1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2002 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Soru ve Cevapları

15 Nisan 2003 00:00
+Aa- Yazdır
Sitemize soruları sağlayan S. Yurtoğlu, F. Tatar, H. Ayhan, S. Turan, M. İsmetoğlu, İ. Aytekin, D. Gümüş ve K. Çavlak'a teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu bölümde veya KPSS sınavında yer alan diğer bölümlere ilişkin katkılarınız için memurlar@memurlar.net adresini kullanabilirsiniz.

KPSS GENEL KÜLTÜR SORULARIA- Sadece Soru Metni Cevabı Olanlar
1) Türk-İslam medeniyetinde pozitif bilim kiminle başlamıştır?
Cevap: (FARABİ)

2) Orta Asya'da döneminde Türklerde kanun mahiyetinde olan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: (TÖRE)

3) I-Menemen II-..... III-.....
Yukarıdakilerden hangileri laik cumhuriyete karşı bir ayaklanmadır?
Cevap:(Yalnız I )

4) I-Suriye sınırı II-...... III-Boğazlar
Yukarıdakilerden hangileri Lozan Konferansında çözüme kavuşturulmamıştır?
Cevap: (I-III)

5) Musul sorunu hangi antlaşmayla çözümlendi?
Cevap: (ANKARA)

6) I-Ölçü-Tartı birimlerin düzenlenmesi
II-Miladi Takvim
III-Kabotaj kanun
Yukarıdakilerden hangileri Avrupa'yla uyum sağlamak için yapılmıştır?
Cevap: (I-II)

7) Aşağıdaki İnkılaplardan hangisi ikiliği ortadan kaldırmıştır?
I: Hukuk
II: Egıtım
III:....
Cevap: ( I-II)

8) İngiltere ile yapılan Musul Petrollerinin %25'nin Türkiye'ye verilmesine ilişkin antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: (Ankara Ant.)

9) En çok ticari ilişkimiz olan ülke hangisidir?
Cevap: (ALMANYA)

10) I-İnkılapların temeli olması
II- Bütünleyici olması
III- Akılcı ve bilimsel olması
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk ilkelerinin özelliklerindendir?
Cevap: (I-II-III)

12) 16. y.y. da Osmanlı mimarisinde en ünlü mimar kimdir?
Cevap: (Mimar Sinan)

13) I-Anadolu ajansı
II-Yeni gün
III-Hakimiyeti Milli
IV-.......................
Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş savaşı sırasında çıkmıştır?
Cevap: (I, II, III)


14) Aşağıdakilerden hangisi Ege bölgesinde % 81 oranında yetiştirilmektedir?
Cevap: (incir )

15) Doğu Anadolu bölgesinin tarımsal nüfus yoğunluğunun az olmasının nedeni nedir?
Cevap: (Yer şekillerinin dağlık olması )

16) I- Jeotermal II- Petrokimya III- Linyit
Yukarıdakilerden hangileri çıkarıldıkları yerde tüketilmelidir?
Cevap: (Yalnız I )

17) En az ihraç ettiğimiz sanayi ürünü hangisidir?
Cevap: (Demir-çelik )B- Soru Metni, Şıklar ve Cevabı Olanlar
1) Kurtuluş savası yıllarında Sevr Antlaşmasının yumuşatılarak kabul ettirilmeye çalışıldığı Londra Görüşmesi hangisinin sonucunda olmuştur
a. I. İnönü
b: II. İnönü
c. Sakarya
d. Büyük Taarruz
e. Kütahya-Eskişehir
Cevap: (I. İnönü)

2) Hatay son yıllarda dışarıdan göç almaktadır. Fakat Hatay'ın diğer ilçelerine göre İskenderun'a olan göçler kalıcı göçlerdir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Turistik bir şehir olması
b)Endüstri şehri olması
c) Sıcak olması
d) Hatay'ın merkez ilçesi olması
e) Ulaşımın kolay olması
Cevap: (b)

3) İlk Anayasa Kanuni Esasi'de demokratikleşme adına 1909'da yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
a-)Padişahın meclis üzerindeki yetkisi sınırlandırılmıştır.
b-)Halka seçme hakkı tanınmıştır.
c-)Meb'usan meclisi üyeleri 4 yılda bir seçilecektir.
d-)Yasama ve yürütme yetkisi padişaha aittir.
Cevap: (a)

4) Cumhuriyet döneminde Kadına verilen ilk hak nedir?
a-)Mahkemelerde kadın boşanma ve evlilik durumunda eşit haklara sahip olma
b-)Belediye seçimlerine katılma
c-)Muhtarlık seçimlerine katılma
d-)Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı
Cevap: (a)


5)Kayseri'deki Gevher Nesibe Şifahanesi hangi dönemin mimari yapılarındandır?
a) Osmanlılar
b) Anadolu Selçukluları
c) Saltuklular
d) Mengücükler
Cevap: (b)

6) Türk-İslam sanatında aşağıdaki sanat dallarından hangisi o dönemin özellikleri, yönetimdeki kişileri ve ülkenin durumu hakkında bilgi verir niteliktedir?
a: Çinicilik
b. Oymacılık
c: Mintyatür
d: Hat
e: Ebru
Cevap:(MİNYATÖR)

7)Atatürk'ün yazdığı Nutuk hangi dönemleri yansıtmaktadır?
I. 1919-1923
II. 1923-1927
III. 1927-1930
IV. 1930-1937
a. Yalnız I
b Yalnız II
c I, II, III
d I, II, III, IV
Cevap: (c )

8)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk zamanında kurulmuş parti değildir?
a-)İttihat ve terakki partisi
b-)?
c-)Demokrat parti
d-)Amele ve işçi partisi
e-)Serbest Cumhuriyet partisi
Cevap: (c )


9) Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun Sakarya'nın doğusunda çekilmesinin sonuçlarından değildir?
a) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması
b) TBMM'de Mustafa Kemal'e karsı tepkilerin ortaya çıkması
c) Ordunun batı ve güney olarak ikiye ayrılması
Cevap: (C )
C- Soru Metni ve Cevap Şıkları Olanlar

1) Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
I: Ulusçuluk
II: Devletçilik
III: Özerklik
a: Yalnız I
b: Yalnız III
c: Yalnız II
d: I-III
e: I-II

2) Osmanlı'da askerlere hangi durumlarda ücret (Para Maaş) Verilir?
I:Padişah tahta çıktığında
II:Padişah sefere katıldığında
III:(.....)

3) Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare görevlilerinden değildir?
a- Köy muhtarı
b- İl.. kurulu üyesi
c- İlçe .. kurulu üyesi
d- İl .. şube başkanı
e- Kaymakam


4) Çok partili hayata geçiş denemesi hangi tarihte başlamıştır?
a:1925
b:1935
c:1945
d:1950


5) Tevhidi tedrisat kanunu ile eğitim ve öğretimi birleştirme adına aşağıdakilerden hangileri yapılmıştır.
I-Medreseler kapatıldı
II-Tekke ve zaviyeler kapatıldı.
III-? Alakası olmayan bir aşama


6) Misak-ı Milliyi'nin son haline gelmesinde hangi aşamalar etkili olmuştur.
I-)Amasya genelgesi
II-)Erzurum kongresi
III-)Sivas kongresi
IV-)Amasya Görüşmeleri
V-)Mebusan meclisin son defa toplanması
VI-)I.TBMM nin açılması


7) Aşağıdakilerden hangileri Osmanlı'nın ticaret yönünden zayıf düşmesine neden olmuştur.
I-)Yerli tüccardan %7 yabancıdan %2 gümrük vergisi alınması
II-)Balkanlardaki devletlerin Osmanlıdan koparak bağımsızlıklarını ilan etmesi
III-)İthalattan ?(az )İhracattan ?(çok) vergi alınması

8) Sakarya savaşından önce aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
a-)M. Kemal'e baş komutanlık verildi
b-)Orduyu doğu ve batı olarak ikiye ayırdı
c-)Tekalif-i Milliye emirlerini yayınladı
d-)meclisin tüm yetkileri M. Kemal'e verildi


9) Ticari yönden diğer ülkelerle uyum sağlamak amacıyla yapılan değişiklikler aşağıdakilerden hangileridir?
I-)Miladi takvime geçilmesi
II-)Hafta sonu tatilinin cumadan pazara alınması
III-)?

10) 18 yy ıslahatlarında aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunur?
I: Askeri
II: Yönetim
III: Teknik

Sadece Soru Metni Bulunanlar
1) I-)Tarım
II-)Maliye
III-)Askerlik
IV-)Yönetim
XVII .yy ıslahatları yukarıdaki konulardan özellikle hangilerinde yapılmıştır?

2)Rize'deki dağınık yerleşimin Samsun'da görülmemesinin sebebi nedir?

3)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk milliyetçiliğini gösterir?

4)Teşvik-i Sanayi yasası neyi amaçlamaktadır?

5) I. TBMM'de çıkan kabine sorunu cumhuriyetin ilanını ne yönlerden zorunlu kılmıştır?

6) Aşağıdakilerden hangisi görevi ile ilgili suçlardan dolayı yüce divanda yargılanmaz?
GENEL YETENEK MATEMATİK SORULARI


1) Üç tamsayının toplamı 375'dir. İkinci sayı birinciden 5 eksik,üçüncüden 50 fazladır. Bu sayılardan en küçüğü kaçtır?

2) Bir araç A'dan B'ye saatte 90 km hızla gidiyor, daha sonra 80 km hızla başlangıç noktasına dönüyor. Dönüş süresi gidiş süresinden 30 dk daha fazladır. Buna göre iki nokta arasındaki mesafe nedir?

3) [(1/2+1/3)+(1/2-1/3)]/[(1/2+1/3)-(1/2-1/3)}=?

4) Bir kenarı diger kenarının 1,5 katı olan dikdörtgenin çevresi 300 m.'dir. Dikdörtgenin alanı ne kadardır.?

5) 5a+b sayısının 5 ile bölünmesinden kalan kaçtır?

6) a/b=3, b sıfırdan farklı ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?

7) a<0, a.c<0 ve (b-c).a>0 ise sıralama nasıldır?

8) Beş adet ardışık tek sayının toplamı ............ ise en küçük sayı kaçtır?

9) 10 Adet sayının toplamı tek ise en fazla kaç tane sayı tektir?

10) a=1/3+2/5+4/7 ise 5/3+3/5+10/7 a cinsinden değeri nedir?

11) 750 m2 işi 2 işçi 15 saatte yaparsa 2500 m2 işi 4 işçi kaç saatte yapar?

13) Üç tane sayının toplamı 675'dir. Ortanca sayı küçük sayıdan 5 büyük ve büyük sayı küçük sayıdan 50 fazla ise küçük sayı kaçtır?

14) İki malın maliyet oranları4/5 iken, ucuz olan mal % 37.5, pahalı olan mal % 20 karla satılırsa oran ne olur?

15) 4,008=x * 3/125 ise x nedir?

16) xy çarpımı 150 ise toplamları en çok kaç olabilir?

17) a<0 , a.b<0 , a.(b-c)<0 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) a
b-) a
c-) c
d-) b
e-) b
Bu haberi oylayabilirsiniz 1 12
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
21:30 - ABD, 20 milyon doz aşıyı diğer ülkelerle paylaşacak21:24 - Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi21:06 - Düne göre aşı olanların sayısı 431 bin arttı21:03 - Giresun Adası'nda arkeolojik kazılar yeniden başlıyor21:02 - BioNTech aşısı buzdolabında 1 ay saklanabiliyor20:58 - Trabzon'da 8 yapay Uzungöl'ün ilki tamamlandı
20:54 - Tam kapanma bitti, vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti20:30 - Vaka sayısındaki düşüş devam ediyor20:27 - Rus aşısı ve Rusya'dan uçuşlarla ilgili takvim belirlendi20:05 - Kazara kendini vuran güvenlik korucusu hayatını kaybetti19:58 - PKK'nin Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü19:44 - Erdoğan: 235 bin esnafa 5 bin TL hibe verilecek
19:34 - Erdoğan: Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık19:24 - Arçelik, ABD'li Whirlpool'un üretim merkezini satın aldı19:17 - Kadının kıyafet tercihi yüzünden darp edildiği iddiası19:08 - İş yerinde kurduğu çilingir sofrası pahalıya mal oldu18:57 - Doğu Karadeniz'de birinci sürgün yaş çay hasadı başladı
18:42 - Eşi ile arkadaşını öldürdü, 38 yıl hapse mahkum edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam