Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde değişiklik

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2011 00:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

20 Mayıs 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 27939

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ? 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 5 ? (1) Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler.?

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması

MADDE 7 ? (1) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri iletişim araçlarıyla duyurulur.

(2) Yüksekokullara giriş sınavına başvurular her yıl, Başkanlık tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında yapılır.

(3) Eksik belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(4) Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına her yıl Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce tespit edilen miktarda ücret alınır. Yazılı sınavın ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılması hâlinde de ayrıca ÖSYM Başkanlığınca ücret alınır.

(5) Polis meslek yüksek okulu giriş sınavlarına çağrılacak adayların; başvuru kabul durumları, sınav tarihleri ve yerleri Başkanlıkça iletişim araçlarıyla duyurulur.?

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?MADDE 10 ? (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Sınavlar ve değerlendirme;

a) Fiziksel yeterlilik sınavı,

b) Mesleki psikolojik değerlendirme,

c) Mülakat sınavı,

ç) Yazılı sınav,

olmak üzere dört aşamada yapılır.

(3) Fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavında verilen puanlar adayın Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanını etkilemez, verilen puanlar adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilmesinde esas alınır.

(4) Ön sağlık kontrolü komisyonu, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu, mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu, mülakat sınavı komisyonu kararları kesindir; itiraz edilemez. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Komisyon Başkanının kararı esas alınır.

(5) Polis meslek yüksek okulu sınavları değerlendirme sonuçları aynı gün sınav merkezi tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılarak üç iş günü süreyle ilanen tebliğ edilir. Bu hususta tutanak tanzim edilir.

(6) Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

(7) Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adaylar, müracaat dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna müracaat edemezler.

(8) Polis meslek yüksek okulu sınav komisyonları, sayısı ve yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen sınav merkezlerinde oluşturulur.

(9) Ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavı sonucunda,

a) Başkanlıkça belirlenecek sürede istenen bilgiler, liste ve elektronik ortamda Yüksekokul Müdürlüğünce Başkanlığa gönderilir.

b) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara, mülakat sınavı komisyonu tarafından fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek verilir. Yazılı sınavın ÖSYM Başkanlığınca yapılması hâlinde ise yazılı sınav giriş belgesinin düzenlenmesi ve tebliğ işleminin yapılması ÖSYM Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Yazılı sınav giriş belgesi ile adaya yazılı sınava gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

c) "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adayların dosyaları beş yıl, yazılı sınavda başarısız olan adayların dosyaları ise bir yıl süreyle Başkanlıkta ve Yüksekokul Müdürlüğünde saklanır. Bu süre içinde talep edilmesi durumunda şahsi belgeleri adaylara geri verilir.?

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Ön sağlık kontrolü

MADDE 11 ? (1) Adaylar Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına girmeden önce kurulan bir veya daha fazla ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

(2) Ön sağlık kontrolü 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen iki doktor ve bir rütbeli emniyet mensubundan oluşur. Kıdemli doktor komisyon başkanlığını yapar.

(4) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verir. "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(5) Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ? kararı verilen adaylar elenirler, diğer sınav aşamalarına geçemezler.?

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Polis meslek yüksek okulu giriş sınavları

MADDE 12 ? (1) Fiziksel yeterlilik sınavı, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir.

a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürünün başkanlığında, iki rütbeli personel ve bir tane Polis Akademisi Başkanlığında görevli beden eğitimi öğretim görevlisinden oluşur. Ayrıca Polis Akademisi Başkanlığında görevli beden eğitimi öğretim görevlisi yeterli olmaması halinde Başkanlık kararıyla üniversitelerden veya liselerden beden eğitimi ve fiziksel gelişim konusunda uzman görevlendirilebilir.

b) Fiziksel yeterlilik sınavında adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlilik puanları, fiziksel yeterlilik sınavı komisyonunun ortak kararı ile belirlenir.

c) Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetleri 40 puan üzerinden Değerlendirme Formu'na işlenerek yapılır.

ç) Fiziksel yeterlilik sınavı sonucunda, 20 puanın altında alan adaylar elenirler. Fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu elenen adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verir ve elenen adaylar sonraki sınav aşamalarına geçemezler.

d) Fiziksel yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

e) Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla fiziksel yeterlilik sınavı komisyonu oluşturulabilir.

f) Fiziksel yeterlilik sınavına ilişkin diğer düzenlemeler sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(2) Mesleki psikolojik değerlendirme, mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu tarafından yerine getirilir.

a) Sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu, Başkanın onayı ile amir sınıfından emniyet mensubunun başkanlığında psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşur.

b) Mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu adaylardan polislik mesleği için psikolojik yeterliliğe sahip olmayan adayları eler.

c) Mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu adaylardaki psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirme yapar. Değerlendirme her bir kriter için 100 puan üzerinden yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her kategoriden en az 70 puan alması gerekmektedir. Bu puanlama, gerekçesiyle birlikte değerlendirme karar formuna işlenir. Puanlama Komisyonun oy birliği ile psikolojik test, Başkanlık tarafından hazırlanan sorular ve adayla yapılan birebir görüşme birlikte değerlendirilerek yapılır.

ç) Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu oluşturulabilir.

d) Adaylar, Komisyon önüne çıkmadan önce Başkanlık tarafından psikolojik yeterlilik testine tabi tutulabilirler. Psikolojik test Başkanlık tarafından belirlenen talimata uygun yapılır. Psikolojik test sonucu tek başına eleme nedeni değildir ve tavsiye niteliğindedir.

e) Yapılan değerlendirme ve puanlamalar sonucu Komisyon, adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" veya "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verir. Hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" şeklinde karar verilen aday Mülakat aşamasına geçemez ve elenir.

f) Psikolojik yeterlilik testinin yapılma ile mesleki psikolojik değerlendirme komisyonunun çalışma şartları ve durumlarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

(3) Mülakat sınavı, Mülakat sınavı komisyonu tarafından yerine getirilir.

a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan Mülakat sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü ve bir öğretim görevlisinden oluşur.

b) Sınav merkezlerinde ihtiyaç olması hâlinde birden fazla mülakat sınavı komisyonu oluşturulabilir.

c) Mülakat sınavında adayların anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme, kendini ifade edebilme kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek sözlü veya yazılı sorulara göre ölçülür. Adayların mülakat sınavı puanları, mülakat sınavı komisyonunun ortak kararıyla yukarıda belirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 100'dür. Adayın başarılı olabilmesi için her kategoriden 70 puan ve üzerinde alması gerekir. Bir kategoride 70 puan altında alan adaylar başarısız olurlar. Mülakat sınavı komisyonu başarılı olan adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR", başarısız adaylar hakkında "POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

ç) Mülakat komisyonu, mülakat sınavı puanlarını Başkanlıkça hazırlanan sorulara göre verir. Adaylara Başkanlık tarafından belirlenen sorular haricinde sorular sorulmaz ve değerlendirmeye alınmaz.

d) Mülakat sınavına ilişkin diğer düzenlemeler Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarından önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.?

MADDE 6 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 ? Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber