun oluncaya kadar
işletmede eğitime devam ettirir.
m) Öğrenci/kursiyerlerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması
için gerekli önlemleri alır ve tedavileri için gerekli sevk işlemlerini
yapar.
n) Eğitimi yapılan meslek alan/dallarının öğretim programlarında bulunduğu
hâlde işletmedeki olanaksızlıklar nedeniyle işlenemeyen konuların öğretimi
için kurum müdürü ile iş birliği yapar.
İşletmelerde yapılan meslekî eğitimin plânlı bir şekilde yürütülmesi,
programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve
eksikliklerin giderilmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve
disiplin durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla
görevlendirilen koordinatör öğretmene gerekli kolaylığı sağlar.
Öğrenci, çırak ve kursiyerleri, günde sekiz saatten fazla, meslekleri
dışındaki işler ile Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğüne aykırı işlerde
çalıştırılamazlar. Bunlar, personele sunulan sosyal hizmetlerden
yararlandırılırlar.
Teorik eğitimde görev alacak eğitici personel
Madde 197- Kurumda veya işletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin
teorik eğitimi, kurumun kadrolu/ücretli öğretmenleri veya işletmelerdeki
eğitici personel tarafından yaptırılır.
İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta öğretici

Madde 198- İşletmelerde beceri eğitimi, eğitici personel/usta
öğreticilerce yaptırılır.
Eğitici personel/usta öğretici:
a) İşletmelerde yapılacak beceri eğitiminin plânlanması, uygulanması,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurum ve işletme
yetkililerince yapılacak toplantılara katılır.
b) Teorik konular da dikkate alınarak koordinatör öğretmenle birlikte
eğitim uygulamasına ait plânlar yapar ve eğitime başlanılan ilk hafta
içinde plânları işletme yetkilisi ile kurum müdürünün onayına sunar.
c) Öğrenci/kursiyerlerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitime
devam durumlarını günü gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine
bildirir.
d) Öğrenci/kursiyerlerin başarı durumlarını belirleyerek sonuçlarını
işletme yetkililerine bildirir.
e) Eğitim hizmetlerini mevzuatına göre yürütür, bu konuda kurum ve
işletmelerin yapacakları hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
f) Eğitim etkinliklerinde, çalışma takvimine uyar.
g) Göreve gelememeleri durumunda, özürlerini zamanında işletme
yetkililerine bildirir.
h) Beceri eğitiminde her öğrencinin, mesleğin özelliğine göre yaptığı
temrin, iş, proje, deney veya hizmetin değerlendirilmesini çizelge
üzerinde yapar, öğrenci ile birlikte imzalar ve bu dokümanın yer alacağı
birer iş dosyası tutmasını sağlar.
ı) İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş güvenliği konularında
öğrencilere bilgi verir.
Çıraklık eğitiminde iş yerinde aranacak koşullar
Madde 199- Çırak çalıştıran iş yerlerinde, eğitim programlarında
belirtilen makine, takım, araç-gereç bulundurulur. Yerleşim yerinin
sanayileşme düzeyi göz önüne alınarak il meslekî eğitim kurulu bu
araç-gerecin sayı ve niteliğinde değişiklik yapabilir.
Aday çırak ve çırak çalıştıran iş yerlerinde usta öğretici bulundurulması
zorunludur. Bir usta öğreticinin pratik eğitimden sorumlu olacağı aday
çırak ve çırakların toplamı altıdan fazla olamaz. Ancak bir iş yerinde
usta öğretici, yanında çalışan her kalfa için bir aday çırak veya çırağın
daha pratik eğitim sorumluluğunu alabilir. Bu durumda bir usta
öğreticinin, pratik eğitiminden sorumlu olacağı aday çırak ve çırakların
toplam sayısı sekizi geçemez.
İş yerlerinde usta öğretici olarak istihdam edilip aday çırak ve
çırakların pratik eğitim sorumlulukları dışında görevi bulunmayanlar, 16
aday çırak veya çırağın pratik eğitim sorumluluğunu alabilirler.
Bünyesinde eğitim birimi oluşturulmuş olan işletmeler, aday çırak ve
çırakların pratik eğitimlerini bu eğitim birimlerinde yapabilirler.
Çıraklık eğitiminde işveren veya vekilinin görev ve sorumlulukları
Madde 200- İşveren veya vekilinin aday çırak ve çırağa karşı olan görev ve
sorumlulukları:
a) Aday çırak ve çırağın;
1) Millî, ahlâkî, insanî ve manevî değerlerinin geliştirilmesine yardımcı
olmak,
2) Pratik eğitimini eksiksiz yapmasını sağlayarak aday çırakları
çıraklığa; çırakları kalfalığa hazırlamak,
3) En iyi şekilde yetiştirilmesi için, mümkün olan özeni göstermek, bu
amaçla diğer ilgililerle iş birliği içinde çalışmak,
4) İzin, hastalık ve diğer nedenlerle olan devamsızlığını ilgili kurum
müdürlüğüne bildirmek,
5) Pratik eğitimden sorumlu olacak usta öğreticiyi görevlendirmek,
6) Pratik eğitimle ilgili malzemeyi sağlamak,
7) Sözleşmesinde belirtilen koşullara uymak, ücret ve sosyal yardımlarını
zamanında vermek,
b) Aday çırak ve çırağa her yıl, teorik eğitimin yapıldığı zamanlar
dışında bir ay ücretli izin vermek.
c) Teorik eğitime devam etmesini sağlamak için kurum müdürlüğünce
belirlenecek programa uygun olarak aday çırak ve çırağa haftada bir gün
ücretli izin vermek veya teorik eğitimin iş yerinde yapılması durumunda
teorik eğitim süresince ücretli izinli saymak.
d) Aday çırağın ilgi ve yeteneğine uygun meslek seçimi yapmasına yardımcı
olmak, iş hayatı koşullarına uyumunu sağlamak ve çalışmayı sevmesine
yardımcı olmak.
e) Çıraklık süresini tamamlayan çırağın, açılacak ilk kalfalık sınavına
girmesini sağlamak.
İşletme koşullarına uyma
Madde 201- Öğrenci, çırak ve kursiyerler, işletmelerin koşullarına ve
çalışma düzenine uymak zorundadır. Bunlar, üretim ve hizmetle ilgili
gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez. Kendilerine
verilen işleri özenle yapar, iş yerine ait makine, araç-gereci korur,
pratik ve teorik eğitimine düzenli olarak devam eder ve sınavlarına girer,
sözleşme koşullarına uyarlar.
Öğrenciler sendikal etkinliklere katılamazlar.
ALTINCI KISIM
İşletmelerde Eğitim Biriminin Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Eğitim Ortamı ve İşleyiş
Kuruluş
Madde 202- On ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptıracak
işletmeler, bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimin donatımı,
amacına uygun olarak işletme tarafından yapılır.
Fizikî ortam
Madde 203- Eğitim birimi, en az on öğrencinin eğitim yapabileceği asgarî
standartlarda, çağın gereklerine ve her türlü sağlık ve koruyucu güvenlik
önlemlerinin alındığı eğitim-öğretime uygun bir ortamda oluşturulur.
Eğitim ortamı
Madde 204- Eğitim birimi, beceri ve teorik eğitime uygun olarak
düzenlenir, fizikî mekân, eğitimin özelliği, meslek alanı/dalı dikkate
alınarak günün koşullarına göre gerekli ve yeterli araç-gereçle donatılır.

Öğrenci/kursiyerler, işletmenin ortak kullanım alanlarından da
yararlandırılır.
İşleyiş
Madde 205- Eğitim birimindeki eğitim-öğretim etkinlikleri, ilgili mevzuat
hükümlerine göre kurum ile işletme arasında yapılan plânlama doğrultusunda
yürütülür. İşletme, kendi personeli için alınmasını zorunlu gördüğü
işletmeye uyum eğitiminin öğrencilere de verilmesini sağlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Kurulu ve Eğitim Birimi Personelinin Görevleri
Eğitim kurulu
Madde 206- Eğitim kurulu, işletme sahibi veya üst düzey yetkililerinin
katılımı ile eğitim yöneticisi ve eğitim biriminde görev yapanlardan
oluşur. Bu kurul, eğitime ilişkin tüm iş ve işlemlerde kararlar alır.
Kurul ayrıca, işletmenin eğitime ilişkin genel politikasını ve eğitim
gereksinimini, yapılacak eğitimle ilgili yöntem ve ilkelerini belirler.
Eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir.
Eğitim birimi personeli
Madde 207- Eğitim biriminde, işletme sahibi/yöneticisi tarafından
işletmede eğitimden sorumlu yönetici ve öğrenci/kursiyer sayısına göre
yeterli sayıda eğitici personel/usta öğretici görevlendirilir. İşletmede
istenilen nitelik ve sayıda eğitici personel/usta öğretici bulunmaması
durumunda, kurumlardan meslek dersleri öğretmenleri görevlendirilebilir.
Eğitim yöneticisinin görevleri
Madde 208- Eğitim yöneticisi, eğitim birimindeki tüm etkinliklerin
plânlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlar.
İş birliği yaptığı kurum müdürü/müdürleri ile koordineli olarak çalışır.
Eğitim ile ilgili olarak yaptığı iş ve işlemlerden işletme
sahibi/yöneticisine karşı sorumludur.
Usta öğretici/eğitici personel görevlendirilmesi
Madde 209- Eğitim biriminde yeterli sayıda;
a) Ustalık yeterliğini kazanmış, öğrenci/kursiyerlerin iş yerindeki
eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan usta
öğretici,
b) Meslekî yeterliğe sahip öğrenci/kursiyerlerin iş yerindeki eğitiminden
sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, meslekî eğitim yöntem ve
tekniklerini bilen ve uygulayan veya kurumlarda atölye, lâboratuvar,
meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip eğitici personel
görevlendirilir.
Çalışanların eğitimi
Madde 210- Çalışanların meslekî eğitimlerinde; iş birliği anlayışı
çerçevesinde kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait okul ve eğitim
merkezlerinin tüm olanaklarından yararlanılır.
YEDİNCİ KISIM
Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören
Öğrencilerin Sigorta İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Primlerin Hesaplanması
Prim
Madde 211- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören
öğrencilerin sigorta primleri, 1475 sayılı İş Kanunu gereğince belirlenen,
yaşlarına uygun asgarî ücretin % 50'si üzerinden, sigortalı ve işveren
hissesi ayrılmadan Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.
İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası primlerinin
hesaplanması
Madde 212- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören
öğrenciler için ödenecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık
sigorta primlerinin hesaplanmasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
hükümleri uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sigortalının Tescili, Prim Belgeleri ve Sözleşmeler
Sigortalının tescili
Madde 213- Kurum müdürlüklerince, ilk defa sigortalı olacak aday çırak,
çırak ve öğrenciler için üç nüsha ?Sigortalı İşe İlk/Tekrar Giriş
Bildirgesi? doldurularak süresi içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna
gönderilir. Bu kurumca verilecek sigorta sicil numarası bu bildirgelere
kaydedildikten sonra bir örneği saklanmak üzere kurum müdürlüklerine geri
verilir.
Daha önce sigorta sicil numarası almış olan aday çırak, çırak ve
öğrenciler için iki örnek ?Sigortalı İşe İlk/Tekrar Giriş Bildirgesi?
düzenlenir. Bildirgenin aslı Sosyal Sigortalar Kurumuna gönderilir, diğer
örneği kurum müdürlüğünde saklanır.
Tek sigortalının bildirgesinin gönderilmesi durumunda dizi pusulası
düzenlenmez.
Sicil kartı
Madde 214- İlk defa sigortalı olanlara Sosyal Sigortalar Kurumunca ?Sicil
Kartı? verilir. Bu kart, istenildiğinde gösterilmek üzere aday çırak,
çırak ve öğrenciler tarafından saklanır.
Prim belgeleri
Madde 215- Kurum müdürlüklerince doldurularak Sosyal Sigortalar Kurumuna
gönderilecek prim belgeleri, ?(Değişik ibare:RG-23/03/2004-25411) Aylık
Prim ve Hizmet Belgesi? ve Kanuna tâbi aday çırak, çırak ve öğrencilerin
listesinden oluşur.
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin doldurulması
Madde 216- Kurum müdürlüklerince, aday çırak, çırak ve öğrencilerin o ay
içinde sigorta primleri hesabına esas tutulacak prime esas kazanç, prim
ödeme gün sayılarını ve sigorta primleri için gerekli diğer bilgileri
gösteren ?(Değişik ibare:RG-23/03/2004-25411) Aylık Prim ve Hizmet
Belgesi?, dört nüsha olarak doldurulur ve aslı en geç izleyen ayın sonuna
kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna, iki örneği de ilgili saymanlık/mal
müdürlüğüne gönderilir ve bir örneği kurumda saklanır.
Aday çırak, çırak ve öğrenci listelerinin düzenlenmesi
Madde 217- Kurum müdürlüklerince, sözleşmeli aday çırak, çırak ve
öğrencileri gösteren liste, dört nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği
(Değişik ibare:RG-23/03/2004-25411) Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekinde
Sosyal Sigortalar Kurumuna, iki örneği de ilgili saymanlık/mal müdürlüğüne
gönderilir ve bir örneği kurumda saklanır.
Sözleşmenin niteliği
Madde 218- İşletme sahibinin; aday çırak ve çırağı çalıştırmadan önce
velisi, vasisi veya 18 yaşını dolduranlarla yaptığı çıraklık sözleşmesi ve
işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerle ilgili olarak kurum müdürü
arasında yapılan sözleşmeler, 1475 sayılı İş Kanunu gereğince belirlenen
asgari ücretler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre
düzenlenip Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen (Değişik
ibare:RG-23/03/2004-25411) Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri niteliğindedir.
Sözleşmelerde; eğitime katılma, eğitim koşulları, yıllık izin, tarafların
görev ve sorumlulukları, sözleşmenin fesih nedenleri, ödenecek ücret ve
gerekli görülen diğer hususlar bulunur.
Sözleşme formları, Bakanlıkça veya izin vereceği kurum ve kuruluşlar
tarafından çoğaltılır. İzinsiz olarak çoğaltılan sözleşme formları, kurum
müdürlüğünce işleme konulmaz.
Dört örnek olarak düzenlenen ve kurum müdürlüğünce onaylanarak yürürlüğe
giren sözleşmenin birer örneği ilgili taraflara, bir örneği ilgili meslek
kuruluşuna verilir, bir örneği de kurumda saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Primlerin Ödenmesi
Madde 219- Aday çırak ve çırakların sigorta primleri, sözleşmenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aday çıraklık veya çıraklık süresinin
sona ermesi veya sözleşmenin iptaline kadar; öğrencilerin sigorta primleri
ise sözleşme hükümlerine göre işletmelerde beceri eğitimine başladıkları
tarihten itibaren söz konusu eğitimin sona ermesine kadar Bakanlık
tarafından ödenir.
Primlerin ödenme süresi
Madde 220- Kurum müdürlükleri, Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta
primlerini Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince en geç bir sonraki ayın
sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumu'na öderler veya hesabına aktarırlar.
Malî yılın son ayındaki ödemeler, malî yıl sona ermeden yapılır. Sigorta
primlerini, ödeneği bulunduğu hâlde zamanında ödemeyenler hakkında gerekli
yasal işlem yapılır. Ödenek olmadığında, sigorta primlerinin ödenemeyeceği
saymanlık/mal müdürlüklerinden belgelendirilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta İşlemleri ile İlgili Diğer Hükümler
İşveren
Madde 221- Aday çırak, çırak ve öğrencilerin esas işverenleri, beceri
eğitimi gördükleri işletme sahipleridir.
İş yeri bildirgesi
Madde 222- ?İşyeri Bildirgesi?,< işverenler tarafından düzenlenerek kurum
müdürlüğüne verilir. Bildirgenin zamanında düzenlenmesi için, kurum
müdürlüğü ile iş birliği yapılır.
Kursiyerlerin sigorta primleri
Madde 223- İş hayatında istihdam olanağı önceliği esas alınarak Bakanlıkça
belirlenecek meslek kurslarına kaydolan ve işletmelerde beceri eğitimi
gören kursiyerler için bu Yönetmelik hükümlerine göre sigorta primleri
ödenir.
Primlerin ödenmemesi
Madde 224- Aday çırak, çırak ve öğrencilerin izin, istirahat veya değişik
bir nedenle ay içinde işletmelerde pratik eğitim görmemeleri durumunda o
ay için iş kazaları ve meslek hastalıkları primi ödenmez, yalnız hastalık
sigortası primi ödenir.
Aday çırak, çırak ve öğrencinin ücretsiz izin kullanması durumunda
herhangi bir prim ödenmez.
Hastalık sigortası
Madde 225- Hastalık sigortasından aday çırak, çırak ve öğrencilerin sadece
kendileri yararlanır. Bunlar hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri hükmü uygulanmaz.
Devamsızlık bildirimi
Madde 226- İşveren, özürsüz olarak üst üste beş iş günü işletmeye gelmeyen
aday çırak, çırak ve öğrencileri en geç 10 gün içinde ilgili kurum
müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayarak haksız prim
ödenmesine neden olan işverenlerden söz konusu primler yasal faizleriyle
birlikte tahsil edilir.
Hastaneye sevk
Madde 227- Aday çırak, çırak ve öğrencilerin iş kazası, hastalık veya
meslek hastalıkları durumunda, Sosyal Sigortalar Kurumu hekim veya sağlık
tesislerine başvuruda ibraz edilecek ?Vizite Kâğıdı?, çalıştıkları veya
pratik eğitim gördükleri işletmece iki nüsha olarak düzenlenir, aslı
Sosyal Sigortalar Kurumu bölge veya sigorta müdürlüklerine gönderilir,
diğeri ise işletmede saklanır.
Kullanılacak formlar
Madde 228- Sigorta işlemlerinde Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenen
formlar kullanılır.
SEKİZİNCİ KISIM
Meslekî ve Teknik Eğitimde Belge, Sertifika ve Diplomaların Denkliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Denklik İlkesi, Değerlendirilecek Belgeler,
Değerlendirme Esasları ve Yetkisi
Denklik ilkesi
Madde 229- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirmelerde denklik ilkesi
uygulanır.
Değerlendirilecek belgeler
Madde 230- Bu Yönetmeliğe göre; Bakanlıkça veya Bakanlık ile diğer kurum
ve kuruluşların iş birliği sonucunda verilmiş veya dış ülkelerden alınmış
diploma, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, hizmet belgesi, sertifika ve
benzeri belgeler değerlendirilir.
Değerlendirme esasları
Madde 231- Çıraklık eğitimi sisteminde belgelerin değerlendirilebilmesi
için hizmet belgelerinde, belge sahibinin çalıştığı meslek alan/dalının
belirtilmesi gerekir.
Değerlendirmede;
a) 6/1/1998 tarihinden önce uygulama kapsamına alınan mesleklerde, bu
tarihten sonraki hizmetlere ait primlerin, sosyal güvenlik kuruluşlarından
birine yatırıldığı belgelendirilir. Bu durumdakilerin başvurduğu ilde,
mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alındığı tarih ile 6/1/1998
tarihi arasında 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate
alınır.
6/1/1998 tarihinde veya sonraki bir tarihte çıraklık eğitimi uygulama
kapsamına alınan mesleklerde, mesleğin çıraklık eğitimi uygulama kapsamına
alındığı tarihten sonrasına ait olan hizmet primlerinin sosyal güvenlik
kuruluşlarından birine yatırılmış olduğunun belgelendirilmesi zorunludur.
Bu tür hizmet belgelendirmelerinde, her aylık hizmet için en az 20 iş günü
prim yatırılmış olması gerekir.
b) Belge sahibinin en az ilköğretim okulu mezunu olması gereklidir.
İlköğretim okulu mezunu olmayanların belgeleri, ilköğretim okulu
diplomasını almaya hak kazandıktan sonra değerlendirmeye alınır.
1996-1997 Öğretim Yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların
değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılır.
c) Meslekî eğitim veya kurs süresinin saat olarak belgelendirilmesi
istenir.
d) Meslek alan/dalı ile ilgili her tür meslekî eğitim belgeleri birlikte
değerlendirilir. Bir meslek alan/dalında alınmış birden fazla belgeden,
belge sahibinin lehine olanı dikkate alınır.
b) Değerlendirme, belgelerin aslı ile yapılır.
f) Diploma veya öğrenim belgesinin arkasına denklik işleminin hangi meslek
alan/dalında yapıldığı yazılır ve mühürlenir.
g) Değerlendirmede, kişinin çalıştığı meslek alan/dalına ait hizmet
belgeleri esas alınır. Hizmet belgesinde, belgeyi düzenleyen iş yerinin
hizmetin geçtiği sürede vergiye kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi
gerekir.
h) Kalfalık belgesi veya bu belgenin görev yetki ve sorumluluklarını
taşıyan belge sahiplerinin, ustalık sınavlarına girişte meslekleri ile
ilgili artan çalışma süreleri değerlendirilir.
ı) Kalfalık belgesi sahipleri, ustalık eğitimine devam etmeleri durumunda
ustalık sınavına girebilmek için mesleklerinin özelliğine göre Bakanlıkça
belirlenecek süre kadar çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekir.
Değerlendirme yetkisi
Madde 232- Meslek alan/dalı Kanun kapsamına alınan illerde başvuru ve
değerlendirme işlemleri valilikçe belirlenen ve çıraklık eğitimi yapan
müdürlükçe yürütülür. Denklik belgesi ilgili müdürlükçe il millî eğitim
müdürlüğüne onaylatılır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-05/01/2005-25691) Bu Yönetmelikte değerlendirme
esası belirtilmeyen veya tereddüde düşülen belgelerin değerlendirilmesi
ilgili Genel Müdürlükçe yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Belgelerin Değerlendirilmesi
Teknik orta öğretim programları ile meslekî ve teknik yüksek öğretim
programlarından alınan diplomaların değerlendirilmesi
Madde 233- Teknik orta öğretim programları mezunları veya meslekî ve
teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından
mezun olanlara, çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında
ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan bağımsız iş yeri açma
belgesi verilir.
Bunların dışında kimlere çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek
dallarında sınavla veya doğrudan ustalık belgesi veya bu belgenin yetki ve
sorumluluklarını taşıyan belge verileceğine ilişkin esas ve usuller ile
sınavlarda muaf tutulacak dersler, Başkanlığın görüşü alınarak ilgili
birimce belirlenir.
Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarına ustalık belgesi
verilmesi
Madde 234- En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim programları
mezunlarına ustalık belgesi verilebilmesi için aşağıdaki esaslar dikkate
alınır:
a) Meslekî ve teknik orta öğretim programlarından 1985-1986 Öğretim
Yılından sonra mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına girerler.
b) Kalfalık döneminde okutulan genel bilgi derslerinden bazılarını meslekî
ve teknik orta öğretim programlarında görenler, ustalık sınavında bu
derslerden sorumlu tutulmazlar.
c) Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarının mesleğinde
ustalık belgesi alabilmeleri için o mesleğin herhangi bir ilde çıraklık
eğitimi uygulama kapsamında bulunması gerekir.
d) En az üç yıl süreli meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunu
olup alan/dallarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın meslekî ve
teknik eğitim programından belge alanlara çıraklık eğitimi uygulama
kapsamındaki meslek dallarında doğrudan ustalık belgesi verilir.
Meslekî ve teknik orta öğretim programlarının ara sınıflarından
ayrılanların çıraklık eğitimi sistemine geçmesi
Madde 235- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarının ara sınıflarından
ayrılanların çıraklık eğitimi sistemine geçmesine ilişkin esas ve usuller
Başkanlığın görüşü alınarak ilgili birimce belirlenir.
Yetki belgelerinin değerlendirilmesi
Madde 236- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ?Elektrik
Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre düzenlenen kurslardan;
a) Elektrik Tesisatçılığı birinci sınıf veya 1985-1986 Öğretim Yılı sonuna
kadar ikinci sınıf yetki belgesi alanlara doğrudan ustalık belgesi
verilir.
b) 1985-1986 Öğretim Yılından sonra ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı
yetki belgesi alanlar ise bu belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten
sonra ustalık sınavına girer.
c) Üçüncü sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesi alanlara doğrudan
kalfalık belgesi
verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci
ve üçüncü sınıf yetki belgesi alanlardan, çıraklık dönemi ve ustalık
eğitimi programlarında yer alan, okumadıkları dersler ile okudukları halde
haftalık ders saati farkı birden fazla olan derslerden kalfalık ve ustalık
sınavlarına alınırlar.
Benzer diğer belgelerin değerlendirilmesi, Başkanlığın görüşü
doğrultusunda ilgili birimce yapılır.
Meslek odalarından alınan belgelerin değerlendirilmesi
Madde 237- Çalıştığı meslek dalı çıraklık eğitimi uygulama kapsamına
alınmadan önce, meslek odalarınca ve Bakanlık iş birliğiyle hazırlanan
mevzuata uygun olarak verilmiş kalfalık, ustalık veya iş yeri açmaya yetki
veren belgeler, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra ilgili
müdürlükçe dengi belgelerle değiştirilir. Yapılan incelemede mevzuatına
uygun olarak verilmediği anlaşılan belgeler değerlendirilmez. Meslek
odalarının ildeki üst kuruluşları, kapsama alınan meslek dallarında
verdikleri belgelerin listelerini, kapsama alma tarihini izleyen 30 gün
içinde il millî eğitim müdürlüğüne gönderir. Listelerin bir örneği ilgili
müdürlüğe gönderilir. Bu listelerde bulunmayan belgelerin denkliği
yapılmaz.
Kalfalık ve ustalık belgelerinin açık öğretimde değerlendirilmesi
Madde 238- Kalfalık ve ustalık belgesi olanlardan;
a) 1996-1997 Öğretim Yılı öncesi ilkokul mezunu olup Açık İlköğretim
Okuluna kayıt yaptırmak isteyenlere ?Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği?,
1996-1997 Öğretim Yılı sonrası ilköğretim okulu mezunu olup Açıköğretim
Lisesine kayıt yaptırmak isteyenlere ?Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği?
hükümleri uygulanır.
b) İlköğretim okulu mezunu olup Açıköğretim Lisesi meslekî ve teknik
eğitim programlarına devam etmek isteyen kalfa ve ustalar, 9 uncu sınıfın
genel kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Ancak, bu gibilerin
branşları itibarıyla hangi meslekî ve teknik eğitim programına kayıt
yaptıracakları ve bu programın hangi derslerinden sorumlu tutulmayacakları
Başkanlıkça belirlenir.
Çıraklık okulu diplomalarının değerlendirilmesi
Madde 239- 19/6/1986 tarihinden önce ?Çıraklık Okulu Diploması? alanlara
doğrudan kalfalık belgesi verilir.
Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi
Madde 240- Yurt dışında kalfalık veya kalifiye işçilik belgesi alanlara
kalfalık, bağımsız iş yeri açma yetkisi veren belge veya ustalık belgesi
alanlara da ustalık belgesi, doğrudan verilir.
Bunların dışındaki meslekî belgelerin denkliği, Başkanlığın görüşü
doğrultusunda ilgili birimce yapılır.
Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanların kalfalık sınavına girmesi
Madde 241- Çıraklık eğitiminde ara sınıflardan ayrılanlar, ayrıldıkları
tarihten itibaren kalan sürenin iki katı kadar meslekleri ile ilgili bir
işletmede çalışmış olduklarını belgelendirmeleri durumunda kalfalık
sınavına alınır.
Çıraklık eğitimi dışında alınan belgelerin değerlendirilmesi
Madde 242- Çıraklık eğitimi dışında; Bakanlığın izni ile açılan
kurslardan alınan belgeler ile hizmet belgesi veya bunun yerine geçen
belgeler ile yurt dışından alınan belgeler, çıraklık ve kalfalık döneminde
görülen teorik ve pratik eğitime denklikleri açısından değerlendirilir.
Değerlendirmede aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur:
a) Çıraklık eğitimi sisteminin çıraklık döneminde bir öğretim yılı, 256
saat teorik eğitim ile 200 iş günlük pratik eğitime denk sayılır.
b) Bakanlığın izni ile açılan kurslardaki teorik ders saatleri, çıraklık
eğitiminde teorik eğitim, uygulama ve beceriye ayrılan saatler ise pratik
eğitim sayılır. Hizmet belgeleri veya bunun yerine geçen belgeler de
pratik eğitim karşılığı olarak değerlendirilir.
c) İlköğretim okulunu tamamlayanlardan gördükleri meslekî eğitim süresi;
1) 256 ? 511 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek
dalları için iki, üç yıl olan meslek dalları için üç, dört yıl olan meslek
dalları için dört yıl,
2) 512 ? 767 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek
dalları için bir buçuk, üç yıl olan meslek dalları için iki, dört yıl olan
meslek dalları için üç yıl,
3) 768 ?1023 saat arasında olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek
dalları için bir, üç yıl olan meslek dalları için bir buçuk, dört yıl olan
meslek dalları için iki yıl,
4) 1024 saat ve daha fazla olanlar, çıraklık süresi iki yıl olan meslek
dalları için dokuz ay; üç yıl olan meslek dalları için bir yıl, dört yıl
olan meslek dalları için bir buçuk yıl
meslekleri ile ilgili bir işletmede çalışmış olduklarını belgelendirenler
ile bir meslek dalında pratik eğitim karşılığı kabul edilen başarılı
hizmet süresi çıraklık eğitimi süresinin iki katı olanlar doğrudan
kalfalık sınavlarına alınırlar.
Genel lise, meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olanlar
ile daha üst düzeyde eğitim görenlerden mesleği dışında bir alanda
kalfalık sınavına katılmak isteyenlerin işletmelerdeki çalışma süreleri,
orta öğretim düzeyinde eğitim görenler için 1/4, ön lisans ve daha üst
düzeyde eğitim görenler için 2/4 oranında kısaltılır. Bunların sınavlarda
muaf tutulacağı dersler, Başkanlığın görüşü alınarak ilgili birimlerce
belirlenir.
d) Kalfalık sınavında başarılı olanlardan artan hizmet süresi en az beş
yıl olanlar doğrudan, hizmet süresi beş yıldan az olanlar ise bu süreyi
tamamladıktan sonra ustalık sınavına girerler.
e) Kalfalık ve ustalık belgeleri ile bunların yetki ve sorumluluklarını
taşıyan diğer belgelere sahip olanlar, çalışma sürelerini ve meslekî
eğitimlerini belgelendirmeleri durumunda birden fazla meslek dalında
doğrudan veya sınavla kalfalık ve ustalık belgesi alabilirler.
Bunların, eğitim programları göz önünde tutularak, hangi meslek dallarında
doğrudan veya sınavla belge alabilecekleri, sınavlara girebilmeleri için
hangi derslerden eğitime alınacakları ya da muaf tutulacaklarına ve
çalışmaları gereken sürelere ilişkin esas ve usuller Başkanlığın görüşü
alınarak ilgili birimce belirlenir.
Çıraklık eğitimi sistemine geçişte istenecek belgeler.
Madde 243- Çıraklık eğitimi sistemi dışında kazanılmış olan meslekî bilgi
ve becerilerinin bu sistemde değerlendirilmesini isteyenlerden;
a) Dilekçe,
b) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği,
c) Meslekî eğitim gördüğü kurumca verilmiş belge veya diplomanın aslı ve
örneği,
d) Yurt içinde mesleği ile ilgili işlerde çalışmışsa sosyal güvenlik
kuruluşlarından alınmış çalışma süresini gösterir belge,
e) Yurt dışından alınmış çalışma belgelerinin aslı ve noterlikçe
onaylanmış Türkçe çevirisi,
f) Yurt dışında meslekî eğitim görenler, diploma veya belgeleriyle
gördükleri meslekî eğitimin süresini ve derslerini belirtir belge veya
varsa sınavlarda aldıkları notları gösterir, belgelerin aslı ve noterlikçe
onaylanmış Türkçe çevirisi,
g) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği,
h) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun
olduğunu gösterir doktor raporu
istenir.
Meslekî ve teknik orta öğretim ile yükseköğretim mezunlarından iş yeri
açma ve ustalık belgesi için istenecek belgeler
Madde 244- Meslekî ve teknik orta öğretim okul ve kurumu ile ön lisans ve
daha üst düzey kurum mezunlarından iş yeri açma veya ustalık belgesi almak
üzere başvuruda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Dilekçe.
b) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği.
c) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
d) Üç adet vesikalık fotoğraf.
e) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun
olduğunu gösterir doktor raporu.
Öğrenim belgesinin örneği, kurum müdürlüğünce onaylandıktan sonra aslının
arkası mühürlenerek iade edilir.
Meslek odalarından alınan belgelerin değerlendirilmesinde istenecek
belgeler
Madde 245 - Çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınmadan önce, meslek
odalarınca mevzuatına uygun olarak verilmiş kalfalık ve ustalık
belgelerinin, mesleğin o ilde kapsama alınmasından sonra değiştirilmesi
için başvuruda bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:
a) Dilekçe.
b) Meslek odasınca verilen belgenin aslı ve örneği.
c) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı ve örneği.
d) Öğrenim belgesinin aslı ve örneği.
e) Üç adet vesikalık fotoğraf
f) Sağlığı ve fizikî durumunun, mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya
uygun olduğunu gösterir doktor raporu.
Öğrenim belgesinin örneği kurum müdürlüğünce onaylandıktan sonra aslının
arkası mühürlenerek geri verilir.
Meslek odasınca doğrudan ustalık belgesi verilenlerin vergi
mükellefiyetinin başlama tarihi ilgili vergi dairesinden istenir. Sınavla
alınan kalfalık ve ustalık belgelerinde Bakanlık sınav komisyonu üyesinin
adı soyadı ve imzasının bulunması gerekir.
DOKUZUNCU KISIM
Meslekî Eğitim ve İstihdam
BİRİNCİ BÖLÜM
Meslekî Eğitim Almış Olanların Alanlarında İstihdamı ve
Hâlen Çalışanların Durumu
Meslekî eğitim almış olanların alanlarında istihdamı
Madde 246- Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve iş
yeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar iş yeri
açacaklardan, meslek odaları ise iş yeri sahibi olarak üye kaydı
yaptıracaklardan alan/dalı ile ilgili ustalık belgesi istemek zorundadır.
Bu iş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam
edilir.
Kanun'a göre istihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim
diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma
belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun
meslekî eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler. İş
yeri sahipleri, istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili
meslekî eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.
Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları iş yerlerinde çalıştıranlar,
bağımsız iş yeri açabilirler. Bunlar, iş yerinin şube/şubelerini açmak
istemeleri durumunda, açılacak her şubede meslek dalı ile ilgili ustalık
belgesi bulunan en az bir kişiyi istihdam etmek zorundadırlar. İstihdam
edilen bu ustalar başka bir iş yerinde çalışamazlar.
Hâlen çalışanlar
Madde 247- Kanun kapsamında olan il ve mesleklerde faaliyet gösteren iş
yerlerinde çalışanlar; durumlarına uygun belgelendirme yapılması veya
çalıştıkları işe uygun meslekî eğitim almaları için işverence meslekî ve
teknik eğitim kurumlarına yönlendirilir. Bu kurumlarca gerekli eğitim
verilir ve rehberlik yapılır.
Çalışanların meslekî eğitimlerinde; iş birliği anlayışı çerçevesinde kamu
ve özel kurum ve kuruluşlara ait okul ve eğitim merkezlerinin tüm
olanaklarından yararlanılır.
Çalışanlara, bu eğitimleri süresince işveren tarafından izin verilerek
belge almaları sağlanır. Eğitimde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
Kapsam dışı mesleklerde çalışanlar
Madde 248- Kanun kapsamı dışındaki il ve mesleklerde iş yeri sahibi
olanlar ile işletmede çalışanlara verilecek olan belgeler, o meslek ve o
il Kanun kapsamına alınıncaya kadar ilgili meslek kuruluşlarınca
mevzuatına uygun olarak verilir.
Meslek kuruluşu bulunmayan sektörlerde bu işlemler, sektöre hizmet veren
eğitimle ilgili kuruluşlar tarafından yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Meslekî Eğitimin Seviyesi ve Türü
Meslekî eğitimin seviyesi
Madde 249- Meslekî eğitimin seviyesi belirlenirken, meslek standartlarına
uygunluk esastır. İstihdam edileceklerin meslek seviyeleri; mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, davranış ve yeterliklere göre
yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenir ve
belgelendirilir.
Her seviye, bir sonraki seviyenin niteliklerini ve daha kapsamlı meslekî
çalışma yapabilmek için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranış, görev ve
işlemleri içerir.
Meslekî eğitimin türü
Madde 250- Meslekî eğitim; örgün, çıraklık, yaygın meslekî ve teknik
eğitim ile açık öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla verilir. Bu eğitim;
Bakanlıkça belirlenen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika,
kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden biri veya birkaçı ile
belgelendirilir.
Kanun kapsamındaki il ve mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerde
istihdam edilenlerin hangi tür meslekî eğitimle meslekî eğitim programını
tamamlayacağı Bakanlığın koordinesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, en çok işçi ve işvereni temsil eden konfederasyon ile meslek
kuruluşları ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan
komisyonca belirlenir.
ONUNCU KISIM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Personel
Madde 251- Kurum personelinin sayısı ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenir
ve yürürlükteki mevzuata göre atanır.
Yönetim
Madde 252- Yöneticiler; öğretmene, öğrenciye, veliye ve çevreye
eğitim-öğretim liderliği yapar, verimliliğin artırılmasına, çalışanların
iş doyumlarının sağlanmasına, uyumsuzlukların giderilmesine ve ekip
ruhunun geliştirilmesine, kurumun çevreyle bütünleşmesine, kurum
kültürünün geliştirilmesine yönelik önlemleri alır. Kurumu hizmete hazır
durumda bulundurur.
Yönetim, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurumu sürekli
yeniler ve geliştirir. Zamanı ve tüm olanakları kurumun amaçlarını
gerçekleştirmek için kullanır.
Yönetim;
a) Araştırma ve plânlama,
b) Örgütlenme,
c) Rehberlik,
d) İzleme, denetim ve değerlendirme,
e) İletişim ve eş güdüm
görevlerini yerine getirir.
Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 253? Müdür, millî eğitimin temel ilkelerine bağlı kalarak, millî
eğitimin genel amaçları ile kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm
kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile
yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim-öğretim
lideridir. Müdür; kurumu, bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iş
birliği içinde yönetir.
Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, uyumlu, güven verici, örnek
tutum ve davranış içinde bulunur, mevzuatın kendisine verdiği yetkileri
kullanır.
Müdür;
a) Kurumdaki eğitim-öğretim ve işleyiş ile ilgili olarak:
1) Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı
olarak bildirir. Yetkili kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur.
Öğretmenlerin de görüşlerini alarak okutacakları dersler ile atölye,
lâboratuvar ve işletmelere ilişkin görevlerin dağılımını yapar. Öğretim
programları ile eğitim-öğretimle ilgili kaynakların kurumda
bulundurulmasını sağlar.
2)Yıllık ders plânlarının hazırlanması amacıyla zümre öğretmenler kurulu
toplantılarının yapılmasını sağlar. Öğretmenlerden sorumlu oldukları
derslerle atölye ve lâboratuvar etkinliklerini; bölüm, atölye, lâboratuvar
ve tesis şeflerinden, üretim ve hizmete yönelik yıllık plânları ders yılı
başlamadan önce alır, inceler, gerekli değişiklikleri yaptırarak onaylar
ve bir örneğini iade eder.
3) Kurumun derslik, lâboratuvar, atölye, kütüphane, makine, araç-gereci
ile diğer tesisleri eğitim-öğretime hazır bulundurur. Bunların
kurulmasını, geliştirilmesini, zenginleştirilmesini ve olanaklar ölçüsünde
diğer öğretim kurumları ile çevrenin de yararlanmasını sağlar.
4) Kurumda eğitim-öğretim hizmetlerinden yararlanacak
öğrenci/kursiyerlerin sürekli eğitimlerini yürütmek için millî eğitim
müdürlüğü ve ilgili kuruluşlar ile iş birliği yaparak il sınırları
içindeki bütün kurum ve işletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda
bağış ve bina kiralanması ile ilgili işlemleri yürütür.
5) Eğitim-öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve
geliştirmek, sorunlara çözüm üretmek için öğretmenler kurulunu, bölüm,
atölye, tesis ve lâboratuvar şeflerini sınıf, zümre, eğitici kol ve sınıf
rehber öğretmenlerini toplantıya çağırır, zümre öğretmenleri arasında eş
güdümü sağlamak amacıyla zümre başkanları ile toplantılar yapar. Bu
kurulların kararlarını onayladıktan sonra uygulamaya koyar ve gerektiğinde
üst makama bildirir.
6) Eğitim-öğretimin amacına uygunluğunu belirlemek üzere dersleri izler.
7) Kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesi için atölye, derslik,
lâboratuvar, işlik ve tesislerin birer üretim ortamı durumuna
getirilmesini; çevredeki iş yeri, müze, turistik tesis ve benzeri
kuruluşlarla iş birliğine gidilerek insan gücü gereksinimi ile
alan/dallara alınacak öğrenci sayılarının belirlenmesini; atölye,
lâboratuvar, uygulamalı ders ve staj çalışmalarının buralarda yapılabilme
olanaklarının araştırılmasını, mesleklerinde başarılı olanların ders,
seminer ve konferans gibi etkinliklerle eğitime katkıda bulunmalarını
sağlar.
8) Programların uygulanmasında ve geliştirilmesinde ilgililerin
görüşlerini de alarak kurum gelişim yönetim ekibi çalışmalarının
plânlamasını ve yürütülmesini sağlar. Gerekli durumlarda bu konularda üst
makama öneride bulunur.
9) Kurumun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü önlemi alır, alınan
kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygular, öğrenci/kursiyerlere
istenilen davranışların kazandırılmasını sağlar.
10) Mevzuatına uygun olarak aday öğretmenlerin yetiştirilmelerini
sağlar.
11) Personelin sicille ilgili iş ve işlemlerini mevzuatına göre
yürütür.
12) Öğrenci ödül ve disiplin işlerini mevzuatına göre yürütür.
13) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin mevzuatına uygun
olarak yürütülmesini sağlar.
14) Özel eğitim gerektiren öğrenci/kursiyerlerin yetiştirilmesi ve
kaynaştırma eğitimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
15) Ders yılı içinde öğrencilere, velilerin başvuruları üzerine beş
güne kadar izin verebilir.
16) Haftalık ders programı ile günlük çalışma ve nöbet çizelgelerinin
düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.
17) Sınavların mevzuatına göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve
sonuçlarının duyurulmasını sağlar.
18) Açıköğretim Lisesi meslekî açık öğretim uygulamasına katılan
öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ve yetişkinlere yönelik eğitim
programlarının düzenlenmesi için gerekli önlemleri alır.
19) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sözleşme ve benzeri belgeleri
onaylar.
20) Mezunları izleme ve işe yerleştirme biriminin etkinliklerini
koordine eder, sorunlarının çözümünde rehberlikte bulunur. Kurumun yıllara
göre meslekî ve akademik başarısını tespit ederek sonuçlarından
yararlanır.
21) Görevini gereği gibi yapmayan personeli uyarır, bu davranışın
sürdürülmesi durumunda yetkisini kullanır. Yetkisi dışındaki durumları
ilgili makama bildirir. Görevini üstün başarı ile yürütenlerin
ödüllendirilmelerini önerir.
22) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen yönetici, öğretmen ve diğer
çalışanların yerine personel görevlendirilmesi için gerekli önlemleri
alır.
23) İzinli veya görevli olarak kurumdan ayrılırken müdür
başyardımcısını, bulunmadığı takdirde bir müdür yardımcısını, müdür
yardımcısının da bulunmaması durumunda bir atölye, lâboratuvar veya meslek
dersleri öğretmenini müdür vekili olarak önerir.
24) Yönetmelik, yönerge, genelge ve benzerlerini ilgililere imza
karşılığında duyurur. Mevzuatın uygulanması ile ilgili önlemleri alır.
25) Bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar ve ilgili makama sunar.
26) Kurumun gereksinimlerini belirler, bütçe olanaklarına göre satın
alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri
yaptırır. Eğitim araç-gereci ve donatım gereksinimlerini zamanında ilgili
birime bildirir.
27) Kurumda yapılan her türlü üretime ilişkin iş ve işlemleri
mevzuatına göre yürütür. Bu görevi yürütebilecek yeterlikte gördüğü atölye
ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını
teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere ilgili birime
önerir.
28) Kurumun bina, tesis, lâboratuvar, atölye ve benzeri bölümleri ile
araç-gerecinin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması
durumunda, mülkî amirin onayını da alarak ilgili kurumla bir protokol
imzalar ve bir örneğini üst makamlara gönderir.
29) Bir müdür yardımcısı sorumluluğunda öğrenci işleri bürosu kurar.
30) Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar.
b) İşletmelerde meslekî eğitim ile ilgili olarak:
1) İşletmede meslekî eğitim gören öğrencilere, yaşına uygun asgarî ücretin
yüzde otuzundan az olmamak üzere ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer
olanaklar konusunda öğrenci velisi ile birlikte işletmelerle eğitim
sözleşmesini imzalar.
2) Gerektiğinde il meslekî eğitim kurulu çalışmalarına katılır, eğitim
sırasında belirlediği hususlarla ilgili olarak kurula bilgi verir.
3) Eğitimi yapılacak meslek alan/dallarıyla ilgili öğretim programlarının
ve öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların ders
yılı başında işletmelere verilmesini sağlar.
4) İşletmelerdeki meslekî eğitimin usta öğretici/eğitici personel
tarafından yapılmasını sağlar.
5) İşletmelerdeki meslekî eğitimin ilgili meslek alan/dalı öğretim
programlarına uygun olarak yapılmasını sağlar.
6) Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleri ile devam-devamsızlık
durumlarının izlenmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
7) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş
ve işlemlerini yürütür.
8) İşletmelere beceri eğitimi için gönderilecek öğrencilerin seçiminin
yapılmasını sağlar ve işletmeye bildirir.
9) Ustalık belgesi bulunan ve işletmelerde öğrenci/çırak/kalfaların
meslekî eğitiminden sorumlu usta öğretici/eğitici personelin
yetiştirilmesi için iş pedagojisi kursları açar, başarılı olanlara usta
öğretici belgesi verir, bununla ilgili kayıtları tutar.
10) İşletmelerde meslekî eğitimin, öğretim programına uygun olarak
yürütülmesi ve kurum-işletme arasında sürekli iş birliğini sağlamak
amacıyla bir koordinatör müdür yardımcısı ile ilgili bölümdeki öğretmen,
öğrenci, işletme sayısı ve işletmelerin kuruma uzaklıkları dikkate
alınarak atölye ve meslek dersleri öğretmenlerinden kurumda görev verilmek
kaydıyla yeterli sayıda koordinatör öğretmen görevlendirir, onlara
rehberlik eder ve denetler. Yönetici ve öğretmenlere, ?İşletmelerde Meslek
Eğitimi? adıyla verilecek ek ders görevi ile ilgili programı hazırlar ve
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.
11) İşletmelerde görevli usta öğretici/eğitici personelin hizmet içi
eğitiminde, kurumun personel ve diğer olanaklarıyla yardımcı olur.
12) İşletmelerde yapılan meslekî eğitimde amaçlanan hedeflere
ulaşılması için işletme yetkilileri ile iş birliği yaparak eğitimle ilgili
gerekli önlemleri alır.
13) İşletme yetkilileriyle yapılan toplantılara başkanlık yapar.
Müdür başyardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 254? Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve
denetim işlerinin plânlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden
müdüre karşı sorumludur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekâlet
eder. Müdür başyardımcısı bulunmadığı durumlarda bu görevi müdür
yardımcılarından birisi yürütür.
Müdür başyardımcısı kurumun işleyişi ile ilgili olarak:
a) Müdürle birlikte öğretmenler kurulu toplantılarının gündemini
hazırlar, kurulun sekreterya iş ve işlemlerini seçilen öğretmenlerle
birlikte yürütür. Tutanakların düzenlenmesi, dosyalanması ve kararların
uygulanmasında müdüre yardımcı olur.
b) Zümre toplantılarını, sınıf rehber öğretmenliği etkinliklerini, eğitici
çalışmaları ve benzerlerini organize eder, alınan kararları müdürün
onayına sunar.
c) Aile birliği, koruma derneği, vakıflar ve kurumla ilgili yapılan diğer
toplantılara katılır, bunlarla ilgili müdürün vereceği görevleri yapar.
d) Disiplin kuruluna başkanlık eder, ödül ve disiplinle ilgili iş ve
işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütür.
e) Tören, yarışma, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklerde müdürün
vereceği görevleri yapar.
f) Açıköğretim Lisesi meslekî açık öğretim uygulamasına katılan
öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ve yetişkinlere yönelik eğitim
programlarının uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
g) Kayıt-kabul, nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmasını, öğrenci kütük
defteri ve öğrenci dosyalarının tutulmasını, bunlarla ilgili iş ve
işlemlerin yürütülmesini izler.
h) Müdür yardımcılarının öğrenci devam-devamsızlıkları ile ilgili
çalışmalarını izler. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile iletişim
sağlar ve gerektiğinde rehber öğretmenle iş birliği yapar.
ı) Velilerin yazılı başvuruları üzerine öğrencilere önemli nedenlerle üç
güne kadar izin verir ve sonuçtan müdürü bilgilendirir.
i) Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım ve sağlık raporlarıyla
ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
j) Öğrencilerin askerlik işlemlerinin zamanında yapılmasını, erteleme
hakkını kaybedenlerin bağlı bulundukları askerlik şubesine bildirilmesini
sağlar.
k) Öğretmenlerden not çizelgelerini alır, inceler ve müdürün onayına
sunar. Notların sınıf geçme defterine ve karnelere işlenmesini sağlar.
Gerektiğinde karne, tasdikname ve diğer öğrenim belgelerini müdür adına
onaylar.
l) Karne, öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve benzerlerini inceler
ve müdürün onayına sunar.
m) Kurumda düzenlenen kurs ve sınavlarla ilgili işlerin yürütülmesini
sağlar.
n) Derslerin öğretmenlere dağıtımı ile ilgili çizelgelerin hazırlanmasını
sağlar.
o) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütülmesini
koordine eder, aksayan konularda önlem alır ve durumu müdüre bildirir.
ö) Nöbet çizelgelerini hazırlar, müdüre onaylatır ve müdür yardımcılarının
nöbet görevlerini kontrol eder.
p) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izler ve
çalışmaları hakkında müdüre bilgi verir.
r) Memurların, iç hizmetler şefi bulunmaması durumunda da diğer personelin
iş bölümünü düzenler, müdürün onayına sunar ve yürütülmesini sağlar. Ödül
veya cezayı gerektiren durumları müdüre bildirir.
s) Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya
yapılmasını sağlar.
ş) Müdürün ita amirliği görevini yapması durumunda, görevlendirildiğinde
tahakkuk memurluğu görevini yapar.
t) Döner sermaye işletmesince çalıştırılanların dışındaki personelin
göreve başlama, görevden ayrılma, izin ve hastalık durumlarını müdüre
bildirir. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapar.
u) Muayene ve kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık eder, bu
konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.
ü) ?Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı?nın
gerektirdiği iş ve işlemleri yapar.
v) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak
yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli
defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar, bilgisayar
teknolojisinden ve çağdaş iletişim araçlarından da yararlanır.
y) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir,
adlî ve idarî yargı ile ilgili işlemleri yürütür.
Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından
verilen görevleri de yapar.
Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
Madde 255? Müdür yardımcısı, yönetimde müdür ve müdür başyardımcısının en
yakın yardımcısıdır. Yönetim, eğitim-öğretim ve üretim işlerinin
amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.
Müdür yardımcısı kurumun işleyişi ile ilgili olarak:
a) Yerel nitelikli öğretim programlarının geliştirilmesine ilişkin
çalışmaları yürütür.
b) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin işleri
yapar.
c) Kurumun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile
kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.
d) Öğrenci/kursiyerlerle ilgili defter, dosya ve belgeleri düzenler.
e) Karne, öğrenim belgesi, tasdikname, diploma, sertifika ve diğer
belgeleri müdürle birlikte imzalar.
f) Kurumda kurs, seminer, kamp ve benzeri etkinliklerin düzenlenip
yürütülmesinde müdürün vereceği görevleri yürütür. Bu etkinliklerin
çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında yapılması durumunda idarî
nöbet görevi yapar.
g) Açıköğretim Lisesi meslekî açık öğretim uygulamasına katılan
öğrencilere yüz yüze eğitim verilmesi ve yaygın meslekî ve teknik eğitim
programlarının uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.
h) Yaygın meslekî ve teknik eğitimde alan araştırması çalışmalarını
yürütür, düzenlenecek kursların yıllık çalışma plânını hazırlar. Öğretmen
ve/veya usta öğretici görevlendirilmesi, eğitim araç-gereç ve donatıma
yönelik öneride bulunur. Müdürün onayı ile kursların periyodik denetimini
yaparak hazırladığı raporu en geç bir hafta içinde müdüre verir.
ı) Görev alanıyla ilgili kurul, komisyon ve ekiplere başkanlık eder.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde plânlama kurulu sekreterya hizmetlerini
yürütür.
i) Çizelgeye göre nöbet tutar, nöbetçi öğretmenleri izler, nöbet
raporlarını inceler ve müdür başyardımcısına iletir.
j) Görevlendirildiğinde satın alma işlerini yürütür.
k) Ayniyat, demirbaş ve hesap işlerinin yürütülmesini sağlar. Hesap
işlerini yürüten memur veya iç hizmetler şefi olmaması durumunda bunların
görevlerini üstlenir.
l) İşletmelerde meslekî eğitim uygulaması yapılan kurumlarda müdür
tarafından verilen koordinatörlük görevini yürütür.
m) Görevlendirildiğinde pansiyon hizmetlerini mevzuatına göre yürütür.
Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından
verilen görevleri de yapar.
Teknik müdür yardımcısı, görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 256? Döner sermayeli kurumlarda, atölye ve meslek dersleri
öğretmenleri arasından atanmış ticarî ve malî konulara yatkın bir müdür
yardımcısı, mevzuatına göre teknik müdür yardımcısı olarak
görevlendirilir. Teknik müdür yardımcısı, müdür ve sayman ile birlikte
döner sermaye işletmesi çalışmalarının tümünden sorumludur.
Teknik müdür yardımcısı:
a) Döner sermaye çalışmalarının piyasa şartlarına göre yürütülebilmesi,
iş takibi, malzeme alımı, iş teslimi, sipariş alınması gibi konularda
piyasayı günü gününe izler.
b) Döner sermaye işletmesinin tahakkuk memurluğu görevini yürütür.
c) Döner sermaye işletmesinin nakit, stok ve duran varlık işlemleri ile
muhasebe iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun, zamanında ve
düzenli olarak yürütülmesini sağlar.
d) Ücretleri döner sermaye işletmesince karşılanan personelin her türlü iş
ve işlemlerini izler ve müdüre bilgi verir.
e) Bölüm şeflerince düzenlenen puantajları inceler, imzalar ve onaya
sunar.
f) Müdürün izin, rapor ve görevlendirilme gibi nedenlerle görevde
bulunmadığı zamanlarda döner sermaye ita amirliği görevini yürütür. Göreve
döndüğünde yaptığı işlerle ilgili müdüre bilgi verir.
g) Döner sermayeden veya gerektiğinde genel bütçe ödeneklerinden yapılan
satın alma işlerinde Satın Alma Komisyonu'na başkanlık eder.
h) Döner sermaye işletmesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla
yönetime önerilerde bulunur.
ı) Ambarın kontrol ve denetimini yapar.
i) Döner sermaye çalışmalarında teknik şartnameye uygun üretim
yapılmasını sağlar.
j) Döner sermaye makine, araç-gerecinin bakım ve onarımının yapılmasını,
sürekli kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar, varsa sorunların
giderilmesi için önlem alır.
k) Kurumun bakım, onarım ve donatım gereksinimlerini belirleyerek müdürü
bilgilendirir.
Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından
verilen görevleri de yapar.
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı ve görevleri
Madde 257- Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonun yönetim,
eğitim-öğretim hizmetleri ile diğer işlerin plânlı ve amacına uygun olarak
yürütülmesinden sorumludur.
Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı;
a) Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesini,
b) Yatılı öğrenci/kursiyerlerin disiplin, düzen ve temizliğini,
c) Evci çıkacakların işlemlerinin yapılmasını,
d) Ziyaretçi kabul saatlerinin ve yerlerinin belirlenmesini,
e) Etüt salonları, yatakhane, yemekhane, mutfak, ambar, kiler, depo,
bulaşıkhane, çamaşırhane, tuvalet, lâvabo ve banyoların bakımlı, temiz ve
tertipli bulundurulmasını,
f) Ambardan tabelâya göre günlük erzak çıkarılarak pişirilmesini ve
kontrolünü,
g) Günlük tabelânın varsa diyet uzmanı ile birlikte hazırlanmasını ve
yemek örneğinin 48 saat saklanmasını,
h) Belleticilerin nöbet çizelgelerinin hazırlanması ve çalışmalarının
denetlenmesini,
ı) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutulmasını,
i) Pansiyon iç yönergesinin hazırlanmasını,
j) Pansiyonda kalan öğrencilerin sağlık iş ve işlemlerinin
yürütülmesini,
k) Öğrenci harçlıkları, giyim ve kırtasiye yardımlarının zamanında
yapılmasını
sağlar.
Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından
verilen görevleri de yapar.
Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları
Madde 258- İşletmelerdeki meslekî eğitimde iş yerlerinin belirlenmesi,
eğitimin plânlanması, koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi ile kurumun
araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek amacıyla kurum müdürlüğünce,
müdür yardımcıları arasından öncelikle atölye ve meslek dersleri
öğretmenlerinden olmak üzere bir koordinatör müdür yardımcısı
görevlendirilir.
Koordinatör müdür yardımcısı:
a) İşletmelerde meslekî eğitim uygulamasının plânlı bir şekilde
yürütülmesini sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve müdüre
bildirir.
b) Gerektiğinde il meslekî eğitim kurulu çalışmalarına katılır, eğitim
sırasında belirlediği konulara ilişkin olarak kurula bilgi verir.
c) İşletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmet içi eğitim
almasını sağlamak amacıyla, işletme yönetiminin görüşünü de alarak gerekli
plânlamayı yapar, hizmet içi eğitim programını hazırlar ve müdüre sunar.
d) Meslekî eğitim yaptırılabilecek işletmelerin, eğitimi yapılacak meslek
alan/dalı ve öğretim programına uygunluğunu belirlemek amacıyla kurulan
komisyon çalışmalarına katılır.
e) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş
ve işlemlerini yapar.
f) İşletmelerde meslekî eğitim gören öğrencilerin devam-devamsızlıkla
ilgili iş ve işlemlerini yapar.
Ayrıca, görev tanımında belirtilen diğer görevler ile müdür tarafından
verilen görevleri de yapar.
Şefler
Madde 259? Kurumlarda, uygulanan meslekî eğitim programlarının tür ve
özelliklerine göre bölüm, atölye, tesis, lâboratuvar şeflikleri
oluşturulur. Ayrıca, bölüm sayısı 1-3 olanlarda biri, 4-6 olanlarda ikiyi,
7 ve daha fazla olanlarda üçü geçmeyecek şekilde program koordinatörlüğü,
sektör koordinatörlüğü ve meslekî rehberlik şeflikleri kurulur.
Şefliklere, müdürün önerisi ile valilikçe atama yapılır.
Bölüm, atölye, tesis ve lâboratuvar şefleri ve görevleri
Madde 260- Bölüm, atölye, tesis ve lâboratuvar şefleri, sorumluluklarına
verilen birimleri yönetirler.
Şefler:
a) Sorumluluğunda bulunan birimdeki hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerine
göre yürütür.
b) Biriminde bulunan bina, eşya, makine-teçhizatın ve diğer malzemenin
bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma hazır bulundurulmasından
sorumludur.
c) Sorumluluğunda bulunan demirbaşlar için yardımcı demirbaş defteri
tutar. Yıl sonunda ve gerekli görülen zamanlarda demirbaş ve diğer
araç-gereci sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner sermaye ile
ilgili iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür.
d) Demirbaş dışındaki süreli araç-gereç için kayıt ve sarf defteri tutar.
Sarfları günü gününe bu deftere işler.
e) Kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın kurum olanaklarıyla
onarımını, mümkün olanların yeniden yapımını sağlar. Onarımı ya da yeniden
yapımı mümkün olmayanların demirbaştan düşürülmesi için malî yıl sonunda
ilgili mevzuata göre öneride bulunur.
f) Öğrencilerin/kursiyerlerin kullanacakları araç-gereç ile her türlü
aleti ilgili öğretmenin rehberliği ve sorumluluğunda imza karşılığı,
kişilere ya da gruplara teslim eder. Bu iş için kurum müdürlüğünce
onaylanmış takım/araç-gereç dağıtım defteri tutar. Teslim edilen
araç-gerece zarar veren ya da öğretim yılı sonunda bunları teslim
etmeyenleri gereği yapılmak üzere kurum müdürlüğüne bildirir.
g) Birimin gereksinimi olan araç-gerecin zamanında sağlanması için
ilgililerle iş birliği yapar.
h) Öğrenci/kursiyerlerin yapacakları uygulamalarla ilgili belge ve
araç-gerecin önceden hazırlanmasını, defter ve belgelerin tutulmasını
sağlar.
ı) Öğretmenler tarafından tutulan ders defteri, devam çizelgeleri ile
yoklama fişlerinin zamanında yönetime verilmesini sağlar.
i) Özel eğitimi gerektiren öğrenci/kursiyerleri de dikkate alarak iş
kazalarına, meslek hastalıklarına, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk
yardım ve güvenlik önlemleri alınmasını, bunların ilgililerce aksatılmadan
ve sürekli olarak uygulanmasını sağlar.
j) Çalışma ortamını temiz tutma alışkanlığının öğrenci/kursiyerlerde
davranış hâline getirilmesi için çaba gösterir.
k) Sorumluluğundaki birim ile ilgili yazışmaları yapar, belge ve
defterleri tutar.
l) Her öğretim yılı başında birim personeli arasında iş bölümü yapar ve
onay için kurum müdürlüğüne sunar.
m) Programdaki konuların yeterince işlenip işlenmediğini, bu konulardaki
bilgi, beceri ve davranışların öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığını
izler, eğitim-öğretimin etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli
önlemleri alır.
n) Döner sermaye işletmesi mal ve hizmet üretim çalışmalarını ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda plânlar ve yürütür. Döner sermaye
çalışmaları kapsamında şartname, resim ve standartlarına uygun üretim
yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar.
o) Uygulamalı öğretimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü
ders araç-gerecinden yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde
bulundurulmasını ve zenginleştirilmesini sağlar.
ö) Uygulamalı öğretimde, öğrenci/kursiyerlere yaptırılan temrin, üretim ve
hizmetlerin programlarda öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranışları
kazandıracak nitelikte olmasını, çalışmaların belirlenen amaçlar
doğrultusunda yürütülmesini, teorik bilgilerin verilmesini ve
öğrenci/kursiyerlerin bu yöndeki bilgilerinin yoklanmasını sağlar.
p) Temel işlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu işlemlerin
doğru olarak kavranıp kavranmadığının anlaşılması yönünde
öğrenci/kursiyerlere rehberlik eder.
r) Bölüm şefi, bölümle ilgili zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder.
Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ve teknisyenler ile zümre toplantıları
yapar. Alınan kararları müdürün onayına sunar.
s) İletişim teknolojilerinden de yararlanarak bilim ve teknolojideki
gelişmelerin öğretmenlerce izlenmesini, uygun olanların
öğrenci/kursiyerlere zamanında aktarılmasını sağlar. Bu konudaki
yayınların birime alınması için ilgililerle iş birliği yapar. Birim
kitaplığını kurarak zenginleştirir.
ş) Çevredeki resmî, özel, gönüllü, kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişki
kurar, mezunların iş yerlerindeki başarılarını izler, programlar
doğrultusunda çevre gereksinimlerini karşılayabilecek iş ve hizmetlerin
yapılmasını sağlar, gerektiğinde programların geliştirilmesi için
önerilerde bulunur.
t) Çevredeki iş ve hizmet kurumları ile bilgi ve teknoloji alışverişinde
bulunur. Öğretmen, öğrenci/kursiyerlerin çevredeki meslekî fuar, sergi ve
seminerlere katılmalarını teşvik eder.
u) Öğretim yılı sonunda öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile
teknisyenlerin görüşlerini alarak birimi ile ilgili eğitim-öğretimde
ulaşılan sonuçları, yapılan iş, üretim ve hizmetleri, gelecek öğretim
yılında alınması gerekli önlem ve gereksinimi belirten bir rapor
hazırlayıp kurum müdürüne verir ve bir örneğini dosyasında saklar.
ü) Temrin uygulamalarında eğitim-öğretimi geliştirecek ders araç-gerecinin
yapılmasını ve mevcutların onarımını sağlar.
v) Bölümü ile ilgili öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan
sorunları belirler ve bunların alan zümrelerinde görüşülmesini sağlar.
Alınan kararları müdürün onayına sunarak sonuçlarını izler.
y) İş güvenliği bakımından sorumluluğundaki bölüm, atölye, lâboratuvar ve
tesislerde bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve
yedek parça durumu ile varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının
düzenli olarak işlendiği makine kartı ile kullanma kılavuzu hazırlar.
z) Her hangi bir iş kazası meydana gelmiş olması durumunda, usulüne uygun
olarak rapor hazırlayıp müdüre sunar.
Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan kurumlar ile sürekli
eğitim-öğretim yapılan kurumların birimlerindeki araç-gerecin sorumluluğu,
birimin şefiyle birlikte o birimde görevli bir teknisyene verilir.
Sorumluluğundaki birimin diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kullanılması
durumunda, birimden protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını
sağlar.
Görev alanlarına göre şeflerin çalışma esasları iç yönergeyle belirlenir.
Sektör koordinatörü, program koordinatörü, meslekî rehber şefleri ve
görevleri
Madde 261- Sektör koordinatörlüğü, program koordinatörlüğü ve meslekî
rehberlik şefleri:
a) Kurum gelişim plânı ve çalışma plânını ilgililerle birlikte hazırlarlar
ve çalışmalarını bu plân doğrultusunda sürdürürler.
b) Sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde çalışırlar.
c) Kurumun bulunduğu yerleşim yerinin eğitim gereksinimlerini belirlemeye
yönelik nüfus durum ve hareketleri, sektör beklentileri ve istekleri,
programa katılacak olası öğrenci sayısı, ilköğretim öğrencileri ve
yetişkinlerin ilgisini belirleme, meslekî ve teknik orta öğretim
programları mezunlarının izlenmesi araştırmalarını yaparlar.
d) Araştırmalara yönelik anket ve görüşme formlarını, bilimsel araştırma
yöntemlerini kullanarak analiz eder, sonuçları rapor haline getirerek
ilgili kişi ve kurumlara duyururlar.
e) Yapılan çalışmaları ve sonuçlarını kurumda bulunan yönetici, öğretmen
ve diğer personelle paylaşırlar.
f) Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek geleceğe
yönelik stratejiler geliştirir, sorunlar varsa çözüm önerileri getirirler.
g) Kurum gelişim yönetim ekibi ve meslek danışma kurulu toplantılarına
katılırlar.
h) Kurum gelişim yönetim ekibinin oluşturacağı çalışma ve gelişim plânı
hazırlama çalışmalarına katılırlar.
ı) Uygulama sonucu elde edilen verileri zümre öğretmenleri ile paylaşarak
gerekli düzenlemelerin programlara yansıtılmasını sağlarlar.
Yukarıdaki ortak çalışmalar dışında;
1) Sektör koordinatörlüğü şefi; sektör temsilcileri ile görüşmeler yaparak
gereksinim duyulan iş alanlarını ve bu alanlarda çalışacak elemanların
özelliklerini saptar, belirlenen hedefler doğrultusunda eğitim, öğretim ve
yönetim işlerinin plânlı ve amacına uygun olarak yürütülmesini sağlar.
Meslekî rehberlik şefi program koordinatörlüğü şefi, kurum gelişim yönetim
ekibi ve meslek danışma kurulu ile iş birliği içinde çalışır, kurumun
sektör ile iyi ilişkiler geliştirmesine yardımcı olur.
2) Program koordinatörlüğü şefi; her yaştaki bireyin eğitim gereksinimini
karşılamak amacı ile yer ve zaman yönünden bir sınırlama olmaksızın örgün
ve yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarının hazırlanmasına yardımcı
olur, program geliştirme çalışmalarını yürütür, program geliştirme
çalışmalarında kurum gelişim yönetim ekibi ve meslek danışma kurulu ile iş
birliği yaparak uygulanan programların değerlendirme çalışmalarına
katılır.
3) Meslekî rehberlik şefi; kayıt döneminde rehber öğretmenle birlikte
öğrenci ve velilere kurumu, meslek alan/dallarını tanıtıcı çalışmalar
yapar. İşletmelerde meslekî eğitim yapacak öğrencilere işletme kuralları,
insan ilişkileri, iş güvenliği ve verimlilik konularında bilgi verir.
Öğrencilere, mezuniyet sonrası gerek işe yerleşmelerinde gerekse üretime
yönelik çalışmalarında rehberlik eder ve izler. Üst öğrenim kurumlarını ve
istihdam alanlarını tanıtır. İşe yerleşenlerin çalışmalarını gözler,
gerekli anketleri uygular ve sonuçları değerlendirir. Rehberlik servisi
veya danışman öğretmenlerle iş birliği yapar.
Valilik oluru ile yerel basın ve yayın organları, broşür, afiş, çeşitli
etkinlik ve toplantılar aracılığı ile çalışmaları yürütür. İlköğretim son
sınıf öğrencilerine ve yetişkinlere anket uygulayarak ilgi ve
gereksinimlerine göre program açılmasını önerir. Eğitim süresince ve
sonrasında öğrencilerden aldığı geri bildirimleri, sektör ve program
koordinatörlüğü şefleri ile birlikte değerlendirir.
Araştırma bölüm şefiği ve görevleri
Madde 262- Olgunlaşma programı uygulayan kurumlarda, bölüm şefinin
başkanlığında kurum müdürlüğünce görevlendirilecek her meslek alanını
temsil eden öğretmenler ile yeterli sayıda teknisyen ve usta öğreticiden
araştırma bölüm şefliği oluşturulur. Araştırma bölüm şefi olarak
görevlendirileceklerde; araştırma teknikleri, istatistik,
ölçme-değerlendirme alanında yetişmiş, alanında lisansüstü eğitim almış ve
yabancı dil bilenler tercih edilir.
Araştırma bölüm şefliği;
a) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışır.
b) Kurumun amaçları doğrultusunda, alan uzmanlarıyla birlikte belirlenen
konularda araştırmalar yapar ve sonuçlarını ilgililere sunar.
c) Araştırma yapılan konularda kişi, kurum ve kuruluşlara danışmanlık
hizmeti sunar, konferans ve seminerler düzenler, yayınlar hazırlar.
d) Bilim ve teknolojideki yenilikler ile geçerli üretim alanlarını
yakından izleyerek gerekli bilgi ve dokümanları toplar, bu bilgileri
ilgililere aktarır.
e) Araştırmalara dayalı olarak üretim için hazırlanan hizmet ve ürün
örneklerini (prototiplerini) hazırlar, enstitünün ilgili diğer üretim
atölyelerine seri üretim veya özel siparişe yönelik sanatsal nitelik
taşıyan ürünlerin hazırlanması için teklifte bulunur,
f) Araştırma sonuçlarından ve yapılan çalışmalardan elde edilen
dokümanlarla arşiv hazırlar ve olanaklar ölçüsünde kurumda kurulabilecek
müzenin geliştirilmesi için gerekli verileri toplar.
g) Eğitim birimleri ve üretim atölyeleri için üretim plânları, üretim
tasarımı, model, kalıp, desen, detay, kesit, hesap, deney ve kalite
kontrol işlerini yapar ve uygulamalar sonucunda gelen öneri ve
eleştirileri değerlendirir.
Tanıtım ve pazarlama bölüm şefliği ve görevleri
Madde 263- Olgunlaşma programı uygulayan kurumlarda, bölüm şefinin
başkanlığında kurum müdürlüğünce görevlendirilecek her meslek alanını
temsil eden öğretmenler ile yeterli sayıda teknisyen ve usta öğreticiden
tanıtım ve pazarlama bölüm şefliği oluşturulur. Tanıtım ve Pazarlama bölüm
şefi olarak görevlendirileceklerde; tanıtım, pazarlama, işletme ve halkla
ilişkiler alanında yetişmiş, alanında lisansüstü eğitim almış ve yabancı
dil bilenler tercih edilir.
Tanıtım ve pazarlama bölüm şefliği:
a) Araştırma bölüm şefliğince yapılan araştırma sonuçlarını ve geliştirme
çalışmalarını ilgililere duyurur.
b) Kurumun etkinliklerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtımı için
ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar, basın-yayın organları ile
yazılı, sözlü ve görüntülü iletişimi sağlar.
c) İlgililerle koordineyi sağlayarak, yurt içinde veya yurt dışında sergi
ve defileler düzenler.
d) Kurumun etkinlikleriyle ilgili olarak video bant, slayt, film ve
benzerlerini hazırlar, katalog, model, gazete, dergi ve bülten çıkararak
yayınlar.
e) Ürünlerin pazarlanması için piyasa araştırması yapar ve pazarlanmasını
sağlar.
f) İlgili bölüm ve atölye şefleri ile koordine sağlayarak kurumda
üretilen ürünlerin fiyatını belirler.
g) Müşterilerle iletişim kurar, siparişleri, istek ve özelliklerine göre
üretim atölyelerine iletir.
h) İş kalitesi ve iş verimini sürekli izler.
Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
Madde 264? Eğitim-öğretimin temel unsuru olan öğretmen, toplumsal
kalkınmada bireyin gelişmesine katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürütür.

Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim-öğretimin
gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve
şefkatle yaklaşır. Kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya özen gösterir.
İzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin
araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş
eğitim-öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanır.
Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel
ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla
yükümlüdür.
Öğretmenler, kurumun her tür ve seviyedeki eğitim-öğretim ve üretim
çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden
sorumludurlar.
Öğretmenler:
a) Eğitim-öğretim standartlarının geliştirilmesi, üretimin artırılması,
kurum-çevre ilişkisinin kurulması ve gelişmesi yönünde çaba harcar,
işleyişte yönetime yardımcı olurlar. Kılık-kıyafet, söz ve davranışlarıyla
öğrenci/kursiyerlere örnek olurlar.
b) Yıllık ve günlük plân yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar.
Derslerle ilgili araştırma, uygulama ve deney yapar, öğrencilere de
yaptırırlar. Yapılan deneyler için bir rapor hazırlarlar.
c) Öğrenci/kursiyerlerin yaparak, yaşayarak, inceleyerek ve araştırarak
öğrenmelerini sağlarlar. Bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen
bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce
belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlarlar.
Eğitim-öğretim ve üretim çalışmalarında araç-gereç, lâboratuvar, gezi,
gözlem gibi her türlü olanaktan öğrenci/kursiyerlerin yararlanmalarını
sağlarlar. Bu çalışmalarda öğrenci merkezli bir yaklaşım benimser ve
sergilerler.
d) Özel eğitim gerektiren öğrenci/kursiyerlerin yetiştirilmesi için önlem
alırlar.
e) Öğrenci/kursiyerlerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı
kazanmalarına önem verirler, kütüphane, kitaplık, lâboratuvar ve spor
tesisleri ile çevredeki müze, atölye, fabrika, iş yeri, ticarî, malî ve
turistik işletmelerden ve diğer tesislerden yararlanmalarını sağlarlar.
f) Eğitici çalışmalar ile ilgili görevlerini mevzuatına uygun olarak
yaparlar.
g) Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, ?Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği? ile ?Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği? ve ilgili diğer mevzuata uygun
olarak yürütürler.
h) Döner sermaye işleri ile ilgili olanlar atölye ve meslek dersleri
öğretim programlarına uygun olarak bu işleri plânlar ve yaptırırlar.
ı) Ders dışı eğitim-öğretim etkinliklerinin mevzuatına göre yürütülmesini
sağlarlar.
i) Müdürün hazırlayacağı bir program doğrultusunda, mevzuatına uygun
olarak aday öğretmenleri yetiştirirler.
j) Sınavlar ile ilgili görevleri mevzuatına uygun olarak yerine
getirirler.
k) Derse başlamadan önce yoklama yaparak yoklama sonucunu fiş veya
deftere yazar ve imzalarlar.
l) Konu, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları
dersin sonunda ders defterine yazarak imza ederler.
m) İnceleme ve araştırma gezileri için gezi plânı hazırlarlar.
Öğrenci/kursiyerlerin gezi ile ilgili görüş ve izlenimlerini tartışıp
değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla kurum yönetimine
bildirirler.
n) Öğrenci/kursiyerlerin eğitim-öğretim ve üretim etkinliklerini izler,
meslekî konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederler.
o) Nöbet çizelgesinde belirtilen nöbet görevini yerine getirirler.
ö) Görevlendirildikleri kurullara, komisyonlara, eğitici kol ve sınıf
rehberlik çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve
toplantılara, kurs ve seminerlere katılırlar. Çalışma takviminde
belirtilen tarihlerde kurumda hazır bulunur ve verilen görevleri yaparlar.
Kurul, komisyon ve diğer ekiplerdeki çalışmalarını toplam kalite yönetimi
anlayışı ile yürütürler.
p) Öğretmenler kurulu, zümre ve sınıf zümre öğretmenler kurulu ve ilgili
diğer kurul toplantılarına katılırlar. Seçildiklerinde kurul
toplantılarında sekreterya görevlerini yerine getirirler.
r) Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları
öğretime yansıtırlar. Bu konuda her yıl en az bir rapor hazırlayarak zümre
öğretmenler kurulunda tartışılmasını sağlarlar.
s) Uygulamalı eğitimi mevzuatına göre yapar, gerekli görülen araç-gerecin
zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar, araç-gereci
kontrol eder ve teslim alırlar. Kendilerine verilen araç-gereç ve
makinelerin korunması, bakımı, onarımı ve kılavuzuna uygun şekilde
kullanılmasını ve her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlarlar ve bu
konuda öğrenci/ kursiyerlere rehberlik yaparlar.
ş) Öğrenci/kursiyerlerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan
iş ve uygulamalarda kullanılan araç-gerecin bir listesini ilgililere
verirler.
t) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak
sürdürülebilmesi için bölüm/atölye/lâboratuvar şefleri ile birlikte plân
hazırlarlar.
u) Döner sermayeden yapılan üretim çalışmalarına katılırlar. Yapılan iş ve
hizmetlerin istenen nitelikte ve sürede sonuçlandırılmasını sağlarlar.
ü) Görevlendirildiğinde ders araç-gerecini, öğretmenler kurulunca
seçilmesi durumunda kitaplık demirbaşlarını teslim alır ve bunlarla ilgili
görevleri yaparlar.
v) Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime ilişkin duyuru, belge ve
dokümanları okur ve imzalarlar.
y) Kurum-işletme iş birliği programı doğrultusunda haftalık/aylık
düzenlenecek raporları yönetime teslim ederler.
z) Tam gün tam yıl eğitim yapan kurumlarda hafta sonu, yarıyıl ve yaz
tatillerinde verilen görevleri de yaparlar.
Nöbet görevi
Madde 265? Öğretmenler, nöbet çizelgesine göre nöbet tutarlar.
Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Kurumun olanak ve koşulları dikkate alınarak nöbetlerini en iyi
şekilde yapabilmelerini sağlamak için öğretmenlere ya derslerinin olmadığı
ya da en az bulunduğu günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla kurumda ders görevi bulunan öğretmenlere kurumların
gereksinimleri göz önünde bulundurularak nöbet görevi verilir.
c) Kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan
erkek öğretmenler, nöbet görevinden muaf tutulur. Ancak kıdemli öğretmen
sayısının fazla olması ve bu nedenle nöbet görevlerinin aksayabileceği
durumlarda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.
d) Bayan öğretmenlere doğumdan önce üç ay, doğumdan sonra altı ay nöbet
görevi verilmez.
e) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, ders bitiminden 15
dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler,
kendi devrelerinde nöbet tutarlar.
f) Yatılı kurumlarda yeterli sayıda belletici öğretmen yoksa nöbet
görevi 24 saat devam eder. Ortak kullanılan pansiyonlarda gece tutulan
nöbetle ilgili olarak millî eğitim müdürlüğünce gerekli önlemler alınır.
g) Nöbet görevine gelmeyen öğretmen hakkında derse gelmeyen öğretmen gibi
işlem yapılır.
h) Nöbet çizelgeleri, nöbet defterinin tutulması, güvenlik önlemleri,
nöbet yerleri, etüt, yemekhane işleri, disiplin ve önemli olaylar ile
nöbetlerde uyulması gereken diğer esaslar öğretmenler kurulunda
belirlenir. Alınan kararlar kurum yönetimince öğretmenlere yazılı olarak
duyurulur.
Belletici ve görevleri
Madde 266? Yatılı ve pansiyonlu kurumlarda, öğrenci/kursiyerlerin
eğitim-öğretim, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlerini yapmak üzere
belleticiler görevlendirilir.
Belleticiler görevlerini ilgili mevzuata göre yaparlar.
Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi
Madde 267- İşletmelerdeki meslekî eğitimin plânlı olarak yürütülmesi,
programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların
belirlenmesi, öğrencilerin başarı, devam-devamsızlık ve disiplin
durumlarının izlenmesi ve rehberlikte bulunulması amacıyla kurumda norm
kadro içinde bulunan atanmaya esas branşı atölye, lâboratuvar ve meslek
dersleri öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerden koordinatör
öğretmen/öğretmenler görevlendirilir. Genel kültür branşındaki yönetici ve
öğretmenlere bu kapsamda görev verilmez.
Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde aşağıdaki esaslar dikkate
alınır:
a) Kurumdaki norm kadro sayısı dikkate alınarak, teorik ve uygulamalı
meslek dersleri, öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra
?İşletmelerde Meslek Eğitimi? adı altında ek ders görevi verilir.
b) İşletmelerde meslekî eğitim ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin
kuruma uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık
ve işletmedeki öğrenci sayısı ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde
harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır.
c) Kurumda, ?İşletmelerde Meslek Eğitimi? adı altında verilecek ek ders
saati sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen
sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki
katını geçemez.
d) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders
yükünün belirlenmesinde; işletmelere öğrenci gönderen alan/dallardaki
sınıfların uygulamalı atölye ve lâboratuvar dersleri haftalık ders saati
sayısının bu sınıflardaki grup sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı,
ders yükü olarak kabul edilir.
Grup sayısının belirlenmesinde, ?Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve
Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik? hükümleri uygulanır.
e) Atölye ve meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken; bölüm, atölye
ve lâboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre ?Plânlama, Bakım, Onarım?
adı altında verilen ek ders görevi de eklenir.
f) Bir meslek alan/dalında, koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek
yeterli sayıda atölye ve meslek dersleri öğretmeni yoksa bu alan/dala
yakın branştaki öğretmene koordinatörlük görevi verilebilir.
g) Koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi, öğrencinin işletmede
bulunduğu günlerde yapılır.
Aynı öğrenci/öğrenciler için haftada birden fazla öğretmene, ?İşletmelerde
Meslek Eğitimi? ek ders görevi verilemez.
Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları
Madde 268- Koordinatör öğretmenler:
a) İşletmelerde meslekî eğitim uygulamasının plânlı olarak yürütülmesini
sağlamak amacıyla alınacak önlemleri belirler ve kurum müdürlüğüne
bildirir.
b) Öğretim programlarında, işletmelerdeki uygulamalarda ortaya çıkan
sorunları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliştirme
çalışmalarında değerlendirilmek üzere kurum müdürlüğüne verir.
c) Meslekî eğitim konusunda, işletme yetkilileri ile usta öğretici/eğitici
personele rehberlikte bulunur.
d) İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmış oldukları işler
ile ilgili iş dosyasını kontrol eder.
e) Öğrencilerin; başarı, devam-devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek
işletme kayıtlarındaki bilgilerin, zamanında kurum müdürlüğüne
iletilmesini sağlar.
f) İşletme yetkilileri ile iş birliği yaparak iş yerine uyum sağlayamayan
öğrencileri belirler, alınacak önlemleri kurum müdürlüğüne bildirir.
g) Kurum ile işletme arasında imzalanan sözleşmenin uygulanmasında ortaya
çıkan sorunları belirleyerek müdürlüğe bildirir.
h) İşletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem
sona ermeden 5 gün önce kurum müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.
ı) İşletmelerde meslekî eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri
yerine getirir.
Rehber öğretmenler
Madde 269? Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için
öğrenci/kursiyerlere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütmek
üzere görevlendirilen rehber öğretmenler, ?Millî Eğitim Bakanlığı
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği?ne göre görev
yaparlar.
Rehber öğretmenler meslekî rehberlik ile ilgili çalışmaları koordinatör
müdür yardımcısı ve meslekî rehberlik şefi ile işbirliği içinde yürütür.
Yaygın meslekî ve teknik eğitimde rehberlik
Madde 270- Yaygın meslekî ve teknik eğitimde görevli rehber öğretmenler,
aday öğretmen, uzman ve usta öğretici ile gönüllü öğreticilere bir plân
doğrultusunda sürekli olarak meslekî rehberlik yaparlar. Kurumunda
rehberlik yapılabilecek yeterli sayıda görevli bulunmaması ve il/ilçedeki
diğer kurumlarda gereksinim duyulması durumunda valilik onayına göre hem
kendi hem de diğer bir kurumun rehberlik görevlerini de yürütebilir.
Görevlerinde müdür yardımcısı/yardımcıları ile sürekli iş birliğinde
bulunur ve alan araştırması çalışmalarına fiilen katılırlar.
Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları
Madde 271? Kurumlarda, öğretmen gereksinimi karşılanamayan alanlarda
kadrolu usta öğretici, ücretli uzman ve usta öğretici ile gönüllü öğretici
görevlendirilir.
Mevzuatına göre atanan kadrolu usta öğreticiler, bir öğretmenin
gözetiminde derse girdiklerinde aynı branştaki öğretmenlerin aylık
karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders okuturlar.
Bunlara, öğretmen gereksinimi karşılanamadığından bağımsız olarak ders
okuttuklarında, aynı branştaki öğretmenlerin aylık ve ek ders karşılığı
okutmakla yükümlü oldukları ders saati kadar ders görevi verilebilir.
Branşında kurs açılamayanlar, yakın branşta açılan kursta
görevlendirilirler. Branşında veya yakın branşta da kurs açılamaması
durumunda kurumun uygun hizmetlerinde çalıştırılırlar. Başka bir ile
atanmaları durumunda aynı esaslar doğrultusunda çalıştırılırlar.
Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta
Öğreticiler Yönetmeliği hükümlerine göre eğitim-öğretim ve üretim
hizmetlerinde uzman ve usta öğretici görevlendirilebilir. Görevlendirmede,
resmî görevi bulunanlar, emekliler ile özel kurum ve kuruluşlarda çalışıp
herhangi bir sosyal güvenlik kurum/kuruluşuna kayıtlı kişilere öncelik
verilir. Uzman ve usta öğreticiler, görevlerini öğretmenlik sorumluluğu
içinde müdürün belirleyeceği esaslara uygun olarak yürütürler.
Yabancı uyruklular da gerekli koşulları taşımaları kaydıyla ücretli usta
öğretici olarak çalıştırılabilirler.
Gönüllü usta öğreticiler, gerekli koşulları taşımak kaydıyla, ücretli usta
öğreticilerin görev ve sorumlulukları doğrultusunda ücretsiz olarak
görevlendirilebilirler.
İç hizmetler şefi, görev ve sorumlulukları
Madde 272? Öğrenci/kursiyer sayısı ve kurumun özellikleri dikkate alınarak
Bakanlıkça uygun görülen kurumlarda iç hizmetler şefi bulundurulur. İç
hizmetler şefi, muayene ve kabul komisyonu ile muayene ve sayım
komisyonunun doğal üyesidir.
İç hizmetler şefi:
a) Bina, eşya ve tesislerinin korunması, bakım ve temizliğinin düzenli
olarak yürütülmesini sağlar.
b) Temizlik ve diğer gereksinim maddelerini sağlar ve ilgililere dağıtır.
c) Hizmetliler arasında iş bölümü yapar ve hizmetlerin gereğince yapılıp
yapılmadığını kontrol eder.
d) Üyesi olduğu komisyonlarla ilgili görev ve sorumluluklarını yerine
getirir.
e) Kurumun yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yapar.
Teknisyenler ve görevleri
Madde 273- Kurumda, alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek ve
eğitim-öğretim etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere
teknisyenler görevlendirilir.
Teknisyenler:
a) Tezgâh, makine, araç-gereç, teçhizat, tesis ve benzerlerini korur,
bakım, onarım ve ayarlarını yaparak kullanıma hazır durumda bulundurur.
b) Yapılacak deney ve uygulamalar için gerekli araç-gerecin önceden
hazırlanmasında öğretmene yardımcı olur.
c) Kurumda üretimi yapılan ürün ve temrin modellerini hazırlar.
d) Öğrencilerin döner sermaye ve temrin yoluyla yapacakları iş ve
temrinlerin malzeme ve araçlarını önceden hazırlar.
e) Kurumdaki bakım-onarım hizmetlerini yürütür,
f) Müdür, müdür yardımcıları ve ilgili şeflerin vereceği diğer iş ve
hizmetleri yapar.
Döner sermaye saymanının görev ve sorumlulukları
Madde 274? Döner sermaye saymanı, döner sermaye işletmesinin ticarî, malî
ve muhasebe ile ilgili iş ve işlemlerinin mevzuatına uygun olarak
yürütülmesinden sorumludur. Döner sermaye sayman kadrosu bulunmayan
kurumlarda bu görev, döner sermaye mevzuatına göre sayman olarak
görevlendirilen personelce yürütülür.
Döner sermaye saymanı, yönetimin vereceği diğer görevleri de yapar.
Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve görevleri
Madde 275? Memur, daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni:
a) Verilen her türlü yazıyı kurallarına uygun olarak yazar. Gelen ve
giden yazılarla ilgili defterleri tutar, dosyalayıp saklar, disket, CD Rom
gibi sayısal ortamlarda saklanan verileri yedekler, arşivler, bilgileri
güncelleştirir, gerekli olanlara cevap hazırlar ve işleri süresi içinde
sonuçlandırır.
b) Kurum ya da kişilerle ilgili yazıları dosyalar, gizli kalması
gerekenlerin gizliliğini sağlar.
c) Öğretmen, memur ve hizmetlilerin dosyalarını tutar, bunlarla ilgili
değişiklikleri zamanında defter ve belgelere işler.
d) Verildiğinde kurumun mutemetliğini yapar, personelin aylık, ücret,
yolluk ve tahakkuk edecek diğer alacakları ile ilgili iş ve işlemleri
yürütür. Verilen avansı, müdürden alacağı emirlere ve ilgili mevzuata
uygun olarak harcar ve hesabı zamanında kapatır.
e) Teslim edilen bilgisayar, daktilo, teksir, fotokopi, faks, yazıcı ve
benzeri araçları kullanır, korur, bakım ve onarımlarının yapılmasını
sağlar.
f) Harcama kâğıtlarını mevzuata uygun olarak hazırlar, bunlarla ilgili
belgeleri, fatura örneklerini ve satın alma ya da satma kararlarını
dosyasında saklar.
g) Ödenek, aylık, avans ve senet defterlerini usulüne göre tutar.
h) Her ayın sonunda ödeme ve gider gerçekleştirme çizelgeleri ile her malî
yılın sonunda gönderilmekte olan istatistik çizelgelerini hazırlar.
ı) Ayniyat mutemedi yoksa bu görevi yapar, gereken defter ve dosyaları
tutar.
i) Yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.
Müdür, bu görevlerden hangilerinin kimler tarafından yapılacağını yazılı
olarak bildirir.
Kütüphane memuru ve görevleri
Madde 276? Kütüphane memuru:
a) Kütüphaneyi, ?Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği? hükümlerine uygun olarak
düzenler.
b) Teslim edilen ders kitapları ile araç-gereci korur, kullanıma hazır
bulundurur, bunların temizlik ve düzenini sağlar.
c) Ders araç-gereci ile kütüphane demirbaş eşya esas ve yardımcı
defterlerini tutar.
d) Ders araç-gereci ile kitaplıktan personel ve öğrenci/kursiyerlerin
yararlanmasına yardımcı olur.
Ambar memuru ve görevleri
Madde 277? Ambar memuru, ambar ve depo ile ilgili görevleri mevzuatına
uygun olarak yürütür. Bu hizmetlerden ilgili yöneticiye karşı sorumludur.
Ayniyat mutemedi ve görevleri
Madde 278? Yönetimce gerekli görüldüğünde, ayniyat hesaplarını sorumlu
saymanına vermek üzere bir memur ayniyat mutemedi olarak görevlendirilir.
Ayniyat mutemedi görevlerini ilgili mevzuata göre yürütür.
Hemşire ve görevleri
Madde 279? Kurumlarda sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hemşire
görevlendirilebilir.
Hemşire:
a) Revirin düzenlenmesinde yönetime yardımcı olur, amacına uygun olarak
kullanımını sağlar.
b) İlkyardım dolabında bulunması gerekli malzemenin kullanımını,
kayıtlarını, revirdeki aletlerin bakımını ve steril durumda bulunmasını
sağlar.
c) Sağlık nedeniyle dinlenmesi gereken öğrenci/kursiyerleri revirde
gözlem altında tutar, ilâç tedavisi ve enjeksiyonlarının düzenli
yapılmasını sağlar, revir defterine ve hasta izleme tabelâsına işler.
d) Revir hasta defterini ve hasta izleme tabelâsını düzenler.
e) Revirde tedavisi mümkün olmayan öğrenci/kursiyerler ile acil yardım
gerekenlerin güvenli olarak sağlık kurumlarına naklinin yapılmasını
sağlar, gerektiğinde hastaya refakat eder ve tedavisini izler.
f) Sınıf rehber ve belletici öğretmenleriyle iş birliği yaparak kurumda
temizlik ve hijyenik ortamın sağlanmasına katkıda bulunur. Yayılma
olasılığı bulunan bulaşıcı hastalıklara karşı uyarılarda bulunur. Gerekli
ortamın dezenfekte edilmesi için girişimde bulunur.
g) Bulaşıcı ve ihbarı zorunlu hastalıkların ilgili makamlara
bildirilmesinde ve hastalıktan kurtulan öğrenci/kursiyerlerin kuruma
devamının sağlanmasında kurum yönetimi ile iş birliği yapar. Bulaşıcı
hastalıklar için gerekli önlemleri alır.
h) Öğrenci/kursiyerlerin aşılarının yapılabilmesi için sağlık kurum ve
kuruluşları ile kurum yönetimlerinin iş birliği yapmalarına yardımcı olur.
ı) Gıda zehirlenmesi gibi toplu hastalıkların görülmesinde alınacak
önlemleri ve öncelikleri belirler, uygulanmasına yardımcı olur.
i) Kurum ve çevrenin sağlık koşullarına uygun durumda bulundurulmasında
yönetime yardımcı olur.
j) Sağlık tarama ekipleri ile iş birliği yapar.
k) Kantin, kooperatif, mutfak, yemekhane, yatakhane, çamaşırhane, depo,
ambar ve tuvaletlerin temizliği için görevlilerle iş birliği yapar.
