Emniyet'teki rütbe ve kıdem krizinin tüm detayları

Haber Giriş : 24 Mart 2005 01:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

EMNİYET TEŞKİLATI KANUN TASARISINA EK MADDE EKLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Kabulü Hakkındaki Kanunun bazı fıkralarının iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılmıştır.

Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 55 inci maddesinin ondördüncü fıkrası ?Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurtdışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.? şeklinde iken, söz konusu fıkrada bulunan ?Ancak polis amiri olduktan sonra yapılan? ibaresi, Anayasa Mahkemesi'nin 11.06.2003 tarihli ve E:2001/346 K:2003/63 sayılı kararıyla, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Verilen iptal kararı neticesinde; polis memurluğundan önce ya da polis memurluğu sırasında yapılan her türlü askerlik hizmeti, polis memuru kontenjanından istifade edilerek ifa edilmiş olan yurtdışı misyon koruma görevleri, yurtdışı kurslar ve polis memurluğu esnasında geçirilen tedavi ve istirahat süreleri, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 13 üncü maddesinde belirtilen polis memurluğu rütbesindeki kıdemden sayılmasına rağmen, oluşan yasal boşluk nedeniyle ikinci kez amirlik rütbesindeki kıdemlerinden sayılması gibi kabul edilemez gayri hukuki bir durumu ortaya çıkartmıştır.

Polis amiri iken yapılan askerlik sürelerinin tamamı aynı rütbe içerisinde geçen bekleme süresinden değerlendirilmektedir. Bu durumda Polis Akademisi mezunu olan erkek amir sınıfı personel arasında herhangi bir eşitsizlik söz konusu olmadığı gibi askerlik hizmetinden muaf olan Polis Akademisi mezunu bayan amirler ile erkek amirler arasında da eşitsizlik söz konusu olmamaktadır. Oysa memuriyetten önce veya polis memuru iken yapılan zorunlu askerlik hizmet sürelerinin komiser yardımcılığı sınavı açılmasından sonra memurluktan amir sınıfına geçen personel için; bu sürenin memurluk kıdeminden sayılmasının yanı sıra mükerrer olarak amir rütbe kıdeminden değerlendirilmesi gerçekten eşitsizliğe ve adalesizliğe neden olmaktadır.Bu durum meslekten önce veya polis memuru iken 1 ay bedelli, 8 ay kısa dönem, 18 ay veya 20 ay uzun dönem askerlik yapan personelin kendi arasında bile eşitsizliğe yol açmaktadır. Dolayısıyla aynı tarihte amir olmalarına rağmen değişik askerlik sürelerinden ötürü birbirlerinin ve askerlik yapmayan bayan meslektaşlarının AMİRİ durumuna yükselmeleri söz konusu olmaktadır. Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde bu haksızlığın telafisi de mümkün olmayacaktır.

?Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği? gereği, Polis Akademisine askerliğini yapmış hiç kimsenin girebilmesi mümkün değildir.Oysa kişinin kendi iradesi ile askerlik yapmadan veya yaptıktan sonra polis memuru olabilmesi mümkündür. Bu çerçevede Polis Akademisi mezunlarına fırsat eşitliği verilmediğinden haksızlığa uğramalarına sebep olunmaktadır.

Ortaya çıkacak bir diğer problem de, bugüne kadar maiyetinde çalışan ve sicil amiri olduğu polis memurunun amirlik sınıfına geçerek amir olmadan önce yapmış olduğu askerlik hizmetini,misyon koruma görevini ve istirahat sürelerini tekrar amirlik rütbesinde de kıdemden sayılması halinde memuru konumundaki personelin kendi amiri durumuna yükselmesi gibi anormal bir durum ortaya çıkacaktır.Türk Silahlı Kuvvetlerinde bir astsubayın maiyetinde olduğu subayın komutanı olması ne kadar kabul edilemez ise aynen öyle de disiplin ve hiyerarşi mesleği olan Emniyet Teşkilatındaki binlerce Polis Akademisi mezunu amirin yukarıda kısaca ifade edilen gayri hukuki muameleye tabi tutulmalarının da kabul edilmesi düşünülemez.


KANUNİ BOŞLUĞU SUİSTİMAL EDEREK İMTİYAZLI BİR GRUBUN OLUŞMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA, BU BOŞLUĞUN NİSAN AYINDAKİ EMNİYET AMİRLİĞİ SINAVLARINDAN ÖNCE GİDERİLMESİ İÇİN EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNUN 55.MADDESİNİN DERHAL DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

BU DÜZENLEME, HALEN T.B.M.M GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMEKTE OLAN 831 SIRA SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISINA BİR MADDE EKLENMEK SURETİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR.


Aşağıda ilgili kanun değişiklik metni, medyada çıkan haberler ve meclise gönderilen talepler var.


EMNİYET TEŞKİLÂTI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 4638 Kabul Tarihi : 6.4.2001

MADDE 1. ? 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun değişik 55 inci maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Terfi ve atama
Madde 55. ? Polis Amirleri, rütbe sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü, 1 inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

Bu rütbelere terfiler, bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere, kıdem ve liyakata göre yapılır.

Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden sicil notu yüksek, sicil notlarının eşitliği halinde ödül ve takdirnamesi fazla, ödül ve takdirnamelerin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar.

Kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğünce her yıl Mart ayında topluca Teşkilâta duyurulur.

Terfiler ve atamalar, kanuni zorunluluk halleri dışında her yıl Haziran ayında topluca yapılır.

Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Üst rütbeye yükselmek için, kıdem şartlarını yerine getirmiş Emniyet Amirleri ile 4 üncü, 3 üncü ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek, üst rütbedeki boş kadro miktarına göre sıralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki görev unvanlarına ataması yapılacak personeli değerlendirmek ve öneride bulunmak üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ve Emniyet Müdürü APK uzmanlarınca seçilecek birinci meslek derecesindeki üç Emniyet Müdürü APK uzmanından teşekkül eder.

Kurullar her yıl Mayıs ayı başında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Rütbelerde belirlenen zorunlu bekleme süreleri sonunda, bir üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boş kadro bulunması ve bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar olumlu sicil alınmış olması şarttır. Ancak, Başkomiserlikten Emniyet Amirliğine ve 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi edebilmek için ayrıca, çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlamak şarttır.

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur.

İhtiyaç halinde meslekte fiilen altı yılını dolduran, 37 yaşından gün almamış olan ve yönetmelikte belirtilen diğer nitelikleri taşıyan polis memurlarından, yönetmelik hükümlerine göre açılacak komiser yardımcılığı sınavını kazanıp dokuz aydan az olmamak üzere eğitim kursunu başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanır.

Rütbelerde ve meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir.

Meslek En Az Bekleme Süreleri

Rütbeler Dereceleri (A) (B)

Komiser Yardımcısı 9 4 6

Komiser 8 4 6

Başkomiser 7 3 Yaş Haddi

Emniyet Amiri 6 4

4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 5 3

3 üncü Sınıf Emniyet Müdürü 4 3

2 nci Sınıf Emniyet Müdürü 3 3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 2 3

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü 1 Yaş Haddi

Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Derece üstü Yaş Haddi

Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.

Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.

Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya tecil edilse dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her olumsuz sicil, rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

(B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yüksek öğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır :

a) Başkomiserlik rütbesinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.

b) Başkomiser rütbesinden Emniyet Amiri rütbesine terfide bu grup için ayrı yapılacak yazılı sınavda ve meslek içi yöneticilik eğitiminde başarılı olmak.

c) Değerlendirme Kurulu kararıyla Emniyet Amiri rütbesine terfi etmiş olmak.

(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının % 10'unu geçemez.

Bu şekilde terfi edeceklerin sıralamasında sınav notu esas alınır.

Rütbe terfileri ve sınavlar ile meslek içi yöneticilik eğitim kursları, eğitim tarih ve süreleri ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 2. ? 3201 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek Madde 11. ? Emniyet Teşkilâtı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçileri dernek kurucusu ve üyesi olamazlar. Ancak spor derneklerine üye olabilir, Emniyet Teşkilâtı bünyesinde spor amacıyla kurulmuş derneklerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler.

Emniyet Teşkilâtı mensupları ile çarşı ve mahalle bekçilerinin 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi kapsamındaki vakıfların kurucusu olabilmeleri ile bu vakıfların yönetim organlarında görev alabilmeleri Emniyet Genel Müdürünün teklifiyle İçişleri Bakanının iznine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkralara aykırı hareket edenlere tüzükte belirtilen disiplin cezaları verilir.

MADDE 3. ? 3201 sayılı Kanunun ek 21 inci maddesine ?fazla çalışma ücreti ödenir.? ibaresinden sonra gelmek üzere ?Ayrıca, İçişleri Bakanı, büyük ölçekli yolsuzluk, terör ve benzeri faaliyetlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara katılanlar ile bunlara idarî, teknik, lojistik ve sair destek hizmetleri sağlayan personele hizalarında gösterilen oranların en çok yarısına kadar ilave ödeme yapmaya, bu ödemeyi; görev yeri ve süresi, görevin zorluk ve risk derecesi, görevlinin kıdemi ve sorumluluğu ile benzeri unsurları dikkate alarak farklı miktar veya oranlarda belirlemeye, buna ilişkin diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.? ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4. ? 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 23. ? Zorunlu bekleme süresini tamamlayarak terfi durumu üç kez Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmesine rağmen, bir üst rütbeye terfi edemeyen 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekli edilir.

Meslek derecelerinde fiilen beş yılını dolduran 1 inci Sınıf Emniyet Müdürleri, kadro durumuna göre emeklilikle ilgili diğer şartları haiz olmak kaydıyla yaş şartı aranmaksızın, Yüksek Değerlendirme Kurulunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile emekliliğe sevk edilebilir.

Kadrosuzluk nedeni ile emekliliğe sevk edilenlerin tekrar Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bir görevde istihdam edilmeleri mümkün olmayıp, emekliliğe sevk edildikleri tarihi takip eden ay başından itibaren rütbelerin yaş haddine kadar olan süre için, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil), 1 inci Sınıf Emniyet Müdürlerinden birinci meslek derecesinde olanlara % 60'ı, ikinci meslek derecesinde olanlara % 50'si, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürlerine ise % 40'ı oranında zorunlu emeklilik ek ödemesi yapılır.

Emekli Sandığı, üçer aylık devreler halinde bu meblağı, fatura karşılığında Hazineden tahsil eder. Bu ödemeler, damga vergisi hariç, herhangi bir vergiye tâbi tutulmaz ve yaş haddinden önce ölenlerin varislerine intikal etmez.

1 inci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı 500, 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde bulunanların sayısı ise 800'ü aşamaz.

MADDE 5. - 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 19. ? 1 inci ve 2 nci Sınıf Emniyet Müdürü sayısı bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ek 23 üncü maddede belirlenen sayılara getirilir. Bu amaçla Yüksek Değerlendirme Kurulu yeterli sayıda toplantı yapabilir.

Kanunun 55 inci maddesi ile düzenlenen bir üst rütbeye terfi edecek Başkomiser ve 3. Sınıf Emniyet Müdürü olan personelin yazılı sınavlarına dair hüküm 1.1.2002 tarihinden sonra terfi edecek personele uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 20. ? Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenler ile bulunduğu rütbede dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olup (B) grubundan (A) grubuna geçen polis amirleri, (A) grubunda değerlendirilir.

MADDE 6. ? Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7. ? Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Sayın Milletvekilim;

06.04.2001/4638 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanunun bazı fıkralarının iptali için Anayasa Mahkemesine gidilmiştir. Bu fıkralardan 14. fıkranın "... Polis Amiri olduktan sonra yapılan...." bölümünü Anayasa Mahkemesi Eşitlik ilkesi olan Anyasanın 72. maddesine İstinaden 11.06.2003 gün E:2001/346 K:2003/63 sayılı karar ile iptal etmiştir.

Bu iptal de Askerlik görevini meslekte yapmaktan başka seçeneği olmayan Polis Akademisi mezunu amirlerin çok acı bir mağduriyetine neden olmuştur. Ben şahsen bu mağduriyeti içime sindiremedim ve aldığım meslek terbiyesi içerisinde ve tahkikat korkusu ile bana yapılan zulmü aşağıda aktarmaya çalıştım. Çünkü bağlı bulunduğum Bakanlık ve Genel Müdürlük bu konuya çözüm bulamadı.

1-Anayasanın 153'ncü maddesine göre "Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürümez" açık hükmü bulunmasına rağmen, Anayasanın eşitlikle ilgili maddesi yorumlanarak uygulanmaya çalışılmıştır. Bu eşitlik maddesi başka konular için ise farklı yorumlanabilmektedir. Acaba neden açık hükmü uygulamaktansa, yorumlamalara gidilmektedir.

2-Emniyet Teşkilatı Kanunun 55'nci maddesine göre "Başkomiserlik rütbesinde mecburi bekleme süresi 3 yıldır" hükmü bulunmaktadır. Cezalarının af olmasından sonra, aldıkları kıdem tenzillerinin iptal edilerek kaybettikleri rütbelerinin iadesi için açılan davalarda Danıştay 12 Daire, yukarıdaki kanuna istinaden "bulundukları rütbedeki çalışma sürelerini doldurmadıkları için" davacının aleyhine karar vermektedir ve bu konuda onlarca örnek vardır. Fakat askerliği amirlik rütbesinden saydırma hususunda bu çalışma süresi aranmamıştır. Bu büyük bir haksızlıktır. Nedense çifte standartlar hak ve hukukun üstünlüğüne inanmış ve ondan adalet bekleyen Akademi mezunlarının aleyhine uygulanmaktadır.

3-Danıştay 1. Dairesİ, Anayasa Mahkemesinin kararının uygulanması için, yalnızca memuriyette yapılan askerliğin amirlik rütbesinden sayılabileceğine istişari kararı bulunmaktadır. Fakat Bölge İdari Mahkemeleri tamamen bunun zıttına karar vermişlerdir.

4-Memurluktan önce yapılan askerlik süresi Memurluktan Amirliğe geçiş imtihanın şartı olan 6 yıllık çalışma süresine saydırılmıştır. Aynı sürenin tekrar Amirlik Rütbesine de saydırılması, aynı konunun defaaten kullanılmasına neden olmaktadır. Bu durumda imtihan şartı olan 6 yıllık çalışma şartını doldurmamış olacaktır ve Amirlik hakkının tartışılır duruma gelmesine neden olacaktır.

5-Akademiye giriş şartlarında askerlik yapmama şartı bulunmaktadır. Dolayısıyla Akademi mezunlarının memuriyetten önce askerlik yapmaları mümkün olmadığından mecburen Amirken askere gitmek zorundadır ve bunun amirlik rütbesinden sayılmasıda doğaldır.

6-Akademi mezunu bir bayan ve bir bay personel aynı şartlarda göreve başlamaktadır. Yalnız erkekler vatani görev için mecburen askerlik hizmeti yapacaklarından bu sürenin amirlikten sayılması normaldir yoksa aynı gün göreve başlayan iki kişiden birine mecburen haksızlık yapılmış olacaktır. Bu haksızlığı önlemek amacı ile E.T.K 55. maddesine 'Askerlik süresi rütbeden sayılır' hükmü konulmuştur. Eğer bu süre askerlikten sayılmasa aynı devre bayan arkadaşı haksız yere kendisinin amir konumuna geçecektir. Bu eşitsizlik bu madde ile engellenmiş olmaktadır. Fakat bu durumu bilmeyen Anayasa Mahkemesi eşitliği farklı yorumlayarak başka bir eşitsizliğe sebebiyet vermiştir.

7-Bunun zıddı olarak memurken amirlik imtihanını kazanan bir erkek ve bayan aynı şartlarda kursu bitirip amirliği başlamaktalar. Yalnız erkeklerin memuriyeti bile düşünmedikleri bir dönemde yapmış olduğu askerligi amirlikten saydırarak bayan arkadaşının amiri konumuna geçmektedir. Bayanın suçu kanunun kendisine askerlik hizmetini zorunlu kılmaması mı? Bu durumda en büyük adaletsizlik ve eşitsizlik bu bayan amire yapılmış olmuyor mu? Buna da Anayasa Mahkemesi sebebiyet vermektedir.

8-Bir başka haksızlık ise, aynı Yasama organı zorunlu askerlik hizmetini bazılarına 28 gün, bazılarına 8 ay, bazılarına 16 ay, bazılarına ise 20 ay yapma hakkı vermiştir ve insanlar bu kanuni haklarını kullanmışlardır. Fakat bir başka Yasama organı bu haklardan yararlananlar için kabus olan bir karar alarak aynı hukuki duruma sahip insanlarin bir birinin amiri veya astı olmasını otomatik olarak sağlamaktadır. Bu durum bazıları için sevindirici bir haksızlık olsa bile Hiyerarşik yapıya sahip bir teşkilatta çok büyük huzursuzluğa ve haksızlıklara sebep olunmaktadır.

9-Akademiden mezun olan amir göreve başladığında emrinde çalışan memuru amirlik imtihanını kazanıp kursa gidiyor. Bu memur kurs bitimi tekrar aynı yere geliyor, aynı amirinin emri altında kıdemsiz amir olarak çalışmaya devam ediyor. Ve haksız bir iptal kararı ile memuriyeti bile düşünmediği bir dönemde yaptığı askerliğin avantajı ile yıllarca emrinde çalıştığı Amirinin
Amiri pozisyonuna geçiyor. Bu durumun sebebiyet verdiği haksızlığı ve mağduriyeti Akademi mezunu amir hak ediyor mu? Bu amir Akademiye girerken kanunlar ne ise onları kabullenmiştir ve sorumluluklarını yerine getirdiği gibi, kanunların kendisine verdiği özlük haklarıda almak durumundadır. Ama bir müddet sonra Anayasa Mahkemesi bu kazanılmış hakkını ( kendisinden sonra amir olanların amiri olma hakkını) elinden alıyor.

10-Ve memurluğa girerken ki mevcut mevzuatın verdiği sorumlulukları, yani kendinden önce memur olan memurların astı olmayı ve gerekirse emirleri altına girmeyi ve kendinden önce veya sonra göreve başlamış bütün amirlerin memuru olmayı kabul eden insanlara sonrada hak lütfedilerek bu insanların amiri durumuna geçirmek hem de hiçbir imtihan ve şarta bağlamadan ve bu insanların yine mevzuatla verilen kazanılmış haklarını gaspederek.

11-Bu ve buna benzer mevzuata ve etik kurallarına aykırı bir çok madde sıralanabilir. Yalnız bunların bile konunun vahametini ve mağduriyetin büyüklüğünü anlatmaya yeteceği kanaatindeyiz.

12-Ayrıca kanun iyice incelendiğinde anlaşılacak ki, polis memuru iken yurtdışı misyon koruma imtihanını polis memuru kontenjanından kazanmış, polis memuru olarak yapmış olan ve sonradan amir olan bu insanlar, bu kanunun yeni şekline göre polis memuru olarak 3 yılı görev yaptığı misyon koruma görevinide amirlik rütbesinden saydırabilecektir. Aynı şekilde polis memuru iken almış olduğu uzun süreli izin ve raporlarda rütbeden sayılabilecektir.

13-İşin en kötü tarafı ise, bir kişi hem memur olmadan önceki askerliğini (1.5 yıl), hem memur olduktan sonra polis memuru olarak görev yaptığı misyon koruma görevini (3 yılı) saydırmaya kalkarsa, aynı insana bir anda 4.5 yıllık rütbe vermek gerekecek. Bu işin adaleti, hakkı ve hukuku nerede?

14-Bütün bu haklı sebeplerimiz ve mağduriyetimize karşın, karşı taraf olarak addedilen memurluktan amirliğe geçen personelin, önceden mevzuatla sahip olupta kaybettikleri ne var, ne tür bir haklı sebep öne sürerek bu meseleyi bir namus meselesi yapmış gibi koşturmakta, kulisler yapmakta ve hiyarerşiye karşı tavassutlarda bulunmaktalar, anlamakta zorlanıyorum.

Sayın Vekilim,

Hakkın ve adaletin üstünlüğüne inanmış, bu inancıyla son 15 yılda Emniyet Teşkilatının çehresini değiştiren pırıl pırıl, yarısına yakını yabancı dil, yüksek lisans ve doktor ünvanlarıyla donatılmış aydın Akademi mezunlarına zulüm olarak uygulanmaya çalışılan bu Hukuksuzluğun önüne geçmeniz için gerekli kanuni düzenlemelerin bir an önce başlatılmasını, ilk olarak yüce Türk Milleti adına, sonra bütün mağdurlar adına ve en sonunda da kendi adıma istiyorum.

Saygılarımı arz ederim.

Mağdurlar Adına; 14 yaşında 25 bin kişinin arasından sınavları kazanarak bu teşkilata giren, 4 yılı Polis Koleji ve 4 yılı da Polis Akademisinde olmak üzere 8 yıl eğitim aldıktan sonra amir olan Polis Akademisi Mezun Amirleri


06.04.2001/ 4638 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkındaki kanunun bazı fıkralarının iptali için Anayasa Mahkemesine gidilmiştir.

Bu fıkralardan 14. fıkrasının;?...Polis Amiri olduktan sonra yapılan...?bölümünü Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesi olan Anayasanın 72.maddesine istinaden 11.06.2003 gün E:2001/346 K:2003/63 sayılı karar ile iptaline karar vermiştir.

ANCAK: Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bu kararın yine ?Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmişe yönelik olarak uygulanmaz? hükmüne rağmen geçmişe yönelik olarak yürütülmesi durumunda daha çok eşitsizler doğuracağı, yaklaşık 10 Devreyi oluşturan binlerce polis amirinin mağduriyetine sebep olacaktır.

Polis Amiri iken yapılan askerlik sürelerinin tamamı aynı rütbe içerisindeki bekleme süresinden değerlendirildiğinden devreleri arasında herhangi bir eşitsizlik söz konusu değildir. Oysa memuriyetten önce ve memuriyet esnasında yapılan zorunlu askerlik hizmet sürelerinin Amir rütbesi içerisinde değerlendirilmesi durumunda meslekten önce veya Polis memuru iken 1 ay bedelli, 18 ay veya 24 ay uzun dönem askerlik yaptıysa kendi devreleri arasında kıdem olarak çeşitlilik göstereceğinden devresinin Amiri olacaktır. Aynı devre olmalarına rağmen birbirlerinin Amiri durumuna yükselmeleri de ayrı bir eşitsizlik doğuracaktır.

Yine aynı devre olan bayan Emniyet Amiri FF ve emsalleri zorunlu askerlik hizmetinden kanunen muaf tutulduğundan bayan erkek cinsiyet ayrımı yapılarak bayan Amir personele haksızlık edilmiş olacaktır.Bu haksızlığın telafisi de mümkün değildir.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği? Adaylarda Aranılacak Nitelikler Başlıklı Bölüm Madde 8İc'de ?askerlikle ilişiği bulunmamak.?şartı getirildiği ve bundan dolayı ise Polis Akademisine askerliğini yapmış hiç bir kimsenin girebilmesi mümkün değildir.Polis memuru yetiştiren Polis Meslek Yüksek Okullarına ve eskiden öğretim veren Polis Okullarına giriş yönetmeliklerinde askerlik yapma şartı aranmıştır. Burada fırsat eşitliği verilmeyip bir tarafın haksızlığa uğramasına sebep verilmiştir.

Ortaya çıkacak bir diğer sıkıntı da Amir olan bir personelin bu güne kadar mahiyetinde çalışan ve sicilini doldurduğu Polis memurluğundan gelerek Amir olan bir personelin kendi Amiri durumuna yükselmesi gibi anormal bir durum ortaya çıkacaktır.

Komiser Yardımcılığı sınavına girebilme şartları yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre Polis Memurluğu Rütbesinde fiilen 6 yıl çalışma esası getirilmiştir. 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13. maddesinde Polis memuru bir rütbe olarak değerlendirilmiş olup ve sınava girebilmek için müracaat eden personelin memuriyet esnasında yapmış olduğu askerlik hizmet süresi Polis memuru rütbe kıdeminden sayılmaktadır ve sayılmıştır. Halen Teşkilatımızda aynı durumda Komiser Yardımcısı olarak çalışan birçok amir personelimiz mevcuttur.Bu durumda ki personele tekrar Polis Amiri olmadan önce yapmış olduğu askerlik sürelerinin şuandaki rütbe kıdemlerine sayılması durumunda mükerrer hak verilmiş olacak ve diğer Amir personele haksızlık yapılmış olacaktır. Söz konusu iptal kararı bugün itibariyle uygulanmaya çalışılsa bile ekte örneklerde bahsedilen sıkıntıların telafisinin mümkün olmayacağı aşikardır.

NOT: Şu ana kadar sadece askerlik süreleri sıkıntılı idi. Ancak iptal edilen? polis amiri olduktan sonra? cümlesi kanundan çıkınca arkasından gelen cümlede askerlik,misyon koruma ve sağlık raporlarının da rütbe kıdeminden sayılacağı anlamı çıkıyor ve buna dava açıp polis memuru iken misyon korumaya gidenlerden kazananlar 4,6 ay (dört buçuk yıl) kıdemli oluyorlar..Zaten anayasa mahkemesinin iptal kararının yeni bir düzenleme ile yeniden yapılması gerekmektedir.


T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan 831 sıra sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına 2 inci madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.

Madde 2- 3201 sayılı Kanununun 55 nci maddesinin 14 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan askerlik hizmeti, yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise bu rütbedeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Emniyet Teşkilatına ilk olarak Polis Memuru rütbesi ile atananlardan, Polis Memuru olmadan önce askerlik hizmetini yerine getirenlerin yaptıkları askerlik hizmeti süresi ilk atandıkları rütbe olan Polis Memurluğu rütbesindeki fiili çalışma süresi içerisinde değerlendirilir. Emniyet Teşkilatına ilk olarak Komiser Yardımcısı rütbesi ile atananlardan, Komiser Yardımcısı olmadan önce askerlik hizmetini yerine getirenlerin yaptıkları askerlik hizmeti süresi ilk atandıkları rütbe olan Komiser yardımcılığı rütbesindeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir.?

GEREKÇE

Anayasa Mahkemesi 11.06.2003 gün ve E:2001/346- K:2003/63 sayılı kararı ile Emniyet Teşkilatında rütbe terfi işlemlerinin düzenleyen 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı kanununun 55 nci maddesinin 14. fıkrasındaki ?Polis amiri olduktan sonra yapılan? ibaresini Askerlik hizmetinin yerine getirilmesinde kişilerin kamu görevlisi olup olmamasının yada yürüttüğü kamu görevinin niteliğinin farklı bir konum yarattığının kabul edilemeyeceği gerekçesi ile iptal etmiştir. Bu iptal kararı üzerine kamu görevlisi olduktan sonra yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat sürelerinin, kamu görevlisi olmadan önce veya kamu görevlisi olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti süresinin rütbe terfiinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği veya değerlendirilecekse ne şekilde değerlendirileceği hususunda yasal bir boşluk oluşmuştur. Disiplin ve hiyerarşi mesleği olan Polisliğin bu esaslarının korunabilmesi ve bu yasal boşluğun giderilebilmesi için bu düzenlemenin yapılması bir zorunluluk arz etmektedir.

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA

Görüşülmekte olan 831 sıra sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

Madde 4- Bu Kanunun 2 inci maddesi 08.11.2003 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

GEREKÇE

Bu kanunun yürürlük tarihi Anayasa Mahkemesinin iptal kararının Resmi gazetede yayınlandığı 08,11,2003 tarihinden geçerli olacak şekilde düzenlenerek; iptal kararından sonra ortaya çıkan hukuki boşluğun doğurduğu idari sorunların giderilmesi amaçlanmıştır.


HABERLER

Başkomiserler arasında rütbe krizi çıktı

Emniyet'te lise mezunu olarak teşkilata girdikten sonra sınavla amir sınıfına geçen başkomiserler ile Polis Akademisi mezunu başkomiserler arasında örtülü bir mücadele yaşanıyor.

Kriz, lise mezunu iken polis teşkilatına giren ve dışarıdan üniversite bitirerek yardımcı komiser sınavını kazanan başkomiserlerin, askerlik sürelerinin rütbeden sayılmasını istemeleri ile başladı. Anayasa Mahkemesi, Orta-K sınıfı olarak adlandırılan bu kesimin askerlik sürelerinin rütbeden sayılmasına karar verdi. Böylece 455 Orta-K'lı başkomiser, rütbe ve kıdem olarak akademi mezunu bin 526 meslektaşının önüne geçti. Bu durumdan askerlikten muaf olan akademi mezunu bayan başkomiserler de mağdur oldu. Emniyet içindeki hiyerarşik yapının bozulacağı ve yetki kullanımında sorun yaşanacağı belirtiliyor.

Mesleğe polis memuru olarak başlayan ve üniversite bitirerek rütbeli personel kadrosuna dahil olan Orta-K'lılar, askerlik sürelerinin görevden sayılmamasını içeren Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 55'inci maddesinin 14'üncü fıkrasının iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme de olayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Kanun maddesinde yer alan ?Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, master, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak polis amiri olduktan sonra yapılan askerlik hizmeti, yurtdışı misyon koruma, yurtdışı kurs ve diğer görevler sebebi ile geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.? ibaresi, ?Ancak polis amiri olduktan sonra? bölümünün eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçe gösterilerek iptal edildi. Bu gelişme üzerine mesleğe polis memuru olarak başlayan 455 başkomiser; rütbe ve kıdem bakımından Akademi'den 1995 ve 1996 yıllarında mezun olan başkomiserlerin önüne geçti. Akademililerin bir itirazı da polis memuru iken askerliklerini rütbeden saydıran Orta-K'lıların amirlik için yeniden saydırma talebi.

TBMM, salı günü 10 bin polis memurunun Emniyet teşkilatına alınmasıyla ilgili yasa tasarısını görüşecek. Akademi mezunu başkomiserler, milletvekillerine giderek tasarının görüşüleceği gün söz konusu yasanın da iptalini istiyor. Aralarında çalışma grubu oluşturan ve internet sitesi kuran başkomiserler sorunlarını devletin diğer birimlerine de iletmek için mektup yazdı. Askerlikten muaf oldukları için yasadan yararlanamayan kadın başkomiserler de dava açacak. Üst düzey bir emniyet yetkilisi, Orta-K'lı başkomiserlerin Akademi mezunu başkomiserlerin önüne geçmesi ile yaşanacak sorunları şöyle sıraladı: Kaliteli personel oluşumu zedelenecek. Orta-K'lı başkomiserlerin birçoğu Açıköğretim Fakültesi mezunu. Polis Akademisi'nden mezun başkomiserler ise iyi eğitimli ve yabancı dil biliyor.

Eskiden amir açığı olduğu zaman ortaokul mezunları sınavla yardımcı komiser olup başkomiserliğe kadar yükseliyordu. Daha sonra bu liseye çevrildi. Liseden mezun olanlar sınava girmeye başlayınca Orta-K sınıfı oluştu.

21.03.2005
Ercan Gün
İstanbul


Emniyet'te rütbe ve kıdem krizi çıktı

Toygun ATİLLA / Süleyman KAYA/İSTANBUL

Emniyet Teşkilatı, ilginç bir personel krizi yaşıyor. Kriz, lise mezunu olarak teşkilata girip, üniversiteyi bitiren "Orta K"lılar ile akademi mezunu polisler arasında çıktı.

EMNİYET Amirliği rütbesine yükselmek için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran ?Orta K'lı' personel, askerlik sürelerini rütbeden saydırdı. 455 Orta K'lı başkomiser, böylece akademi mezunu 1526 başkomiserin rütbe ve kıdem olarak önüne geçti. Bu durumdan akademi mezunu kadın polisler de etkilendi. Askerlik yapmayan kadın komiser ve başkomiserler de rütbe ve kıdem olarak Orta K'lı başkomiserlerin gerisine düştü. Bu durumun, emniyet içindeki hiyerarşik yapıyı bozacağı, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında önemli sorunlar yaşanacağı öne sürüldü.

Akademi mezunu başkomiserler, yarın Meclis'te görüşülecek kanun tasarısında gerekli düzenlemenin yapılması için girişimlere başladı. Kanunun yürürlüğe girmemesi için kendi aralarında çalışma grubu oluşturan ve internet sitesi kurarak forumlar düzenleyen 1996 mezunu başkomiserler, TBMM'de milletvekilleri ile görüşmeye başladı.

Üst düzey bir emniyet yetkilisi, Orta K'lı başkomiserlerin, akademi mezunu başkomiserlerin rütbe ve kıdem olarak önüne geçmesi ile Emniyet teşkilatı içinde tüm dengelerin değişeceğini ve hiyerarşik yapıda bozulma olacağını öne sürdü. Orta K'lı başkomiserlerin birçoğu Açık Öğretim Fakültesi mezunu olduğuna, Polis Akademisi mezunlarını ise yabancı dil bilen ve iyi eğitimli polisler olduğuna dikkat çekilerek k anun maddesinde düzenleme yapılmaz ise ortaya çıkacak sorunların ?Emniyet içinde istenen kaliteli personel oluşumunu tümüyle zedeleyeceği' belirtildi.http://www.medya24.com/


Polis teşkilatında rütbe krizi!

Emniyet Amirliği rütbesine yükselmek için polis memurluğundan sınavla amir olmuş personelin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak askerlik sürelerini rütbeden saydırma istediği emniyet teşkilatında akademi mezunlarını ayağa kaldırdı.

Alınan karar, profesyonel polislerde büyük huzursuzluk yaratırken, tüm gözler yarın TBBM'de mahkeme kararını bir anlamda iptalini sağlayacak olan kanun taslağına çevrildi. Akademi mezunları kanunun yasalaşması durumunda derin bir nefes alacak.

AKADEMİ MEZUNLARI TEPKİLİ!
Emniyet Teşkilatı kanunda polis memurluğu bir rütbe sayılıyor. Sınavla amir olmuş personelin polis memuru iken yapmış oldukları askerlik ve yurt dışı görev sürelerini rütbelerinden saydırıp derece ve kademe almış olmalarına rağmen ikinci kez amir olduktan sonra bu süreyi saydırma isteği emniyeti adeta ikiye böldü.
Alınan mahkeme kararı polis memurluğundan sınavla amir olmuş personelin yurt dışında görev yaptığı sürede yapmış oldukları görev kendilerine hizmet süresi, derece ve kademe olarak yansıtmayı ve ekstra bir terfi daha almayı öngörüyor.
Polis rütbesinde askerlik yapan ve bunu görev süresine ekletip terfi ve derece alan polislerin amir terfisinde de aynı haklardan yaralanmasını gündeme getiren mahkeme kararı üzerine Akademili polislerin haklarını savunan kanun maddesinin TBMM'de onaylanmaması durumunda zaten AB yasaları kapsamında iyice fikir ayrılıklarının yaşandığı teşkilatı iyice bölecek.
Polis Akademisini bitirerek, yabancı dil bilme ve iyi eğitim alma özellikleri bulunan Akademili polisler, kanunun yasalaşmaması durumunda, kendilerinden daha az eğitim almış, çoğunluğu açık öğretim fakültesi mezunu ve sonradan komiser olan polislerin emrine geçecek.
Böylelikle çok büyük olaylarda karar mercii durumuna gelecek olan, sınavla amir olmuş personel kendilerinden daha iyi eğitim almış, profesyonel komiserleri yönlendirecek.
Yarın TBMM'de görüşülecek kanunun onaylanmaması durumunda Polis akademisi 1994 mezunlarından, 2002 mezunlarına kadar toplam 8 devre bu haksız uygulamadan etkilenecek.
Memurluktan amirliğe geçmiş personelin zamanından önce emniyet amirliği rütbesi almaları durumunda bu 8 devredeki tüm amirlerin 2 veya 3 yıl rütbe kayıpları ortaya çıkacak.
Bu da yakın zamana kadar mahiyetlerinde memur olarak çalışmış sınavla amirliğe geçmiş polislerin emri altına akademi mezunlarının sokulacağı anlamına geliyor.

KANUN ONAYLANMAZ İSE ÇELİŞKİLER SIKINTI YARATACAK!
Memurluktan amirlikten geçmiş personel eğer bu şekilde rütbe alıyorsa kendileriyle birlikte memurken amir olmuş 400 bayan polis te doğal olarak askerlik yapmadıklarından dolayı bu haktan faydalanamayacak. Buda Türkiye'deki kadın ve erkek eşitsizliğini bir kez daha ortaya koymuş olacak?
Bununla birlikte polis memurluğundan sınavla amir olmuş personel lehine alınan mahkeme kararına göre 1 ay bedelli askerlik yapmış personel 1 ay , 16 ay askerlik yapmış personel de 16 ay rütbesine ekletecek. Bu da yani bir tartışmanın odağı haline gelecek?.

DENGELER DEĞİŞECEK!
Üst düzey bir emniyet yetkilisi, Orta K'lı başkomiserlerin, akademi mezunu başkomiserlerin rütbe ve kıdem olarak önüne geçmesi ile Emniyet teşkilatı içinde tüm dengelerin değişeceğini ve hiyerarşik yapıda bozulma olacağını öne sürdü. Orta K'lı başkomiserlerin birçoğu Açık Öğretim Fakültesi mezunu olduğuna, Polis Akademisi mezunlarını ise yabancı dil bilen ve iyi eğitimli polisler olduğuna dikkat çekilerek kanun maddesinde düzenleme yapılmaz ise ortaya çıkacak sorunların ?Emniyet içinde istenen kaliteli personel oluşumunu tümüyle zedeleyeceği' belirtildi.


Polisler ve teknik öğretmenler

Son günlerde polislerin ve teknik öğretmenlerin mesaj bombardımanına uğradık. Her gün birbirinin benzeri yüzlerce e-mail geliyor. Belli ki her iki kesimde de kendi içinde çözülemeyen sıkıntılar söz konusu.
Herhangi bir konuda, farklı noktalardan düzenli mesajlar geliyorsa, mutlaka orada bir rahatsızlık vardır. Detaylarını elbette araştıracağız, ilgililerden ayrıntılı bilgi alacağız. Ama önce onlara bir kulak verelim:
Söz bugün polislerde. Yarın da teknik öğretmenlerde olacak. Kapkaçın, hırsızlığın, şiddetin Türkiye'nin bir numaralı sorunlarından biri haline geldiği şu günlerde, polislerimizin, özellikle de amirlerin morallerinin bozuk olması hiç hoş değil. Umarız sorunları bir an önce çözülür.
İşte polislerin, devletin en üst makamlarına gönderdikleri mektuplardan bazı satırbaşları:
"Adaletin üstünlüğüne inanmış, bu inancıyla emniyet teşkilatının çehresini değiştiren pırıl pırıl, yarısına yakını yabancı dil bilen, yüksek lisans yapmış, doktor unvanlarıyla donatılmış aydın akademi mezunlarına zulüm olarak uygulamaya çalışılan bu hukuksuzluğun önüne geçmeniz için gerekli kanuni düzenlemelerin bir an önce başlatılmasını, ilk olarak yüce Türk milleti adına, sonra bütün mağdurlar adına ve en sonunda da kendi adıma istiyorum."
Peki neler istiyorlar? Bazı yasal düzenlemelerden rahatsızlar. Bu yüzden yeni yasalar istiyorlar. İşte bu konuda öne çıkan noktalar: "Polis Akademisi'nden mezun olmayıp polis memuru iken açılan kurslar sonucu amir sınıfına geçen polis memurları, polis amiri olmadan önce yaptıkları askerlik hizmeti süresinin (bazıları 28 gün, bazıları 8 ay, bazıları 16 ay, bazıları 18 ay, bazıları da 20 ay, vb.) rütbe terfisinde değerlendirilmesi yönünde yargı makamlarına dava açarak kararlar çıkartmışlardır. Böylelikle emrinde çalıştığı akademi mezunu polis amirlerinin önlerine geçerek onlara amir olmanın hatta kendi emsalleri yani aynı anda mezun oldukları bayan ve az askerlik yapan arkadaşlarının üstü olmanın yolu açılmıştır.
Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, askerlik görevini meslekte yapmaktan başka seçeneği olmayan Polis Akademisi mezunu amirlerin çok acı bir mağduriyetine neden olmuştur. Ben şahsen bu mağduriyeti içime sindiremedim ve aldığım meslek terbiyesi içerisinde ve tahkikat korkusu ile bana yapılan zulmü aşağıda aktarmaya çalıştım. Çünkü bağlı bulunduğum bakanlık ve genel müdürlük bu konuya bir çözüm bulamadı...
Mevzuata ve yasalara aykırı birçok madde sıralanabilir. Yalnız bunların bile kanunun vahametini ve mağduriyetin büyüklüğünü anlatmaya yeteceği kanaatindeyiz.
Kanun iyi incelendiğinde anlaşılacak. Polis memuru iken, yurtdışı misyon koruma imtihanını polis memuru kontenjanından kazanmış, polis memuru olarak bu görevi yapmış olan ve sonradan amir olan bu insanlar, bu kanunun yeni şekline göre polis memuru olarak 3 yıl görev yaptığı misyon koruma görevini de amirlik rütbesinden saydıracaktır. Aynı şekilde polis memuru iken almış olduğu uzun süreli izin ve raporlar da rütbeden sayılabilecektir.
İşin en komik tarafı ise bir kişi hem memur olmadan önceki askerliğini (1.5) yıl, hem memur olduktan sonra polis memuru olarak görev yaptığı misyon koruma görevini (3 yıl) saydırmaya kalkarsa, aynı insana bir anda 4.5 yıl rütbe vermek gerekecek. Bu işin adaleti, hakkı, hukuku nerede?"
Özetin özeti: Bunlar teknik konular. Detaylarını, uzmanları bilir. Ama görünen o ki ortada bir rahatsızlık var. Eğer polislerden bir şeyler bekliyorsak, önce onların morallerini düzeltmek gerekir. Ayrıca alaylı, mektepli gerginliği, daha fazla tırmandırılmamalıdır!..

Bu Habere Tepkiniz