Buralarda çalışan personelin sağlık kontrollerinin yapılmasına yardımcı
olur ve bunların sağlık kurallarına uygun hareket edip etmediklerini
izler, yılda iki defa sağlık muayenesi olmalarını sağlar.
l) Diyet uzmanı bulunmaması durumunda yemek tabelâlarının hazırlanmasına
yardımcı olur, gıdaların ve kullanılan mutfak gerecinin sağlığa uygun olup
olmadığını kontrol eder.
m) Öğrenci/kursiyerlerin gelişimlerinden kaynaklanan özel durumları ile
ilgilenir.
n) Sağlıkla ilgili özel gün ve haftaların düzenlenmesine yardımcı olur.
o) Ders yılı sonunda kurumun genel sağlık durumuyla ilgili rapor hazırlar
ve yönetime verir.
Şoför ve görevleri
Madde 280? Şoför:
a) Teslim edilen aracı, görevin gereğine uygun olarak kullanır.
b) Aracın günlük, haftalık, aylık bakımlarını yapar ve trafik kontrolünü
aksatmadan yaptırır.
c) Aracı, izinsiz olarak başkalarına kullandırmaz.
d) Taşıt görev emri defterini usulüne uygun olarak doldurur ve yetkililere
imzalatır.
e) Aracın parça değişimlerinde, değiştirilen parçayı ambar veya depo
memuruna teslim eder.
f) Görev dönüşünde aracı yerine park eder, gerekli güvenlik önlemlerini
alır.
g) Yükleme ve boşaltma işlemlerine yardımcı olur.
h) Aracı, göreve hazır durumda bulundurur.
ı) Aracı, özel işlerde kullanmaz.
Hizmetliler ve görevleri
Madde 281? Hizmetliler:
a) Bina, atölye ve tesisler ile eşyasının temizliğini yapar.
b) Isıtma, sıhhî ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir.
c) Kuruma gelen çeşitli malzeme, araç-gereci gerekli yerlere taşır ve
yerleştirir.
d) Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar.
e) Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür.
f) Mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur.
g) Çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yerine
getirir.
h) Kurumun çevresinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapar.
ı) Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri
yürütür.
Bahçıvan ve görevleri
Madde 282? Bahçıvan:
a) Bahçe plânlamasına göre dikim, budama, biçme, belleme, çim, fide
yetiştirme, tohum toplama ve bakım işlerini yapar.
b) Bahçe bitkilerini korur, hastalıklara karşı gerekli önlemleri alır.
c) Yangına engel olmak ve temizliği sağlamak üzere gerekli önlemleri
alır.
d) Kullanılan araç-gereci korur, bakım ve temizliğini sağlar.
e) Süs bitkisi ve çiçek yetiştirir, bakımını yapar.
f) Yönetim ve nöbetçi öğretmenlerce verilen diğer görevleri yapar.
Aşçı ve görevleri
Madde 283? Aşçı:
a) Varsa diyet uzmanının gözetim ve denetimi altında, beslenme rehberini
esas alarak günlük tüketim maddeleri tabelâsına göre yemek yapar,
kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlar.
b) Teslim aldığı gıda maddelerinin bozulmadan saklanmasını,
hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve ziyan edilmemesini sağlar.
c) Mutfaktaki araç-gerecin bakım ve temizliğine dikkat eder.
d) Çalışma disiplini içinde mutfağın temizlik, bakım ve düzenini sağlar.
e) Çalışmalarında diyet uzmanına, yoksa ilgili müdür yardımcısına karşı
sorumludur.
f) Günlük çıkan yemeklerin örneğini 48 saat saklar.
Kaloriferci ve görevleri
Madde 284? Kaloriferciler ve kaloriferci olarak görevlendirilenler,
görevlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütürler.
Yönetimin vereceği diğer görevleri yapar.
Gece bekçisi ve görevleri
Madde 285? Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği yapan hizmetli, nöbeti
süresince bina ve tesisler ile araç-gerecin güvenliğini sağlar.
Yönetimce hazırlanacak nöbet talimatına göre görevini yürütür. Bu
görevlerinde yöneticilere, nöbetçi öğretmene varsa iç hizmetler şefine
karşı sorumludur.
Hizmetli sayısı iki veya daha az olan kurumlarda gece bekçiliği görevi
yürütülmez. Bu durum, yönetimce en yakın emniyet birimine yazılı olarak
bildirilir.
Diğer personel
Madde 286- Görevleri bu Yönetmelikte belirtilmemiş personel, ilgili
mevzuata göre verilen görevi yerine getirir. Ücretleri genel bütçe dışı
kaynaklarca karşılanarak çalıştırılanların görev, yetki ve sorunlulukları
sözleşmeyle belirlenir.
ON BİRİNCİ KISIM
İşletmelerde Meslekî Eğitimin Denetimi
BİRİNCİ BÖLÜM
Denetime İlişkin Esaslar
Denetim
Madde 287- Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu, özel kurum ve
kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile
işletmelerde yapılan meslekî eğitim, öğrenci/kursiyerlerin bu eğitiminden
sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda temsilcilerinin katılımı ile
oluşturulan denetim komisyonunca ve gerektiğinde Bakanlığa bağlı
müfettişler veya görevlendirilecek elemanlarca; çalışanların meslekî
eğitim alıp almadığı, iş ortamı, sosyal güvenlik, iş güvenliği ve sağlık
koşulları bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca denetlenir.
Denetimle ilgili raporların bir örneği gereği için valiliğe, bilgi için
Bakanlığa gönderilir.
Denetim komisyonu
Madde 288- (Değişik birinci fıkra:RG-05/01/2005-25691) İşletmelerdeki
meslekî eğitimin denetimi için; il meslekî eğitim kurulunca, işletmenin
bağlı olduğu ilgili meslek odasından bir temsilci, kurum müdürlüğünden bir
yönetici/alan öğretmeni,İŞKUR il müdürlüğünden en az şube müdürü düzeyinde
bir temsilci ve eğitimin yapıldığı meslek alan/dalında uzmanlaşmış en az
iki temsilciden her yıl komisyon kurulur. Bir ilde ihtiyaca göre aynı
meslek dalında birden fazla komisyon oluşturulabilir.
(Değişik ikinci fıkra:RG-05/01/2005-25691) Bu komisyon,
valilik onayından sonra çalışmaya başlar.
Denetim komisyonları, gerektiğinde meslek kuruluşları tarafından aynı
amaca yönelik olarak kurulmuş bulunan denetim birimleri ile iş birliği
yapar.
Komisyonun görevleri
Madde 289- Eğitim-öğretimle ilgili konularda yapılacak rehberliğin yanında
komisyonlar, örneğine uygun forma göre denetim görevini yaparlar.
Komisyon;
a) Fizikî koşullar ve donanım bakımından işletmenin meslekî eğitime uygun
olup olmadığını,
b) Meslekî eğitimden sorumlu olanların istenilen nitelikleri taşıyıp
taşımadıklarını,
c) Meslekî eğitimin, öğretim programlarına uygun olarak yapılıp
yapılmadığını,
d) Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını,
e) Önceki denetimde belirlenen aksaklıkların giderilip giderilmediğini,
f) İş yerinde çalışanların meslekî eğitim belgesinin olup olmadığını
denetler.
Denetim sonucu başarılı bulunan işletmelerin, diğer işletmeleri teşvik
bakımından teşekkür veya takdir belgesi ile ödüllendirilmesi için il
meslekî eğitim kuruluna öneride bulunabilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Raporları ve Saklanması
Denetim raporu
Madde 290- Komisyonlarca, denetim sonunda bir rapor düzenlenir.
Denetleme raporlarında; denetimi yapılan işletmelerde mevzuata göre
belirlenen eksiklikler, uygun bulunmayan işlem ve davranışlar, Kanun'a
göre suç sayılan hususlar, alınması gerekli önlemler ve öneriler
belirtilir. Rapora göre başarılı bulunan işletmelerin ödüllendirilmesi
için il meslekî eğitim kuruluna öneride bulunulur.
Valilikçe gerekli görülmesi durumunda, raporda belirtilen eksikliklerin
tamamlanması ve önerilerin yerine getirilmesi için raporun bir özeti,
işletmeye tebliğ edilir. İşletme ilgilileri tebligatta belirtilen
hususları tamamlamak zorundadır.
Dosya tutma
Madde 291- Denetimi yapılan her işletme için bir dosya tutulur ve raporlar
bu dosyada saklanır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmelerdeki meslekî eğitimin
denetimi
Madde 292- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri,
işletmelerde yapacakları incelemelerde, Kanun hükümlerine uyulup
uyulmadığını denetlerler. Bu Kanun'a göre yapılacak denetimler için ayrı
bir program düzenlenmez. Denetim sonucu düzenlenecek raporların ilgili
bölümü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince il
meslekî eğitim kuruluna gönderilir.
Sosyal Sigortalar Kurumu sigorta müfettişlerince yapılacak denetimlerde,
bu Kanun'da belirtilen ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
hükümlerine uyulup uyulmadığı hususları dikkate alınır. Denetim sonunda
hazırlanacak raporlar, Sosyal Sigortalar Kurumu bölge müdürlükleri veya
sigorta müdürlüklerince il meslekî eğitim kuruluna gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler
Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler
Madde 293? Kanunun;
a) 9 uncu maddesine göre ilköğretimi bitirmiş olanları, bir mesleğe
hazırlamak amacı ile çıraklık dönemine kadar iş yerlerinde aday çırak
olarak eğitmeyenlere,
b) 10 uncu maddesine göre 14 yaşını doldurmayanları, en az ilköğretim
okulu mezunu olmayanları ve bünyeleri ile sağlık durumları girecekleri
mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmayanları çalıştıranlara;
c) 10 uncu maddesine göre Bakanlıkça belirlenen esaslar dışında çırakları
ağır, tehlikeli veya özellik arzeden mesleklerde çalıştıranlara,
d) 12 nci maddesine göre aday çırak ve çıraklara, haftada 8 saatten az
olmamak üzere genel ve meslekî eğitime katılmaları için ücretli izin
vermeyenlere, beceri eğitimini mesleğin özelliklerine göre usta öğretici
gözetiminde yaptırmayanlara,
e) 13 üncü maddesine göre meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının
örgün eğitim programlarından mezun olanlar ile kalfalık belgesi sahipleri
dışında, 19 yaşından gün almamış kişileri çıraklık sözleşmesi yapmadan
çalıştıranlar, aday çırak ve çırakları çalıştırmaya başlamadan önce
bunların veli veya vasileri ya da reşit ise kendileri ile yazılı çıraklık
sözleşmesi yapmayanlara,
f) 14 üncü maddesine göre çırakları, Bakanlıkça; bir aydan az üç aydan
fazla olmamak üzere tespit edilmiş çıraklığa deneme dönemi ile
başlatmayanlara, deneme döneminde çırağa ücret ödemeyenlere,
g) 15 inci maddesine göre aday çırak ve çırak çalıştırdıkları hâlde iş
yerinde usta öğretici bulundurmayanlara,
h) 7 nci maddesine göre kalfalık belgesi bulunmayanları kalfa unvanı ile
çalıştıranlara, üç ay önce başvurduğu hâlde kalfaya iş yeri çıkma izni
vermeyenlere, çıkma izni olmadan kalfayı işe alan iş yerlerine,
ı) 20 nci maddesine göre teorik eğitim günlerinde öğrencileri ücretli
izinli saymayanlara,
i) 22 nci maddesine göre işletmede beceri eğitimi başladıktan sonra
personel sayısındaki azalma nedeniyle eğitime alınan öğrencilerin
eğitimini devam ettirmeyenlere,
j) 25 inci maddesine göre aday çırak ve çırak ve öğrenciye; yaşına uygun
asgarî ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödeyenlere, bunların eğitimleri
sırasında iş yerinin kusuru nedeniyle meydana gelen iş kazası veya meslek
hastalığı sorumluluğunun gereğini yapmayanlara,
k)26 ncı maddesine göre aday çırak, çırak ve işletmede meslekî eğitim
gören öğrencilere her yıl tatil aylarında bir ay ücretli izin
vermeyenlere,
l) 28 inci maddesine göre ustalık belgesi bulunmayanları usta unvanı ile
çalıştıranlara ve çalışanlara,
m) 30 uncu maddesine göre iş yeri açacaklardan ustalık belgesi istemeyen
belediyeler ile iş yeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve
kuruluşlara, iş yeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan ustalık
belgesi istemeyen meslek odalarına, 18 yaşını tamamlamadan ustalık belgesi
hakkını kullananlara,
n)Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde, bir iş yerinde, alanında
yaptığı işe uygun meslekî eğitim almamış olanları istihdam eden işveren,
işveren vekilleri ile yöneticilerine
ihtar cezası verilir. İhtarın tebliğinden itibaren 10 gün içinde
yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden;
Kanunun; 9, 10, 25, 26 ve 28 inci maddelerine aykırı davrananlara asgarî
ücretin bir aylık tutarı kadar, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22 ve 30 uncu
maddelerine aykırı davrananlar ile sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak
fesheden işletmelere asgarî ücretin bir aylık tutarının üçte ikisi kadar
para cezası verilir.
Bu maddede belirtilen asgarî ücret, 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü
maddesine göre tespit edilen fiilin işlendiği tarihteki asgarî ücrettir.
Fiilin tekrarı hâlinde bu cezalar iki katına çıkarılır.
Fiilin sürmesi hâlinde ise meslekten geçici men cezası verilir.
Cezalar, mahallin mülkî amirince uygulanır.
Verilen para cezalarına karşın cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi
gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde itiraz edilebilir.
İtiraz edilmeyen cezalar kesinleşir.
İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
Para cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir.
Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olarak ustalık belgesi olmadan açılan iş
yerleri, durumun öğrenilmesinden itibaren il meslekî eğitim kurulu ile
ilgili makamların başvurusu üzerine mahallin mülkî amirince yedi gün
içinde kapatılır.
ON İKİNCİ KISIM
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması, Meslekî ve Teknik
Orta
Öğretim Kurumları Mezunlarının Meslek Yüksekokullarına Sınavsız
Geçişleriile
Bu Kurumların İlgili Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlarla İş Birliği ve
Koordinasyonuna İlişkin Esas ve Usuller
BİRİNCİ BÖLÜM
Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgelerinin Oluşturulması ve Yönetimi
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi
Madde 294- Kurumların meslekî ve teknik orta öğretim diplomasına götüren
programlarından mezun olanların, istemeleri durumunda bitirdikleri
programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı,
öncelikle kendi meslekî ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya
bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak
yerleştirilebilmeleri amacıyla, her ilde en az bir meslekî ve teknik
eğitim bölgesi kurulabilir.
Merkez ilçelerdeki üniversiteler ve meslek yüksekokullarının konumu,
birbirine olan uzaklığı, işlevsel bütünlüğü ve kontenjanları dikkate
alınarak, gerek meslekî ve teknik orta öğretimde öğrenci sayısı ve öğrenim
alanları çeşitliliğinin gerekse meslek yüksekokulu programları sayısının
fazla olduğu illerde birden çok meslekî ve teknik eğitim bölgesi
oluşturulabilir.
İllerde meslekî ve teknik eğitim bölgeleri oluşturulurken meslek
yüksekokulları ile kurumların ilişkilendirilmesinde, bu yüksekokul ve
kurumların coğrafî konumları ve işlevsel bütünlüğü dikkate alınır.
İllerin ve bölgelerin eğitim gereksinimleri dikkate alınarak yeni
bölgelerin oluşturulması veya mevcutların azaltılmasına ilişkin öneriler,
her yıl aralık ayı sonuna kadar meslekî ve teknik eğitim bölgesi il
koordinasyon komisyonu tarafından il meslekî eğitim kuruluna bildirilir.
İl meslekî eğitim kurulunun konuya ilişkin kararı, Meslekî Eğitim
Kuruluna sunulur.
Kurumların meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilmesi
Madde 295- Meslekî ve teknik eğitim bölgelerinde bulunan kurumların her
biri, bir program bütünlüğü ve devamlılığı içinde bir veya daha fazla
meslek yüksekokulu ile ilişkilendirilir. Bu ilişkilendirilme organik
bağlılık ve yönetim bütünlüğünü ifade etmez. Kurumlar, ilgili Bakanlıkça,
meslek yüksekokulları ise Yükseköğretim Kurulunca yönetilmeye devam
edilir.
Öğretmen ve öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri
Madde 296- Meslekî ve teknik eğitim bölgelerindeki kurumlar ile diğer
kamu, özel kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, meslek yüksekokullarındaki
sınıf, atölye ve lâboratuvarlarda veya kurumlarda meslek yüksekokulları
öğrencilerinin kullanacağı atölye ve lâboratuvarlarda, meslekî ve teknik
eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun görüşü ve il meslekî eğitim
kurulunun önerisi ile ilgili rektörlük tarafından görevlendirilir.
Görevlendirilen öğretmen, uzman kişi, emekli öğretim elemanı ve emekli
öğretmenlere 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre ders ücreti
ödenir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonu
Madde 297- Kurumlar ile meslek yüksekokullarının program bütünlüğü ve
devamlılığı esasına göre ilişkilendirilmesi, iş birliğinin sağlanması
amacıyla her ilde en az bir meslekî ve teknik eğitim bölgesi il
koordinasyon komisyonu kurulur.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun
oluşturulması
Madde 298- Meslekî ve teknik eğitim bölgesiil koordinasyon komisyonu,
millî eğitimden sorumlu vali yardımcısının başkanlığında;
a) İl millî eğitim müdürü,
b) Meslekî ve teknik eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı,
c) Meslekî ve teknik eğitim bölgesi kapsamında bulunan ve meslek
yüksekokulu/okullarıyla ilişkilendirilen kurumlardan birer yönetici,
d) Meslekî ve teknik eğitim bölgesi kapsamında bulunan kurumlarla
ilişkilendirilen meslek yüksekokullarından biri yönetici olmak üzere
ikişer temsilciden
oluşur.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun sekreterya
hizmetleri, il millî eğitim müdürlüğünce yürütülür.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun
toplantılarına, gerekirse başkanın isteği üzerine ilgili kurum
temsilcileri de davet edilir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesinin yönetimi
Madde 299- Meslekî ve teknik eğitim bölgeleri, meslekî ve teknik eğitim
bölgesi il koordinasyon komisyonunun görüş ve önerileri doğrultusunda
alınan il meslekî eğitim kurulu kararlarına göre yönetilir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun önerileri,
ilgisine göre il meslekî eğitim kuruluna veya Meslekî Eğitim Kuruluna
sunulur.
Meslekî Eğitim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda, bu Yönetmelik'te yer
alan konularda, araştırma ve inceleme konuları da dahil olmak üzere,
faaliyet ve hizmetlerin daha etkin olarak yapılabilmesi için merkez veya
illerde uzman çalışma komisyonları ve meslekî ve teknik eğitim bölgesi il
koordinasyon komisyonları oluşturabilir. Komisyonlarda çalışmak üzere,
Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eleman görevlendirilir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun görevleri
Madde 300- Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonu;
a) Meslekî ve teknik eğitim bölgesi içinde ilişkilendirilen kurumlar ile
meslek yüksekokullarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları plânlar,
uygulamaları değerlendirir, tavsiye kararları alır ve ulaşılan sonuçları
il meslekî eğitim kuruluna bildirir.
b) Yeni meslekî ve teknik eğitim bölgelerinin kurulması, uygun
programların açılması, kapatılması ya da meslekî ve teknik eğitim bölgesi
sayısının azaltılması konularını inceler veya inceleterek karara
bağlanması için il meslekî eğitim kuruluna bildirir.
c) İlişkilendirilen kurumlar ile meslek yüksekokullarının öğretmen,
derslik, atölye ve lâboratuvarlarındaki araç-gereç ve donanım
yeterliklerine ilişkin bilgileri değerlendirir, yeterli duruma
getirilmeleri ile fizikî ve eğitim kapasitelerinin etkili ve verimli
olarak kullanılması için gereken önlemlerin alınmasına yönelik tavsiye
kararlarını il meslekî eğitim kuruluna bildirir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonunun çalışma
esasları
Madde 301- Komisyonun gündemi, ilişkilendirilen yüksekokul ve kurumların
görüşü de alınarak komisyon başkanlığınca belirlenir. Üyeler, gerekli
gördükleri konuların gündeme alınmasını başkandan isteyebilir. Komisyonun
gündemine alınan konularla ilgili bilgi ve belgeler, üyelere toplantıdan
önce gönderilir.
Komisyon aşağıdaki esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonu yılda en az
iki defa olağan olarak toplanır. Komisyon, başkanın daveti veya üye
sayısının en az yarısının gerekçeli ve yazılı isteği üzerine olağanüstü de
toplanabilir. Bu toplantılar, ilgililerin başvurusundan itibaren en geç
bir ay içinde gerçekleştirilir.
b) Toplantı tarihi, toplantı gününden en az on gün önce üyelere yazılı
olarak gündemle birlikte duyurulur.
c) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit
olması durumunda başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır.
d) Toplantıda görüşülen konular ve alınan tavsiye kararları tutanakla
belirlenir. Tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve il meslekî
eğitim kurulu başkanlığına bildirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişin Koşulları,
Başvuru ve Yerleştirme
Sınavsız geçişin koşulları
Madde 302- Kurumların meslekî ve teknik orta öğretim diplomasına götüren
programlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri
programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı,
öncelikle kendi meslekî ve teknik eğitim bölgesi içinde yer alan veya
bölgesi dışındaki, meslek yüksekokullarına sınavsız olarak
yerleştirilebilmeleri için aranan başvuru koşulları şunlardır:
a) Kurumların meslekî ve teknik orta öğretim diplomasına götüren
programlarının son sınıfında öğrenci olmak, mezun olabilecek durumda veya
mezun olmak.
b) Yaygın meslekî eğitim yoluyla meslekî ve teknik orta öğretim
diplomasına götüren programları tamamlayarak diploma almış olmak.
c) İlköğretim okulu mezunu kalfa ve ustalar ile genel lise mezunu olup
telâfi eğitimi sonunda meslekî ve teknik orta öğretim diploması almış
olmak.
d) Açıköğretim Lisesi meslekî açıköğretim programından mezun olmak.
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki meslekî ve teknik orta öğretim
kurumlarından mezun veya mezun olabilecek durumda olmak.
f) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti dışındaki bir ülkede meslekî ve teknik orta öğretim kurumunu
bitirmiş ve diploma denklikleri Bakanlıkça onaylanmış olmak.
Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile diğer ülkelerden gelecek olan
meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun yabancı uyruklu
adayların, kendi alanlarındaki meslek yüksekokulları ve açıköğretim
önlisans programlarına yerleştirilmeleri, bu cumhuriyetler, Türk
toplulukları veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim
Kurulu arasında imzalanacak anlaşma hükümlerine göre yapılır.
Sınavsız geçiş için başvuru ve yerleştirilme
Madde 303- Bu Yönetmelikteki esaslara göre Bakanlık ve Yükseköğretim
Kurulunca birlikte saptanan ve ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzda yer
alan koşulları taşıyanlar, meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş
başvurularını ÖSYM Başkanlığına yaparlar.
Belirlenen koşulları taşıyanlar; kontenjanlar, mezun oldukları kurumların
bulunduğu meslekî ve teknik eğitim bölgesi, mezun oldukları program tür ve
süreleri, mezuniyet yılları, sınavsız geçiş için hesaplanacak meslekî ve
teknik orta öğretim başarı puanı ve tercihleri göz önünde tutularak
belirlenen önceliklere göre kendi alanlarındaki veya yakın alanlardaki
meslek yüksekokulları programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilirler.
Açıköğretim ön lisans programına yerleştirilme
Madde 304- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarının son sınıfında
okumakta olanlar ile mezunları, istedikleri takdirde açıköğretimin kendi
alanlarındaki kontenjan sınırı bulunmayan mevcut ön lisans programlarına,
hiçbir öncelik göz önünde tutulmadan, sınavsız yerleştirilirler. Hangi
programlarda kontenjan sınırının bulunduğu veya bulunmadığı ÖSYM
Kılavuzunda duyurulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş ve İş Birliği ile İlgili Diğer
Hususlar
Eğitim programları
Madde 305- Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu, programların geliştirilmesi,
güncelleştirilmesi, program bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması için
endüstri ve hizmet sektöründen uzman kişilerin de katılımı ile ihtisas
komisyonları kurabilir ve bu komisyonlarda görev yapacak elemanlar
görevlendirebilir.
Eğitim programları, ulusal ve uluslar arası gelişmelere, meslek
standartlarına ve meslekî nitelikliliklere (kalifikasyonlara) uygun olarak
geliştirilir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesinde tam gün tam yıl eğitim
Madde 306- Sınavsız geçiş yapabilecek mezunların sayısı, meslek
yüksekokulu kontenjanından fazla olduğunda, meslekî ve teknik eğitim
bölgelerinde eğitim-öğretim tam gün tam yıl eğitim uygulaması ile gündüz,
ikinci öğretim, hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilinde de yapılır. Bölgenin
özelliklerine göre bu eğitim yoğunlaştırılarak da yapılabilir.
Meslekî ve teknik orta öğretim programları mezunlarının Öğrenci Seçme
Sınavı ile yerleştirilmesi
Madde 307- Meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olanlar
veya mezun olabilecek durumda bulunanlar;
a) Kendi alanlarındaki veya alanları dışındaki lisans programlarına,
b) Kendi alanları dışındaki meslek yüksekokulu programlarına,
c) Kendi alanları dışındaki iki veya dört yıllık açıköğretim programlarına
girmek isterlerse o yılın Öğrenci Seçme Sınavı ile yerleştirilirler.
Meslek yüksekokulu programlarına Öğrenci Seçme Sınavı ile öğrenci
yerleştirme
Madde 308- Meslekî ve teknik orta öğretim programları ile
ilişkilendirilmeyen meslek yüksekokullarındaki mevcut programlar ile
kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim ön lisans programlarına Öğrenci
Seçme Sınavı ile öğrenci alınır.
Kurumların olanaklarından yararlanma
Madde 309- Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak meslekî ve teknik eğitim
bölgesi içinde ilişkilendirilen meslek yüksekokulları; eğitim-öğretim
etkinliklerinin yürütülmesinde Bakanlık ve diğer bakanlıklara bağlı
kurumların, atölye ve lâboratuvar gibi fizikî olanaklarından, araç-gereç
ve donanımlarından, yönetici ve öğretmenlerinden yararlanabilirler.Konuya
ilişkin genel usul ve esaslar, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı arasında düzenlenecek çerçeve işbirliği protokolü ile
belirlenir.
Meslekî ve teknik eğitim bölgesi il koordinasyon komisyonu kararları da
dikkate alınarak her öğretim yılının başında, kurum müdürü/müdürleri ile
meslek yüksekokulu müdürü arasında çerçeve işbirliği protokolü esas
alınarak ortak yürütülecek uygulamaların ve yapılacak iş birliğinin
kapsamı ile karşılıklı yükümlülüklerin neler olacağı hususlarını içeren
bir protokol yapılır.
Protokolde, atölye ve lâboratuvarlardan nasıl ve hangi saatlerde
yararlanılacağı, araç- gereç ve donanımın nasıl kullandırılacağı;
yönetici, bölüm şefi, atölye şefi, öğretmen, öğretim elemanı ve diğer
personelin görevlendirilme şekli ile işletme giderlerinin nasıl
karşılanacağı gibi konulara yer verilir.
Kurumlarda öğrenim gören meslek yüksekokulu öğrencilerinin atölye ve
lâboratuvarlardaki temrin, sarf malzemeleri ve benzeri giderleri meslek
yüksekokulunun bağlı olduğu üniversitenin bütçesinden karşılanır.
Kurumun öğrencileri ile meslek yüksekokulu öğrencilerinin uygulamalı
eğitimlerini yapacakları atölye, lâboratuvar veya diğer tesislerde
yapılacak eğitim-öğretim faaliyetlerinde öncelikle o birimin araç-gereç,
donanım ve makinelerinin bakımı, onarımı ve demirbaşından sorumlu
öğretmen, yönetici veya öğretim elemanının görevlendirilmesi esastır.
Uyulacak kurallar
Madde 310- Eğitim-öğretimini kurumunda ilgili protokol hükümlerine göre
sürdüren meslek yüksekokulu öğrencileri, ilgili bakanlıklarla onlara bağlı
kurum ve kuruluşların çalışma ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına
uyarlar.
ON ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük Hükümleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer bakanlıklara bağlı kurumlar
Madde 311? Meslekî eğitim kurumları bulunan diğer bakanlıkların kendi
mevzuatını, bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemeleri esastır.
İkili anlaşmalarla oluşturulan programlar
Madde 312? İkili anlaşmalarla oluşturulan programlardaki özel hükümler
aynıyla uygulanır. Bu tür programların uygulanışı ile ilgili hususlar
yönerge ile belirlenir.
Döner sermaye
Madde 313? Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören
öğrenci/çırak/kursiyerlerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler
ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak mesleklerini daha iyi
öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik bilinci
kazanmalarına, kurumdaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeli
ile atölye kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların
gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından kurumların bünyesinde döner
sermaye işletmesi kurulması esastır.
Döner sermaye işletmelerinin idari, malî ve muhasebe ile ilgili iş ve
işlemleri, döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.
Kanun'un geçici 1 inci, 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin uygulanması
Madde 314? Kanun'un geçici 1 inci, 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin
uygulanması ile ilgili esas ve usuller Yönerge ile belirlenir.
Geçici madde 1- Çıraklık eğitiminde disiplin işleri, yeni bir düzenleme
yapılıncaya kadar Çıraklık Eğitimi Merkezleri Yönetmeliğindeki disiplin
hükümlerine göre yürütülür.
Geçici madde 2- Önünde hazırlık sınıfı bulunan meslekî ve teknik orta
öğretim programlarından mezun olanların diplomalarına, öğrenim süresi
olarak ?Hazırlık+... yıl? yazılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 315- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle;
a) 19/8/1975 tarihli ve 15331 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Endüstri
Pratik Sanat Okulu Yönetmeliği,
b) 13/1/1979 tarihli ve 16518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî ve
Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
c) 7/8/1979 tarihli ve 16720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yaygın
Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin meslekî eğitim ile ilgili hükümleri,
d) 22/9/1982 tarihli ve 17820 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Yetişkinlerin Örgün Meslekî Eğitimi Yönetmeliği,
e) 6/11/1986 tarihli ve 19273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çıraklık
ve Meslekî Eğitim Kurulları Yönetmeliği,
f) 6/11/1986 tarihli ve 19273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek
Kursları Yönetmeliği,
g) 16/12/1986 tarihli ve 19313 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çıraklık
Eğitimi Yönetmeliği,
h) 29/1/1987 tarihli ve 19356 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aday
Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Sigorta
İşlemleri Hakkında Yönetmelik,
ı) 24/3/1987 tarihli ve 19410 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmeliği,
i) 1 Nisan 1987 gün ve 19418 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çıraklık ve
İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetimi Hakkında Yönetmelik,
j) 10/4/1987 tarihli ve 19427 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan
İşletmelerde Çalışan Personel İçin Açılan Geliştirme ve Uyum Kursları
Yönetmeliği,
k) 2/11/1989 tarihli ve 20330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çıraklık
ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği,
l) 1/8/1991 tarihli ve 20947 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çıraklık
Eğitimi Merkezleri Yönetmeliği,
m) 5/2/1993 tarihli ve 21487 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teknik Lise
Yönetmeliği,
n) 11/2/1994 tarihli ve 21846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Meslekî Eğitim Merkezi Yönetmeliği,
o) 4/5/1995 tarihli ve 22277 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Pratik Kız Sanat Okulları Yönetmeliği,
ö) 15/9/1996 tarihli ve 22758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Yönetmeliği,
p) 18/6/1998 tarihli ve 23376 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî ve
Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek
Eğitimi Yönetmeliği,
r) 6/9/2000 tarihli ve 24162 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları
Yönetmeliği,
s) Millî Eğitim Bakanlığı Pratik Otelcilik ve Turizm Okulu Yönetmeliği
bütün ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 316? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 317? Bu Yönetmeliğin ON BİRİNCİ KISIM ile ilgili hükümlerini Millî
Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, diğer hükümlerini ise
Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber